KIO 423/19 WYROK dnia 27 marca 2019 r.

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 423/19 

WYROK 

 z dnia 27 marca 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Paweł Trojan 

Protokolant: 

Marta Słoma   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11.03.2019 r. przez wykonawcę ZEC Service 

Spółka  z  o.o.,  ul.  Łowiecka  24,  50-220  Wrocław  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  -  Zespół  Elektrociepłowni  Wrocławskich  KOGENERACJA  S.A.,  ul. 

Łowiecka  24,  50-220  Wrocław  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  „RKK  „Remont 

Kapitalny kapitalizowany) elementów rurociągów wysokoprężnych w BC-3 w Elektrociepłowni 

Wrocław” (numer 1001118800) 

przy  udziale  wykonawcy 

Zakłady  Remontowe  Energetyki  S.A.,  ul.  Jankego  13,  40-615 

Katowice 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  wszczętego  wskutek  wniesienia 

odwołania po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 2 obejmującego art. 26 ust. 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w 

postępowaniu w przedmiocie doświadczenia wykonawcy oraz w zakresie zarzutu nr 4 

obejmującego  art.  90  ust.  1a  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wobec 

uwzględnienia przez Zamawiającego w tej części zarzutów zawartych w odwołaniu; 

2. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 2 obejmującego art. 26 ust. 

3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  zakresie  polisy  ubezpieczeniowej  oraz  w 

zakresie  zarzutu  nr  3  obejmującego  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Prawo  zamówień 


publi

cznych  odnoszącego  się  do  polisy  ubezpieczeniowej  wobec  cofnięcia  przez 

Odwołującego odwołania w tym zakresie; 

uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  nr  1  związanego  z  brakiem  wypełnienia 

przez Przystępującego Harmonogramu Prac i Płatności oraz w zakresie zarzutu nr 2 i 3 

odnoszącego się do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w związku 

z  poz.  3  i  4  wykazu  usług  znajdującego  się  w  ofercie  Przystępującego  i  nakazuje 

Zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazuje poprawienie 

omyłki związanej z Harmonogramem Prac i Płatności na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  nakazuje  Zamawiającemu  wezwanie 

Przystępującego  do  wyjaśnień  lub  uzupełnienia  dokumentów  w  zakresie  warunku 

udziału  w  postępowaniu  obejmującego  doświadczenia  i  nakazuje  powtórzenie 

czynności    badania  i  oceny  ofert,  jak  również  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  z  uwzględnieniem  wyników  nakazanych  czynności.  W  pozostałym 

zakresie oddala zarzuty zawarte w odwołaniu.      

.  kosztami  postępowania  w  wysokości  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy 

sześćset  złotych  i  zero  groszy)  obciąża  Zamawiającego  -  Zespół  Elektrociepłowni 

Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę  15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  ZEC  Service  Spółka  z 

o.o., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  zamawiającego  -  Zespół  Elektrociepłowni  Wrocławskich 

KOGENERACJA  S.A.,  ul.  Łowiecka  24,  50-220  Wrocław  na  rzecz  wykonawcy  - 

ZEC Service Spółka z o.o., ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław  kwotę w wysokości 

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  i  zero  groszy) 

tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania oraz zastępstwa przed Izbą. 

5.  Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986)  na niniejszy wyrok - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  j

ego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.  

Przewodniczący: 

…………………… 


U z a s a d n i e n i e 

do wyroku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 423/19  

Zamawiający  –  Zespół  Elektrociepłowni  Wrocławskich  KOGENERACJA  S.A.,  ul. 

Łowiecka 24, 50-220 Wrocław prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „RKK  „Remont  Kapitalny  kapitalizowany) 

elementów  rurociągów  wysokoprężnych  w  BC-3  w  Elektrociepłowni  Wrocław”  (numer 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W dniu 19.12.2018 r. o

głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. 

U. UE pod numerem 2018/S 244 

– 558768.  

W  dniu  27.02.2019  r. 

Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej. 

Odwołanie  zostało  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11.03.2019  r. 

przez  wykonawcę  ZEC  Service  Spółka  z  o.o.,  ul.  Łowiecka  24,  50-220  Wrocław  wobec 

niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  podjętej  w  Postępowaniu  przez 

Zamawiającego  polegającej  na  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  wykonawcy  -  Zakłady 

Remontowe  Energetyki  KATOWICE  S.A.  (zwana  dalej:  „ZRE  Katowice"),  pomimo  że  oferta 

ta,  zdaniem  Odwołującego,  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy 

PZP. natomiast ZRE Katowice podlega również wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12 ustawy PZP z powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  PZP  -  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  ZRE  Katowice 

pomimo, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w 

szczególności  ZRE  Katowice  nie  wypełnił  załącznika  nr  2  do  formularza  oferty  tj. 

Harmonogramu Prac i Płatności w zakresie tabeli nr 2, w którym wykonawca nie zaoferował 

kwot płatności za poszczególne etapy; 

Z przezorności Odwołujący zarzucił również naruszenie: 


2.  art.  26  ust.  3  ustawy  PZP  -  poprzez  niewezwanie  wykonawcy  ZRE  Katowice  do 

uzupełnienia  oświadczenia  JEDZ  oraz  wykazu  usług  poprzez  wskazanie  3  zamówień  w 

z

akresie  remontów,  napraw  armatury,  rurociągów  wysokoprężnych  oraz  ich  elementów, 

celem  potwierdzenia spełnienia  warunku  udziału w  postępowaniu,  jak  również  niewezwanie 

do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od 

odpowiedz

ialności cywilnej; 

3.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  PZP  -  poprzez  niewykluczenie  wykonawcy  ZRE  Katowice 

pomimo,  że  nie  wykazał  on  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

posiadania  doświadczenia  w  realizacji  trzech  (3)  zadań  w  zakresie  remontów,  napraw 

armatury,  rurociągów  wysokoprężnych  oraz  ich  elementów  w  okresie  ostatnich  5  lat,  jak 

również nie wykazał faktu, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie 

mniejszą niż 5 000 000,00 PLN; 

4.  art.  90  ust.  1a  ustawy  PZP  - 

poprzez  niezwrócenie  się  do  ZRE  Katowice  o  udzielenie 

wyjaśnień,  w  tym  przedłożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu,  pomimo 

że cena ofertowa ZRE Katowice jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia, a nie 

zachodzą żadne oczywiste okoliczności, które nie wymagają wyjaśnienia; 

5. art. 96 ust. 3 ustawy PZP oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) 

poprzez  brak  niezwłocznego  udostępnienia  załączników  do  protokołu  z  postępowania  w 

postaci pełnej korespondencji w Postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a ZRE Katowice. 

6.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  PZP  poprzez  dokonanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy,  który  powinien  zostać  wykluczony  z  postępowania  a  jego  oferta  powinna 

podlegać odrzuceniu 

Wskazując  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  niniejszego  odwołania  i 

nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

2. odrzucenie oferty Zakłady Remontowe Energetyki KATOWICE S.A. 

3.  z  przezorności  w  razie  gdyby  zarzuty  dot.  odrzucenia  oferty  się  nie  potwierdziły  - 

wykluczenie Zakłady Remontowe Energetyki KATOWICE S.A. z udziału w postępowaniu, 

4. dokonanie ponownego badania i oceny ofert.  

UZASADNIENIE 

Interes prawny 


W pierwszej kolejności Odwołujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia,  gdyż  złożył  niepodlegającą  odrzuceniu  ofertę  w  Postępowaniu,  nie  podlega 

wykluczeniu  z  udziału  w  Postępowaniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  Postępowaniu,  a  w 

związku  z  niezgodną  z  przepisami  ustawy  PZP  czynnością  Zamawiającego,  może  ponieść 

szkodę  w  postaci  nieudzielenia  mu  zamówienia  publicznego.  Interes  Odwołującego  w 

uzyskaniu  zamówienia  został  naruszony  przez  Zamawiającego  w  Postępowaniu,  ponieważ 

Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy - ZRE Katowice, która powinna podlegać odrzuceniu 

na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  PZP  (lub  też  wykonawca  powinien  podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP). Jak wskazał Odwołujący w razie 

gdyby Zamawiający, zgodnie z wyrażonym w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP obowiązkiem, 

odrzucił ofertę wykonawcy ZRE Katowice (lub wykluczył tego wykonawcę na podstawie art. 

24  ust.  1  pkt  12  ustawy  PZP),  oferta  Odwołującego  zostałaby  sklasyfikowana  na  pierwszej 

pozycji listy rankingowej w ramach oceny ofert. 

Termin na wniesienie odwołania 

W  związku  z  doręczeniem  Odwołującemu  drogą  elektroniczną  w  dniu  27  lutego  2019  r., 

pisma  Zamawiającego  z  dnia  27  lutego  2019  r.,  zawierającego  informację  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty,  zdaniem  Odwołującego,  zachowany  został  termin  do  wniesienia 

odwołania wskazany w art. 182 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 14 ust. 2 ustawy PZP. 

Przekazanie kopii odwołania Zamawiającemu 

Jak  wskazał  Odwołujący  kopia  odwołania  została  przekazana  Zamawiającemu  w  dniu  11 

marca 2019 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego eB2B: 

https://pqeenerqiaciepla.eb2b

.com.pl,  przewidzianego  do  komunikacji  Zamawiającego  a 

Wykonawcami w postępowaniu, jak również została wysłana tego samego dnia na adres e-

mail wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu tj. [email protected] Ponadto z przezorności kopia 

odwołania  została  również  złożona  pod  adresem  do  korespondencji  wskazanym  w  SIWZ: 

PGE  Energia  Ciepła  S.A.  Oddział  nr  2  CUW  w  Krakowie,  Dział  DPZ  (50-220)  Wrocław  ul. 

Łowiecka 24. 

Uzasadnienie zarzutów 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  pn.  RKK  elementów  rurociągów  wysokoprężnych  w 

BC-

3  w  Elektrociepłowni  Wrocław  (numer  postępowania  nadany  przez  Zamawiającego: 

1001118800), którego przedmiot obejmuje: 

a)  prace  mechaniczno-

diagnostyczne,  jakie  realizowane  będą  w  obrębie  armatury 

odcinającej,  zwrotnej,  regulacyjnej  i  zabezpieczającej,  na  której  stwierdzono  w  trakcie 


eksploatacji nieprawidłową pracę w zakresie: utraty szczelności  wewnętrznej, zwiększonych 

oporów ruchu oraz zacięć. 

b) roboty montersko-

spawalnicze związane z odtworzeniem instalacji odwadniającej TG i WP 

oraz  diagnostyczne  wy

niki,  które  posłużą  do  przeprowadzenia  oceny  stanu  i  sporządzenia 

wniosków. 

Dnia 27 lutego 2019 r. Zamawiający zawiadomił o wyborze jako najkorzystniejszej oferty ZRE 

Katowice,  informując  że  ta  oferta  otrzymała  najwyższą  liczbę  punktów  w  zastosowanych  

kr

yteriach wyboru, jak również że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania 

oraz  żadna  oferta  nie  została  odrzucona  w  przedmiotowym  postępowaniu.  W  ocenie 

Odwołującego  czynność  Zamawiającego  została  dokonana  z  naruszeniem  przepisów 

ustawy. 

Ad 1 - Zaniechanie odrzucenia oferty ZRE Katowice 

Zgodnie  z  pkt  20.2  SIWZ  - 

Zamawiający  wymagał,  aby  Oferta  zawierała  m.in.  wypełniony  i 

podpisany  Formularz  Oferty  wraz  z  załącznikami,  którego  wzór  stanowi  Załącznik  nr  4  do 

SIWZ. 

Zgodnie  z  Załącznikiem  nr  4  do  SIWZ  (Formularz  Oferty),  do  Formularza  Oferty  należało 

załączyć  Załącznik  nr  2  -  Harmonogram  Prac  i  Płatności.  Załącznik  ten  składa  się  dwóch 

tabel: 

Tabela nr 1: Harmonogram Prac, Kamienie Milowe i Kluczowy Kamień Milowy - wypełnionej 

w całości przez Zamawiającego 

Tabela  nr  2:  Harmonogram  Płatności  -  która  zawiera  puste  miejsce  w  zakresie  kwot,  które 

należy  zapłacić z tytułu realizacji zakresu prac składających się na etap płatności (kolumna 

Jak  podniósł  Odwołujący  bez  wątpienia  intencją  Zamawiającego  było,  aby  wykonawcy 

składając  ofertę  dokonali  wskazania,  jakie  kwoty  mają  być  płatne  przez  Zamawiającego 

wykonawcy  za  wykonanie  poszczególnych  etapów  płatności  w  terminach:  10.06.2019, 

05.08.2019, 06.09.2019 r. 

