KIO 414/19 WYROK dnia 21 marca 2019 r.

Data: 25 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 414/19 

WYROK 

z dnia 21 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski 

Protokolant: Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  2

1  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę  PCO  S.A.,  ul.  Jana  Nowaka  -  Jeziorańskiego  28,  03-982  Warszawa  w 
postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa: 2 Regionalna Baza Logistyczna, 04-470 

Warszawa, ul. Marsa 110  

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  doprecyzowanie  treści 

sekcji  III.2.1)  pkt  1.3  oraz  sekcji  III.2.3 

ogłoszenia  poprzez  zdefiniowanie  pojęcia  „głównej 

usługi  naprawy”  lub  wykreślenie  w  tym  postanowieniu  słowa  „głównej”,  a  także  określenie 
wartości  wykonanej  lub  wykonywanej  usługi  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu 
zamówienia oraz umożliwiający ocenę wykonawców do należytego wykonania zamówienia, 
nakazuje  Zamawiającemu  zmianę  sekcji  II.1.5)  pkt  3  poprzez  wykreślenie  słów:  „…do  dnia 
30.11.2019  r.”  i  zastąpienie  ich  słowami:  „…w  terminie  180  dni  licząc  od  daty  zawarcia 
umowy.”,   

W pozostałym zakresie oddala odwołanie, 

Kosztami  postępowania  obciąża  Skarb  Państwa:  2  Regionalną  Bazę 

Logistyczną, 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 i: 

3.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę PCO S.A., ul. 

Jana Nowaka - 

Jeziorańskiego 28, 03-982 Warszawa tytułem wpisu od odwołania, 

3.2.  zasądza  od  Skarbu  Państwa:  2  Regionalnej  Bazy  Logistycznej,  04-470 

Warszawa, ul. Marsa 110 na rzecz wykonawcy PCO S.A., ul. Jana Nowaka - 

Jeziorańskiego 

28, 03-982 Warszawa 

kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 


zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 
odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.) na niniejszy  wyrok  - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący…………………… 


Sygn. akt: KIO 414/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Skarb  Państwa,  2.  Regionalna  Baza  Logistyczna,  04-470  Warszawa, 

ul.  Marsa  110  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w 

trybie  przetargu  ograniczonego  na: 

„Usługi  w  zakresie  napraw  i  konserwacji  urządzeń 

opty

cznych”, numer sprawy: W/28/2019. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 26 lutego 2019 r. pod numerem 2019/S 040- 091866. 

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  naprawy  noktowizyjnych  przyrządów 

obserwacyjnych  i  celowniczych:  (Gogle  noktowizyjne  MU-3,Gogle  noktowizyjne  MU-  3AD, 

Lornetki  noktowizyjne  NPL-1  BROM,  Lornetki  noktowizyjne  NPL-1M  Brom-M,  Noktowizory 

PCS-6Mini  Gabro,  Gogle  noktowizyjne  PNL-2A,Gogle  noktowizyjne  PNL- 

2A  z  zas.  pokł, 

Gogle  noktowizyjne  PNL-

2A  z  zas.  pokł  i  ośw.,  Gogle  noktowizyjne  PNL-  2AD,  Gogle 

noktowizyjne  PNL-

2AD  z  zas.  pokł.,  Strzeleckie  celowniki  termalne  „Celownik  do  karabinu 

wyborowego, Noktowizory strzeleckie PCS-5 Gabro, Gogle noktowizyjne PNS-1 Dobrzyca). 

Nie zgadzając się z niektórymi postanowieniami powyższego ogłoszenia Odwołujący: 

PCO  Spółka  Akcyjna,  ul.  Jana  Nowaka  -  Jeziorańskiego  28,  03-982  Warszawa  w  dniu  8 
marca  2019  r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  niezgodnych  z 

przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

2018  r.,  poz.  1986  wraz  ze  zm.),  zwanej  dalej  ustawą  Pzp  czynności  Zamawiającego 
podjętych oraz zaniechanych w postępowaniu, tj. od: 

a) 

ukształtowanie warunku udziału w postępowaniu w sekcji III.2.1) ppkt 1.3 oraz 

w sekcji III.2.3, w sposób który nie gwarantuje wyboru wykonawcy gwarantującego należyte 
wykonanie zamówienia (zdolności technicznej i zawodowej); 

b) 

ukształtowanie warunków opcji w sekcji II.2.2), w sposób który nie pozwala na 

zweryfikowa

nie poprawności sformułowania ww. warunku udziału w postępowaniu; 

c) 

ukształtowanie wymagania dotyczącego dokumentu w sekcji III.2.1) ppkt 11.2, 

w  sposób  który  nie  gwarantuje  wyboru  wykonawcy  gwarantującego  należyte  wykonanie 
zamówienia (dokumentacja techniczna); 

d) 

ukształtowanie wymagania dotyczącego dokumentu w sekcji II.1.5), w sposób 

który  nie  gwarantuje  wyboru  wykonawcy  gwarantującego  należyte  wykonanie  zamówienia 
(termin realizacji zamówienia); 

e) 

opisania przedmiotu zamówienia z rażącym naruszeniem art. 29 ust. 1 ustawy 


Pzp,  poprzez  brak  definicji  „głównej  usługi  naprawy”,  brak  wskazania  konkretnej  broni 
strzeleckiej, która jest objęta przedmiotem zamówienia, brak wskazania ilości oraz wartości 
zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego. 

