KIO 417/19 WYROK dnia 28 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

KIO 417/19 

Sygn. akt: KIO 417/19 

WYROK 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Magdalena Grabarczyk 

Monika Szymanowska 

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie: Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa 

oraz SUEZ Polska Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Miasto  Stołeczne  Warszawa,                   

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

przy udziale: 

1)  wykonawcy  PPHU  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A,  05-408  Glinianki 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  W.  B.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  BYŚ  W.  B.,  ul.  Arkuszowa  43,  01-934 

Warszawa  oraz  ATF  Sp.  z  o.o.  sp.  k,  Chojnica  2,  78-

650  Mirosławiec

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

oddala 

odwołanie,  


KIO 417/19 

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  Remondis  Sp.  z  o.o.,  ul.  Zawodzie 

18,  02-981  Warszawa  oraz  SUEZ  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Zawodzie  5,  02-981 

Warszawa, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego 

Remondis  Sp.  z  o.o.,  ul.  Zawodzie  18,  02-981  Warszawa  oraz  SUEZ  Polska               

Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia 

jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………………… 

..………………………. 

……………………….... 


KIO 417/19 


KIO 417/19 

Sygn. akt KIO 417/19 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający -

Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 prowadzi  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

pn.

„Odbiór  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości  położonych  w  m.st. Warszawie 

od 01.01.2019 r.

” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 

8 września 2018 r., nr 2018/S 173-392688. Niniejsze postępowanie 

odwoławcze dotyczy części 3-ciej zamówienia. Pismem z dnia 22 lutego 2019 r. (wysłanym 

wykonawcom  w  dniu  26  lutego  2019  r.) 

zamawiający  poinformował,  że  wykonawcy,  którzy 

złożyli oferty w części 3-ciej uzyskali w kryteriach oceny ofert następującą liczbę punktów: 

1.  PPHU LEKARO J. Z. 

– 94,56 pkt, 

BYŚ W. B. – 94,51 pkt, 

3.  Konsorcjum Remondis Sp. z o.o. i SUEZ Sp. z o.o. sp. k. 

– 84,89 pkt, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie – 84,88 pkt. 

Za najkorzystniejszą zamawiający uznał ofertę wykonawcy PPHU LEKARO J. Z. 

W dniu 8 marca 2019 

r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  Remondis  Sp.                  

z  o.o.,  ul.  Zawodzie  18,  02-981  Warszawa  oraz  SUEZ  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Zawodzie  5,                

02-981  Warszawa 

(dalej:  „odwołujący”),  w  którym  odwołujący  zarzucił  zamawiającemu 

naruszenie:  

art. 89 ust. 1 pkt 3  ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 

ze  zm.)

,  zwanej  dalej:  „ustawą  Pzp”,  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  419 

ze  zm.),  zwanej  dalej:  „uznk”,                  

w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy 

Pzp poprzez  zaniechanie odrzucenia ofert  złożonych              

w pos

tępowaniu przez: 

a.  J.  Z. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe LEKARO J. Z.            w Woli Duckiej, 

b. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  tj.  W.  B.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  BYŚ  W.  B.                              w  Warszawie  (Lider 

Konsorcjum) oraz ATF sp. z o.o. sp. k. 

z siedzibą                           w Mirosławcu, 

pomimo,  iż  ich  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  polegający  na 

manipulacji  w  przeprowadzonej  przez  zamawi

ającego  aukcji  cenami  ryczałtowymi 

brutto  za  odbiór  1  Mg  odpadów  komunalnych  dla  poszczególnych  odległości  od 

granicy  zadania  do  instalacji  lub  stacji  przeładunkowych,  co  stanowi  działanie 

sprzeczne  z  prawem  i  dobrymi  o

byczajami  oraz  narusza  interes  odwołującego  i 


KIO 417/19 

zamawiającego, 

art.  90  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Lekaro  i  Konsorcjum  Byś  do  złożenia  wyjaśnień  w  sytuacji,  gdy  ceny  zaoferowane 

przez  Lekaro  za  odb

iór  1  Mg  odpadów  komunalnych  dla  odległości  do  10km  i  dla 

odległości  powyżej  20  km  do  40 km  i  powyżej  oraz  przez  Konsorcjum  Byś  za odbiór           

1 Mg odpadów komunalnych dla odległości powyżej 20 km do 40 km i powyżej, oraz 

ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu 

zam

ówienia i budzą wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w siwz. 

W szczególności odwołujący podniósł, co następuje.  

„a) Ceny w ofertach prezentowane były w następującej tabeli: 

Odległość* 

Cena ryczałtowa 

brutto za odbiór 1 

Mg odpadów 

komunalnych [PLN] 

Waga stawki do 

obliczenia 

Stawka ważona 

(kol. 2x3) [PLN] 

1  do 10 km 

2  powyżej 10 km do 20 km 

3  powyżej 20 km do 40 km 

Suma: 

b) 

Do każdej z cen Zamawiający przypisał procentową wagę stawki, na podstawie której jest 

ustalana  stawka  ważona  dla  każdej  z  cen.  Ocenie  podlega  suma  stawek  ważonych 

(wiersz  4  tabeli).  Zgodnie  z  zamieszczoną  w  pkt  1  Formularza  ofertowego  instrukcją  - 

iloczyn najwyższej stawki i maksymalnego strumienia odpadów będzie stanowił kwotę do 

porównania  czy  wartość  oferty  nie  przekracza  kwoty,  którą  Zamawiający  może 

przeznaczyć na realizację zamówienia. Wartość ta jednocześnie będzie stanowić wartość 

maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy, o 

którym mowa w §6 Umowy. 

c) 

Zamawiający  przewidział  różne  wagi  stawki  dla  poszczególnych  odległości  w  celu 

zniwelowania  spodziewanej  różnicy  pomiędzy  ceną  za  odległość  do  10  km  (stawka  ta 

powinna być najniższa - najkrótsza odległość od granicy Zadania), a ceną dla odległości 

powyżej 20 km do 40 km, która ze względu na największą odległość od granicy zadania 

powinna być ceną najwyższą. Dla najkrótszego odcinka została bowiem przypisana waga 

stawki 41%, dla najdłuższego zaś waga tylko 27 %, dla pośredniego odcinka (od 10 km 

do 20 km) waga stawki została określona na poziomie 32%. 

d) 

Wysokość poszczególnych cen jednostkowych przekłada się zatem na określenie stawek 


KIO 417/19 

ważonych  dla  poszczególnych  odległości,  a  w  efekcie  na  wartość  maksymalnego 

wynagrodzenia wykonawcy. 

e)  Zg

odnie z § 6 wzoru umowy w przypadku wskazania przez Zamawiającego jako właściwej 

instalacji  położonej  w  odległości  powyżej  40  km  od  granic  Zadania  3,  ustalenie  ceny 

jednostkowej za odbiór 1 Mg odpadów będzie następowało na podstawie wzoru, którego 

podstawą jest cena jednostkowa stosowana dla odległości między 20 km a 40 km, tj.: 

„dla odległości powyżej 40 km w wysokości obliczonej wg wzoru: C20-40 + 0,2% x C20-

40 x (L - 40), gdzie: C20-

40 jest równe stawce określonej w lit. c (dla odległości między 20 

a  40  km  - 

dopisek  własny  autora),  a  L  jest  równe  odległości  od  granicy  Zadania  do 

instalacji lub stacji przeładunkowej”. 

W dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 dla Zadania nr 3 przeprowadzona została aukcja 

elektroniczna, do której zaproszenie uzyskali wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty na 

to  zadanie  tj.  Lekaro,  Konsorcjum  Byś,  Odwołujący  i  Miejskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania  w  m.

st.  Warszawie  sp.  z  o.o.  (dalej:  „MPO”).  Była  to  pierwsza  aukcja 

prowadzona 

przez  Zamawiającego  w  ramach  postępowania  (aukcje  dla  pozostałych 

zadań  odbywały  się  w  dniu  23  stycznia,  ale  o  późniejszych  godzinach  oraz  w  kolejnych 

dniach  -  24  i  25  stycznia  2019 

r.).  Zestawienia  wiążących  postąpień  złożonych  przez 

wykonawców w toku aukcji w postaci wydruku z platformy stanowią załącznik do protokołu 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  i  w  związku  z  tym  zgodnie  z  dyspozycją  art.  96 

ust.  3  Pzp,  zostały  udostępnione  przez  Zamawiającego  dopiero  po  dokonaniu  wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

a) 

W złożonych ofertach wykonawcy zaoferowali następujące ceny ryczałtowe: 

Odległość

Cena ryczałtowa brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych [PLN]

Lekaro

Konsorcjum

Byś

Odwołujący

MPO

do 10 km

powyżej 10 km do 20 
km

powyżej 20 km do 40 

km

b) 

W  toku  prowadzonej  aukcji  ceny  uległy  znaczącej  zmianie  i  w  momencie  jej 

zakończenia prezentowały się w następujący sposób: 

Odległość 

Cena ryczałtowa brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych [PLN] 

Lekaro 

Konsorcjum 

Byś 

Odwołujący 

MPO 


KIO 417/19 

1  do 10 km 

2  powyżej 10 km do 20 

km 

3  powyżej 20 km do 40 

km 

Analizując  ceny  zaoferowane  przez  wykonawców  w  złożonych  ofertach  dla  Zadania  3 

(p

rzed aukcją) należy zwrócić uwagę na pewną prawidłowość - ceny ryczałtowe brutto na 

odbiór 1 Mg odpadów komunalnych rosły liniowo wraz ze wzrostem odległości od granicy 

Zadania do instalacji lub stacji przeładunkowych, o których mowa w §38 OPZ. Po aukcji   

w przypadku cen zaoferowanych przez Lekaro i Konsorcjum Byś prawidłowość ta już nie 

występuje,  a  porównanie  cen  sprzed  aukcji  i  po  aukcji  prowadzi  do  następujących 

wniosków: 

7.  Lekaro

a) 

W przypadku Lekaro najniższą spośród zaoferowanych cen zarówno przed aukcją jak 

i po aukcji jest cena za odbiór odpadów w odległości do 10 km (odpowiednio 830,52 

zł  brutto  i  270  zł  brutto).  Przed  aukcją  cena  za odległość  powyżej  10  km  do  20  km             

i  powyżej  20  km  do  40  km  była  taka

sama.  Po  aukcji  występuje  duży  rozdźwięk 

pomiędzy tymi cenami. Cena za odbiór dla odległości powyżej 10 km do 20 km jest 

najwyższą  spośród  zaoferowanych  przez  tego  wykonawcę  cen.  Cena  za  odbiór 

odpadów  na  odległość  powyżej  20  km  do  40  km  jest  od  niej  o  ponad  70  zł  niższa 

(pomimo dwukrotnego wz

rostu odległości) i pozostaje wyższa od ceny zaoferowanej 

za odległość do 10 km o 20 zł. Taki rozdźwięk cen a zwłaszcza przypisanie cenie za 

odbiór  odpadów  dla  odległości  powyżej  10  km  do  20  km  najwyższej  wartości 

prowadzi  do  wniosku,  że  Lekaro  ustalało  ceny  w  sposób  mający  na  celu 

zmanipulowanie  wyników  aukcji  (poprzez  uzyskanie  wysokiej  punktacji  w  ramach 

kryterium cenowego). 

b) 

W  §  38  ust.  3  OPZ  Zamawiający  wskazał  w  tabeli  listę  instalacji  i  stacji 

przeładunkowych przypisanych do poszczególnych Zadań i frakcji w pierwszym roku 

trwania  Umowy,  oraz  odległość  instalacji  i  stacji  przeładunkowych,  stanowiącą 

podstawę do obliczenia wynagrodzenia, zgodnie z §6 Umowy. Zgodnie z tą tabelą dla  

Zadania 3 Zamawiający podał: 

-  Lekaro  - 

jako  RIPOK  (instalację)  i  punkt  przeładunkowy  przyjmujący  6  frakcji 

odpadów  (odpady  zmieszane,  metale  i  tworzywa  sztuczne,  papier,  szkoło,  bio, 

odpady wielkogabarytowe) oraz 

- MPO - 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Radiowo przyjmujący odpady zielone, 

dla obu tych podmiotów odległość została określona jako od 10 do 20 km. 

c) 

Tym  samym,  Lekaro  zaoferowało  najwyższą  cenę  za  odbiór  odpadów,  w  tym  ich 


KIO 417/19 

transport  do  własnej  instalacji/stacji  przeładunkowej,  gdzie  w  roku  2019  będzie 

trafiała przeważająca większość odpadów (o ile nie wszystkie) z Zadania 3, a zatem 

osiągnie najwyższy zysk, jednocześnie oferując najniższą cenę dla odległości do 10 

km oraz dla odległości powyżej 20 do 40 km cenę niższą niż dla odległości 10-20 km, 

co w niebagatelny sposób przekłada się na sumę stawek ważonych. 

d) 

Jeżeli w kolejnych latach Lekaro uzyska zamówienie na zagospodarowanie odpadów, 

to  również  w  kolejnych  latach  obowiązywania  Umowy  będzie  odbierało  i 

transportowało odpady do własnej instalacji. Biorąc pod uwagę, że Lekaro zakładało, 

że będzie realizowało zagospodarowanie odpadów przez cały okres obowiązywania 

umowy  na  odbiór  odpadów  komunalnych  to  należy  dojść  do  wniosku,  że 

ukształtowało  poszczególne  ceny  za  odbiór  odpadów  w  sposób  mający  na  celu 

nieuzasadnione zawyżenie punktacji przyznanej mu w ramach kryterium cenowego, a 

zatem dopuściło się manipulacji kryteriami oceny ofert ze szkodą dla Odwołującego. 

Ponadto ww. ukształtowanie ceny za transport odpadów do własnej instalacji pozwoli 

Lekaro  na  zaoferowanie  niskich  cen  w  przyszłym  przetargu  na  zagospodarowanie 

odp

adów  z  Zadania  3,  dzięki  możliwości  kompensacji  kosztów  zagospodarowania 

środkami pochodzącymi z wynagrodzenia za odbiór odpadów z Zadania 3. 

e) 

Warto również  prześledzić  i  porównać  zachowanie tego Wykonawcy  podczas aukcji 

dla innych zadań: 

Odległość 

Cena ryczałtowa brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych 

[PLN] wskazana w ofercie 

Zadanie 2 

Zadanie 3 

Zadanie 5 

Zadanie 6 

Zadanie 8 

1  do 10 km 

2  powyżej 10 km do 

20 km 

3  powyżej 20 km do 

40 km 

Dla  wszystkich  zadań  najniższą  z  zaoferowanych  cen  ryczałtowych  była  cena  za  odbiór 

odpadów dla odległości do 10 km, ceny dla odległości powyżej 10 km do 20 km i powyżej 

20 km do 40 km były identyczne. Wstępowała liniowa zależność pomiędzy ceną za odbiór 

dla odległości do 10 km i cenami za odbiór odpadów na dwóch pozostałych odległościach. 

Po  aukcji  zaoferowane  przez  Lekaro  ceny  dla  poszczególnych  odległości  przedstawiały 

się następująco: 

Odległość 

Cena ryczałtowa brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych 
[PLN] zaoferowane w toku aukcji 


KIO 417/19 

Zadanie 2 

Zadanie 3 

Zadanie 5 

Zadanie 6 

Zadanie 8 

1  do 10 km 

2  powyżej  10  km 

do 20 km 

3  powyżej  20  km 

do 40 km 

Z przekazanej przez Zamawiającego informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wynika, 

że  spośród  zadań  na  które  Lekaro  złożyło  ofertę,  oferta  Lekaro  została  uznana  za  ofertę 

najkorzystniejszą w zakresie Zadania 3 i Zadania 5. 

Dla  Zadania  3  i  dla  Zadania  5  Zamawiający  wskazał  te  same  instalacje/  stacje 

przeładunkowe  z  przypisanymi  takimi  samymi  frakcjami  przyjmowanych  odpadów,  czyli 

instalacje  Lekaro  i  MPO.  Jedyna  różnica  jest  taka,  że  dla  Zadania  3  w  obu  przypadkach 

odległość od granic Zadania 3 do instalacji Lekaro wynosiła od 10 do 20 km, a dla Zadania 

5  wynosi  dla  instalacji  Lekaro  powyżej  20  km,  dla  Zakładu  Unieszkodliwiania  Odpadów 

MPO odległość dla Zadania 5 wynosi poniżej 10 km. Analiza cen dla Zadania 5 pokazuje, 

że  Lekaro  również  w  tym  przypadku  zaoferowało  najwyższą  cenę  za  odbiór  i  transport 

odpadów  do  własnej  instalacji,  z  kolei  najniższą  cenę  zaoferowało  za  sytuację  która  wg 

założeń Lekaro nie wystąpi (opiera się to na założeniu, że Lekaro uzyska zamówienie na 

zagospodarowanie odpadów pochodzących z Zadania 5). Co znamienne cena za odbiór i 

transport dla odległości powyżej 10 km do 20 km jest niższa od ceny za odbiór i transport 

do 10 km, co przeczy logice gdyż oznacza, że wykonawca otrzyma niższe wynagrodzenie 

za odbiór i transport odpadów na dalszą odległość. 