Zgodnie  z  §  4  ust.  4.3.  wzoru  umowy  -  Faktury  VAT  będą  wystawiane  za  zrealizowane  i 

odebrane  etapy  Prac  (wykonane  w  ramach  poszczególnych  Kamieni  Milowych),  zgodnie  z 

Harmonogramem  Płatności,  stanowiącym  Załącznik  nr  2  Tabela  nr  2  do  Umowy,  na 

podstawie Protokołów Odbioru Częściowego lub Protokołu Odbioru Końcowego. Jak wskazał 

Odwołujący  załącznik  nr  2  do  Umowy  stanowi  dokładne  odwzorowanie  Załącznika  nr  4  do 

SIWZ. Nie ulega wątpliwości, zdaniem Odwołującego, że złożony w ramach Oferty załącznik 

na etapie zawierania umowy miał zostać do niej bezpośrednio przetransponowany. 


Tym samym, zdaniem Odwołującego, należy mieć też na uwadze, że Zamawiający w SIWZ 

nie  zawarł  żadnych  wytycznych  czy  wskazówek  w  jaki  sposób  należy  uzupełnić  rzeczony 

załącznik. 

W ocenie Odwołującego tymczasem, wykonawca - ZRE Katowice nie zastosował się do pkt 

20.2. SIWZ i nie wypełnił w ramach złożonej oferty ww. załącznika, a miejsca, które określają 

kwoty poszczególnych płatności pozostawił puste. W związku z tym, jak zostało wskazane w 

uzasadnieniu  odwołania,  treść  jego  oferty  nie  odpowiada  treści  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia i jako taka oferta ta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 

Co istotne, w ocenie Odwołującego, to to że ww. błędu Wykonawcy Zamawiający nie był w 

stanie jakko

lwiek usunąć w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Istotne jest bowiem, 

że  zgodnie  z  art.  87  ust.  1  zd.  2  ustawy  PZP  -  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między 

zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem 

ust. 

1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

Tymczasem,  jak  wskazał  Odwołujący,  Zamawiający  pismem  z  dnia  28.01.2019  r.  wezwał 

ZRE  Katowice  do  „uzupełnienia  zapisów  Załącznika  nr  2  do  Formularza  oferty: 

„Harmonogram  Prac  i  płatności”,  Tabela  nr  2  w  kolumnie  „Kwota”,  czego  jednak  zrobić  nie 

mógł z uwagi na ograniczenie, o którym mowa wyżej. 

Wskazać w tym względzie należy, zdaniem Odwołującego, że Harmonogramu płatności nie 

sposób uznać za dokument, który mógłby podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 

ustawy  PZP. W szczególności  nie jest to  dokument, który  potwierdza,  że  oferowane usługi, 

dostawy  lub  roboty  budowlane  spełniają  wymagania  Zamawiającego  -  nie  jest  to  tzw. 

dokument  przedmiotowy  (art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  PZP).  W  istocie  jest  to  dokument 

merytorycznie  składający  się  na  ofertę  sensu  stricto,  tj.  stanowiący  treść  zobowiązania 

wykonawcy wobec zamawiającego. Wskazać w tym względzie należy, że „różnica pomiędzy 

dokumentami składającymi się na treść oferty, konkretyzującymi świadczenie wykonawcy, a 

dokumentami  przedmiotowymi,  które  mają  na  celu  jedynie  potwierdzić  zgodność 

zaoferowanego  świadczenia  z  wymaganiami  Zamawiającego,  ma  istotne  (...)  znaczenie, 

ponieważ dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 p.z.p. mogą być uzupełniane, w 

przeciwieństwie  do  dokumentów,  które  tworzą  merytoryczną  treść  oferty"  (tak  np.  KIO  w 

wyroku z dnia 3 stycznia 2019 r., KIO 2603/18). 

Jak  wskazał  Odwołujący  taką  kwalifikację  co  do  harmonogramów  rzeczowo-finansowych 

załączanych do oferty Izba potwierdziła chociażby  w  wyroku z dnia 3 września 2015 r. KIO 

1835/15, w którym Izba stwierdziła, co następuje: 


Nie  potwierdził  się  natomiast  zarzut  naruszenia  art.  26  ust.  3  lub  4  ZamPublU  poprzez 

zaniechanie  wezwania  odwołującego  do  uzupełnienia  lub  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 

harmonogramu rzeczowo - 

finansowego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 

25  ust.  1  ZamPublU.  Przywołane  przez  odwołującego  przepisy  dotyczą  wezwania  do 

uzupełnienia  lub  wyjaśnienia  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ZamPublU. 

Harmonogram rzeczowo-

finansowy nie należy zaś do tej kategorii dokumentów, gdyż nie jest 

ani dokumentem składanym na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

(art.  25  ust.  1  pkt  IZamPublU),  ani  dokumentem  potwierdzającym,  że  oferowane  roboty 

budowlane  odpowiadają  wymaganiom  zamawiającego  (art.  25  ust.  1  pkt  2  ZamPublU).  W 

ocenie Izby jest to dokument odnoszący się do treści oferty,  zaś jego niezgodności  z SIWZ 

mogą  być  usuwane  jedynie  w  trybie  art.  87  ust.  2  ZamPublU,  a  nie  z  wykorzystaniem 

instytucji z art. 26 ust. 3 czy ust. 4 ZamPublU. Stanowisko takie wyraził m.in. Sąd Okręgowy 

w  T.  w  wyroku  z  dnia  25  czerwca  2009  r.,  sygn.  akt  V  GA  40/09  (dostępny  na  stronie 

internetowej art. 87 ust. 2). Harmonogram rzeczowo - finansowy 

nie jest dokumentem, który 

podlega  uzupełnieniu  w  trybie  art.  26  ust.  3  ZamPublU  jako  dokument  przedmiotowy.  Na 

przeszkodzie  takiemu  uznaniu  stoi  bowiem  treść  art.  25  ust.  1  ZamPublU  oraz  przepisy 

rozporządzenia z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 

87,  poz.  605  ze  zm.).  Harmonogram  rzeczowo- 

finansowy  ma  na  celu  weryfikację  złożonej 

oferty  pod  kątem  wyceny  wszystkich  wchodzących  w  zakres  przedmiotu  zamówienia 

elementów  a  także  czasu  wykonania  poszczególnych  etapów.  Jego  znaczenie  jest  dla 

zamawiającego o tyle istotne, iż poszczególne etapy mają być rozliczane sukcesywnie,  zaś 

zamawiający  ma  właśnie  sukcesywnie  pozyskiwać  środki  na  poszczególne  etapy.  Kwestie 

zawarte w harmonogramie podlegają więc ocenie pod kątem art. 89 ust. 1 pkt 2 ZamPublU, a 

więc  ocenie  zgodności  oferty  z  treścią  SIWZ.  Kluczowym  wiec  jest  ocena  charakteru 

harmonogramu  z  punktu  widzenia  postanowień  SIWZ.  co  było  przedmiotem  rozpoznania  w 

ramach zarzutu omówionego powyżej. 

Również w wyroku KIO z dnia 9 listopada 2010 r., KIO 2337/10, Izba stwierdziła m.in.:  

Dokumenty  odnoszące  się  bezpośrednio  do  przedmiotu  przyszłego  zobowiązania 

wykonawcy,  dookreślające  i  uszczegóławiające  jego  zakres  czy  sposób  wykonania,  co  do 

zasady są w znaczeniu zarówno materialnym, jak i formalnym, częścią oferty rozumianej jako 

oświadczenie woli wyrażające zobowiązanie do określonego wykonania zamówienia. (...) 

W  świetle  powyższego,  harmonogram  terminowo  -  rzeczowo  -  finansowy  odnoszący  się  w 

świetle  postanowień  zał.  nr  14  do  siwz  do  terminów,  zakresu  prac  oraz  rozbicia 

poszczególnych  płatności  przypadających  na  poszczególne  części  prac  w  ich  postępie 

czasowym,  w  pierwszej  kolejności  zakwalifikować  należy  jako  dokument  składający  się  na 


treść oferty, a nie dokument potwierdzający, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom 

siwz.  W  konsekwencji,  Izba  podkreśla  brak  możliwości  zastosowania  art.  26  ust.  3  ustawy 

P.z.p. do jego uzupełnienia. 

Ponadto 

Odwołujący wskazał, że ww. załącznik nr 2 do formularza oferty miał być złożony w 

postępowaniu  na  etapie  składania  ofert  tj.  wymóg  ten  dotyczył  wszystkich  wykonawców 

biorących udział w postępowaniu. Tymczasem zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 26 ust. 1 

zw.  z  art.  25  ust.  1  ustawy  PZP,  dokumenty  przedmiotowe  powinny  być  żądane  jedynie 

wobec  tego  Wykonawcy,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona.  Stąd  też  moment 

składania ww. dokumentu w sposób jednoznaczny przesądza o jego kwalifikacji prawnej. 

Odwołujący podniósł również, że tego typu harmonogram ma całkowicie odrębny charakter i 

funkcję  niż  dokumenty  przedmiotowe  -  nie  potwierdza  on,  że  oferowane  przez  wykonawcę 

usługi czy dostawy spełniają wymogi zamawiającego. Harmonogram płatności w niczym nie 

prz

ypomina  dokumentów  przedmiotowych,  które  wymienione  są  przykładowo  w  §  13 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

(Dz.  U.  poz. 

1126  z  późn.  zm.)  np.  próbek,  certyfikatów,  zaświadczeń  niezależnych 

podmiotów  uprawnionych  do  kontroli  jakości  itp.  W  istocie  dokument  ten  określa  treść 

zobowiązania pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą tj. reguluje on kwoty płatności w czasie 

realizacji umo

wy ws. zamówienia publicznego. 

Na marginesie Odwołujący wskazał, że ww. braku Zamawiający nie mógł uzupełnić samemu 

na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy PZP tj. jako omyłki. Nie ulega wątpliwości, że nie jest to 

omyłka rachunkowa (nie jest to błąd w ramach działania arytmetycznego, ponieważ żadnego 

działania  tutaj  nie  przeprowadzono),  nie  jest  to  omyłka  pisarska  (wada  procesu  myślowo-

redakcyjnego - 

ponieważ ponownie wykonawca żadnego tego typu procesu nie podejmował), 

ani  wreszcie  nie  jest  to  inna  omyłka  polegająca  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Aby mówić o 

omyłce z art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, Zamawiający musiałby być w stanie poprawić ją na 

podstawie  samych  informacji 

znajdujących  się  w  ofercie  (bez  dodatkowego  udziału 

wykonawcy)  - 

wzywanie  wykonawcy  do  wskazania  w  jaki  sposób  należałoby  uzupełnić  ten 

załącznik oznaczałoby w istocie, w ocenie Odwołującego, niedozwolone negocjowanie treści 

oferty  i  oznaczałoby,  że  wykonawca  musiałby  złożyć  w  tym  zakresie  dodatkowe 

oświadczenie  woli  uprzednio  niezawarte  w  pierwotnej  ofercie  (o  czym  mowa  wyżej;  tak: 

wyrok  KIO  z  dnia  23  marca  2011  r.,  sygn.  akt:  KIO  522/11,  czy  też  w  wyroku  z  dnia  21 

października 2011 r. KIO 2152/11). Przykładowo jak wskazała Izba wprost w wyroku z dnia 


16 maja 2013 r. KIO 972/13: Harmonogram Rzeczowo - 

Finansowy stanowi integralną część 

oferty  zawierającą  essentialia  negotii  odnoszące  się  do  sposobu  wykonania  zamówienia, 

terminu  jego  wykonania,  a  także  zastrzeżonych  kar  umownych  i  nie  może  być  w  żaden 

sposób  modyfikowany  mocą  jednostronnego  oświadczenia  woli,  w  tym  również  poprzez 

zastosowanie procedury korygującej, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt 3 ZamPublU. 