Powyższym czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego Odwołujący zarzucił: 

a) 

naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 22 ust. 1 

i  1a  w  zw.  z  art.  22  ust.  1b  pkt  3  ustawy  Pzp,  poprzez  ukształtowanie  warunku  udziału  w 
postępowaniu  w  sekcji  III.2.1)  ppkt  1.3  oraz  w  sekcji  III.2.3  w  sposób  następujący:  „1.3. 
posiadania  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  -  Zamawiający  dokona  oceny  warunku  na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku - wzór - załącznik nr 1 do wniosku 
oraz  jeżeli  wykonawca  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania 
wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 (jedną) główną 
usługę naprawy noktowizorów lub gogli lub urządzeń celowniczych na broni strzeleckiej wraz 
z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
lub  są  wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej 

przyczyny  o  ob

iektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte 
wykonywanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu 
składania wniosków; Powyższe kryterium Zamawiający szczegółowo opisuje w sekcji III.2.3) 
niniejszego  ogłoszenia.”  który  nie  gwarantuje  wyboru  wykonawcy  gwarantującego  należyte 
wykonanie zamówienia (zdolności technicznej i zawodowej). 

b) 

naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 29 ust. 1 

ustawy  Pzp,  poprzez  ukształtowanie  warunku  opcji  w  sekcji  II.2.2),  który  nie  pozwala  na 
zweryfikowanie poprawności sformułowania ww. warunku udziału w postępowaniu. 

c) 

naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 25 ust. 1 

pkt  2  ustawy  Pzp,  poprzez  ukształtowanie  wymagania  dotyczącego  dokumentu  w  sekcji 
III.2.1)  ppkt  11.2,  w  sposób  który  nie  gwarantuje  wyboru  wykonawcy  gwarantującego 
należyte wykonanie zamówienia. 

d) 

zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 29 

ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  ukształtowanie  wymagania  dotyczącego  terminu  realizacji 
zamówienia sekcji II.1.5), w sposób następujący „3. Zamawiający wymaga, aby zamówienie 
gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane do dnia 30.11.2019 r.”, co nie gwarantuje 
wyboru wykonawcy gwarantującego należyte wykonanie zamówienia. 


e) 

zarzut naruszenia art 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art 22 

ust. 1a ustawy Pzp, poprzez brak definicji „głównej usługi naprawy”. 

f) 

zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 29 

ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  brak  wskazania  konkretnej  broni  strzeleckiej,  która  jest  objęta 
przedmiotem  zamówienia,  brak  wskazania  ilości  i  wartości  zamówienia  gwarantowanego  i 
opcjonalnego, co stanowi o nieprawidłowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Wskazując  na  powyższe  Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu, aby: 

a) 

zmienił warunek udziału w postępowaniu w sekcji III.2.1) ppkt 1.3 oraz w sekcji 

III.2.3 w sposób wskazany w poniższym uzasadnieniu, 

b) 

doprecyzował warunki opcji w sekcji II.2.2), w sposób wskazany w poniższym 

uzasadnieniu, 

c) 

zmienił  wymagania  dotyczącego  dokumentu  w  sekcji  III.2.1)  ppkt  11.2,  w 

sposób wskazany w poniższym uzasadnieniu, 

d) 

zmienił  wymagania  dotyczącego  dokumentu  w  sekcji  11.1.5),  w  sposób 

wskazany w poniższym uzasadnieniu, 

e) 

opisał warunek udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp, 

poprzez wskazanie 

definicji „głównej usługi naprawy”, 

f) 

opisał  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez 

wskazanie  konkretnej  broni  strzeleckiej,  która  jest  objęta  przedmiotem  zamówienia, 
wskazanie ilości i wartości zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego. 

W swoim odwołaniu Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający w treści ogłoszenia 

wprowadził  fasadowe  wymagania  w  postaci  warunku  w  brzmieniu:  minimum  1  (jedną) 
główną  usługę  naprawy  noktowizorów  lub  gogli  lub  urządzeń  celowniczych  na  broni 

strzelecki

ej  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  który  został  nieprawidłowo  postawiony  z  wielu 

powodów, między innymi: 

a) 

