KIO 413/19 WYROK dnia 25 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 413/19 

WYROK 

z dnia 25 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 

marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  8  marca  2019  r.  przez  Zakład  Systemów 

Komputerowych  ZSK  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Krakowie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  S.A.  z  siedzibą w 

Konstancinie-Jeziornie 

przy udziale wykonawcy 

SUNTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowie, 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami postępowania obciąża Zakład Systemów Komputerowych ZSK Spółkę z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Krakowie  i  zalicza  w  poczet  kosztów 

postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 

zero  groszy

),  uiszczoną  przez  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Spółkę  z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie tytułem wpisu od odwołania, 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

……………………………….. 

Sygn. akt: KIO 413/19 


Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  SA  w  Konstancinie-Jeziornie  – 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  sprzętu 

komputerowego, komputerów stacjonarnych, notebooków i monitorów. 

Postępowanie  jest  prowadzone  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej 

dalej ustaw P.z.p. 

W dniu 8 marca 2019 roku wykonawca 

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Krakowie  (dalej:  odwołujący)  wniósł  odwołanie  od 

niezgodnych z przepisami ustawy P.z.p

. czynności zamawiającego, podjętych w postępowaniu 

oraz  od  zan

iechania  czynności,  do  których  zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie 

ustawy P.z.p., tj.: 

a) 

od czynności wyboru oferty Suntar Sp. z o.o. z siedzibą ul. Boya Żeleńskiego 6b, 33-

100 Tarnów (dalej „SUNTAR" albo przystępujący) jako najkorzystniejszej, 

b) 

od  zaniechania  czynności  odrzucenia  oferty  SUNTAR  jako  nieodpowiadającej  treści 

SIWZ i jako niezgodnej 

z ustawą. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

a) 

art.  7  ust.  1 

w  związku  z  naruszeniem  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  P.z.p.  poprzez 

nierówne  traktowanie  wykonawców  i  zaniechanie  odrzucenia  oferty  SUNTAR  pomimo,  że 

treść tej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.); 

b) 

art.  7  ust.  1  w  związku  z  art.  89  ust.  1  pkt  1  i  art.  87  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez 

nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie odrzucenia oferty SUNTAR pomimo, że jest 

ona niezgodna z ustawą, bowiem po upływie terminie składania ofert doszło do zmiany treści 

oferty oraz nied

ozwolonych negocjacji pomiędzy zamawiającym a SUNTAR; 

c) 

art.  7  ust.  1  i  3 

w  związku  z  art.  91  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  dokonanie wyboru 

oferty złożonej przez SUNTAR jako oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  oraz  nakazanie 

z

amawiającemu: 

a) 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

b) 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  dokonania  odrzucenia  oferty 

złożonej przez SUNTAR, 


c) 

dokonania  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród  pozostałych  ofert 

niepodlegających odrzuceniu. 

Odwołujący  wskazał,  że  jest  wykonawcą,  który  ma  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia.  Odwołujący  jest  zainteresowany  udzieleniem  mu 

przedmiotowego  zamówienia.  W  tym  celu  złożył  ofertę,  której  treść  odpowiada  treści 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  i  ubiega  się  o  udzielenie  mu  zamówienia. 

Poprzez  brak  odrzucenia  oferty  SUNTAR  z

amawiający  dopuścił  się  naruszenia  przepisów 

ustawy  wskazanych  wyżej  w  odwołaniu.  Odrzucenie  zaś  oferty  SUNTAR  spowoduje,  że  to 

oferta  o

dwołującego  będzie  ofertą  najkorzystniejszą  spośród  złożonych  ofert.  W  wyniku 

niez

godnych  z  ustawą  czynności  zamawiającego  odwołujący  utracił  szansę  na  uzyskanie 

zamówienia  oraz  na  osiągnięcie  zysku,  który  odwołujący  planował  osiągnąć  w  wyniku  jego 

realizacji  (lucrum  cessans). 

Powyższe  stanowi  wystarczającą  przesłankę  do  skorzystania 

przez  o

dwołującego  ze  środków  ochrony  prawnej  przewidzianych  w  art.  179  ust.  1  ustawy 

P.z.p. 