Następnie  Odwołujący  podniósł,  że  w  wyroku  z  dnia  18  marca  2013  r.,  KIO  478/13,  Izba 

dokonała skrupulatnej analizy stanu zbliżonego stanu faktycznego i stwierdziła m.in.: 

Niewątpliwym  jest,  iż  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  stanowi  treść  oferty.  Z  treści 

harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  wynika  bow

iem  zobowiązanie  wykonawcy  do 

zrealizowania  poszczególnych  etapów  zamówienia  w  określonych  terminach  i  za  określoną 

kwotę,  tym  samym  stanowi  on  treść  oferty  Taki  charakter  harmonogramu  rzeczowo  - 

finansowego  składanego  przez  wykonawców  w  tym  postępowaniu  wynika  z  postanowień 

SIWZ  (rozdział  4,  pkt  4.19),  w  którym  w  sposób  jednoznaczny  i  nie  budzący  żadnych 

wątpliwości wyspecyfikowano wszystkie dokumenty  i  oświadczenia składające  się na  ofertę 

wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia.  (...)  Składany  przez  wykonawców 

harmonogram rzeczowo  - finansowy ma charakter merytoryczny a nie formalny. Stanowi on 

bowiem  - 

jak  podniósł  zamawiający  -  dokument  ułatwiający  przygotowanie  inwestycji  i 

zaplanowanie  jej  finansowania.  (...)  To  przecież  z  treści  harmonogramu  rzeczowo  - 

finansowego wynika zobowiązanie wykonawcy do zrealizowania poszczególnych elementów 

przedmiotu zamówienia w określonych terminach opisanych właśnie w tym harmonogramie, 

jak i wysokość wynagrodzenia płatna wykonawcy w poszczególnych miesiącach (miesiąc 1, 

miesiąc 2 itp.) wynikających z tych realizacji. Harmonogram rzeczowo  - finansowy stanowić 

ma więc - jak słusznie podniósł zamawiający - podstawę rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  terminu  składania  faktur  za  wykonanie 

poszczególnych  robót.  (...)  W  świetle  powyższego  stwierdzić  należy,  iż  harmonogram 

rzeczowo-

finansowy  stanowił  treść  oferty  danego  wykonawcy,  a  jego  niewypełnienie  w 

sposób  zgodny  z  wymogiem  zamawiającego  (brak  wypełnienia  wiersza  dotyczącego 

fakturowania)  powoduje,  iż  treść  oferty  tego  wykonawcy  (odwołującego)  jest  niezgodna  z 

treścią  SIWZ.  Brak  ten  -  wbrew  twierdzeniom  odwołującego  -  nie  może  być  poprawiony  w 

trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ZamPublU.  Przepis  ten  daje  bowiem  możliwość  poprawienia  w 

ofercie  wykonawcy  innych  omyłek  niż  oczywiste  omyłki  pisarskie  i  oczywiste  omyłki 

rachunkowe, a mianowicie omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią SIWZ, o ile 

nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty. Omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 

3  ZamPublU  winny  mieć  taki  charakter,  by  czynności  ich  poprawy  mógł  dokonać 

zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności. 


Jak wskazał Odwołujący potwierdzeniem ww. stanowisk w przedmiotowej sprawie jest to, że 

Zamawiający  nawet  nie  próbował  zlikwidować  przedmiotowego  braku  w  ofercie  ZRE 

Katowice  w  trybie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  PZP.  Można  zatem  zakładać,  że  wezwanie 

wykonawcy  do  uzupełnienia  tego  braku  było  w  istocie  jedynym  sposobem  na  to,  żeby 

uzyskać informacje, jakie powinny znaleźć się w przedmiotowej tabeli (abstrahując już w tym 

miejscu  od  tego,  że sposób  ten  w  sposób  ewidentny  naruszał  art.  87  ust.  1  ustawy  PZP,  o 

czym mowa powyżej). 

W  dalszej  części  uzasadnienia  odwołania  zostało  wskazane,  że  ponadto  nawet  przyjęcie 

odmiennego poglądu w ww. zakresie i tak nie pozwalałoby na dokonanie uzupełnienia treści 

tego  dokumentu  z  uwagi  na  istotność  zmian,  jakie  zostałyby  w  tym  zakresie  dokonane. 

Przykładowo jak wskazała Izba w wyroku z dnia 5 maja 2011 r. sygn. akt KIO 839/11: 

Zgodnie  z  wymaganiami  zamawiającego  harmonogram  finansowy  nie  mógł  zawierać 

dowolnego  podziału  płatności,  lecz  miał  odnosić  się  do  wartości  i  rodzaju  wykonywanych 

prac  w  poszczególnych  miesiącach,  tym  samym  zamawiający  musiałby  na  podstawie 

kosztorysu,  harmonogramu  rzeczowego,  poprawianego  harmonogramu  finansowego. 

projektu,  SWTiORB  i  innych  dostępnych  mu  dokumentów,  dokonać  analizy  kolejności  i 

kosztów planowanych przez odwołującego prac, a następnie sporządzić nowy harmonogram, 

co stanowczo wykrac

załoby, w ocenie Izby, poza dyspozycję art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp 

Jak  następnie  wskazał  Odwołujący  podobnie  w  wyroku  z  dnia  16  sierpnia  2011  r.,  KIO 

1648/11,  Izba  stwierdziła,  że:  zamawiający  nie  mógłby  zastosować  prostego  poprawienia 

zaistniałej  „omyłki”,  np.  przez  podział  kwot  po  równo  pomiędzy  miesiące,  gdyż  kwoty 

przypisane  do  poszczególnych  miesięcy  nie  mogły  być  dowolne,  lecz  miały  wynikać  z 

przewidzianych  w  tym  okresie  prac  i  płatności  („fakturowania”).  Zatem  zasadniczo 

zamawiający  musiałby  opracować  w  tym  zakresie  harmonogram,  co  wykracza  poza 

dyspozycję art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

W  istocie  również  w  przedmiotowej  sprawie,  w  ocenie  Odwołującego,  poprawienie  omyłki 

musiałoby  zostać  przeprowadzone  poprzez  opracowanie  od  podstaw  całkowicie  nowego 

harmonogramu, ponieważ ZRE Katowice w istocie tego dokumentu w ogóle nie złożył. Taki 

zakres  prac  po  stronie  Zamawiającego  byłby  zatem  zmianą  istotną  treści  oferty  ZRE 

Katowice,  która  obarczona  jest  ewidentnym  brakiem  merytorycznym.  Wskazać  w  tym 

względzie należy, że uzasadnieniem do wprowadzenia do ustawy art. 87 ust. 2 pkt 3, który 

pozwala  na  dokonywanie  poprawiania  innych  omyłek,  było  nieodrzucanie  ofert  z  powodu 

„błahych  błędów  w  ofercie”.  Niewypełnienie  całego  załącznika,  o  tak  istotnym  charakterze 

jakim  jest  harmonogram  płatności  nie  sposób  uznać  za  błąd  błahy  -  jego  naprawienie 

musiałoby doprowadzić do istotnej zmiany w treści oferty wykonawcy. 


Reasumując, Odwołujący wskazał, że oferta ZRE Katowice obarczona była istotnym brakiem 

merytorycznym  w  stosunku  do  wymogów  SIWZ  i  brak  ten  nie  był  jakkolwiek  sanowalny  z 

punktu  widzenia  przepisów  ustawy  PZP.  W  związku  z  tym  oferta  ZRE  Katowice  powinna 

zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 

Ad  2  i  3  -  Niewyk

azanie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  Zdolność 

techniczna i zawodowa 

Jak  wskazał  Odwołujący  zgodnie  z  pkt  15.6.3.  ppkt  a)  SIWZ  -  Zamawiający  uzna,  że 

Wykonawca  spełnia warunek  udziału  w  Postępowaniu w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodow

ej,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,  że:  posiada  doświadczenie  w  realizacji  trzech  (3) 

zadań  w  zakresie  remontów,  napraw  armatury,  rurociągów  wysokoprężnych  oraz  ich 

elementów w okresie ostatnich 5 lat. 

Następnie Odwołujący podniósł, że na potwierdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu, 

ZRE Katowice złożył wraz z ofertą wykaz usług, w ramach którego wskazał, że zrealizował 4 

zamówienia, których przedmiotem był: 

1. Remont kapitalny rurociągów i armatury w obrębie maszynowni bloku nr 1 i 5 dla Tauron 

Wytwarzanie  S

.A.  (pozycja  dot.  wartości  zrealizowanych  usług  wskazuje,  że  chodzi  w 

wypadku o maszynownię bloku nr 1) 

2. Remont kapitalny rurociągów i armatury w obrębie maszynowni bloku nr 1 i 5 dla Tauron 

Wytwarzanie  S.A.  (pozycja  dot.  wartości  zrealizowanych  usług  wskazuje,  że  chodzi  w  tym 

wypadku o maszynownię bloku nr 5) 

3. Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych ZUOK w Białymstoku - dla  

Budimex S.A. 

4.  Modernizacja  rurociągów  i  armatury  na  układzie  wody  obiegowej  w  EC  Siekierki  w 

Warszawie dla PGNiG Termika S.A. 

W  ocenie  Odwołującego  analiza  wykazu  jak  również  załączonych  do  niego  dokumentów 

potwierdzających  należyte  wykonanie  ww.  usług  wskazuje,  że  Wykonawca  nie  spełnia 

warunków udziału w postępowaniu. 

W  pierwszej  kolejności  Odwołujący  wskazał,  że  brak  było  podstaw  do  rozdzielnego 

potraktowania  remontu  kapitalnego  rurociągów  i  armatury  dla  bloku  nr  1  oraz  bloku  nr  2  w 

Elektrowni  Jaworzno  III.  Z  treści  referencji  wynika,  że  było  to  w  istocie  jedno  zadanie  pn. 

„Remont kapitalny rurociągów i armatury w obrębie maszynowni bloku nr 1 i bloku nr 5”. Jak 

wskazał  Odwołujący  tymczasem  Wykonawca  w  sposób  nieuprawniony  jedno  i  to  samo 


doświadczenie wskazał w dwóch oddzielnych pozycjach złożonego wykazu, zapewne licząc 

w ten sposób na potraktowanie tego doświadczenia jako dwóch zadań w zakresie remontów, 

napraw  armatury,  rurociągów  wysokoprężnych  w  rozumieniu  pkt  15.6.3.  ppkt  a)  SIWZ.  W 

istocie,  zdaniem  Odwołującego,  jako  jedno  zadanie  należy  traktować  jedno  zamówienie,  a 

zatem  de  facto  jedną  umowę,  na  co  wskazuje  chociażby  sama  treść  Formularza  wykazu 

usług stanowiącego załącznik nr 5.1. do SIWZ (pogrubienia własne): 

„Uwaga: Należy dostosować ilość wierszy do ilości wykazywanych zadań. 

Do  niniejszego  wykazu  dołączam  dowody  potwierdzające,  że  ww.  zamówienia  zostały 

wykonane  należycie  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne 

dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  dostawy  lub  usługi  były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stan

ie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy”. 

W  istocie,  zdaniem  Odwołującego,  zatem  zgodnie  z  SIWZ  pojęcie  zadania  i  zamówienia 

należałoby  traktować  zamiennie  i  właśnie  takie  znaczenie  przyjmował  w  tym  zakresie 

Zamawiający.  Z treści  przedłożonych  przez  wykonawcę referencji, jak  i  poniekąd  z  samego 

wykazu  (w  kolumnie  „Przedmiot  zamówienia”)  w  sposób  ewidentny  wynika,  że  prace 

wykonywane  na  rzecz  Tauron  Wytwarzanie  S.A.  - 

jakkolwiek  dotyczyły  dwóch  maszynowni 

bloków  w  obrębie  elektrociepłowni  -  stanowiły  w  istocie  jedno  zadanie.  Brak  jest  tutaj 

jakiegokolwiek  argumentu  przemawiającego  za  rozdzieleniem  maszynowni  bloku  nr  1  i 

maszynowni bloku nr 5, skoro de facto prace wykonywane były w ramach tej samej umowy z 

Tauron Wytwarzanie S.A. i w tym samym ok

resie czasu (o czym świadczy treść wykazu oraz 

referencje).  Zdaniem  Odwołującego  skoro  Zamawiający  wymagał  doświadczenia  przy 

realizacji  3  zadań,  tzn.  że  zależało  mu  na  tym,  żeby  wybranego  wykonawcę  cechowało 

ugruntowane  doświadczenie,  nabyte  w  ramach  różnych  przedsięwzięć  inwestycyjnych. 

Traktowanie  jednego  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  jako  dwóch  różnych  zadań,  de  facto 

czyni  wymóg  Zamawiającego  iluzorycznym.  W  istocie  bowiem  w  ramach  każdej  tego  typu 

umowy,  można  byłoby  wyszczególnić  jakieś  części  składowe  i  traktować  je  jako  oddzielne 

podzadania,  co  całkowicie  niweczyłoby  cel  warunku,  o  którym  mowa  w  pkt  15.6.3.  ppkt  a) 

SIWZ. 