Nie  jest  wiadomym  po  co  Zamawiającemu  wartość  usługi  referencyjnej 

wskazanej  przez  wykonawcę,  skoro  na  tę  okoliczność  warunek  nie  został  jakkolwiek 

ukszt

ałtowany.  Z  tego  też  powodu  uzasadnione  jest  –  zdaniem  Odwołującego  - 

zobowiązanie  Zamawiającego  przez  Izbę  do  doprecyzowania  tego  terminu.  Odwołujący 
zaznaczył, że zaproponuje taką wartość, ale w wielu wariantach, gdyż z uwagi na nieznaną 
wartość zamówienia,  nie sposób tej  wartości  wskazać w  sposób  stanowczy  i  zapewniający 

zachowanie odpowiedniej proporcji. 

b) 

Nie  jest  wiadomym  co  Zamawiający  rozumie  pod  pojęciem  „głównej  usługi 

naprawy”, skoro na tę okoliczność definicja nie została jakkolwiek ukształtowana. Z tego też 

powodu  uzasadnione  jest 

–  w  ocenie  Odwołującego  -  zobowiązanie  Zamawiającego  przez 


Izbę  do  doprecyzowania  tego  terminu.  Odwołujący  z  uwagi  na  nieznany  przedmiot 
zamówienia, oświadczył, że nie podejmuje się budowy takiej definicji za Zamawiającego. 

c) 

Nie jest wiadomym co Zamawiający rozumie pod pojęciem „broni strzeleckiej”, 

skoro  na  tę  okoliczność  warunek  nie  został  jakkolwiek  ukształtowany.  Należy  rozumieć,  że 
może to być urządzenie celownicze nawet z XVI wieku. Z tego też powodu, jak i z uwagi na 
brak  konkretnych  informacji  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  uzasadnione  jest 
zobowiązanie  Zamawiającego  przez  Izbę  do  doprecyzowania  tego  terminu,  gdyż  za 
Wikipedią: „Broń strzelecka - broń palna, której kaliber nie przekracza na ogół (z wyjątkiem 

wyspec

jalizowanych środków np. granatników, rusznic przeciwpancernych) 20 mm. Do broni 

strzeleckiej  zaliczamy  także  granaty  ręczne.  Przeznaczona  jest  do  samoobrony  i 
wymuszania  posłuszeństwa,  a  także  zwalczania  pojedynczych  i  grupowych  celów  żywych 

(eufemizm  ozn

aczający  zwykle  żołnierzy  przeciwnika).  Służy  także  do  zwalczania  lekko 

opancerzonego  sprzętu  i  środków  ogniowych.  Zasięg  broni  strzeleckiej  jest  stosunkowo 

niewielki - 

zwykle nie przekracza 2000 metrów. 

Podsumowując  powyższe,  Odwołujący  stwierdził,  że  w  świetle  tak  ukształtowanego 

brzmienia warunku, zdaniem Zamawiającego, wystarczy: 

Wykonanie  1  (jednej)  jakiejkolwiek  usługi  naprawy  1  noktowizora  lub  1  gogli  lub 

urządzenia celowniczego na broni strzeleckiej zgodnej z definicją z Wikipedii i pochodzącą z 

do

wolnego okresu produkcji, a nawet systemem chałupniczym. 

W  związku  z  powyższym  -  zdaniem  Odwołującego  -  warunek  ten  jest  błędnie 

ukształtowany  i  nie  uwzględnia  przestrzegania  zasad  jednoznaczności,  precyzyjności  i 

gwarancji  dla  wyboru  rzetelnego  wykonawcy

,  dlatego  też  Odwołujący  zaproponował 

brzmienie: 

„1.3.  posiadania  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  -  Zamawiający  dokona  oceny 

warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku - wzór - załącznik nr 3 
do  wniosku  oraz  jeżeli  wykonawca  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed,  upływem  terminu 
składania  wniosków,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie, 
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 
(jedną)  główną  usługę  naprawy  (przez  główną  usługę  naprawy  Zamawiający  rozumie…) 
następujących noktowizorów, gogli i urządzeń celowniczych do broni strzeleckiej opisanej w 
przedmiocie  zamówienia:  Lornetki  noktowizyjne  NPL-1  BROM,  Lornetki  noktowizyjne  NPL-

1M  BROM-M,  Gogle  noktowizyjne  MU-3,  Gogle noktowizyjne  MU-3AD,  Gogle  noktowizyjne 

PNS-1 Dobrzyca, Gogle noktowizyjne PNL-2A, Gogle noktowizyjne PNL-2AD, Noktowizyjny 

celownik  strzelecki  PCS-5,  Noktowizyjny  celownik  strzelecki  Gabro  PCS-6  Mini  Gabro, 

Noktowizyjny celownik strzelecki PCS-5/1 Gabro, Noktowizyjny celownik strzelecki PCS-5M, 

Strzelecki  celownik  termowizyjny  SCT  Rubin  o  w

artości  nie  mniejszej  niż  1,5  mln  PLN  (z 


podaniem  ich  wartości),  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
lub  są  wykonywane  należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej 

przyczyny  o  obiektywnym  charakterze  wykonaw

ca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte 
wykonywanie  powinny  być  wydane  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu 
składania wniosków 

W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  Zamawiający  żąda  następujących 

dokumentów:  wykazu  usług  wykonanych  (wzór  stanowi  załącznik  nr  3  do  wniosku)  w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i 
podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów 
określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  przy  czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 
ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 

W  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje 

bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie  powinny  być  wydane  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.”. 