Konsorcjum BYŚ

a) 

Również w przypadku tego wykonawcy cena za transport dla odległości od 10 do 20 km 

budzi  wątpliwości,  zwłaszcza  w  kontekście  sposobu  kształtowania  przez  tego 

wykonawcę  cen  dla  innych  Zadań,  w  których  Byś  złożył  ofertę  samodzielnie  lub                       

w ramach Konsorcjum. 

Odległość

Cena ryczałtowa brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych [PLN] 

wskazana w ofercie

Zadanie 1 Byś

Zadanie 3 

Konsorcjum Byś

Zadanie 8 Byś

Zadanie 9 Byś

do 10 km

powyżej  10  km 

do 20 km

powyżej  20  km 
do 40 km

Po aukcji  zaoferowane przez  Byś  lub  Konsorcjum  Byś  ceny  dla poszczególnych odległości 


KIO 417/19 

przedstawiały się następująco: 

Odległość 

Cena ryczałtowa brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych 

[PLN] ____________________________  

Zadanie 1 Byś 

Zadanie 3 

Konsorcjum Byś 

Zadanie 8 Byś 

Zadanie 9 Byś 

1  do 10 km 

2  powyżej  10  km 

do 20 km 

3  powyżej  20  km 

do 40 km 

d) 

Analiza cen  ustalonych w  wyniku aukcji  pokazuje,  że tylko  w  przypadku  Zadania 3 nie 

występuje liniowa zależność pomiędzy ceną i odległością, która to zależność występuje 

w przypadku p

ozostałych Zadań, na które Byś złożył ofertę. Najwyższą cenę ryczałtową 

brutto  za  odbiór  1  Mg  odpadów  komunalnych  dla  Zadania  3  Konsorcjum  Byś 

zaoferowało za odbiór  i  transport  odpadów  dla odległości  pomiędzy  10  km  a 20 km,  a 

zatem  dla  odległości,  która  dzieli  instalację  Byś  od  granic  Zadania  3.  Ukształtowanie 

ceny  za transport  odpadów  do  własnej  instalacji na  najwyższym  poziomie pozwoli  Byś 

na  zaoferowanie  niskich  cen  w  przyszłym  przetargu  na  zagospodarowanie  odpadów  z 

Zadania  3,  dzięki  możliwości  kompensacji  kosztów  zagospodarowania  środkami 

pochodzącymi z wynagrodzenia za odbiór odpadów z Zadania 3. 

e) 

Z  kolei,  okoliczność  że  cena  zaoferowana  przez  Konsorcjum  Byś  za  odbiór  i  transport 

odpadów  dla  odległości  do  10  km  jest  wyższa  niż  cena  zaoferowana  przez  tego 

wykonawcę  za  odbiór  odpadów  dla  odległości  powyżej  20  km  do  40  km  (a  zatem  dla 

dwukrotnie większej odległości) wskazuje, że ceny zaoferowane przez Konsorcjum Byś 

dla  poszczególnych  odległości  są  cenami  nieuzasadnionymi  ekonomicznie                                

i  nakierowanymi  na  uzyskanie  w  sposób  nieuzasadniony  maksymalnej  ilości  punktów                 

w ramach kryterium cenowego. 

f) 

Taki  sposób  ukształtowania  cen  nie  może  znajdować  uzasadnienia  w  fakcie,  że  np. 

jeden z członków konsorcjum posiada własną stację przeładunkową. W odpowiedzi na 

pytanie nr 1 z zestawu 22 (wyjaśnienia treści SIWZ z 29 listopada 2018 r.), Zamawiający 

potwierdził  bowiem  argumentację  prezentowaną  przez  wykonawcę  zadającego  pytanie 

zgodnie z którą w przypadku korzystania z własnych stacji przeładunkowych, dla potrzeb 

ustalenia stawki wynagrodzenia za 1 Mg odebranych odpadów, należy wziąć pod uwagę 

wyłącznie  odległość  pomiędzy  danym  Zadaniem  a  instalacją  lub  stacją  przeładunkową 

wskazaną  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  §38  OPZ,  a  ewentualne  korzystanie                         

z  własnej  stacji  przeładunkowej  (oraz  jej  położenie)  nie  ma  znaczenia  dla  ustalenia 

stawki wynagrodzenia. 

Ceny zaoferowane przez Lekaro i Konsorcjum Byś jedynie pozornie są bardziej korzystne od 


KIO 417/19 

ceny zaoferowanej 

przez Odwołującego. Manipulując ceną za odbiór odpadów na określonej 

odległości  w  zależności  od  tego  czy  jest  w  niej  położony  RIPOK/  stacja  przeładunkowa 

wykonawcy  Konsorcjum  Byś  i  Lekaro  zapewnili  sobie  maksymalizację  zysku  (odbiór 

odpadów po najwyższej cenie) przy jednoczesnym zapewnieniu niskiej ceny dla pozostałych 

odległości co przełożyło się na stawki ważone, sumę stawek ważonych, a w efekcie na niską 

cenę oferty. 

W świetle powyższej argumentacji nie może budzić wątpliwości, że działania podejmowane 

p

rzez  Lekaro  i  Konsorcjum  Byś  wyczerpują  znamiona  czynu  nieuczciwej  konkurencji                         

w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  uznk. 

Działania  podejmowane  przez  tych  wykonawców  są 

sprzeczne  z  prawem  i  dobrymi  obyczajami  oraz  naruszają  interes  Odwołującego,  a  także 

innych  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego                                    

i Zamawiającego. (…) 

II. 

Zarzut dotyczący zaniechania wezwania do złożenia wyjaśnień. 

Zgodnie  z  art.  90  ust.  1  Pzp,  jeżeli  zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części 

składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie określonym w tym przepisie. 

W ramach aukcji dla Zadania 3 Lekaro za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych dla odległości 

do  10  km  zadeklarowało  kwotę  270  zł  brutto  zaś  dla  odległości  powyżej  20  km  do  40  km 

kwotę 361 zł brutto. Konsorcjum Byś za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych dla odległości 

powyżej 20 km do 40 km zaoferowało kwotę 312 zł brutto. W zakresie ww. cen oferowanych 

przez  tych  wykonawców  dla  Zadania  3  uwagę  Zamawiającego  powinny  zwrócić  już 

następujące okoliczności: 

a. 

ceny  zaoferowane  w  aukcji  dla  Zadania  3  przez  Lekaro  za  odbiór  1  Mg  odpadów 

komunalnych  i)  dla  odległości  do  10  km  i  ii)  dla  odległości  powyżej  20  km  do  40  km  i 

powyżej  40  km  oraz  przez  Konsorcjum  Byś  za  odbiór  1  Mg  odpadów  komunalnych  dla 

odległości  powyżej  20  km  do  40  km  i  powyżej  40  km  są  cenami  najniższymi  (w 

poszczególnych odległościach) z cen oferowanych przez tych wykonawców w odniesieniu 

do  wszystkich  Zadań,  dla  których  złożono  oferty.  Cena  zaoferowana  przez  Lekaro  za 

odbiór  odpadów  dla  odległości  do  10  km  w  pozostałych  zadaniach  kształtuje  się  na 

poziomie  od  450  zł  -  zadanie  2  do  830,52  dla  Zadania  8.  Z  kolei  ceny  zaoferowane  za 

odbiór odpadów dla odległości powyżej 20 km do 40 km dla pozostałych zadań kształtują 

się  na  poziomie  od  400  zł  -  zadanie  2  do  872,44  zł  dla  Zadania  8.  Ceny  zaoferowane 

przez Konsorcjum Byś za odległość powyżej 20 km do 40 km dla pozostałych zadań dla 

tej odległości kształtują się na poziomie od 430 zł (dla zad. 8) do 760 zł (dla zad. 9). 