W ocenie Odwołującego spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie potwierdza również 

pozycja  3.  wykazu  tj.  Budowa  Zakładu  Unieszkodliwienia  Odpadów  Komunalnych  ZUOK  w 

Białymstoku.  Z treści  referencji  wynika,  że w  ramach  przedmiotowej  umowy,  ZRE  Katowice 

realizował:  „dostawę,  prefabrykację  i  montaż  kompletnych  instalacji  rurociągów  z 


zabezpieczeniem  antykorozyjnym,  łącznie  z  montażem  urządzeń  i  osprzętu  dostarczanych 

przez Zamawiającego wraz z wykonaniem podłączeń do wszystkich urządzeń na instalacjach 

rurociągowych  jak  również  przeprowadzenie  prób  ciśnieniowych  oraz  uczestnictwo  w 

rozruchach zimnym i gorącym". Przedmiotowego doświadczenia, w ocenie Odwołującego, w 

żadnym  wypadku  nie  można  traktować  jako  „remontu  naprawy  armatury,  rurociągów 

wysokoprężnych  oraz  ich  elementów”.  W  istocie  z  treści  referencji  w  sposób  ewidentny 

wynika,  że  przedmiotem  tego  zadania  nie  był  jakikolwiek  remont,  czy  naprawa  rurociągów, 

lecz  dostawa  nowych  rurociągów  na  potrzeby  nowej  inwestycji,  jaką  była  budowa  Zakładu 

Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych ZUOK w Białymstoku. Oczywistym jest, że pojęcia 

„remontu,  naprawy”  (doprowadzanie  czegoś  do  stanu  używalności,  czy  też  usunięcie  w 

czymś  usterek  uszkodzeń  )  mają  całkowicie  inne  znaczenie  niż  pojęcie  dostawy 

(„dostarczania towaru”1).  Zdaniem Odwołującego  na  odmienność  pojęć remontu od  pojęcia 

budowy  wskazuje  natomiast  chociażby  brzmienie  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), która w art. 3 stanowi: 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...) 

6)  budowie  - 

należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; (...) 

8)  remoncie  - 

należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym 

robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 

użyto w stanie pierwotnym; 

Jak  wskazał  Odwołujący  Zamawiający  w  SIWZ  nie  nadał  ww.  pojęciom  innych  znaczeń. 

Mając  to  na  uwadze  stwierdzić  należy,  że  pozycja  3  w  wykazie  usług  ZRE  Katowice  nie 

odpowiada  wymogom  warunk

u udziału w postępowaniu, o którym mowa pkt 15.6.3. ppkt a) 

SIWZ. 

Wreszcie,  zdaniem  Odwołującego,  za  niezgodną  z  wymogami  warunku,  o  którym  mowa 

wyżej,  należy  uznać  pozycję  4.  wykazu  usług  ZRE  Katowice  tj.  Modernizacja  rurociągów  i 

armatury na układzie wody obiegowej w EC Siekierki. Z treści referencji, w których wskazano 

zakres  czynności  podjętych  przez  ZRE  Katowice  wynika,  że  przedmiotem  umowy  była 

wymiana  rurociągów  wody  obiegowej  Tz-7  oraz  praca  na  układzie  filtracji  wody  obiegowej. 

Tymczasem,  w  ocenie 

Odwołującego,  tego  typu  urządzeń  nie  sposób  w  ogóle  uznać  za 

armaturę  i  rurociągi  wysokoprężne  (wysokociśnieniowe).  Rurociągi  i  armatura  wody 

obiegowej cechuje niskociśnieniowość. 


W  układach  wody  chłodzącej,  zdaniem  Odwołującego,  a  z  takimi  mamy  do  czynienia  w 

przypadku przytoczonych w referencji wymienników woda-woda parametr wody chłodzącej tj. 

ciśnienie  mieści  się  odpowiednio  w  granicach  ciśnienia  od  1,5  do  3,5  atmosfery,  dlatego 

rurociągów  i  armatury  zabudowanych  na  tych  układach  nie  można  zaliczyć  do 

wysokociśnieniowych (wysokoprężnych). 

Wskazane w referencjach prace dotyczyły rurociągów i armatury dobranej przez projektantów 

tak żeby były  zdolne transportować duże ilości czynnika (wody) ale przy  założeniu niskiego 

ciśnienia tego czynnika ze względu na charakter zasilanych urządzeń. 

Zdaniem  Odwołującego  należy  zwrócić  uwagę,  że  w  przedmiotowym  postępowanie 

instalacje,  które  mają  być  objęte  pracami  tj.  Instalację  pary  świeżej  BC-3  oraz  Instalację 

odwodnień turbinowych i WP cechuje ciśnienie nominalne w wysokości 13,5 MPa tj. ok. 128 

atmosfer (ponad 36 x więcej niż w przypadku urządzeń w układzie wody obiegowej). Z kolei 

ciśnienie nominalne w obrębie instalacji wody zasilającej BC-3 wynosi 18 atmosfer, natomiast 

maksymalne ponad 207 atmosfer (21,5 MPa). 

Informacje te wprost zawarte są w załączniku 

nr  1  do  SIWZ  -  specyfikacji  technicznej  - 

opis  przedmiotu  zamówienia.  Stąd,  zdaniem 

Odwołującego,  w  sposób  oczywisty  doświadczenie  nabyte  przy  modernizacji  na  układzie 

wody  obiegowej  nie  przystaje  do  specyfiki 

prac,  jaka  ma  być  objęta  przedmiotem 

zamówienia.  Jak  wskazał  Odwołujący  Zamawiający  celowo  i  adekwatnie  do  przedmiotu 

zamówienia  wymagał  doświadczenia  przy  remontach,  naprawach  armatury,  rurociągów 

wysokoprężnych, mając na uwadze specyfikę urządzeń, jakie będą objęte pracami objętymi 

przedmiotowym zamówieniem. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  w  ocenie  Odwołującego,  doświadczenia  wskazane  w  wykazie 

nie  potwierdzały  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający  powinien  był 

wezwać  ZRE  Katowice  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  PZP  do  uzupełnienia  wykazu  o 

wskazanie innych zamówień (wraz z załączeniem referencji) potwierdzających fakt spełnienia 

warunku  udziału  w  postępowaniu.  W  następstwie  nieuzupełnienia  tych  dokumentów, 

Wykonawca powinien był zostać wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. 

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Zgodnie  z  pkt  15.6.2.  ppkt  a)  SIWZ, 

Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnia  warunek 

udziału  w  Postępowaniu  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej,  jeżeli  Wykonawca 

wykaże że: 


a)  Posiada  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000,00 

PLN (słownie: pięć milionów złotych). 

J

ak  wskazał  Odwołujący  celem  potwierdzenia  spełnienia  ww.  warunku  należało  w 

Postępowaniu  złożyć  zgodnie  z  pkt  17.5.2.2  lit.  a)  -  dokumenty  potwierdzające,  że 

Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 

działalności  związanej  z  Przedmiotem  Zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  określoną  przez 

Zamawiającego (co zgodne, zdaniem Odwołującego, jest z § 2 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia 

Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może 

żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  poz. 

1126 z póżn. zm.) 

Następnie  Odwołujący  podniósł,  że  celem  potwierdzenia  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

ZRE  Katowice  przedłożył  wraz  z  ofertą  umowę  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej 

ogólnej  nr  1035856198.  Zgodnie  z  umową  składka  łączna  opłacana  jest  w  sześciu  ratach, 

przy  czym  pierwsza  rata  płata  jest  do  dnia  21  grudnia  2018  r.  Zgodnie  natomiast  z 

brzmieniem art. 814 § 1 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 

r.  poz.  1025  z  późn.  zm.;  dalej  ,,KC):  Jeżeli  nie  umówiono  się  inaczej,  odpowiedzialność 

ubezpieczyciela  rozpoczyna  się  od  dnia  następującego  po  zawarciu  umowy,  nie  wcześniej 

jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 

Jak  wskazał  Odwołujący  oznacza  to,  że  z  braku  odmiennego  warunku  umowy 

ubezpieczeniowej,  wykonawca  ubezpieczony  jest  nie  wcześniej  niż  od  dnia  następnego  po 

zapłaceniu  pierwszej  raty  składki  ubezpieczeniowej.  Zatem  celem  potwierdzenia,  że 

wykonawca  ubezpi

eczony  jest  od  odpowiedzialności  cywilnej  powinien  on  złożyć  w  takiej 

sytuacji nie tylko polisę, ale również dowód opłacenia składki, albo przynajmniej wykazać, że 

ochrona ubezpieczeniowa przysługuje niezależnie od faktu opłacenia składek. 

Odwołujący podniósł, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upływał dnia 

21.01.2019 r. tj. już po dniu wymagalności pierwszej raty składki ubezpieczeniowej. 

Ponadto Odwołujący wskazał, że Wykonawca z niewiadomych względów dokonał na Skanie 

polisy  zamazani

a  wysokości  rat  składki  za  ubezpieczenie.  Takie  działanie  należy  uznać  za 

niedopuszczalne.  Wykonawca  nie  może  arbitralnie  dokonywać  de  facto  utajnienia  jakichś 

elementów  dokumentów  przedkładanych  celem  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału 

w  postępowaniu.  Mógłby  co  najwyżej,  zastrzec  pewne  informacje  jako  tajemnicę 

przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, ale wówczas: 


1) Przedłożone informacje i tak są jawne dla Zamawiającego 

2)  Powinien  on  w  takiej  sytuacji  wykazać  -  pod  rygorem  odtajnienia  dokumentów  -  że 

zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  zgodnie  z  przepisami  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W związku z tym, Odwołujący stwierdził, że ZRE Katowice nie skorzystał z ww. trybu, tylko 

dokonał czynności niezgodnej z przepisami ustawy, na co Zamawiający powinien był zwrócić 

uwagę.  Nawiasem  mówiąc  stwierdzić  należy,  że  wysokość  składek  na  ubezpieczenie  nie 

można  uznać  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa  -  nie  są  to  informacje  posiadające  wartość 

gospodarczą, których utajnienie byłoby uzasadnione. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  w  ocenie  Odwołującego,  Wykonawca  nie  przedłożył 

dokumentów  potwierdzających,  że  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 

wymaganej  przez  Zamawiającego  wysokości.  Zamawiający  powinien  był  wezwać  ZRE 

Katowice  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  PZP  do  uzupełnienia  dokumentów, 

potwierdzających  fakt  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  W  następstwie 

nieuzupełnienia tych dokumentów, Wykonawca powinien był zostać wykluczony z udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP. 

Ad 4 - 

Rażąco niska cena 

Niezależnie  od  powyższych  zarzutów,  Odwołujący  wskazał,  że  z  przezorności  stwierdzić 

również należy, że Zamawiający zaniechał  wezwania ZRE Katowice do złożenia wyjaśnień, 

w  tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu,  pomimo  że  cena 

zaoferowana  przez  ZRE  Katowice  jest  o  co  najmniej  30%  niższa  od  wartości  zamówienia 

powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług  (art.  90  ust.  1a  w  zw.  z  ust.  1  ustawy 

PZP). 

W  przedmiotowej  sprawie  cena  ofertowa  ZRE  Katowice  wynosi  1  947  090  PLN,  natomiast 

wartość zamówienia powiększona o podatek VAT - 2.952.000,00 PLN. Oferta ZRE Katowice 

jest zatem niższa o ok. 34,04 % od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia. 

Istotnie ce

na ofertowa ZRE Katowice budzi wątpliwości z punktu widzenia tego, czy jest ona 

ceną  rynkową,  pozwalającą  na  wypracowanie  zysku  i  uwzględniającą  pełny  zakres  prac 

składających się na przedmiot zamówienia. 

Ad 5 - 

Brak niezwłocznego udostępnienia dokumentacji postępowania 

Jak  zostało  wskazane  w  treści  uzasadnienia  odwołania  dnia  28  lutego  2019  r.  pracownik 

Odwołującego  zwrócił  się  do  Zamawiającego  poprzez  pocztę  e-mail  (na  adres  wskazany  w 

ogłoszeniu  o  zamówieniu)  z  wnioskiem  o  udostępnienie  w  trybie  art.  96  ust.  3  ustawy  PZP 


oraz  §  4  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  protokołu 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  (Dz.  U.  poz.  1128)  o  niezwłoczne 

udostępnienie załączników do protokołu z postępowania w postaci wszelkiej korespondencji 

pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą - ZRE Katowice. 

D

nia  5  marca  2019  r.  Odwołujący  wysłał  poprzez  platformą  zakupową  oraz  e-mail  pismo 

monitujące w tej sprawie, w związku z brakiem odpowiedzi ze strony Zamawiającego. 