Odwołujący  również  dopuścił  w  zależności  od  ukształtowania  warunku  udziału  w 

postępowaniu  możliwość  uzyskania  dodatkowych  punktów  przez  wykonawcę,  za  każdy 
kolejny  udokumentowany  przypadek  świadczeń  usług  okresowych  lub  ciągłych  ponad 
minimalną  1  (jedną)  główną  usługę  naprawy  lub  przyznanie  punktów  w  odniesieniu  do 
wartości  wykraczających  poza  wartość,  wskazaną  w  doprecyzowanym  warunku  udziału  w 
postępowaniu. 

Dodatkowo,  Odwołujący  zauważył,  że  Zamawiający  w  ogłoszeniu  nie  określił  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  taki  sposób,  aby  można  sporządzić  test  proporcjonalności  dla 
postawionych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  jak  też  dla  warunków  proponowanych 
przez Odwołującego. 

Nadto,  wskazał,  że  przy  blankietowym  wskazaniu  prawa  opcji,  również  nie  można 


przeprowadzać  testu  proporcjonalności  dla  postawionych  warunków  udziału  w 
postępowaniu.  

W  powiązaniu  z  tym  nie  jest  wiadomo  –  zdaniem  Odwołującego  -  jak  Zamawiający 

będzie oceniał czy dysponuje środkami na zrealizowanie zamówienia w wersji podstawowej i 
jednocześnie w wersji z opcją albo w wersji bez opcji. 

Poza  tym,  zauważył,  że  bez  należytego  określenia  przedmiotu  zamówienia  w 

ogłoszeniu na poziomie podstawowym dla dokonania testu proporcjonalności warunku, bez 
ww. definicji, bez wskazania ilości i zakresu usługi i warunków jej wykonywania na poziomie 
gwarantowanym i opcjonalnym, i bez wskazania warunków opcji (np. który sprzęt będzie w 
pierwszej  kolejności  kierowany  do  usługi  naprawy,  bez  wskazania  ilości),  postępowanie 
przybiera  znamiona  dedykowanego  dla  przedsiębiorców  nieprofesjonalnych  konkurujących 
jedynie ceną - niską proporcjonalnie

do braku swoich kompetencji i 

doświadczenia, co rażąco 

utrudnia uczciwą konkurencję podmiotom fachowym.  

Oświadczył  również,  że  nie  sposób  przymuszać  wykonawcy  do  zawarcia  umowy  z 

dzienną  datą  realizacji,  jak  w  tym  przypadku,  gdy  Odwołujący  nie  zna  ani  rozmiarów 
zamówienia ani terminu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Odwołujący  podkreślił,  że  identyczna  sytuacja  zaistniała  w  roku  2017r.,  gdzie  w 

analogicznych okolicznościach Zamawiający tak prowadził i przeciągał procedurę, że nie był 
w stanie zawrzeć umowy, nie mówiąc o jej realizacji, na dzień 30 listopada 2017r. 

Kolejny zarzut dotyczył braku ukształtowania warunku opcji w sekcji II.2.2), który nie 

pozwala  na  zweryfikowanie  poprawności  sformułowania  ww.  warunku  udziału  w 
postępowaniu.  

Zdaniem Odwołującego - dookreślenie prawa opcji, w tak szczególnym przetargu ma 

fundamentalne  znaczenie  dla  poprawności  przeprowadzenia  postępowania,  zachowania 

uczciwej konkurencji oraz wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia zabezpieczenia 

Zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą. 

Dlatego  też  już  na  etapie  ogłoszenia  Zamawiający  powinien  doprecyzować,  który 

sprzęt będzie w pierwszej kolejności kierowany do naprawy. 

Następny zarzut odnosił się do ukształtowania wymagania dotyczącego dokumentu w 

sekcji III.2.1) ppkt 1

1.2, w sposób, który nie gwarantuje wyboru wykonawcy gwarantującego 


należyte wykonanie zamówienia. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  w  treści  ogłoszenia  znajduje  się  następujące  wskazanie: 

„11.2.  Posiada  uzgodnioną  z  RPW  i  COL  (SSUiE  IWsp  SZ)  „dokumentację  techniczną, 
produkcyjną  lub  naprawczą”  oraz  „warunki techniczne  na  odbiór  sprzętu po  naprawie”  przy 
realizacji naprawy SpW z modyfikacją oraz posiadać uzgodnione z RPW i COL (SSUiE IWsp 
SZ) „warunki techniczne na odbiór sprzętu po naprawie” przy realizacji naprawy SpW. 

Wykonawca  powinien  na  potwierdzenie  złożyć:  Oświadczenie  Wykonawcy  o 

posiadaniu dostępu do dokumentacji technicznej danego urządzenia;”. 