KIO 417/19 

b. 

Ceny zaoferowane przez Lekaro oraz Konsorcjum Byś w Zadaniu 3 dla odległości od 20 

do 40 km są niższe niż ceny zaoferowane przez tych wykonawców dla odległości do 10 

km,  co  pozostaje  w  sprzeczności  z  logiką  i  doświadczeniem  życiowym.  Powyższe 

przełoży się także na wysokość cen za odbiór odpadów z terenu Zadania 3 w przypadku 

wskazania przez Zamawiającego jako właściwej instalacji położonej w odległości powyżej 

40  km 

od granic  Zadania 3 (jak  wskazano  powyżej  zgodnie  §  6  wzoru  umowy  ustalenie 

ceny  jednostkowej  za  odbiór  1  Mg  odpadów  będzie  następowało  na  podstawie  wzoru, 

którego podstawą jest cena jednostkowa stosowana dla odległości między 20 a 40 km). 

c.  Kwestionowane  ce

ny  są  zdecydowanie  niższe,  niż  ceny  odbioru  odpadów  komunalnych                

z  terenu  Zadania  3  określone  w  obecnie  wykonywanej  mowie  na  odbiór  odpadów                        

z Mokotowa, jaką Zamawiający zawarł z MPO. Co istotne ani Lekaro ani Byś nie realizują 

obecnie odbioru odpadów komunalnych z terenu tego zadania. 

Już wskazane powyżej okoliczności powinny były spowodować u Zamawiającego powstanie 

wątpliwości, które zobowiązywały go do wezwania ww. wykonawców do złożenia wyjaśnień 

w zakresie rażąco niskiej ceny. 

Zdaniem Odwołującego ww.  ceny  są  rażąco  niskie, tj.  nierealistyczne,  nierynkowe,  a  co  za 

tym idzie, nie jest możliwe wykonanie przedmiotu zamówienia w tych cenach. 

Analiza  cen  zaoferowanych  w  toku  aukcji  przez  Lekaro  i  Konsorcjum  Byś  prowadzi  do 

wniosku,  że ceny  jednostkowe zaoferowane przez  wykonawców  -  Lekaro  dla odległości  do 

10  km  (270  zł  brutto)  oraz  dla  odległości  powyżej  20  km  do  40  km  (290  zł  brutto)  oraz 

Konsorcjum  Byś  dla  odległości  powyżej  20  km  do  40  km  (312  zł  brutto)  niezależnie  od 

przyjętych  zmiennych  nie  pokryją  kosztów  należytej  realizacji  Zadania  3  w  przeliczeniu  na              

1  Mg  odebranych  odpadów  komunalnych  w  przypadku  odbioru  odpadów  odpowiednio:  dla 

odległości do 10 km lub powyżej 20 km (wszystkie koszty związane z realizacją zadania  - ze 

względu na ukształtowanie wynagrodzenia należnego wykonawcy - powinny być przeliczone 

na  1  Mg  odbieranych  odpadów)  w  całym  okresie  realizacji  zamówienia.  Ww.  stawki  nie 

wystarczą na pokrycie pełnych kosztów związanych z: 

  zapewnieniem  o

dpowiedniej  ilości  pojazdów  (bezpylnych,  hakowych  i  skrzyniowych) 

spełniających  określone  wymagania  wraz  z  kosztami  ich  eksploatacji  i  amortyzacji 

oraz wyposażeniem ich w systemy niezbędne do realizacji zamówienia, 

zatrudnianiem  pracowników  i  świadczeniem  przez  nich  pracy  (w  tym  kosztów 

wynagrodzenia i świadczeń ZUS) oraz zapewnieniem odzieży roboczej, 

zakupem pojemników, ich oznakowaniem (naklejka frakcyjna, naklejka identyfikujące 

MGO  i  RFID  oraz  transponder  RFID),  w  tym  kosztem  ich  amortyzacji,  ich 

zinwentaryzowaniem  oraz  umieszczeniem  w  systemie  wykonawcy  oraz  ich 

rozstawieniem, 

utrzymaniem  należytego  stanu  technicznego,  sanitarnego  i  porządkowego 


KIO 417/19 

pojemników, 

zakupem i dystrybucją worków, 

  zapewnieniem  systemu  informatycznego  (w  tym  m.in.  zapewnieniem  odpowiednich 

funkcjonalności  systemu,  udostępnienie  systemu  z  danymi  bieżącymi,  archiwizacja 

zdjęć  z  aplikacji  mobilnych  oraz  udostępnienie  i  utrzymanie  serwera 

komunikacyjnego,  udostępnienie  modułu  planowania  harmonogramów  i  tras  wraz  z 

wtyczką  umożliwiającą  udostępnienie  wyszukiwarki  harmonogramów  mieszkańcom 

(poprzez  stronę  www)  oraz  aplikacji  umożliwiającej  wydruk  naklejki  identyfikacyjnej, 

zapewnienie gotowości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), 

obsługą  wniosków,  zgłoszeń  i  reklamacji  związanych  z  realizacją  przedmiotu 

zamówienia  w  tym  zamówień  na  usługi  (np.  wymiany  pojemników,  zmiany  Planu 

Odbiorów, wywozu odpadów wielkogabarytowych), 

kosztem transportu oraz w odpowiednich sytuacjach przeładunku odpadów, 

zapewnieniem  pozostałej  infrastruktury  niezbędnej  do  należytego  wykonania 

zamówienia. 

Ww. ceny zaoferowane zarówno przez Lekaro jak i Konsorcjum Byś są cenami nierealnymi, 

uniemożliwiającymi  należytą  realizacje  zamówienia.  W  przypadku  gdyby  jeden  z  tych 

wykonawców  świadczył  usługę  objętą  przedmiotem  zamówienia  transportując  odpady 

odpowiednio na odległość do 10 km i od 20 do 40 km oraz powyżej 40 km (Lekaro) oraz na 

odległość od  20  do  40 km  oraz  powyżej  40  km  (Konsorcjum  Byś)  wówczas umowa byłaby 

realizowana nie tylko 

z pominięciem zysku wykonawcy za realizację zamówienia, ale poniżej 

rzeczywistych kosztów. 

Jak  wyżej  wskazywano,  ceny  zaoferowane  przez  Lekaro  i  Konsorcjum  Byś  w  ramach 

Zadania 3 dotyczące odbioru odpadów dla odległości do 10 km oraz dla odległości od 20 km 

do  40  km  budzą  poważne  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  za  nie  przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  w  SIWZ.  Z  tego 

powodu, Za

mawiający zobligowany byt do skierowania do wyżej wymienionych wykonawców 

wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny.” 

W związku z powyższym odwołujący wnósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert, 

odrzucenia ofert złożonych przez Lekaro i Konsorcjum Byś, 

ewentualnie: 

wezwania Lekaro i Konsorcjum Byś do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, 

5.  dokonania wyboru oferty o

dwołującego jako najkorzystniejszej. 

W dniu 13 i 14 marca 2019 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły pisma: 


KIO 417/19 

1)  wykonawcy  PPHU  LEKARO  J.  Z.,  Wola  Ducka  70A,  05-408  Glinianki  (dalej: 

„przystępujący  Lekaro”)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego 

po stronie zamawiającego, 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  W.  B.  prowadzący  działalność 

gospodarczą pod firmą BYŚ W. B.,                 ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa oraz 

ATF Sp. z o.o. sp. k, Chojnica 2,                  78-

650 Mirosławiec (dalej: „przystępujący 

BYŚ”),  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. 

Izba uznała, że przystąpienia zostały dokonane skutecznie. 

Pismem  z  dnia  25  marca  2019  r.  zamawiający  przekazał  odpowiedź  na  odwołanie,               

w której w szczególności podniósł, co następuje.  

„1A. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (dalej: uznk) w zw. z art. 7 

ust. 1 i ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert złożonych w postępowaniu przez: 

a)  J.  Z. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-

Usługowe LEKARO J. Z. w Woli Duckiej (dalej: "Lekaro”). 