Finalnie pełna korespondencja pomiędzy Zamawiającym a ZRE Katowice została przesłana 

Odwołującemu  dopiero  7  marca  2019  r.  tj.  po  tygodniu  w  stosunku  do  dnia  przesłania 

wniosku  oraz  zaledwie  na  3  dni  przed  upływem  terminu  na  złożenia  odwołania  (11  marca 

2019  r.).  Odwołujący  wskazał,  że  dokumentacja  nie  została  udostępniona  Odwołującemu 

niezwłocznie  tj.  bez  zbędnej  zwłoki  (zgodnie  z  §  4  ust.  5  ww.  rozporządzenia).  Brak  jest 

uzasadnienia  do  zwlekania  z  przesłaniem  tej  korespondencji  przez  tydzień,  skoro 

Zamawiający świadom był, że termin na złożenie ewentualnego odwołania wynosi 10 dni od 

zawiadomie

nia o podjęciu czynności w postaci wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W  istocie  zwłoka  ze  strony  Zamawiającego  mogła  nosić  znamiona  ograniczania 

Odwołującemu prawa do skutecznego i terminowego podniesienia zarzutów, co do czynności 

Zamawiającego podjętych w przedmiotowym Postępowaniu. 

Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wniósł, jak w petitum. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szcz

ególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych 

Warunków  Zamówienia,  ofertą  złożoną  w  postępowaniu  przez  Przystępującego  oraz 

korespondencją  prowadzoną  w  toku  postępowania  pomiędzy  Zamawiającym  a 

wykonawcami 

ubiegającymi  się  o  udzielenie  zamówienia,  jak  również  po  zapoznaniu 

się  z  odwołaniem,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  złożonych 

ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  

o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  Odwołującemu  przysługiwało  prawo  do 

skorzystania  ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż    wypełniono  materialnoprawną  przesłankę 

interesu  w  uzyskaniu  zamówienia,  określoną  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  kwalifikowaną 


możliwością  poniesienia  szkody  przez  Odwołującego będącej  konsekwencją  zaskarżonej  w 

odwołaniu  czynności.  Wnoszący  odwołanie  złożył  w  przedmiotowym  postępowaniu  ofertę 

sklasyfikowana  na  drugim  miejscu  w  rankingu  ofert  podnosząc  zarzuty  zmierzające  do 

wyeliminowanie  oferty  najkorzystniejszej  ekonomicznie

.  W  przypadku  zaś  uwzględniania 

odwołania ma on szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  o 

zamówienie 

publiczne, 

nadesłanej 

przez 

Zamawiającego 

do 

akt 

sprawy  

w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności z treści ogłoszenia o 

zamówieniu,  treści  SIWZ,  oferty  złożonej  w  postępowaniu  przez  Przystępującego,  jak 

również korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi 

się o udzielenie Zamówienia publicznego. 

Izba  dopuściła  również  i  przeprowadziła  dowody  z  dokumentów  złożone  i 

zawnioskowane przez Zamawiającego w postaci: 

1.  Protokoły  odbioru  wykonanych  prac  dla  zadań  wskazanych  w  pozycji  1  i  2,  wykazu 

znajdującego  się  w  ofercie  Przystępującego  na  okoliczność,  że  realizacje  bloku  nr  1  i  5 

stanowią odrębne zadania.  

2.  W  zakresie  pozycji  nr  3  wykazu  z  oferty  Przystępującego  dotyczącego  spalarni, 

Zamawiający  złożył  dowód  w  postaci  dokumentów  odnoszących  się  do  zakresu  rzeczowo 

finansowego  (wraz  z  zestawieniem  urządzeń  do  montażu)  tego  zadania,  celem  wykazania 

tożsamości zadania odnośnie treści warunku. 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów 

podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  iż  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie 

przetargu  nieo

graniczonego  o  wartości  powyżej  kwot  wskazanych  w  przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  pn.  RKK  elementów  rurociągów  wysokoprężnych  w 

BC-

3  w  Elektrociepłowni  Wrocław  (numer  postępowania  nadany  przez  Zamawiającego: 

1001118800), którego przedmiot obejmuje: 

a)  prace  mechaniczno-

diagnostyczne,  jakie  realizowane  będą  w  obrębie  armatury 

odcinającej,  zwrotnej,  regulacyjnej  i  zabezpieczającej,  na  której  stwierdzono  w  trakcie 


eksploatacji nieprawidłową pracę w zakresie: utraty szczelności  wewnętrznej, zwiększonych 

oporów ruchu oraz zacięć. 

b) roboty montersko-

spawalnicze związane z odtworzeniem instalacji odwadniającej TG i WP 

oraz  diagnostyczne  wyniki,  które  posłużą  do  przeprowadzenia  oceny  stanu  i  sporządzenia 

wniosków. 

Jak  wynika  z  załącznika  nr  1  do  SIWZ  –  Specyfikacja  techniczna  (opis  przedmiotu 

zamówienia)  prace  remontowe  objęte  są  pełnym  nadzorem,  wymagają  szczególnych 

standardów  związanych  z  pracami  remontowymi  (diagnostyka,  spawanie,  wstępne 

naciąganie  układu  w  celu  likwidacji  naprężeń,  kontrola)  w  związku  z  wysokim  ciśnieniem 

czynnika roboczego (13,5 MPa) oraz wysoką temperaturą (540

o

C). Jak wynika ze wstępnego 

opisu  technicznego  ciśnienia  dla  rurociągów  tłocznych  osiągają  maksymalne  wartości  na 

poziomie 21,5 MPa.  

Jak  wynika  z  Rozdziału  2  SIWZ  zatytułowanego  „INFORMACJE  O  SPOSOBIE 

KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI” zostało m.in. wskazane, że: 

2.2  W  Postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym  a 

Wykonawcami, w szczególności składanie wniosków oraz oświadczeń, w tym Oświadczenia 

Wstępnego odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu 

zakupowego 

eB2B: 

https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl 

(dalej 

zwany 

Portalem 

Zakupowym). 

Nadto  zgodnie  z  pkt  15.6.3.  ppkt  a)  SIWZ  doszło  do  opisania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  następujący  sposób:  Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnia  warunek 

udzi

ału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca 

wykaże,  że:  posiada  doświadczenie  w  realizacji  trzech  (3)  zadań  w  zakresie  remontów, 

napraw  armatury,  rurociągów  wysokoprężnych  oraz  ich  elementów  w  okresie  ostatnich  5 

lat. 

Zgodnie  z  pkt  20.2  SIWZ  - 

Zamawiający  wymagał,  aby  Oferta  zawierała  m.in.  wypełniony  i 

podpisany  Formularz  Oferty  wraz  z  załącznikami,  którego  wzór  stanowi  Załącznik  nr  4  do 

SIWZ. 

Zgodnie  z  Załącznikiem  nr  4  do  SIWZ  (Formularz  Oferty),  do  Formularza  Oferty  należało 

załączyć  Załącznik  nr  2  -  Harmonogram  Prac  i  Płatności.  Załącznik  ten  składa  się  dwóch 

tabel: 

Tabela nr 1: Harmonogram Prac, Kamienie Milowe i Kluczowy Kamień Milowy - wypełnionej 

w całości przez Zamawiającego 

Tabela  nr  2:  Harmonogram  Płatności  -  która  zawiera  puste  miejsce  w  zakresie  kwot,  które 

należy  zapłacić z tytułu realizacji zakresu prac składających się na etap płatności (kolumna 


20. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

20.1  Wykonawca  może  złożyć  tylko  jedną  Ofertę.  Dotyczy  to  zarówno  Ofert  składanych 

indywidualnie, jak i Ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia. 

Złożenie większej ilości Ofert spowoduje odrzucenie Ofert. 

20.2 Zamawiający wymaga, aby Oferta zawierała: 

20.2.1 Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wraz z załącznikami, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY 

III. Parametry Oferty stanowiące kryteria oceny Ofert: 

2. Sposób wyliczenia Ceny brutto przedstawia Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 1 

do Formularza Oferty. 

IV. Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że: 

1.1.  Zapoznaliśmy  się  z  treścią  SIWZ,  nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz  uzyskaliśmy 

wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania Oferty. 

1.2.  Jesteśmy  zdolni  do  wykonania  Przedmiotu  Zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami 

podanymi w SIWZ. 

1.3. Przedmiot Oferty jest zgodny z opisem Przedmiotu Zamówienia. 

1.4.  Podana  przez  nas  cena  zawiera  wszelkie  koszty  niezbędne  do  zrealizowania 

Zamówienia wynikające z zakresów i warunków określonych w SIWZ. 

1.5.  Niedoszacowanie,  pominięcie  lub  brak  należytego  rozpoznania  przez  nas  zakresu 

Przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia. 

1.6.  Akceptujemy  harmonogram  /  termin  realizacji  Zamówienia  wskazany  przez 

Zamawiającego w SIWZ, wraz z terminami cząstkowymi (pośrednimi). 

V. Wykaz Załączników do Formularza Oferty: 

Do niniejszej Oferty są dołączone następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Formularz Cenowy 

Załącznik  nr  1a  –  Wykaz  cen/Stawki  i  wskaźniki  do  kalkulacji  wynagrodzenia  nieobjętego 

zakresem podstawowym 

Załącznik Nr 2 – Harmonogram Prac i Płatności 

Załącznikiem  NR  1  DO  FORMULARZA  OFERTY  Zamawiający  ustanowił  FORMULARZ 

CENOWY zawierający szczegółową wycenę prac. 


Zamawiający  pod  tabelą  zawierającą  poszczególne  pozycje  przewidziane  do  wyceny 

zamieścił następująca wzmiankę: 

Uwaga: 

1. Zabrania się ingerencji w formę i treść tabeli. 

2. Wszystkie pozycje tabeli muszą być wycenione. 

3.  Obmiary  szczegółowe  dla  potrzeb  wyceny  Wykonawca  wykonuje we własnym  zakresie  i 

na koszt własny. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY 

Harmonogram Prac i Płatności 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  sektorowego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  pod  nazwą:  „RKK  elementów  rurociągów  wysokoprężnych  w  BC-3,  w 

Elektrociepłowni Wrocław.” 

Tabela nr 1: Harmonogram Prac, Kamienie Milowe i Kluczowy Kamień Milowy 

W  harmonogramie  tym  wykonawcy  mieli  określić  wartości  za  wykonanie  poszczególnych 

etapów płatności w terminach: 10.06.2019, 05.08.2019, 06.09.2019 r. 

Załącznik nr 2 do SIWZ  – projekt umowy 

Zgodnie  z  §  4  ust.  4.3.  wzoru  umowy  -  Faktury  VAT  będą  wystawiane  za  zrealizowane  i 

odebrane  etapy  Prac  (wykonane  w  ramach  poszczególnych  Kamieni  Milowych),  zgodnie  z 

Harmonogramem  Płatności,  stanowiącym  Załącznik  nr  2  Tabela  nr  2  do  Umowy,  na 

podstawie Protokołów Odbioru Częściowego lub Protokołu Odbioru Końcowego. 

Kwestia bezsporną pomiędzy Stronami był fakt, że Przystępujący nie wypełnił załącznik nr 2 

do Formularza Ofertowego zatytułowanego „Harmonogram Prac i Płatności”, tj. w miejscach 

przewidzianych na wskazanie kwot nie zostały ujęte żadne wartości. 

Na  potwierdzenie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  Przystępujący  -  ZRE  Katowice  złożył 

wraz z ofertą wykaz usług, w ramach którego wskazał, że zrealizował 4 zamówienia, których 

przedmiotem był: 

1. Remont kapitalny rurociągów i armatury w obrębie maszynowni bloku nr 1 i 5 dla Tauron 

Wytwarzanie  S.A.  (pozycja  dot.  wartości  zrealizowanych  usług  wskazuje,  że  chodzi  w 

wypadku o maszynownię bloku nr 1) 

2. Remont kapitalny ruro

ciągów i armatury w obrębie maszynowni bloku nr 1 i 5 dla Tauron 

Wytwarzanie  S.A.  (pozycja  dot.  wartości  zrealizowanych  usług  wskazuje,  że  chodzi  w  tym 

wypadku o maszynownię bloku nr 5) 

3. Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych ZUOK w Białymstoku - dla  


Budimex S.A. 

4.  Modernizacja  rurociągów  i  armatury  na  układzie  wody  obiegowej  w  EC  Siekierki  w 

Warszawie dla PGNiG Termika S.A. 

Zamawiający pismem z dnia 28.01.2019 r. wezwał ZRE Katowice do „uzupełnienia zapisów 

Załącznika  nr  2  do  Formularza  oferty:  „Harmonogram  Prac  i  płatności”,  Tabela  nr  2  w 

kolumnie „Kwota”. 