Zdaniem  Odwołującego  -  wykonawca  powinien  posiadać  do  napraw  uzgodnioną  z 

MON  dokumentację  w  następującym  zakresie:  dokumentacja  konstrukcyjna  i  warunki 
techniczne  lub  instrukcja  naprawy.  Ponadto  wykonawca  powinien  posiadać  tak  kluczową 
dokumentację z legalnego źródła, co dodatkowo pozwoli zamawiającemu zweryfikować, czy 
tak  ważna  z  punktu  widzenia  bezpieczeństwa  państwa  dokumentacja  nie  dostała  się 
nielegalnie w niepowołane ręce. 

Z  uwagi  na  powyższe,  Odwołujący  zaproponował:  „11.2.  Legalnie  posiada 

uzgodnioną  z  RPW  i  COL  (SSUiE  IWsp  SZ)  „dokumentację  techniczną,  produkcyjną  lub 
naprawczą”  w zakresie: dokumentacji konstrukcyjnej i warunków technicznych lub instrukcji 

naprawy 

oraz  „warunki  techniczne  na  odbiór  sprzętu  po  naprawie”  przy  realizacji  naprawy 

SpW z modyfikacją oraz posiadać uzgodnione z RPW i COL (SSUiE IWsp SZ) w zakresie: 
dokumentacji  konstrukcyjnej  i  warunków  technicznych  lub  instrukcji  naprawy  „warunki 
techniczne na odbiór sprzętu po naprawie” przy realizacji naprawy SpW. 

Wykonawca  powinien  na  potwierdzenie  złożyć:  Oświadczenie  Wykonawcy  o 

posiadaniu  legalnego 

dostępu  do  dokumentacji  technicznej  danego  urządzenia  ze 

wskazaniem tytułu prawnego do posiadanej dokumentacji;”. 

Ostatni  zarzut  był  wymierzony  przeciwko  wskazaniu  przez  Zamawiającego  daty 

dziennej  realizacji  niezn

anego  zakresu  zamówienia,  bowiem  nie  sposób  przymuszać 

wykonawcy do zawarcia umowy z dzienną datą realizacji, jak w tym przypadku.  

Odwołujący  podkreślił,  że  identyczna  sytuacja  zaistniała  w  roku  2017r.,  gdzie  w 

analogicznych okolicznościach, Zamawiający tak prowadził i przeciągał procedurę, że nie był 
w stanie zawrzeć umowy, nie mówiąc o jej realizacji, na dzień 30 listopada 2017r. 

Z uwagi na powyższe, Odwołujący zażądał wskazania przez Zamawiającego okresu 


co  najmniej  6  miesięcy  dla  zamówienia  gwarantowanego  od  daty  podpisania  umowy,  i  6 
miesięcy dla zamówienia opcjonalnego. 

W  przekonaniu  Odwołującego  -  tak  ukształtowane  postanowienie  będzie  także 

motywujące  dla  Zamawiającego,  jeśli  rzeczywiście  chce,  aby  zamówienie  zostało 

zrealizowane  do  30  listopada  2019r.,  a  warunek  ten  nie  stanowi  jedynie  wybiegu 

Zamawiającego  w  celu  uzyskania  dodatkowych  przychodów  z  tytułu  kar  umownych  za 
opóźnienie. 

Wskazał,  że  termin  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  jest 

zdarzeniem  przyszłym  i  nie  pewnym  -  wykonawca  nie  ma  wiedzy  na  temat  faktycznego 
zakończenia  postępowania  i  faktycznego  terminu  podpisania  umowy.  Określenie  przez 
Zamawiającego  terminu  rozpoczęcia  świadczenia  usługi  datą  kalendarzową  powoduje,  że 
Wykonawca  nie  ma  żadnej  wiedzy  na  temat  tego,  czy  i  jak  długim  okresem  będzie 
dysponować na przygotowanie się do rozpoczęcia świadczenia usług.  

Podniósł,  że wykonawcy  znany  jest jedynie termin składania ofert  (...),  jednakże nie 

można  przecież  wykluczyć,  że  termin  ten  ulegnie  przesunięciu,  np.  w  konsekwencji 
skorzystania przez wykonawców z prawa składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, czy 
złożenia  odwołania  do  KIO.  Potencjalnie  ów  termin  może  przypadać  kilka  a  nawet 
kilkanaście  tygodni  po  planowanej  dacie  składania  ofert.  Niewykluczonym  jest,  iż  termin 
będzie zbliżony do planowanej daty początkowej świadczenia usług. 