Odnosząc się do zarzutów naruszenia: art. 7 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy  P.z.p. 

poprzez  nierówne  traktowanie  wykonawców  i  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

SUNTAR, pomimo 

że treść tej oferty nie odpowiada treści s.i.w.z., oraz art. 7 ust. 1 w związku 

z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 1 art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p. 

poprzez nierówne traktowanie 

wykonawców  i  zaniechanie  odrzucenia  oferty  SUNTAR,  pomimo  że  jest  ona  niezgodna  z 

ustawą,  bowiem  po  upływie  terminie  składania  ofert  doszło  do  zmiany  treści  oferty  oraz 

nied

ozwolonych  negocjacji  pomiędzy  zamawiającym  a  SUNTAR,  odwołujący  stwierdził,  co 

następuje. 

Zamawiający,  stosownie  do  postanowień  Rozdziału  III  pkt  4  Części  I  s.i.w.z., 

zobowiązał wykonawców do wskazania w ofercie: nazwy i modelu oferowanego sprzętu oraz 

parametrów oferowanego sprzętu. 

Powyższe  wymaganie  znajduje  odzwierciedlenie  w  treści  Załącznika  nr  2  do 

Formularza oferty  OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO  SPRZĘTU, gdzie Zamawiający 

wymagał  podania  modelu,  symbolu,  producenta  i  opisu,  zaś  w  ostatniej  kolumnie  tabeli 

parametrów  technicznych  oferowanego  sprzętu,  cyt.:  należy  wpisać  parametry  techniczne 

oferowanego sprzętu. 

Odwołujący  podniósł  następujące  zarzuty  względem  treści  oferty  złożonej  przez 

SUNTAR  - 

Załącznik  nr  2  do  Formularza  oferty  (OPIS  PARAMETRÓW  OFEROWANEGO 

SPRZĘTU): 


a) 

Tabela nr 1 - 

Szczegółowa specyfikacja - komputer stacjonarny typ I, strona 8 oferty, 

Lp. 15 Bezpieczeństwo, pkt 5. Wykonawca SUNTAR nie zastosował się do wymagań s.i.w.z. 

i nie wpisał parametrów oferowanego sprzętu, lecz ograniczył się wyłącznie do przekopiowania 

wymagania s.i.w.z.

, cyt.: „technologia zarządzanie i monitorowania komputerem na poziomie 

sprzętowym  powinna  być  zgodna  z  otwartymi  standardami  DMTF  WS-MAN  1.0.0 

(http://www.dmtf.org/standards/wsman) 

oraz 

DASH 

(http://www.dmtf.org/standards/mamt/dash/)”.  Powyższe  działanie  nie  stanowi  spełnienia 

jedn

oznacznie  sformułowanego  przez  zamawiającego  wymagania,  a  zatem  dowodzi 

niezgodności oferty z s.i.w.z. w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.; 

b) 

Tabela nr 2 - 

Szczegółowa specyfikacja - komputer stacjonarny typ II, strona 13 oferty, 

Lp. 15 Bezpieczeństwo, pkt 5. Wykonawca SUNTAR nie zastosował się do wymagań s.i.w.z. 

i nie wpisał parametrów oferowanego sprzętu, lecz ograniczył się wyłącznie do przekopiowania 

wymagania s.i.w.z.

, cyt.; „technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 

sprzętowym  powinna  być  zgodna  z  otwartymi  standardami  DMTF  WS-MAN  1.0.0 

(http://wm.dmtf.org/standards/wsman) 

oraz 

DASH 

(htto://www.dmtf.ora/standards/mamt/dash/)u.  Powyższe  działanie  nie  stanowi  spełnienia 

jedn

oznacznie  sformułowanego  przez  zamawiającego  wymagania,  a  zatem  dowodzi 

niezgodności oferty z SIWZ w rozumieniu art, 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.; 

c) 