Załącznik ten został uzupełniony przez Przystępującego przez wskazanie dla poz. tabeli 1 – 

6 (termin planowanego odbioru 10.06.2019 r.) kwotę 331.108,35 zł, dla poz. 7  – 10 (termin 

pla

nowanego  odbioru  05.08.2019  r.)  kwotę  870.251,25  zł  i  dla  poz.  11  i  12  (termin 

planowanego  odbioru  06.09.2019  r.)  kwotę  381.640,40  zł.  Jako  sumaryczna  kwota  została 

wskazana wartość 1. 583.000 zł brutto.  

Dnia 27.02.2019 r. Zamawiający zawiadomił o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. 

oferty wykonawcy ZRE Katowice, informując że ta oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów 

w  zastosowanych    kryteriach  wyboru,  jak  również  że  żaden  Wykonawca  nie  został 

wykluczony  z  postępowania  oraz  żadna  oferta  nie  została  odrzucona  w  przedmiotowym 

postępowaniu. 

Na powyższą czynność Odwołujący wniósł odwołanie. 

K

rajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania,  iż  sformułowane  przez  Odwołującego  zarzuty  znajdują  częściowe  oparcie  w 

ustalonym  stanie  faktycznym  i  prawnym,  a  tym 

samym  rozpoznawane  odwołanie  zasługuje 

na uwzględnienie. 

W  pierwszej  kole

jności  Izba  wskazuje,  że  w  toku  postępowania  odwoławczego  Strony  i 

uczestnicy  tego  postępowania  mogą  składać  przewidziane  prawem  oświadczenia 

wywołujące wpływ na przebieg tego postępowania. Oświadczenia o uwzględnieniu zarzutów 

zawartych  w  odwołaniu,  do  złożenia  którego  uprawniony  jest  wyłącznie  podmiot 

zamawiający,  jak  również  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania,  do  złożenia  którego 

uprawniony  jest  wyłącznie  odwołujący  -  wywołują  nie  tylko  skutki  procesowe,  lecz  również 

materialne.  Wynika  to  z  faktu  silnego 

powiązania  postępowania  odwoławczego  z 

postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Otóż  oświadczenie  woli  o 

uwzględnieniu odwołania powoduje ten skutek, że postępowanie odwoławcze w tym zakresie 

podlega umorzeniu,  zaś  podmiot  zamawiający  jest  zobligowany  do  wykonania,  powtórzenia 


lub unieważnienia czynności zgodnie z żądaniami zawartymi w treści odwołania – odnosząc 

tym  samym  bezpośredni  skutek  na  przebieg  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego.  Niemal  analogiczna  sytuacja  ma  miejsce  w  prz

ypadku  cofnięcia  odwołania 

przez  odwołującego,  na  skutek  czego  postepowanie  odwoławcze  podlega  umorzeniu,  zaś 

wskutek upływu terminu na zaskarżeniem czynności mających miejsce w toku postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  stają  się  one  niewzruszalne  w  drodze  środków 

ochrony  prawnej.  Tym  samym  umorzenie  postępowania  powoduje,  że  pomiędzy  Stronami 

tego postępowania zostaje zniesiony spór w sposób przewidziany przepisami prawa.  

Ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  w  sposób  odrębny  nie  reguluje  kwestii  oświadczeń 

woli,  w  tym  ich skuteczności,  wad, formy  oraz możliwości  ich odwołania.  Oznacza to,  iż  na 

zasadzie odesłania ujętego w treści art. 14 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 185 ust. 7 ustawy Pzp 

do kwestii nieuregulowanych w ustawie Pzp stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104 i 1629) oraz ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym.    

Zgodnie  z  doktryną  prawa  cywilnego  niemalże  każde  oświadczenie  woli  może  zostać 

odwołane  –  jednakże skuteczność  odwołania oświadczenia  woli  nie jest bezwarunkowa i  w 

tym zakresie Ustawodawca wprowadził stosowne regulacje. 

Zgodnie  z  treścią  art.  61.  §  1  ustawy  Kodeks  cywilny  Oświadczenie  woli,  które  ma  być 

z

łożone  innej  osobie,  jest  złożone  z  chwilą,  gdy  doszło  do  niej  w  taki  sposób,  że  mogła 

zapoznać  się  z  jego  treścią.  Odwołanie  takiego  oświadczenia  jest  skuteczne,  jeżeli  doszło 

jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. 

Regulacja ta ma na celu ochronę pewności obrotu prawnego, w tym ma chronić uczestników 

tego obrotu przed pozostawaniem w nieokreślonym czasie w niepewności prawnej, co do ich 

sytuacji  podmiotowej  będącej  wynikiem  złożenia  przez  osobę  trzecią  oświadczenia  woli  o 

określonej treści. 

Mając  na  uwadze  powyższe  cofnięcie  przez  Zamawiającego  i  Odwołującego  złożonych  na 

posiedzeniu oraz rozprawie oświadczeń woli należy uznać za bezskuteczne. Po pierwsze jak 

wskazał na rozprawie Odwołujący ustawa Pzp nie przewiduje możliwości cofnięcia tego typu 

o

świadczeń woli. Zatem w tym wypadku kwestia ta regulowana jest w całości przez przepisy 

ustawy Kodeks cywilny. 

Izba  nie  podzieliła  zatem  argumentacji  Zamawiającego  przedstawionej  na  rozprawie,  w 

ramach  której  zostało  wskazane,  że:  W  zakresie  cofnięcia  oświadczenia  wskazuje,  że  jako 

pełnomocnik  będący  umocowanym  do  jego  złożenia  ma  również  prawo  wycofać  złożone 

oświadczenie.  Analogiczna  sytuacja ma  miejsce w  przypadku  skierowanych  do  wykonawcy 

wezwań,  gdyż  one  mogą  pozostać  cofnięte,  np.  na  skutek  wydania  przez  Izbę  orzeczenia, 

Zamawiający ponadto nie jest związany dokonywanymi czynnościami.  


Tym  samym  złożone  na  posiedzeniu  i  rozprawie  oświadczenia  woli  są  prawnie  wiążące, 

zostały złożone w przewidzianej formie oraz przez osoby właściwie umocowane przez Strony 

postępowania  odwoławczego.  Wywołały  one  zatem  przewidziane  prawem  skutki,  zarówno 

materialne, jak i procesowe.  

Mając  na  uwadze  powyższe  oświadczenia  te  stanowią  podstawę  do  umorzenia  w  części 

postępowania  odwoławczego  –  co  znalazło  swoje  odzwierciedlenie  w  sentencji  niniejszego 

orzeczenia.  

W tym miejscu Izba wskazuje, mając na uwadze niejednoznaczne stanowisko prezentowane 

na  posiedzeniu  i  rozprawie,  iż  na  skutek  złożenia  przez  Zamawiającego  oświadczenia  o 

uwzględnieniu  zarzutów  nr  2  obejmującego  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  w  odniesieniu  do 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  przedmiocie  doświadczenia  wykonawcy  oraz  w 

zakresie zarzutu nr 4 obejmującego art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, stosownie do treści art. 186 

ust. 3 i 3a zdanie 2 ustawy Pzp Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu  w 

zakresie  uwzględnionych  zarzutów.  Pełnomocnik  tego  ostatniego  miał  bowiem  trudności  z 

określeniem, jakie czynności zostały w tym zakresie poczynione przez Zamawiającego.  

Zarzut nr 1 

– Harmonogram prac i płatności 

Odnosząc się do zarzutu z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp obejmującego fakt niewypełnienia 

przez  Przystępującego  Harmonogramu  Prac  i  Płatności  wskazać  należy,  że  dokument  ten 

jest  fragmentem  treści  oferty  –  a  więc  zawierającym  oświadczenie  woli  Przystępującego. 

Powyższego  nie  zmienia  fakt,  iż  jak  wskazał  na  etapie  rozprawy  Pełnomocnik 

Zamawiającego, trudno jest uzasadnić jego wprowadzenie do postępowania. Jako dokument 

zawieraj

ący  klasyczne  oświadczenie  woli  wykonawcy  posiada  w  postępowaniu  określone 

znaczenie,  zgodne  w  postanowieniami  wskazanymi  w  treści  odwołania.  Jak  podniósł 

Odwołujący:  „(…)  intencją  Zamawiającego  było,  aby  wykonawcy  składając  ofertę  dokonali 

wskazania,  jaki

e  kwoty  mają  być  płatne  przez  Zamawiającego  wykonawcy  za  wykonanie 

poszczególnych  etapów  płatności  w  terminach:  10.06.2019,  05.08.2019,  06.09.2019  r. 

Zgodnie  z  §  4  ust.  4.3.  wzoru  umowy  -  Faktury  VAT  będą  wystawiane  za  zrealizowane  i 

odebrane  etapy  Prac  (w

ykonane  w  ramach  poszczególnych  Kamieni  Milowych),  zgodnie  z 

Harmonogramem  Płatności,  stanowiącym  Załącznik  nr  2  Tabela  nr  2  do  Umowy,  na 

podstawie Protokołów Odbioru Częściowego lub Protokołu Odbioru Końcowego. Jak wskazał 

Odwołujący  załącznik  nr  2  do  Umowy  stanowi  dokładne  odwzorowanie  Załącznika  nr  4  do 

SIWZ. Nie ulega wątpliwości, zdaniem Odwołującego, że złożony w ramach Oferty załącznik 

na etapie zawierania umowy miał zostać do niej bezpośrednio przetransponowany.” 

Brak  wypełnienia  kwot  w  Harmonogramie  Prac  i  Płatności  nie  było  okolicznością  sporną. 

Jednakże,  jak  wskazał  Odwołujący  i  co  znalazło  potwierdzenie  w  aktach  postępowania, 


Zamawiający  do  jego  uzupełnienia  zastosował  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  które  swoje 

zastosowanie  znajduje  tylko  i  wyłącznie  w  odniesieniu  do  dokumentów  podmiotowych  i 

przedmiotowych  (vide  art.  25  ustawy  Pzp) 

–  a  nie  do  dokumentów  będących  nośnikami 

merytorycznej treści oferty. Zatem wykorzystanie tej instytucji do uzupełnienia braków treści 

oferty  było  działaniem  niedopuszczalnym.  Jeżeli  moglibyśmy  mówić  o  możliwości 

konwalidacji  tego  braku  jedynym  przepisem,  którego  zastosowanie  mogłoby  być  brane  pod 

rozwagę, byłby art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Jednakże aby znalazł on zastosowanie, po 

pierwsze  stwierdzony  brak  musiałby  być  wynikiem  omyłki  powodującej  niezgodność  treści 

oferty  z  treścią  SIWZ  i  po  drugie  w  samej  dokumentacji  postępowania  istniałyby 

postanowienia,  wobec  których  wystąpiła  ta  niezgodność  z  jednoczesną  możliwością  ich 

poprawienia  samoistnie  przez  Zamawiającego.  Brak  wypełnienia  jednego  z  załączników  do 

oferty  może  być  uznany  za  omyłkę,  zaś  sama  SIWZ  nakazywała  w  pkt  20.2.  złożenia 

Zamawiającemu  wypełnionego  i  podpisanego  Formularza  Oferty  wraz  z  załącznikami,  zaś 

sam wzór Formularza Oferty (załącznik nr 4 do SIWZ) odnosił się do konieczności złożenia 

załącznika  nr  2  w  postaci  Harmonogramu  Prac  i  Płatności.  Jego  niewypełnienie  przez 

Przystępującego w zakresie kwot stanowiło niezgodność z ww. wymaganiami SIWZ. 

Następnie  ustalenia  wymaga,  czy  Zamawiający  mógł,  działając  na  podstawie  wskazanego 

wyżej  art.  87  ust.  2  pkt 3 ustawy  Pzp,  samodzielnie dokonać  uzupełnienia tego formularza. 

Jak wskazywał na rozprawie, że:  „Nie zgadza się z Odwołującym, że ten harmonogram nie 

mógł zostać uzupełniony przez wykonawcę, zawarte w nim informacje znajdowały się już w 

ofercie  Przystępującego,  a  zatem  istniała  możliwość  przeniesienia  kwoty  z  załącznika  nr  1 

(formularz  cenowy)  do  tabelki  znajdującej  się  w  załączniku  nr  2  (harmonogram  płac  i 

płatności).  Wezwanie  nie  powodowało  zmiany  w  treści  oferty,  i  gdyby  poddać  analizie  te 

wartości,  które  znajdują  się  w  uzupełnionym  harmonogramie  są  to  te  same  kwoty,  które 

znajdowały  się  w  formularzu  cenowym  i  zostały  one  przeniesione  do  załącznika  nr  2. 