Zarzucił, że Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w taki sposób, że wykonawca 

nie  ma  żadnej  wiedzy  na  temat  tego,  czy  i  jak  długim  okresem  będzie  dysponować  na 
przygotowanie się do świadczenie usług, podczas gdy minimalny okres na przygotowanie się 
do  świadczenia  usług  stanowiących  przedmiot  niniejszego  zamówienia  przez  wykonawcę, 
który  nie  świadczy  dla  Zamawiającego  obecnie  takiej  usługi  wynosi,  co  najmniej  sześć 
miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Argumentował,  że  Zgodnie  z  Koncepcją  nowej  ustawy  Pzp  „Wśród  postanowień, 

które mogłyby zostać wskazane jako obowiązkowe elementy umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  powinny  znaleźć  się  m.in:  postanowienia  dotyczące  zalecanego  terminu 

wyk

onania  umowy  określonego  w  jednostkach  czasu  z  wyłączeniem  sytuacji,  w  których 

określenie  terminu  za  pomocą  konkretnej  daty  jest  obiektywnie  uzasadnione  np.  w 
przypadku  projektów  finansowanych  ze  środków  UE,  płatności  częściowych,  klauzul 

waloryzacyjnych, 

gdy  termin  wykonania  umowy  jest  dłuższy  niż  dwanaście  miesięcy,  czy 

obowiązku  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy  o  równowartość  wzrostu  danin 


publicznoprawnych nakładanych na wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy.”. 

Zdaniem  Odwołującego  powyższe  zastrzeżenia  do  treści  ogłoszenia  dotykają  istoty 

zagadnienia prawnego, które prezentuje pytanie, czy w przetargu ograniczonym weryfikacja 
oceny  rzetelności,  efektywności  i  doświadczenia  wykonawcy  może  być  prowadzona  w 

oderwaniu  od  rzeczywistego  rozmiaru  przedm

iotu  zamówienia  i  bez  jego  szczegółowego 

opisu,  czyli  tak  jak  w  tym  przypadku  przy  okolicznościach  braku  konkretnego  opisu 
przedmiotu zamówienia.  

W  ocenie  Odwołującego  -  w  tym  postępowaniu,  przy  tak  ukształtowanej  treści 

ogłoszenia nie sposób dokonać rzetelnej weryfikacji wykonawcy, z uwagi na to, że przedmiot 
zamówienia  jest  nieznany,  a  co  za  tym  idzie,  skoro  wymagania  powinny  być  obiektywnie 
odpowiednie do przedmiotu zamówienia i być racjonalne dla osiągnięcia celu postępowania, 

to najpierw powinien zos

tać być dokonany opis przedmiotu zamówienia zgodny z art. 29 ust. 

1 ustawy Pzp, na bazie czego można ukształtować i uzasadniać prawidłowe warunki udziału 
w postępowaniu. 

Powyższe  skłoniło  Odwołującego  do  wniosku,  że  w  tym  przypadku  starannego 

rozważenia wymaga sformułowanie wymagań i warunków udziału w postępowaniu, w tym w 
szczególności tych, dotyczących wiedzy i doświadczenia. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu  o  treść  akt  sprawy  odwoławczej,  w  tym  ogłoszenia,  odwołania,  odpowiedzi 
Zamawiającego na odwołanie z dnia 19 marca 2019 r, pisma procesowego Odwołującego z 

dnia  21  marca  2019  r., 

jak  również  na  podstawie  złożonych  na  rozprawie  wyjaśnień  Izba 

postanowiła odwołanie uwzględnić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

Przechodząc  do  rozpoznania  meritum  sprawy,  po  przeprowadzeniu  posiedzenia  i 

rozprawy  w  ramach  postępowania  odwoławczego,  Izba  doszukała  się  w  działaniach 
Zamawiającego naruszenia przepisów art.7 ust.1 i 3, art.22 ust.1 i ust.1a, ust.1b pkt 3, art.25 

ust.1 pkt 2 oraz art.29 ust.1 ustawy Pzp. 


Podsta

wowym, 

istotnym 

zagadnieniem 

wymagającym 

rozstrzygnięcia 

przedmiotowej  sprawie  była  kwestia  oceny  czy  Zamawiający  w  ogłoszeniu  wprowadził  

warunki 

udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób 

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, a także w warunkach uniemożliwiających ocenę 
zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  w  ogłoszeniu  z  dnia  26  lutego  2019r. 

Zamawiający określił treść sekcji III.2.1) pkt 1.3, przyjmując, że w postępowaniu mogą wziąć 
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1b ustawy dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający 
dokona oceny warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku - wzór - 
załącznik  nr  1  do  wniosku  oraz  jeżeli  wykonawca  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed 
upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - 
w  tym  okresie,  wykonał,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonuje, minimum  1 (jedną) główną  usługę naprawy  noktowizorów  lub gogli  lub  urządzeń 
celowniczych na broni strzeleckiej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów 
określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  przy  czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 
ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze 
wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy.  W 
przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków;  Powyższe  kryterium  Zamawiający 
szczegółowo opisuje w sekcji III.2.3) niniejszego ogłoszenia. 