W  pierwszej  kolejności  podnieść  należy,  że  wobec  braku  zakwestionowania  przez 

Odwołującego  wysokości  poszczególnych  cen  jednostkowych  oraz  relacji  pomiędzy  nimi,                   

w  ofercie,  którą  Lekaro  wygrało  aukcję  elektroniczną  przeprowadzoną  w  dniu  23  stycznia 

2019  roku,  w  terminie  przewidzianym  w  art.  182  ust.  3  pkt  1  Pzp  liczonym  od  w/w  dnia, 

kwestionowanie ich 

na obecnym etapie postępowania jest spóźnione. 

Zamawiający  wskazuje, że  zgodnie z  art.  91  c  ust.  3  Pzp udostępniał  w  toku aukcji 

elektronicznej informacje o pozycji złożonej przez Odwołującego oferty i otrzymanej punktacji 

oraz  o  punktacji  najkorzystniejszej  oferty  - 

w  zakresie  i  formie  zgodnej  z  poniższym 

formularzem przygotowanym dla identycznej aukcji na potrzeby przedmiotowej argumentacji. 

Ponadto, zgodnie art. 91 c ust. 5 Pzp w zw. z art. 80 ust. 2 Pzp Zamawiający bezpośrednio 

po  zamknięciu  aukcji  elektronicznej  podał  pod  ustalonym  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu 

adresem  elektronicznym  informację  o  nazwie  i  adresie  Wykonawcy,  który  wygrał  aukcję. 

Potwierdzają  to  dokumenty  zgromadzone  w  toku  przedmiotowego  postępowania. 

Odwołujący  bezpośrednio  po  zakończeniu  aukcji  -  w  dniu  23  stycznia  2019  r.  -  miał  pełną 

wiedzę  co  do  wysokości  cen  w  poszczególnych  przedziałach  cenowych  zaoferowanych 

przez  Lekaro  w  Zadaniu  3  oraz  faktu,  że  to  Lekaro  wygrało  przedmiotową  aukcję 

elektroniczną. (…) 

1B. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (dalej: uznk) w zw. z art. 7 

ust. 1 i ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia ofert 

złożonych w postępowaniu (…). 


KIO 417/19 

Wobec  powyższego,  Zamawiający  wskazuje,  że  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie 

udowodnił, w swoim odwołaniu, na czym miałaby polegać poniesiona przez niego szkoda. 

Odwołujący  nie  wykazał  również,  że  działanie  Wykonawców  Lekaro  lub  Byś-ATF 

polegające na zaoferowaniu konkretnej ceny w aukcji elektronicznej przeprowadzonej w dniu 

23  stycznia  2019  r.  na  Zadanie  3,  po  pierwsze  było  sprzeczne  z  prawem  bądź  dobrymi 

obyczajami, a po drugie, w jaki sposób doszło poprzez ich złożenie do naruszenia interesu 

innych  przedsiębiorców  działających  na  rynku.  Jest  to  podstawowy  obowiązek 

Odwołującego, który stawiając taką tezę zobligowany był w świetle prawa do udowodnienia 

swojego twierdzenia. 

(…) 

Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  90  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  Pzp 

poprzez zaniechanie wez

wania Lekaro i Konsorcjum Byś do złożenia wyjaśnień (…). 

Zamawiający  wskazuje ponadto, że Lekaro świadczył  w  zakresie Zadania 3 (obszar 

Dzielnicy  Mokotów m.st. Warszawy) usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych 

w latach 2014 - 

2018. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca ten poznał doskonale obszar, 

uwarunkowania  oraz  specyfikę  tego  zadania.  Zamawiający  wskazuje  również,  że  latach 

2018  cena  jednostkowa  brutto  za  odbiór  1  tony  odpadów  komunalnych  zaoferowana 

przez  Lekaro  dla  Zadania  3  wynosiła  98,28  zł,  podczas  gdy  cena  zaoferowana  przez 

Wykonawcę  Remondis  Sp.  z  o.o.  wynosiła  213,84  zł  brutto.  Mając  to  na  uwadze, 

Zamawiający nie znalazł podstaw faktycznych do nabrania podejrzeń i wszczęcia procedury 

wyjaśniającej ewentualne zaoferowanie rażąco niskiej ceny przez Lekaro. 

Ponadto  wskazać  należy,  iż  regulacja  zawarta  w  art.  90  ust.  1a  Pzp  precyzyjnie 

określa poziom cen ofert oraz odniesienia porównawcze ceny oferty, w których Zamawiający 

musi  zwrócić  się  do  wykonawcy  o  wyjaśnienie,  czy  cena  zaoferowana  w  ofercie  nie  jest 

rażąco  niska.  Zgodnie  z  dyspozycją  wskazaną  w  w/w  przepisie  nie  można  uznać  cen 

zaoferowanych przez  Lekaro oraz  Konsorcjum  Byś-ATF za „rażąco  niskie",  ani  w  stosunku 

do przedmiotu i wartości zamówienia oszacowanej przez Zamawiającego, ani w stosunku do 

cen zaoferowanych przez innych Wykonawców w tym postępowaniu, ponieważ: 

a) zgodnie z informacją zawartą w SIWZ, Zamawiający oszacował wartość Zadania 3 

na kwotę: 78 477 658,30 zł netto, 96 527 519,71 zł brutto, co przy maksymalnym strumieniu 

odpadów  przewidzianym  do  odbioru,  daje  kwotę  nie  wyższą  niż  269,95  zł  brutto  /  Mg 

odpadów. Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w Formularzu oferty iloczyn najwyższej stawki 

i  maksymalnego  strumienia  odpadów  będzie  stanowił  kwotę  do  porównania  czy  wartość 

of

erty  nie  przekracza  kwoty,  którą  Zamawiający  może  przeznaczyć  na  realizację 

zamówienia.  Wartość  ta  jednocześnie  będzie  stanowić  wartość  maksymalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 6 Umowy. Każda ze stawek wskazanych 

w  ofertach  Lekaro  i  Konso

rcjum  BYŚ-ATF,  przewyższa  najwyższą  stawkę  przyjętą  przez 

Zamawiającego  do  oszacowania  wartości  zamówienia.  Jednocześnie  wartość  oferty 


KIO 417/19 

najkorzystniejszej  przewyższa  kwotę,  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na 

sfinansowanie  zamówienia  o  kwotę:  32  558  085,22  zł  brutto.  Wartość  oferty  Konsorcjum 

BYŚ-  ATF  przewyższa  tę  kwotę  o  35  418  708,05  zł  brutto  a  wartość  oferty  Odwołującego 

przekracza budżet o 44 000 576,52 zł brutto (46%). 

b) ceny zaoferowane zarówno przez Lekaro, jak i Konsorcjum Byś-ATF nie odbiegają 

znacząco  od  cen  zaoferowanych  przez  pozostałych  Wykonawców  w  tej  samej  aukcji. 

Zamawiający  dokonał  wnikliwego  badania  i  porównania  cen  zaoferowanych  w  aukcji  przez 

wszystkich Wykonawców nie tylko łącznie, ale też w poszczególnych przedziałach cenowych 

(odległościowych).  Tabela  przedstawia  porównanie  cen  zaoferowanych  przez  wszystkich 

Wykonawców, biorących udział w aukcji elektronicznej w zakresie Zadania 3: 

Wobec argumentacji podniesionej powyżej oraz wobec braku wątpliwości co do cen 

zaoferowanych  przez  Lekaro  i  Konsorcjum  Byś-ATF,  Zamawiający  uznał,  że  nie  ziściły  się 

przesłanki  do  zastosowania  przepisu  art.  90  ust.  1  Pzp.  Zamawiający  nie  naruszył  zatem 

swoim  działaniem  dyspozycji  przedmiotowego przepisu,  w  związku z  czym  niniejszy  zarzut 

należy uznać w całości za bezzasadny. (…)”. 