Zamawiający w załączniku nr 2 narzucił wykonawcy  zakresy i daty,  zaś wykonawcy musieli 

uzupełnić  tylko  wartości,  które  znajdowały  się  w  formularzu  cenowym.  Taka  czynność  nie 

mogła  prowadzić  do  manipulacji  i  stąd  zasadne  było  wezwanie  do  uzupełnienia,  które  nie 

doprowadziło do zmiany merytorycznej treści oferty.”  

Zamawiający podniósł również, że: 

W  zakresie  zarzutu  nr  1  nie  zgadza  się  z  tezami  Odwołującego  o  braku  możliwości 

identyfikacji  kwot  z  formularza  cenowego,  o  powyższym  świadczy  treść  nagłówków,  co 

powoduje,  że  są  one  identyfikowalne  i  tożsame.  Jako  przykład  wskazuje  pozycje  21  i  22 

zatytułowane  ”wymiana  gotowych  odcięć  pary”,  które  możemy  również  identyfikować  w 

załączniku nr  2 (  zawarta tam  jest  ta  sama treść  opisu).  Cytuje kolejną  pozycję  załącznika, 

którego wartość wynosi 109 176,35 złote, zatem miał możliwość uzupełnienia tego braku, nie 

doszło tym samym do zmiany merytorycznej treści oferty. Istniała możliwość uzupełnienia tej 


pozycji  i  szacowania  tej  czynności.  Wskazuje,  że  zbytni  formalizm  nie  może  przesądzać  o 

odrzuceniu oferty. Gdyby nie b

yło możliwości identyfikacji tych pozycji, co miałoby miejsce w 

przypadku,  gdyby  wykonawca  miał  swobodę  wpisywania  dat  i  kwot,  taka  czynność  nie 

miałaby miejsca. 

Jak  wskazał  Odwołujący  w  treści  odwołania  tym  samym  należy  mieć  też  na  uwadze,  że 

Zamawiający w SIWZ nie zawarł żadnych wytycznych, czy wskazówek w jaki sposób należy 

uzupełnić rzeczony załącznik. 

W ocenie Odwołującego tymczasem, wykonawca - ZRE Katowice nie zastosował się do pkt 

20.2. SIWZ i nie wypełnił w ramach złożonej oferty ww. załącznika, a miejsca, które określają 

kwoty poszczególnych płatności pozostawił puste. W związku z tym, jak zostało wskazane w 

uzasadnieniu  odwołania,  treść  jego  oferty  nie  odpowiada  treści  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia i jako taka oferta ta powinna podlegać odrzuceniu na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Izba  odnosząc  się  do  powyższych  twierdzeń  poddała  szczegółowej  analizie  oba  wskazane 

przez  Zamawiającego  dokumenty,  tj.  załącznik  nr  1  do  Formularza  Oferty  (Formularz 

Cenowy)  oraz  załącznik  nr  2  do  Formularza  Oferty  (Harmonogram  Prac  i  Płatności).  Izba 

ustaliła,  że  wskazane  przez  Zamawiającego  okoliczności  znajdują  potwierdzenie  w  ww. 

dokumentach.  Zatem  istniała  możliwość  uzupełnienia  Harmonogramu  prac  i  płatności 

samoistnie  przez  Zamawiającego  w  oparciu  o  dane  zawarte  w  Formularzu  Cenowym. 

Zawarte  tam  pozycje  rozbicia  ceny  ofertowej  (Szczegółowa  wycena  prac)  odpowiadają 

pozycjom  wskazanym  w  Tabeli  nr  2  Harmonogramu  płatności.  Jednakże  dokonana  przez 

Izbę  weryfikacja  zawartych  tam  wartości  pozwoliła  na  ustalenie,  że  Przystępujący 

przedstawiając  ten  dokument  w  wyniku  uzupełnienia,  w  sposób  nieprawidłowy  przeniósł  te 

kwoty  lub  dokonał  nieprawidłowego  sumowania  w  ramach  terminów  odbioru,  tj.  dla  daty 

10.06.2019 r. oraz dla daty 06.09.2019 r. Dodatkowo, 

jak wynika z wcześniejszych wywodów 

Izby, Zamawiający  zastosował nieprawidłową podstawę prawną dla konwalidacji tego braku 

w ofercie Przystępującego. 

Stąd  też  Izba  uwzględniła  ten  zarzut  jedynie  w  części,  tj.  uznała,  że  istnieje  możliwość 

poprawienia  tej 

omyłki  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  –  a  więc  żądanie 

odrzucenia oferty Przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jest na tym 

etapie przedwczesne i zbyt daleko idące. Choć na chwilę obecną nadal istnieje rozbieżność 

pomiędzy  treścią  oferty  Przystępującego  a  treścią  SIWZ  na  skutek  niewłaściwego  sposobu 

poprawienia przez Zamawiającego omyłki i faktu, iż Przystępujący w drodze niedozwolonego 

uzupełnienia  dokumentu  wadliwie  przeniósł  kwoty  z  Formularza  cenowego  Zamawiający 

wini

en, przed ewentualnym odrzuceniem oferty, zastosować art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.  

Mając  na  uwadze  powyższe  Zamawiający  powinien  samodzielnie  dokonać  przeniesienia 


wartości  z  Formularza Cenowego (działając na  podstawie art.  87  ust.  2 pkt  3 ustawy  Pzp), 

wraz  z  ich  zsumowaniem  i  powiadomieniem  o  tym  Przystępującego  –  umożliwiając  mu 

skorzystanie z prawa wynikającego z treści art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.     

Taki  sposób rozpoznania zarzutów  zawartych w  odwołaniu jest  możliwy  i  wynika z faktu,  iż 

postępowanie  odwoławcze  opiera  się  na  zasadach  mających  swoje  źródło  w  przepisach 

postępowania  cywilnego.  Zgodnie  z  art.  185  ust.  7  ustawy  Pzp  „Do  postępowania 

odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania  cywilnego  o  sądzie  polubownym  (arbitrażowym),  jeżeli  ustawa  nie  stanowi 

inaczej.” 

Przepisy  regulujące  postępowanie  cywilne  nie  obligują  powoda  do  wskazania  podstawy 

prawnej dochodzonego roszczenia. Zakres rozpoznania sprawy cywilnej wyznacza podstawa 

faktyczna 

(podkreślenie  Izby),  określona  przez  powoda.  Zgodnie  z  art.  187  §  1  ustawy 

Kodeks  postępowania  cywilnego  pozew  powinien  czynić  zadość  warunkom  pisma 

procesowego,  a  nadto  zawierać  w  szczególności  przytoczenie  okoliczności  faktycznych 

uzasadniających żądanie (podkreślenie Izby). Jak wynika z doktryny przytoczenie w pozwie 

podstawy  prawnej  dochodzonego  roszczenia  nie  jest  obligatoryjnym  elementem  pozwu,  ale 

często powód chcąc już na tym etapie postępowania przekonać sąd, że ma rację, przytacza 

podstawę prawną dochodzonego roszczenia - takie przytoczenie podstawy prawnej nie jest 

jednak wiążące ani dla powoda ani też dla sądu. 

Na podstawie analizy orzecznictwa sądowego można dojść do przekonania, że obowiązkiem 

sądu  jest  wprawdzie  wyjaśnienie  wskazanych  w  pozwie  podstaw  żądania,  jednakże  w 

każdym  przypadku  sąd  będzie  działać  jedynie  w  ramach  przytoczonych  przez 

profesjonalnego  pełnomocnika  podstaw  faktycznych  powództwa.  Powód  zgodnie  z  zasadą 

iura novit curia nie jest zobowiązany do przytoczenia podstawy prawnej roszczenia. Jeżeli z 

powołanych  w  pozwie  okoliczności  faktycznych  wynika,  że  roszczenie  jest  uzasadnione  w 

całości  bądź  w  części,  to  należy  go  w  takim  zakresie  uwzględnić,  chociażby  powód  nie 

wskazał  podstawy  prawnej  albo  przez  niego  przytoczona  okazała  się  błędna  (vide:  Wyrok 

Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2006 r., IV CSK 269/06, LEX nr 233045). 

Stąd  też  Izba  rozpoznając  odwołanie  jest  zobligowana,  w  ramach  swojej  kognicji,  do 

subsumpcji  ustalonego  w  sprawie  stanu  faktycznego  do  właściwych  wzorców  kontroli  w 

postaci przepisów ustawy Pzp, jak również przepisów powiązanych z nią ustaw i dokonania 

w  tym  wypadku  procesu  stosowania  prawa  celem  rozpoznania  zasadności  zarzutów 

zawartych  w  odwołaniu.  Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  w  ramach  zarzutu  odnoszącego 

si

ę do braku wypełnienia Harmonogramu prac i płatności (zarzut z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp)  i  niewłaściwego  trybu  uzupełnienia  tego  braku  w  ofercie  Przystępującego  uznała  za 

przedwczesne i zbyt daleko idące żądanie odrzucenia tej oferty na tym etapie postępowania, 


nakazując  Zamawiającemu  zastosowanie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  –  stosownie  do 

okoliczności faktycznych stwierdzonych w toku postępowania.       

Zarzut nr 3 

– zaniechanie wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp) w zakresie warunku  

Odnos

ząc  się  do  zarzutu  związanego  ze  spełnieniem  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego  doświadczenia  wykonawcy  Izba  wskazuje,  że  treść  tego  warunku  (pkt  15.6.3 

ppkt  a)  SIWZ)  referuje  zarówno  do  pojęcia  „zadanie”,  jak  również  odnosi  się  do  pojęcia 

„rurociągu  wysokoprężnego”.  Treść  tego  warunku  ma  bowiem  następujące  brzmienie: 

Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnia  warunek  udziału  w  Postępowaniu  w  zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada doświadczenie 

w  realizacji  trzech  (3) 

zadań  w  zakresie  remontów,  napraw  armatury,  rurociągów 

wysokoprężnych oraz ich elementów w okresie ostatnich 5 lat. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  odnieść  się  należy  do  wykazu  zrealizowanych  usług, 

wskazanego w treści oferty Przystępującego. Przystępujący w wykazie dołączonym do oferty 

wskazał w nim następujące zadania: 

1. Remont kapitalny rurociągów i armatury w obrębie maszynowni bloku nr 1 i 5 dla Tauron 

Wytwarzanie  S.A.  (pozycja  dot.  wartości  zrealizowanych  usług  wskazuje,  że  chodzi  w 

wypadku o masz

ynownię bloku nr 1) 

2. Remont kapitalny rurociągów i armatury w obrębie maszynowni bloku nr 1 i 5 dla Tauron 

Wytwarzanie  S.A.  (pozycja  dot.  wartości  zrealizowanych  usług  wskazuje,  że  chodzi  w  tym 

wypadku o maszynownię bloku nr 5) 

3. Budowa Zakładu Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych ZUOK w Białymstoku - dla  

Budimex S.A. 

4.  Modernizacja  rurociągów  i  armatury  na  układzie  wody  obiegowej  w  EC  Siekierki  w 

Warszawie dla PGNiG Termika S.A. 

W  odniesieniu  do  zadań  oznaczonych  numerami  1  i  2  Odwołujący  wskazał,  że  podział 

jednego zadania zrealizowanego w Elektrowni Jaworzno nie ma uzasadnionych podstaw i z 

treści  referencji  wynika,  że  było  to  jedno  zadanie.  Na  okoliczność  przeciwną  Zamawiający 

przedstawił  dowód  w  postaci  dwóch  odrębnych  protokołów  odbioru  dla  każdego  bloku 

wskazując,  że  z  dokumentu  tego  wynika,  iż  realizacje  bloku  nr  1  i  5  stanowią  odrębne 

zadania. Odnosząc się do ww. dowodów Izba wskazuje, że w ich treści (kolumna nr 6 tabeli – 

Uwagi  i  zastrzeżenia  stron)  wskazano,  że  są  to  protokoły  końcowe  –  co  nastąpiło  przez 

skreślenie słowa „częściowy” – a zatem możemy w tym wypadku mówić o dwóch odrębnych 

zadaniach  (nawet  jeżeli  ich  źródłem  jest  jedna  umowa  cywilnoprawa).    Poddając  analizie 

treść warunku wskazać należy, iż Zamawiający nigdzie nie sprecyzował jak należy rozumieć 

pojęcie  „zadania”.  Oznacza  to,  iż  w  tym  wypadku  powinno  mieć  zastosowanie  potoczne 


znaczenie  tego  zwrotu 

–  a  co  za  tym  idzie  realizacja  poszczególnych  bloków  Elektrowni 

Jaworzno  może być  uznana za pojedyncze  zadanie wpisujące  się w  treść  przedmiotowego 

warunku. Oznacza to  zatem,  że nie  sposób  zarzucić  Przystępującemu  sztucznego podziału 

jednego zamierzenia inwestycyjnego, gdyż na możliwość takiego sposobu prezentacji usług 

remontowych pozwalał sam warunek. 