Dodatko

wo,  w  sekcji  III.2.3  1  ogłoszenia  Zamawiający  III.2.3)  określił  kwalifikacje 

techniczne i/lub zawodowe

, w których ustalił kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub 

zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia) wraz z informacjami i 
formalnościami koniecznymi do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona 
oceny  warunku  na  podstawie  złożonego  oświadczenia  o  spełnieniu  warunku  -  wzór  - 
załącznik  nr  1  do  wniosku  oraz  jeżeli  wykonawca  w  okresie  ostatnich  pięciu  (5)  lat  przed 
upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - 
w  tym  okresie,  wykonał,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonuje, minimum  1 (jedną) główną  usługę naprawy  noktowizorów  lub gogli  lub  urządzeń 
celowniczych na broni strzeleckiej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów 


określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  przy  czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 
ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze 

wykon

awca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy.  W 

przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków; 

W  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunku  Zamawiający  żąda  następujących 

dokumentów:  wykazu  usług  wykonanych  (wzór  stanowi  załącznik  nr  3  do  wniosku)  w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i 
podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów 
określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie,  przy  czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 
na  rzecz  którego  dostawy  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 
ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym  charakterze 
wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  oświadczenie  wykonawcy.  W 
przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 

Poza  tym, 

Izba  stwierdziła,  że  Zamawiający  w  powyższej  treści  ogłoszenia  nie 

zdefiniował pojęcia „głównej usługi naprawy…”. 

Na wstępie należy  wskazać, że oś sporu nie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, 

lecz warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Stosownie  do  przepisu  art.22  ust.1a  ustawy  Pzp  Zamawiający  określa  warunki 

udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób 
proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy 
do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wyrażając  je  jako  minimalne 
poziomy zdolności. 

W  zwi

ązku  z  tym  określenie  na  gruncie  ogłoszenia  prawidłowo  warunku  udziału  w 

postępowaniu według powyższej dyrektywny jest obowiązkiem Zamawiającego. 


Powyższa  powinność  Zamawiającego  wynika  także  z  przepisu  art.48  ust.2  ustawy 

Pzp  precyzującego  minimalną  treść  ogłoszenia  w  przetargu  ograniczonym,  w  tym  warunki 
udziału w postępowaniu wymienione w pkt.6 tego przepisu. 

Obecna treść „główna usługa naprawy” z sekcji III.2.1) pkt 1.3 oraz sekcji III.2.3, nie 

wyjaśnia  czym  wyróżnia  się  ten  przymiot  „główny”,  w  aspekcie  zarówno  przedmiotu 
zamówienia, jak i sposobu jego realizacji. 

Według ustaleń Izby dokonanych na rozprawie – w ocenie Odwołującego – naprawa 

ta  jest  to  naprawa  toru  optycznego,  związanego  z  wymianą  wzmacniacza  obrazu  w 
połączeniu z elementami optycznymi współdziałającymi. 

Natomiast,  jeden  pełnomocników  Zamawiającego  wyjaśnił,  że  główną  usługą 

naprawy je

st ta najważniejsza i zasadnicza w ramach danej umowy.  

Drugi  z  pełnomocników  Zamawiającego  oświadczył  zaś,  że  oczekiwałby  wykonania 

naprawy  głównej,  rozumianej  w  podobny  sposób  jak  Odwołujący,  tj.,  wykonanie  głównego 
elementu,  podzespołu,  nie  bierze  pod  uwagę  wykazania  się  usługami  o  charakterze 
kosmetycznym, jak chociażby wymiana uszczelek. 

Zdaniem Izby - p

owyższy warunek w tej części jako nieprecyzyjny i niejednoznaczny 

wymagał zatem uściślenia poprzez stworzenie odpowiedniej definicji takiej jak zaproponował 
Odwołujący,  albo  poprzez  wykreślenie  słowa  „głównej”  i  pozostawienie  tym  samym 
powszechnego znaczenia pojęcia „usługi naprawy”. 

Wy

maga  zauważania,  że  wyjaśnienia  Odwołującego  wskazują  na  bardzo  konkretny 

zakres  przedmiotu  zamówienia  naprawy  głównej,  podczas  gdy  Zamawiający  nie  podał 
szczegółowego  określenia  tego  pojęcia,  co  stwarza  ryzyko  niejednoznacznego  jego 

rozumienia,  a  tym  samym  narusza  zas

adę  równości,  konkurencyjności  i  przejrzystości,  o 

której mowa w art.7 ust.1 ustawy Pzp. 

Jeżeli  zaś  chodzi  o  kwestię  ukształtowania  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

sposób proporcjonalny, a także uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego 

wy

konania  zamówienia,  to  Zamawiający  nie  mógł  poprzestać  jedynie  na  oczekiwaniu 

wykazania  przez  wykonawców  jakiejkolwiek  wartości  wykonanej  usługi  lub  wykonywanych 
usług,  lecz  był  zobowiązany  do  określenia  tej  wartości,  aby  mógł  zbadać  wiarygodność 

podmiotow

ą wykonawcy w aspekcie rozmiaru zamówienia i stopnia jego skomplikowania. 