Tabela  nr  3  - 

Szczegółowa  specyfikacja  -  notebook  -  typ  I,  strona  15  oferty,  Lp.  3 

Procesor,  pkt  4.  w

ykonawca  SUNTAR  w  pkt  4  złożył  oświadczenie,  że  data  wprowadzenia 

procesora  na  rynek  jest  wcze

śniejsza  niż  01.2017,  co  nie  odpowiada  wymaganiom 

z

amawiającego, a zatem dowodzi niezgodności oferty z s.i.w.z. w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy P.z.p.; 

d) 

Tabela  nr  3  - 

Szczegółowa  specyfikacja  -  notebook-typ  1,  strona  18  oferty,  Lp.  18 

Bezpieczeństwo, pkt 1.5). Wykonawca SUNTAR nie zastosował się do wymagań s.i.w.z. i nie 

wpisał  parametrów  oferowanego  sprzętu,  lecz  ograniczył  się  wyłącznie  do  przekopiowania 

wymagania SIWZ, cyt.: „technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 

sprzętowym  powinna  być  zgodna  z  otwartymi  standardami  DMTF  WS-MAN  1.0.0 

(http://www.dmtf.org/standards/wsman) 

oraz 

DASH 

(htto://www.dmtf.ora/standards/mamt/dash/). 

Powyższe  działanie  nie  stanowi  spełnienia 

jedn

oznacznie  sformułowanego  przez  zamawiającego  wymagania,  a  zatem  dowodzi 

niezgodności oferty z s.i.w.z. w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.; 

e) 

Tabela  nr  4  - 

Szczegółowa  specyfikacja  -  notebook  -  typ  II,  stron  19  oferty,  Lp.  3 

Procesor, pkt 4. Wykonawca SUNTAR w pkt 4 złożył oświadczenie, że data wprowadzenia 


procesora na rynek jest wcześniejsza niż 01.2017, co nie spełnia wymagania zamawiającego 

i dowo

dzi niezgodności oferty z s.i.w.z. w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.; 

f) 

Tabela  nr  4  - 

Szczegółowa  specyfikacja  -  notebook  -  typ  II,  stron  22  oferty,  Lp.  18 

Bezpieczeństwo  Procesor,  pkt  1.5). Wykonawca  SUNTAR  nie  zastosował  się  do  wymagań 

SIW

Z  i  nie  wpisał  parametrów  oferowanego  sprzętu,  lecz  ograniczył  się  wyłącznie  do 

przekopiowania  wymagania  s.i.w.z.

,  cyt.:  „technologia  zarządzania  i  monitorowania 

komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartym; standardami DMTF 

WS-MAN 

(http://www.dmtf.org/standarcls/wsman) 

oraz 

DASH 

(htfp://www.dmtf.ora/standards/mamt/dash/). 

Powyższe  działanie  nie  stanowi  spełnienia 

jedn

oznacznie  sformułowanego  przez  zamawiającego  wymagania,  a  zatem  dowodzi 

niezgodności oferty z s.i.w.z. w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.; 

g) 

Tabela  nr  5  - 

Szczegółowa  specyfikacja  -  notebook  -  typ  III,  strona  23  oferty,  Lp.  3 

Procesor, pkt 4. Wykonawca SUNTAR w pkt 4 złożył oświadczenie, że data wprowadzenia 

procesora na rynek jest wcześniejsza niż 01.2017, co nie spełnia wymagania zamawiającego 

i dowodzi niezgodności oferty z s.i.w.z. w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.; 

h) 

Tabela nr 5 - 

Szczegółowa specyfikacja - notebook - typ III, strona 26 oferty, Lp. 18 

Bezpieczeństwo  Procesor,  pkt  1.5). Wykonawca  SUNTAR  nie  zastosował  się  do  wymagań 

SIWZ  i  nie  wpisał  parametrów  oferowanego  sprzętu,  lecz  ograniczył  się  wyłącznie  do 

przekopiowa

nia  wymagania  SIWZ,  cyt.:  „technologia  zarządzania  i  monitorowania 

komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF 

WS-MAN 

(http://www.dmtf.org/standards/wsman) 

oraz 

DASH 

(htto://www.dmtf.ora/standards/maml/dash

A”.  Powyższe  działanie  nie  stanowi  spełnienia 

jednoznacznie 

sformułowanego  przez  zamawiającego  wymagania,  a  zatem  dowodzi 

niezgodności oferty z s.i.w.z. w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.; 

i) 

Tabela  nr  8  - 

Szczegółowa  specyfikacja  -  monitor  typ  II,  Lp.  2  Rozmiar  plamki. 