W  zakresie  dwóch  pozostałych  pozycji  wykazu,  tj.  Budowy  Zakładu  Unieszkodliwiania 

Odpadów  Komunalnych  ZUOK  w  Białymstoku  oraz  modernizacji  rurociągów  i  armatury  na 

układzie wody obiegowej w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie dla PGNiG Termika S.A., 

w  ocenie Izby,  mimo złożenia dowodu  w  postaci  dokumentów  odnoszących się do  zakresu 

rzeczowo  - 

finansowego  (wraz  z  zestawieniem  urządzeń  do  montażu)  dla  zadania  nr  3 

wykazu  oraz  wyjaśnień  pełnomocnika  Zamawiającego  o  tożsamości  o  uznaniu 

wystarczającego skomplikowania i tożsamości zadań nr 3 i 4 wykazu, wątpliwości związane z 

dokonaną  przez  Zamawiającego  prawidłowością  oceny  spełnienia  warunku  przez 

Przystępującego  nie  zostały  rozwiane.  Otóż  przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja 

remontu,  napraw  armatury,  rurociągów  wysokoprężnych  oraz  ich  elementów  (podkreślenie 

Izby).  Analiza  zakresu  przedmiotowego,  w  tym  Formularza  Cenowego,  wskazuje,  że 

przedmiotem prac są objęte rurociągi i wysokoparametrowa armatura spawana (o ciśnieniach 

sięgających  250  bar  i  ciśnieniu  roboczym  na  poziomie  162  barów)  –  co  wymaga  od 

wykonawców,  nie  tylko  umiejętnego  montażu  takiej  armatury,  lecz  także  demontażu, 

pomiaru,  wykonania spoin łączących wraz  z  ich obróbką cieplną,  lecz  przede  wszystkim  jej 

prawidłowej wysokospecjalistycznej diagnostyki wykonanych doczołowych spoin (badań RT, 

UT,  MT  i  TW).  Zatem  to  wartość  ciśnienia  pracy  instalacji,  w  tym  konieczne  do  wykonania 

ocena  stanu  istniejącej  infrastruktury  i  specjalistyczne  czynności  diagnostyczne  decydują  o 

specyfice  tego  zamówienia.  Oznacza  to,  że  objęte  niniejszym  zamówieniem  prace,  przez 

sam  fakt,  że  obejmują  one  rurociągi  i  armaturę  wysokich  parametrów  ciśnieniowych, 

wymagają  w  tym  zakresie  również  specyficznego  doświadczenia  –  a  zatem  wskazanie  tej 

okoliczności  w  treści  warunku  było,  w  ocenie  Izby,  okolicznością  nieprzypadkową  i  w  pełni 

uzasadnioną.  Zamawiający  zaś,  w  ocenie  Izby,  nie  zweryfikował,  czy  wskazane  w  treści 

wykazu w  ofercie  Przystępującego zadania z  poz.  3 i  4 odpowiadają postawionym  w  SIWZ 

wymaganiom. 

Jak  słusznie  wskazał  Odwołujący  „(…)  należy  zwrócić  uwagę,  że  w  przedmiotowym 

postępowanie instalacje, które mają być objęte pracami tj. Instalację pary świeżej BC-3 oraz 

Instalację odwodnień turbinowych i WP cechuje ciśnienie nominalne w wysokości 13,5 MPa 

tj.  ok.  128  atmosfer  (ponad  36  x  więcej  niż  w  przypadku  urządzeń  w  układzie  wody 

obiegowej). Z kolei ciśnienie nominalne w obrębie instalacji wody zasilającej BC-3 wynosi 18 

atmosfer,  natomiast  maksymalne  ponad  207  atmosfer  (21,5  MPa).  Informacje  te  wprost 

zawarte  są  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  -  specyfikacji  technicznej  -  opis  przedmiotu 


zamówienia. Stąd,  zdaniem Odwołującego, w sposób oczywisty doświadczenie nabyte przy 

modernizacji na układzie wody obiegowej nie przystaje do specyfiki prac, jaka ma być objęta 

przedmiotem  zamówienia.  Jak  wskazał  Odwołujący  Zamawiający  celowo  i  adekwatnie  do 

przedmiotu  zamówienia  wymagał  doświadczenia  przy  remontach,  naprawach  armatury, 

rurociągów  wysokoprężnych,  mając  na  uwadze  specyfikę  urządzeń,  jakie  będą  objęte 

pracami objętymi przedmiotowym zamówieniem.” 

Izba  podzie

liła  ww.  stanowisko  Odwołującego,  uznając,  że  prezentowane  tam  tezy  nie 

wymagają  dowodu  i  mogą  zostać  ocenione  jako  wpisujące  się  w  doświadczenie  życiowe. 

Argumentacja  ta  jest  bowiem  wystarczająca  do  uznania,  że  działania  Zamawiającego  w 

postaci  zaniechani

a  nie  doprowadziły  do  jednoznacznego  ustalenia,  czy  wskazane  przez 

Przystępującego  zadania  „wpisują  się”  w  treść  postawionego  warunku.  Choć  w  niektórych 

wypadkach  istnieje możliwość utożsamienia dostawy  i  zabudowy  urządzeń  oraz  armatury  z 

pracami  remontowy

mi,  to  jednak  kwestia  ta,  z  przyczyn  wskazanych  powyżej,  powinna 

podlegać  szczególnej  analizie  Zamawiającego.  W  szczególności  odnosi  się  to  do  sytuacji, 

gdy  przedmiotem  remontu  jest  wysokociśnieniowa  instalacja,  w  tym  rurociągi  i  armatura, 

wymagające  ich  łączenia  przez  zgrzewanie  lub  spawanie  z  jednoczesną  koniecznością 

wykonania wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych dla wykonanych spoin. 

Tym samym, mając na uwadze stan rzeczy stwierdzony przez Izbę w toku postępowania, w 

tym  brak  dookreślenia  przez  Zamawiającego  w  wyniku  uwzględnienia  zarzutu  nr  2  (art.  26 

ust. 3 ustawy Pzp), co do zakresu wezwania Przystępującego do uzupełnienia dokumentów 

Izba uznała, że zarzut z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp potwierdził się w części, zaś samo 

żądanie,  analogicznie  jak  w  przypadku  zarzutu  nr  1,  jest  na  tym  etapie  postępowania 

żądaniem  przedwczesnym  –  a  zatem  Zamawiający  winien,  w  pierwszej  kolejności,  wezwać 

Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  lub  uzupełnienia  dokumentów  pozwalających  na 

ustalenie, czy spełnia on warunki udziału w postępowaniu i czy nie podlega wykluczeniu na 

podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp.  Choć  Zamawiający  w  toku  rozprawy  złożył 

oświadczenie  woli  o  uwzględnieniu  zarzutu  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  w  odniesieniu  do 

omawianego  warunk

u  udziału  wycofał  to  oświadczenie  (uznane  przez  Izbę  za  pozbawione 

skutków  prawnych),  nie  będąc  jednocześnie  w  stanie  określić,  jakie  czynności  zostały  już 

dokonane w tym zakresie.    

Dokonując  zaniechanych  czynności  Zamawiający  winien  mieć  na  uwadze  nie  tylko  treść 

warunku,  lecz  również  zakres  rzeczowy  zadania  –  w  szczególności  charakterystyczne  dla 

instalacji  wysokociśnieniowych  czynności  diagnostyczne  i  remontowe.  Spełnienie  tego 

warunku przez Przystępującego powinno zostać ocenione w kontekście normy prawnej ujętej 

w treści art. 22 ust. 1a w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.  

Zarzut nr 5 

– brak udostępnienia protokołu 


W zakresie zarzutu z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp Izba wskazuje, iż Zamawiający w treści SIWZ 

przewidział  w  Rozdziale  2  SIWZ  zatytułowanym  „INFORMACJE  O  SPOSOBIE 

KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI” w pkt 2.2., iż: W Postępowaniu o udzielenie zamówienia 

komunikacja  między  Zamawiającym  a Wykonawcami,  w  szczególności  składanie  wniosków 

oraz  oświadczeń,  w  tym  Oświadczenia  Wstępnego  odbywa  się  wyłącznie  przy  użyciu 

środków 

komunikacji 

elektronicznej 

tj. 

portalu 

zakupowego 

eB2B: 

https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl (dalej zwany Portalem Zakupowym). 

Choć  rzeczywiście  w  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  został  wskazany  adres  poczty 

elektronicznej  nie  nal

eży  go  utożsamiać  z  rzeczoną  platformą.  Wdrożenie,  w  wyniku 

implementacji  dyrektyw  UE,  elektronizacji  zamówień  publicznych,  co  do  zasady 

przewidywało,  jako  sposób  komunikacji,  wykorzystanie  specjalistycznych  narzędzie 

internetowych, w tym wszelkiego rodzaju platforma zakupowych lub portali komunikacyjnych. 

Stąd też wykonawca, który przystąpił do udziału w postępowaniu, pobrał dokumentację tego 

postępowania, i co najważniejsze złożył przy wykorzystaniu tej platformy ofertę, na dalszym 

etapie  postępowania  powinien  wykorzystywać  właśnie  to  narzędzie  do  komunikacji  z 

Zamawiającym.  

Stąd  też  Izba  nie  podzieliła  argumentacji  Odwołującego,  że  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu 

mogła  wprowadzić  wykonawców  w  błąd.  Postanowienia  treści  SIWZ  w  tym  zakresie  były 

jednoznaczne 

i  stanowcze,  gdyż  Zamawiający  wskazał  w  Rozdziale  2  SIWZ  pkt  2.2.,  że 

komunikacja  ta  odbywa 

się  wyłącznie  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  tj. 

portalu zakupowego eB2B (podkreślenie Izby). 

Mając na uwadze powyższe złożenie przez Odwołującego wniosku przy użyciu tej platformy 

w  dniu  05.03.2019  r.  i  jego  realizacja  w  dniu  07.03.2019  r.  nie  stanowiły  naruszenia 

wskazanych  w  odwołaniu  przepisów,  w  tym  w  szczególności  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp. 

Okoliczność  ta  nie  miała  i  również  nie  mogła  mieć  wpływu  na  wynik  postępowania,  w 

rozumieniu  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  oraz  na  skuteczność  wniesienia  środka  ochrony 

prawnej.   

Zarzut nr 6 

– nierówne traktowanie wykonawców     

Jak  wynika  z  treści  odwołania  Odwołujący  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  wiąże  z  

bezpodstawnym  dokonaniem  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy,  który 

powinien  zostać  wykluczony  z  postępowania  a  jego  oferta  powinna  podlegać  odrzuceniu. 

Jednakże  Izba,  poddając  analizie  tak  postawione  zarzuty  związane  z  brakiem  wypełnienia 

przez  Przystępującego  Harmonogramu  Prac  i  Płatności  oraz  brakiem  jednoznacznego 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, uznała, 

że związane z nimi żądania są przedwczesne i zbyt daleko idące. 


Nadto  aby  mogło  dojść  do  wykazania  przez  Odwołującego  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp  Odwołujący  winien  wykazać,  że  Zamawiający  w  odmienny  sposób  potraktował 

wykonawców  znajdujących się  w  identycznej  sytuacji  prawnej  i faktycznej  (zasada  równego 

traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji),  lub  że  podjął  nieproporcjonalne  działania 

do celu jaki chciał osiągnąć (zasada proporcjonalności) lub naruszył zasadę transparentności 

postępowania. W ocenie Izby do wykazania takich okoliczności nie doszło, gdyż Odwołujący 

w zakresie 

tego zarzutu nie przedstawił żadnej argumentacji – zaś brak jest w stwierdzonym 

stanie  faktycznym  podstaw  do  automatycznego  uwzględnienia  tego  zarzutu,  będącego 

konsekwencją uwzględnienia innych zarzutów odwołania.  Analogiczna sytuacja ma miejsce 

w odnie

sieniu do zarzutu z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż jak stwierdziła Izba zamówienie nie 

zostało  jeszcze  udzielone  któremukolwiek  wykonawcy.  Postępowanie  znajduje  się  bowiem 

na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej.  

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w 

sentencji.   

Zgodnie  bowiem 

z  treścią  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie, 

jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ 

na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Potwierdzenie  części  zarzutów 

wskazanych  w  odwołaniu  powoduje,  iż  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  została 

wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwo

łania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  w tym w szczególności  §  5 ust. 4. 

Przewodniczący: 

…………………wiper-pixel