 Pismem  z  dnia  27  marca  2019 

r.  odwołujący  odniósł  się  do  argumentacji 

zamawiającego  przedstawionej  w  odpowiedzi  na  odwołanie.  Odwołujący  wskazał,  że 

podniesione  przez  niego  w  odwołaniu  zarzuty  nie  są  spóźnione,  ponieważ  ocena  ofert  nie 

kończy się w momencie zamknięcia aukcji elektronicznej, a w momencie dokonania wyboru 

oferty najkorzystniejszej, zatem dopiero w dniu poinformowania o wyborze oferty odwołujący 

dowiedział się o nieodrzuceniu ofert wykonawców Lekaro i BYŚ.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp,  odwołujący 

wskazał, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności faktyczne, które mogłyby usprawiedliwiać, 

w  świetle  obowiązku  działania  zgodnie  z  prawem  i  dobrymi  obyczajami,  oferowanie 

najwyższych cen za odbiór odpadów i transport do instalacji położonej w odległości 10 – 20 

km oraz najniższych dla odległości powyżej 20 km do 40 km. Fakt, że dla odległości 20 – 40 

Wykonawca 

Ranking 

Cena 

Cl 

Cena 

C2 

Cena 

C3 

Średnia 

Cena 

ważona 

Kryterium 

 

Kryterium 

PJ 

Punktacja 

łącznie 

PPHU LEKARO 

BYŚ 

REMONDIS/SUEZ 

MPO 

Średnia złożonych ofert 

Wskaźnik RNC (70%xśrednia)


KIO 417/19 

km  nie  są  przewidziane  RIPOK  dla  odpadów  zmieszanych,  nie  uprawniał  wykonawcy  do 

oceny  scenariusza  konieczności  transportowania  odpadów  na  taką  odległość  jako  mniej 

realnego i wskazywania niższej ceny niż dla mniejsze odległości.  

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, odwołujący wskazał, 

że  fakt,  że  nie  występuje  30%  różnica  między  cenami  oferowanymi  przez  Lekaro  i  BYŚ                   

w  stosunku  do  wartości  zamówienia  lub  średniej  arytmetycznej  ofert,  nie  oznacza,  że 

zamawiający  nie  posiada  uprawnienia  i  obowiązku  wezwania  wykonawców  do  wyjaśnień. 

Dodał,  że  zamawiający  nie  może  wiedzieć,  bez  wezwania  Lekaro  do  wyjaśnień,  jakie 

okoliczności właściwe temu wykonawcy zostały przyjęte do kalkulacji ceny. Zauważył też, że 

aktualnie na terenie objętym zadaniem nr 3 usługę świadczy MPO Sp. z o.o. (na podstawie 

umowy  zawartej  w  trybie  z  wolnej  ręki)  i  obowiązująca  stawka  wynosi  630,00  zł  za  1  Mg                 

w  okresie  od  1  stycznia  do  31  marca  2019  r.  oraz  590  zł  za  1  Mg  w  ramach  prawa  opcji                   

w  okresie  od  1  kwietnia  do  31  sierpnia  2019  r. 

Powyższe,  zdaniem  odwołującego,  obok 

innych  argumentów  podniesionych  w  odwołaniu,  przemawia  za  koniecznością  wezwania 

wykonawców Lekaro i BYŚ do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny.   

Pismem z dnia 27 marca 2019 r. przystępujący Lekaro przekazał swoje stanowisko, 

w  kt

órym  w  szczególności  zaprzeczył  stosowaniu  inżynierii  cenowej  w  ofercie  Lekaro                       

i wskazał, że nie może być mowy o „przerzucaniu kosztów”, skoro każda z cen samodzielnie 

pokrywa  koszty  z  tytułu  realizacji  odnoszącej  się  do  niej  usługi.  Dodał,  że  w  siwz  nie 

przewidziano  obowiązku  kształtowania  cen  w  sposób  liniowy.  Podniósł  też,  że  odwołujący 

nie wykazał, aby sposób ukształtowania cen ofertowych naruszał dobre obyczaje.  

W trakcie rozprawy strony i 

przystępujący podtrzymali swoje stanowiska. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  odbiór  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości 

położonych w m.st. Warszawie od 01.01.2019 r. 

Zamawiający przewidział trzy kryteria oceny ofert: 

- cena 

– 60%, 

kryterium środowiskowe – 20%, 

kryterium jakościowe – 20%. 

Zam

awiający  miał  przyznawać  punkty  za  zaoferowaną  w  formularzu  oferty  cenę  brutto, 

wyrażoną jako suma stawek ważonych (wiersz 4 tabeli, w pkt 1 formularza oferty). 

W  pkt  1  formularza  oferty  zamawiający  przewidział  następującą  tabelę  na  wpisanie 

ceny: 


KIO 417/19 

Odległość* 

Cena ryczałtowa brutto za 

odbiór 1 Mg odpadów 

komunalnych [PLN] 

Waga stawki do 

obliczenia 

Stawka ważona (kol. 

2x3) [PLN] 

Poniżej 10 km 

Powyżej 10 km do 20 km 

Powyżej 20 km do 40 km 

Suma: 

W pkt 27.9. siwz zamaw

iający przewidział zastosowanie aukcji elektronicznej. 

§ 6 ust. 1 – 3 projektu umowy zamawiający zawarł następujące postanowienia: 

Zamawiający  określa,  że  za  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zapłaci 

Wykonawcy, 

w  sposób  określony  w  ust.  2,  łączne  wynagrodzenie  nie  wyższe  niż  …… 

brutto (słownie złotych: ……………..). 

Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  wypłacane  będzie  Wykonawcy  od  dnia 

rozpoczęcia  realizacji  przedmiotu  Umowy  i  stanowić  będzie,  za  dany  okres 

rozliczeniowy,  w  zależności  od  odległości  od  granicy  Zadania  do  instalacji  lub  stacji 

przeładunkowych,  o  których  mowa  w  §  38  OPZ,  liczonej  po  najkrótszej  drodze  w  linii 

prostej, z zastrzeżeniem ust. 3, iloczyn ceny ryczałtowej brutto za odbiór 1 Mg odpadów 

komunalnych oraz Masy Bezspornej tych odpadów, wyrażonej w Mg, tj.: 

…………..zł za 1 Mg (słownie złotych:…………..) - odległość do 10 km, 

…………..zł za 1 Mg (słownie złotych: ………….) - odległość powyżej 10 do 20 km, 

…………..zł za 1 Mg (słownie złotych: ……........) - odległość powyżej 20 do 40 km, 

dla odległości powyżej 40 km w wysokości obliczonej wg wzoru: c

 + 0,2% x c

x  (L  -  40),  gdzie:  c

jest  równe  stawce  określonej  w  pkt  3,  a  L  jest  równe 

odległości od granicy Zadania do instalacji lub stacji przeładunkowej. 

3.  W przypadku gdy instalacja lub sta

cja przeładunkowa znajduje się w granicach Zadania, 

przyjmuje się, że odległość do miejsca zagospodarowania wynosi do 10 km. 

§ 38 opisu przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał: 

Wykonawca  będzie  przekazywać  odpady  komunalne  odebrane  z  terenu  poszczególnych 

Zadań  do  instalacji  przetwarzania  odpadów  komunalnych  lub  stacji  przeładunkowych 

zorganizowanych na ich terenie. 

W  przypadku  awarii  instalacji,  obowiązek  transportu  odpadów  do  instalacji  zastępczej 

spoczywa  na  właścicielu  instalacji.  Zamawiający  wskazał  listę  instalacji  i  stacji 

przeładunkowych,  przypisanych  do  poszczególnych  Zadań  i  frakcji  w  pierwszym  roku 

trwania Umowy, oraz odległość instalacji i stacji przeładunkowych, stanowiącą podstawę do 

obliczenia wynagrodzenia, zgodnie z § 6 Umowy, w tabeli poniżej: 


KIO 417/19 

Miejsce

wytworzenia

odpadów

(numer

Zadania)

Nazwa

Adres

Frakcja przyjmowanych 
odpadów (kod)

Zakontraktowany

strumień

Limit przyjąć

Odległość

dni i godziny

przyjmowania

odpadów

Zadanie 3 - 
Mokotów

PPHU LEKARO J. Z. 
instalacja Rl POK/punkt 
przeładunkowy

Wola Ducka 70A, 
05-408 Glinianka, 
gm. Wiązowna

odpady zmieszane (20 
03 01), metale i 
tworzywa sztuczne (15 
01 06), papier (15 01 
01), szkło (15 01

bez limitu

n.d.

ad 10 do 20

km

przyjęcie odpadów 
w dni robocze od 
poniedziałku do 
piątku w godzinach 
6:00-22:00 oraz w 
soboty w 
godzinach 6:00-
22:00

08), odpady 
wielkogabarytowe (20 
03 07)

MPO w m.st. 
Warszawie Sp. z o.o. - 
Zakład 
Unieszkodliwiania 
Odpadów Radiowo

ul. Kampinoska 1, 
01- 934 War-
szawa

odpady zielone (20 02 
01)

bez limitu

n.d.

od 10 do 20

m

Zamawiający  wskaże  Wykonawcy  instalacje  lub  stacje  przeładunkowe,  obowiązujące                 

w kolejnych latach obowiązywania Umowy, w terminie wskazanym w  § 5 ust. 2 pkt 6 OPZ. 