Wykonawca SUNTAR zadeklarował w treści oferty rozmiar plamki na poziomie 0,2551 mm, co 

pozostaje niezgodne z wymaganiem z

amawiającego, aby rozmiar plamki nie przekraczał 0,24 

mm. Powyższe dowodzi niezgodności oferty z s.i.w.z. w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

P.z.p.; 

Odwołujący podniósł, że stosownie do postanowień Rozdziału III pkt 5 Części I s.i.w.z. 

Wykonawca, 

który  złożył  ofertę  w  niniejszym  postępowaniu,  w  dniu  otwarcia  ofert  okaże 

oferowany  sprzęt  w  zakresie  notebooków  i  stacji  dokującej  wymienionych  w  s.i.w.z.  w  celu 

sprawdzenia  zgodności  oświadczeń  Wykonawcy  oraz  w  celu  skontrolowania  poprawności 

parametrów technicznych podanych w ofercie Wykonawcy. O terminie okazania komputerów 

stacjonarnych i monitorów Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem - jednak 


termin  okazania  zostanie  wyznaczony  w  terminie  7  dni  od  dnia  otwarcia  ofert.  Okazanie 

odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, na sali konferencyjnej (Wykonawcy zbierają się w 

holu przy Recepcji A- w Konstancin- 

Jeziorna, ul Warszawska 165). Okazanie rozpocznie się 

o godz. 9.00 po otwarciu ofert i będzie się odbywało zgodnie z kolejnością złożonych ofert, 

Okazanie  komputerów  stacjonarnych  i  monitorów  rozpocznie  się  o  godz.  9:00.  Weryfikację 

potwierdzającą prawidłowość złożonych oświadczeń przeprowadzi przedstawiciel Wykonawcy 

(maksymalnie  2  przedstawicieli  Wykonawcy)  w  obecności  przedstawicieli  Zamawiającego  i 

innych Wykonawców. Przedstawiciel Wykonawcy ma wykazać, że zaoferowany sprzęt spełnia 

wymagania (param

etry techniczne) określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i  zaoferowane  przez  Wykonawcę  w  ofercie.  Koszt  powyższego  pokrywa  Wykonawca. 

Zamawiający  informuje,  że  każdy  z  Wykonawców  tylko  jeden  raz  będzie  miał  możliwość 

okazania  zaoferowanego  s

przętu  (Zamawiający  nie  dopuszcza,  by  okazanie  było 

przeprowadzone drugi raz). 

Zamawiający nie dopuszcza by prezentowanie przez Wykonawcę 

funkcjonalności trwało dłużej niż 2 h (zegarowe) - okres ten dotyczy okazania sprzętu w danym 

dniu  prowadzenia  okazania.  Zamawiający  informuje,  że  w  przypadku  nie  stawienia  się 

Wykonawcy  w  wyznaczonym  czasie  i  miejscu  na  okazaniu  sprzętu  jego  oferta  zostanie 

odrzucona•  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  P.z.p.  (powyższe  zostanie  potraktowane jako 

przyznanie się Wykonawcy, że oferowany sprzęt nie spełnia wymogów określonych w s.i.w.z.). 

Zamawiający wymaga by w ukazaniach uczestniczyły osoby uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy  - 

upoważnienie  ma  wynikać  z  KRS  lub  załączonego  do  oferty  Wykonawcy 

pełnomocnictwa. 

Odwołujący wskazał na następujące okoliczności oraz niezgodności oferty SUNTAR z 

treścią SIWZ. 

a) Dotyczy notebooka typ I: producent HP, model EliteBook 830 G5. 