Izba  postanowiła  również  zobowiązać  Zamawiającego  do  wykreślenia  słów:  „…do 

dnia 30.11.2019 r.” i zastąpienia ich słowami: „…w terminie 180 dni licząc od daty zawarcia 
umowy.”. 

Wpr

awdzie Zamawiający określił termin wykonania zamówienia zgodnie z art.48 ust.2 

pkt  5  ustawy  Pzp,  jednak  nie  wziął  on  pod  uwagę  uwarunkowań  wynikających  z  przepisu 
art.29 ust.1 ustawy Pzp, to jest nie uwzględnił wszystkich wymagań i okoliczności mogących 

mi

eć wpływ na sporządzenie oferty. 

Biorąc  pod  uwagę  jako  bezsporną  okoliczność,  ze  czas  potrzebny  na  wykonanie 

usługi to około 6 miesięcy, Izba uznała, że termin realizacji zamówienia musi zabezpieczać 
strony  przed  innymi  okolicznościami,  które  mogą  ograniczyć  czas  potrzebny  do  wykonania 
zamówienia. 

W  tym  przypadku,  Odwołujący  jest  w  stanie  wywiązać  się  należytego,  terminowego 

wykonania  zobowiązania,  zaś  Zamawiający  otrzymuje  gwarancję,  ze  naprawa  będzie 

wykonana w czasie do tego przewidzianym. 

W  zakresie 

pozostałych  zarzutów  Izba  postanowiła  je  oddalić,  uznając  racje 

Zamawiającego. 

W  odniesieniu  do  pojęcia  „broni  strzeleckiej”  Odwołujący  zarówno  w  treści  samego 

odwołania,  jak  również  jako  profesjonalista  w  zakresie  sprzętu  wojskowego  –  urządzeń 

optycznych 

wykazał  się  znajomością  tego  terminu,  zatem  Izba  nie  znalazła  podstaw  do 

dodatkowego sprecyzowania tej nazwy.  

Idąc  dalej,  w  przekonaniu  Izby  –  Zamawiający  nie  był  zobowiązany  do  zawężenia 

zakresu  warunku  podmiotowego  poprzez  szczegółowe  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w 

samym spornym warunku. 

W związku z tym, Izba wzięła pod uwagę brzmienie przepisu art.48 ust.2 pkt 3 ustawy 

Pzp 

dotyczącego  przetargu  ograniczonego,  który  stanowi,  że  ogłoszenie  o  zamówieniu,  o 

którym mowa w art. 47, zawiera co najmniej określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem 
informacji o możliwości składania ofert częściowych. 

Podczas,  gdy  zgodnie  z  przepisem  art.41  ust.2  p

kt  3  ustawy  Pzp  dotyczącym 

przetargu  nieograniczonego 

ogłoszenie  o  zamówieniu,  o  którym  mowa  w art.40  ust.1, 


zawiera  co  najmniej  określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,  z 
podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych. 

Nadto,  stosownie  do  przepisu  art.36  ust.1  pkt  3  ustawy  Pzp  specyfikacja  istotnych 

warunków zamówienia zawiera co najmniej  opis przedmiotu zamówienia. 

Według  zapatrywania  Izby,  stopień  szczegółowości  informacji  o  przedmiocie 

zamówienia podawanych w ogłoszeniu o przetargu ograniczonym jest zdecydowanie węższy 
niż w przetargu nieograniczonym, w którym wymagane jest również określenie wielkości lub 
zakresu zamówienia. 

Natomiast, to dopiero  na etapie powstawania SIWZ jest tworzony  szczegółowy  opis 

przedmiotu z

amówienia i w odniesieniu do niego oceniana jest proporcjonalność warunku. 

W związku z powyższym, Izba stanęła na stanowisku, że nadmierny opis przedmiotu 

zamówienia  przy  warunku  mógłby  spowodować  ograniczenie  konkurencji,  zatem  obecne 
określenie  przedmiotu  zamówienia  Izba  uznała  za  wystarczające  na  tym  etapie 
postępowania. 

Podobnie,  Izba  doszła  do  przekonania  w  odniesieniu  do  warunku  opcji,  gdzie 

powołane wyżej przepisy nie określają stopnia szczegółowości tego warunku. 

Natomiast,  postanowie

nia  dotyczące  dokumentacji  technicznej,  produkcyjnej  lub 

naprawczej  sprzętu  wojskowego uzgodnionej  z RPW  i  COL (SSUiE  IWsp SZ),  Izba  uznała 
za wystarczające w obecnym kształcie, zaś wymóg legalności uzgodnionej dokumentacji jest 

oczywisty  w  aspekcie  ustanowionych  waru

nków  i  nie  wymaga  dodatkowego  wskazania  w 

treści ogłoszenia. 

W  tym  stanie  rzeczy,  uznając,  iż  powyższe  naruszenia  przepisów  ustawy  miały  i 

mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Izba  na 

podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pz

p, postanowiła odwołanie uwzględnić.  


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem 
przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:…………………………  


wiper-pixel