Dla  każdego  zadania  i  frakcji  zostanie  wskazana  odległość  od  instalacji  lub  stacji 

przeładunkowej, stanowiąca podstawę do obliczenia wynagrodzenia, zgodnie z § 6 Umowy. 

W  części  3-ciej  zamówienia  przystępujący  Lekaro  złożył  ofertę  z  następującymi 

cenami:  

Odległość*

Cena ryczałtowa brutto za odbiór 

1 Mg odpadów komunalnych 

[PLN]

Waga stawki do obliczenia

Stawka  ważona  (kol. 
2x3) [PLN]

do 10 km

powyżej 10 km do 20 km

powyżej 20 km do 40 km

Suma: 

W wyniku aukcji elektro

nicznej przystępujący Lekaro zaoferował następujące ceny: 

do 10 km 

powyżej 10 km do 20 km 

powyżej 20 km do 40 km 

W części 3-ciej zamówienia przystępujący BYŚ złożył ofertę z następującymi cenami: 


KIO 417/19 

Odległość*

Cena ryczałtowa brutto za odbiór 

1 Mg odpadów komunalnych 

[PLN]

Waga stawki do obliczenia

Stawka  ważona  (kol. 
2x3) [PLN]

do 10 km

powyżej 10 km do 20 km

powyżej 20 km do 40 km

Suma: 

W wyniku aukcji ele

ktronicznej przystępujący BYŚ zaoferował następujące ceny: 

do 10 km 

powyżej 10 km do 20 km 

powyżej 20 km do 40 km 

Pismem  z  dnia  22  lutego  2019  r. 

zamawiający  poinformował  o  wyborze  jako 

najkorzystniejszej  w 

części  3-ciej  zamówienia  oferty  przystępującego  Lekaro.  Na  drugim 

miejscu w rankingu ofert znalazł się przystępujący BYŚ, a na trzecim miejscu – odwołujący.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  oraz  stanowiska  stron  i 

przystępujących  złożone  na  piśmie i  podane  do 

protokołu rozprawy, zważyła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.  Ponadto  Izba  ustaliła  wystąpienie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  istnienie  po 

stronie  odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez 

niego szkody z uwagi na kwestionowane zaniechanie 

zamawiającego. 

Odnosząc  się  do  argumentów  zamawiającego,  w  myśl  których  podniesienie  przez 

odwołującego zarzutu dotyczącego art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 uznk, 

jest  spóźnione,  należy  zauważyć,  że  czynność  zamknięcia  aukcji  elektronicznej  nie  jest 

tożsama  z  czynnością  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  i  nie  przesądza  o  tym,  która  oferta 

zostanie  uznana  za  najkorzystniejszą.  Po  zamknięciu  aukcji  elektronicznej  zamawiający 

może  bowiem  kontynuować  ocenę  ofert,  w  tym  np.  dokonać  odrzucenia  oferty  z  powodu 

stwierdzenia  rażąco  niskiej  ceny  zaoferowanej  w  toku  aukcji.  Oznacza  to,  że  dopiero 

zawiadomienie wykonawców o wyborze oferty daje im podstawę do zakwestionowania tego 


KIO 417/19 

wyboru  w  drodze  odwołania.  Tym  samym  w  niniejszej  sprawie  nie  ma  zastosowania 

powołany  przez  zamawiającego  art.  182  ust.  3 pkt  1  ustawy  Pzp,  ale  art.  182  ust.  1  pkt  1 

ustawy  Pzp.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  w  terminie  określonym  w  ostatnim  z  ww. 

przepisów,  co  oznacza,  że  podniesione  przez  niego  zarzuty  nie  są  spóźnione  i  podlegają 

rozpatrzeniu.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  odrzucenia  ofert  przystępujących  z  powodu 

dopuszczenia  się  przez  nich  czynu  nieuczciwej  konkurencji,  w  pierwszej  kolejności  należy 

zauważyć, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 

złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji.  Zgodnie  natomiast  z  art.  3  ust.  1  uznk  czynem  nieuczciwej 

konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli  zagraża  lub 

narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.  

W  przedmiotowej  sprawie 

odwołujący  podnosi  w  odwołaniu,  że  złożenie  ofert  przez 

przystępujących  jest  sprzeczne  zarówno  z  prawem,  jak  i  dobrymi  obyczajami  (str.  2 

odwołania pkt III.1. i str. 11 odwołania pkt 10). Jednocześnie odwołujący wskazuje, że czyn 

nieuczciwej  konkurencji  w  wykonaniu  przystępujących  polega  na  manipulowaniu                            

w przeprowadzonej aukcji cenami ryczałtowymi brutto za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych 

dl

a  poszczególnych  odległości.  Odwołujący  nie  wskazuje  natomiast,  jaki  konkretny  przepis 

prawa  lub  jaki  konkretny  obyczaj  zosta

ły  przez  ww.  manipulację  cenami  naruszone 

(abstrahując  na  tym  etapie,  czy  w  ogóle

doszło  do  manipulacji  cenami).  Innymi  słowy: 

odwołujący  nie  sprecyzował,  jaki  to  dobry  obyczaj  i  który  przepis  obowiązującego  prawa 

został  naruszony  w  wyniku  podania przez  przystępujących  takich,  a  nie  innych  cen  w  toku 

aukcji  elektronicznej. 

Nie  należy  bowiem  utożsamiać  działania,  którego  dopuścił  się 

wykonawca  (w  tym  wypadku 

–  zarzucane manipulowanie cenami)  z  przepisem  lub  dobrym 

obyczajem, które zostają przez to działanie naruszone. W przedmiotowej sprawie odwołujący 

zdefiniował  działanie  przystępujących,  nie  zdefiniował  natomiast  obyczaju,  jak  też  nie 

wskazał  przepisu  naruszonego  w  wyniku  ww.  działania.  Tym  samym  w  przedmiotowej 

sprawie nie został wykazany jeden z podstawowych czynników niezbędnych do stwierdzenia 

czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 uznk.  

Niezależnie  od  powyższego,  w  niniejszej  sprawie  nie  można  uznać,  aby  doszło  do 

zarzucanego  w  odwołaniu  manipulowania  cenami.  Należy  zauważyć,  że  to  zamawiający 

przewidział w siwz taki sposób obliczenia ceny, wg którego należało podać odrębne ceny dla 

różnych  odległości  od  granicy  zadania  do  instalacji  lub  stacji  przeładunkowej,  a  następnie 

wyliczyć  sumę  stawek  ważonych.  Należy  też  zauważyć,  że  zamawiający  podał  w  siwz 

informacje o tym, które instalacje i stacje przeładunkowe są przypisane do poszczególnych 

z

adań  i  jaka  jest  ich  odległość  od  granicy  zadania.  W  świetle  ww.  reguł  obowiązujących                    


KIO 417/19 

w  postępowaniu,  wykonawca  miał  prawo  do  wyceny  oferty  z  uwzględnieniem  innych 

czynników niż tylko odległość

od granicy zadania do instalacji / 

stacji przeładunkowej, jeżeli 

czynniki  te,  w  jego  oce

nie,  miały  wpływ  na  maksymalizację  zysku.  Dążenie  do 

maksymalizacji  zysku  jest  bowiem  normalnym  rynkowym  zachowaniem  wykonawcy  i  nie 

może  być  automatycznie,  bez  dokonania  oceny  towarzyszących  mu  okoliczności 

faktycznych,  uznawane  za  czyn  nieuczciwej  konkurencji.  W  ocenie  Izby,  jak  wskazano 

powyżej,  reguły  stworzone  w  postępowaniu  dawały  wykonawcom  możliwość  takiego 

kształtowania  cen,  który  będzie  dla  nich  najbardziej  korzystny  finansowo  w  toku  realizacji 

zamówienia. Wszyscy  wykonawcy  biorący  udział  w  postępowaniu  w  części  3-ciej  te  reguły 

wykorzystali,  poza  odwołującym,  co  nie  znaczy,  że  tylko  oferta  odwołującego  została 

wyceniona zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.  