Odwołujący  wskazał,  że  wykonawca  SUNTAR  w  trakcie  prezentacji  sprzętu,  w  dniu  29 

stycznia  2019  r.,  przedstawił  zamawiającemu  notebooka  Typ  1  HP  EliteBook  830  G5  z 

zasilaczem o mocy 45W. Następnie, po uwagach przedstawicieli konkurencyjnego wykonawcy 

(Euvic Sp. z o

.o.), w trakcji prezentacji sprzętu doszło do zamiany zaoferowanego zasilacza o 

mocy  45W  na  zasilacz  o  mocy  65W.  Okoliczność  ta  została  odnotowana  w  Protokole  z 

weryfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu  - notebooki i stacje dokujące  - z 

dnia 29 stycznia 2019 r. 

Odwołujący  podniósł,  że  jego  zdaniem  zamiana  oferowanego  sprzętu  w  trakcji 

prezentacji stanowi naruszenie przepisów art. 7 ust, 1 i art. 87 ust. 1 ustawy P.z.p., poprzez 

nierówne traktowanie wykonawców przez zamawiającego oraz dokonanie zmiany treści oferty 


po  upływie  terminu  składania  ofert,  jak  również  stanowi  prowadzenie  niedopuszczalnych 

negocjacji po terminie składania ofert. 

Odwołujący wskazał, że niezależnie od powyższego, zamawiający w Załączniku nr 2 

do  Formularza  Oferty,  Tabela  nr  4  - 

Szczegółowa  specyfikacja  -  notebook  -  typ  I,  Lp.  12 

Bateria, pkt 2, wymagał baterii umożliwiającej naładowanie do poziomu 100 % w czasie do 2 

godzin.  Jednocześnie  spełniony  musi  zostać  wymóg  z  pkt  1,  tj.  bateria  ma  pozwalać  na 

nieprzerwaną pracę urządzenia do 6 godzin. 

Odwołujący podniósł, że zgodnie ze specyfikacją techniczną (OuickSpecs) notebooka 

HP  EljteBook  830  G5,  zamieszczoną  i  dostępną  na  stronie  internetowej  producenta  pod 

adresem 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05868480&doctype=quicksp

ecs&doclang=EN_U  S&searchquery=&ćc=au&lc=en&ver=14 (strona  12, pkt40  Supports  HP 

Fast Charge wifh 65W AC Adapter, tłum. Obsługuje funkcję szybkiego ładowania z zasilaczem 

65W),  funkcjonalność  szybkiego  ładowania  baterii,  pozwalająca  na  spełnienie  wymagania 

określonego pod pozycją Lp. 12 Bateria pkt 2), jest dostępna wyłącznie przy użyciu zasilaczy 

o mocy  65W.  Reasumując,  zaoferowanie i  przedstawienie na  prezentacji  zasilacza o mocy 

45W  powoduje  nie

spełnienie  wymagania  co  do  naładowania  baterii  do  poziomu  100  %  w 

czasie do 2 godzin, co oznacza niezgodność treści oferty z treścią s.i.w.z. w rozumieniu art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.. 

Odwołujący podkreślił, że prezentacja notebooka HP EliteBook 

830  G5  była  rozpoczęta  i  prowadzona  z  zasilaczem  o  mocy  45W,  zaś  podmiana 

zaoferowanego  zasilacza  nastąpiła  tylko  i  wyłącznie  w  wyniku  uwagi  zgłoszonej  przez 

przedstawiciela Euvic Sp. z o.o. Gdyby zgłoszenie tej uwagi nie miało miejsca, prezentacja 

zaoferowanego notebooka byłaby kontynuowana z wykorzystaniem zasilacza o mocy 45W, 

nie

pozwalającego na spełnienie wymagań s.i.w.z.. 

b) Dotyczy notebooka typ lI, producent HP, model ProBook,650G4. 

Odwołujący wskazał, że wykonawca SUNTAR w trakcie prezentacji sprzętu, w dniu 29 

stycznia  2019  r.,  przedstawił  zamawiającemu  notebooka  typ  lI  HP  ProBook  650G4  z 

zasilaczem o mocy 65W (vide: protokół z weryfikacji parametrów technicznych oferowanego 

sprzętu - notebooki i stacje dokujące - z dnia 29 stycznia 2019 r., Lp. 34). Nie ulega zatem 

najmniejszej  wątpliwości,  że  taki  właśnie  sprzęt  jest  przedmiotem  oferty  złożonej 

z

amawiającemu. 