W  związku  z  powyższym  Izba  uznała,  że  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  

art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, nie potwierdził się.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  zaniechania  wezwania  przystępujących  do 

wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  należy  zauważyć,  że  zgodnie  z  art.  90  ust.  1 

ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co 

do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi 

przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się                  

o udzielenie  wyjaśnień, w  tym  złożenie dowodów,  dotyczących  wyliczenia ceny  lub  kosztu. 

Obowiązek wezwania do wyjaśnień, zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp zachodzi, gdy 

cena całkowita oferty  jest  niższa o co najmniej 30%  od  wartości  zamówienia powiększonej             

o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem  postępowania  zgodnie                   

z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert,  chyba  że 

rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają  wyjaśnienia.  Zgodnie                 

z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp 

zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił 

wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że 

oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ponadto 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco 

niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W  pierwszej  kolejności  należy  zauważyć,  że  w  niniejszej  sprawie  nie  zachodzi 

sytuacja, w której wezwanie do wyjaśnień, zgodnie z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, byłoby 

obliga

toryjne, tj. ceny ofert złożonych przez przystępujących nie są niższe o co najmniej 30% 

od  wartości  zamówienia  powiększonej  o  VAT  lub  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich 

ofert. 

Powyższe  nie  oznacza,  że  zamawiający  nie  ma  prawa  wezwać  wykonawcy  do 

wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny.  Aby  jednak  takie  wezwanie  było  uzasadnione, 


KIO 417/19 

cena  oferty  lub  koszt 

lub  ich  istotne  części  składowe,  muszą wydawać  się  zamawiającemu 

rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co 

do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi                     

w  siwz 

lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  Powstaje  zatem  pytanie,  czy  w  niniejszej 

sprawie 

zachodzą takie okoliczności, które uzasadniałyby wątpliwości zamawiającego co do 

cen 

ofert  przystępujących  i  ich  wezwanie  do  wyjaśnień  na  podstawie  art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp.  

W trakcie rozprawy odwołujący przedstawił kalkulację własną kosztów, jakie powinni 

w  jego ocenie,  ponosić przystępujący  realizując przedmiotowe zamówienie.  Izba  dostrzega 

ogromną  pracę,  jaką  wykonał  odwołujący  zbierając  dane  do  ww.  kalkulacji,  zbierając 

dowody, z których te dane

wynikają, dokonując stosownych obliczeń i przedstawiając swoje 

wnioski  w  przejrzysty  i  czytelny  sposób.  Należy  jednak  zauważyć,  że  o  ile  część  danych 

zawartych  w  ww.  kalkulacji  oparta  jest  na  informacjach  ogólnie  dostępnych  i  dotyczących                 

w  takim  samym  stopniu  każdego  wykonawcy  (m.in.  treść  siwz,  mapy,  prognozy  inflacji  wg 

NBP, 

komunikaty  GUS,  uchwała  Rady  Miasta  Stołecznego  Warszawy,  rozporządzenie 

Ministra Środowiska), o tyle druga część tych danych oparta jest na cenach konkretnych firm 

lub innych podmiotów, np.:  

  cena podwoz

ia pojazdu bezpylnego (śmieciarki) z napędem na olej napędowy oparta jest 

na ofercie Mercedes-Benz Sp. z o.o.,  

 

cena podwozia pojazdu bezpylnego (śmieciarki) z napędem na gaz CNG  oparta jest na 

ofercie Scania Polska S.A., 

  cena podwozia do pojazdu hakowego oparta jest na ofercie MAN Truck & Bus Polska Sp. 

z o.o.,  

 

ceny  pojemników  o  pojemnościach  od  120  l  do  1100  l  oparte  są  na  ofercie  ESE  Sp.                

z o.o.,  

 

ceny  kontenerów  o  pojemnościach  od  5000  l  do  36000  l  oparte  są  na  ofercie  Metbud-

Gończyce Sp. z o.o.,  

 

koszty  podstawienia  i  zabrania  pojemników,  oznakowania  ich  naklejkami  i  etykietami 

RFID oraz sparowania z danymi adresowymi oparte są na ofercie East West Plastics Sp. 

z o.o.,  

 

koszty  mycia  pojemników,  kontenerów  i  dzwonów  oparte  są  na  informacjach 

pochodzących ze strony internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg,  

 

koszty mycia i  dezynfekcji  pojazdów  oparte są  na informacjach  pochodzących ze strony 

internetowej myjni PKS Gdańsk,  

 

koszty  transportu  odpadów  na  określone  odległości  oparte  są na  ofercie Nowa Ekologia 

Sp. z o.o. 

Izba nie kwestionuje prawdziwości ww. informacji i ich przydatności do oszacowania kosztów 


KIO 417/19 

wykonania usługi  odbioru odpadów,  niemniej jednak  należy  zauważyć,  że po  pierwsze,  nie 

wiadomo,  iloma  pojazdami  określonego rodzaju czy  pojemnikami  obecnie dysponuje każdy           

z  przystępujących  i  ile  w  związku  z  tym  musi  dodatkowo  nabyć,  aby  wykonać  usługę,  po 

drugie, 

należy wziąć pod uwagę, że przystępujący mogą w ogóle nie kupować pojazdów, ale 

np.  wziąć  je  w  leasing,  po  trzecie,  żaden  z  przystępujących  nie  ma  obowiązku  nabywać 

rzeczy lub usług od wskazanych w kalkulacji podmiotów, a nawet nabywając je może mieć 

możliwość wynegocjowania korzystniejszych cen niż podane na stronach internetowych.  

Należy także zwrócić uwagę, że różnice cenowe pomiędzy wykonawcami ubiegającymi 

się  o  zamówienie  w  części  3-ciej  w  zakresie  kwestionowanych  przez  odwołującego 

odległości nie są duże:  

 

dla  odległości  do  10  km  cena  przystępującego  Lekaro  jest  niższa  od  średniej 

arytmetycznej wszystkich cen o ok. 17 %, 

 

dla odległości powyżej 20 km do 40 km cena przystępującego Lekaro jest niższa od 

średniej arytmetycznej wszystkich cen o ok. 10 %, 

 

dla  odległości  powyżej  20  km  do  40  km  cena  przystępującego  BYŚ  jest  niższa  od 

średniej arytmetycznej wszystkich cen o ok. 4 %.  

Tak  małe  różnice  cenowe  między  przystępującymi  i  pozostałymi  wykonawcami 

(zwłaszcza  w  przypadku  przystępującego  BYŚ)  mogą  wynikać  z  różnic  w  zakresie  np. 

stosowanej  logistyki,  posiadanych  zasobów,  współpracujących  dostawców  i  oferowanych 

przez  nich  cen, 

zastosowanej  marży  czy  zakładanego  zysku,  czyli  m.in.  z  tych  czynników, 

które  w  przedstawionej  przez  odwołującego  kalkulacji  zostały  oparte  na  danych 

pochodzących  od  konkretnych  podmiotów  bez  znajomości  indywidualnej  sytuacji  każdego                   

przystępujących i jego indywidualnych możliwości.  

W  związku  z  powyższymi  ustaleniami,  Izba  nie  stwierdziła  zaistnienia  okoliczności, 

kt

óre  dawałyby  podstawę  do  powzięcia  wątpliwości  co  do  cen  zaoferowanych  przez 

przystępujących dla  odległości  do  10 km  oraz  powyżej  20 km  do  40 km. Tym samym  Izba 

stwierdziła,  że  nie  zachodzi  konieczność  wezwania  przystępujących  do  wyjaśnień  na 

podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  w  ocenie  Izby,  zamawiający  nie  naruszył  art.  89  ust.  1             

pkt  3 ustawy Pzp w  zw. z art. 3 ust. 1 uznk, art. 90 ust. 1  ustawy Pzp  oraz art. 7 ust. 1 i 3 

ustawy  Pzp. 

Wobec  powyższego  Izba  postanowiła  jak  w  sentencji  wyroku,  orzekając  na 

podstawie przepisów art. 190 ust. 7  i art. 191 ust. 2 ustawy Pzp. 

O  kosztach 

postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku,  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 


KIO 417/19 

ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  5  ust.  4  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów                      

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018r., 

poz. 972). 

Prz

ewodniczący   ...………………….. 

……………………. 

……………………. 


wiper-pixel