Następnie  odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  wymaganiem  zamieszczonym  w 

Załączniku nr 2 do Formularza Oferty, Tabela nr 4 - Szczegółowa specyfikacja - notebook - 

typ  II,  Lp.  12  Bateria,  pkt  2,  z

amawiający  wymagał  baterii  umożliwiającej  naładowanie  do 


poziomu 100 % w czasie do 2 godzin. Jednocześnie spełniony musi zostać wymóg z pkt 1, tj. 

bateria ma pozwalać na nieprzerwaną pracę urządzenia do 6 godzin. 

Odwołujący podniósł, że zgodnie ze specyfikacją techniczną (OuickSpecs) notebooka 

HP  ProBook  650  G4,  zamieszczoną  i  dostępną  na  stronie  internetowej  producenta  pod 

adresem  http://h2Q195.www2,hp.com/v2/GetDocument,aspx?docname=c05935171&ver=7 

(strona.14, pkt38 Suppo/fs HP Fast Charging. tłum. Obsługuje funkcję szybkiego ładowania), 

funkcjonalność  szybkiego  ładowania  baterii,  pozwalająca  na  spełnienie  wymagania 

określonego pod pozycją Lp. 12 Bateria pkt 2), jest dostępna wyłącznie przy użyciu zasilaczy 

o mocy  90W.  Reasumując,  zaoferowanie i  przedstawienie na  prezentacji  zasilacza o mocy 

65W  powoduje  nie

spełnienie  wymagania  co  do  naładowania  baterii  do  poziomu  100  %  w 

czasie do 2 godzin, co oznacza niezgodność treści oferty z treścią s.i.w.z. w rozumieniu art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. 

c) 

Dotyczy komputera stacjonarnego typ II, producent HP, model EliteDesk 800 G4 TWR 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z wymaganiem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do 

Formularza Oferty, Tabela nr 2 - 

Szczegółowa specyfikacja - komputer stacjonarny typ II, Lp. 

8 Karty sieciowe, z

amawiający żądał, aby komputer stacjonarny typ II był wyposażony w dwie 

karty sieciowe LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45, w tym jedna zintegrowana z płytą główną 

wspierająca  obsługę  WoL  (funkcja  włączana  przez  użytkownika),  PXE  2;1,  umożliwiająca 

zdalny  dostęp  do  wbudowanej  sprzętowej  technologii  zarządzania  komputerem  z  poziomu 

konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera. 

Wykonawca  SUNTAR  w  trakcie  prezentacji  sprzętu,  w  dniu  1  lutego  2019  r., 

przedstawił zamawiającemu komputer HP EliteDesk 800 G4 TWR wyposażony wyłącznie w 

jedną  kartę  sieciową.  Nie  ulega  zatem  najmniejszej  wątpliwości,  że  taki  właśnie  sprzęt  jest 

przedmiotem oferty złożonej zamawiającemu. Odwołujący wskazał, że w trakcie prezentacji 

sprzętu  przedstawiciel  odwołującego  zwrócił  uwagę  wszystkich  obecnych  na  to,  że 

zaoferowany komputer HP EliteDesk 800 G4 TWR nie jest wyposażony w dodatkową kartę 

sieciową zgodnie z wymaganiami s.i.w.z. Przedstawiciel wykonawcy SUNTAR - pan M. C., po 

analizie  postanowień  s.i.w.z.,  zwrócił  się  do  zamawiającego  z  prośbą  o  wyprowadzenie  go 

poza teren obiektu z

amawiającego. Pod nieobecność p. C. prezentację oferowanego sprzętu 

prowadzili pan K. K.

, którego wspomagała nieupoważniona osoba - przedstawiciel HP pan A. 

P. 

Po około 30 minutach przedstawiciel SUNTAR pan M. C. powrócił na teren PSE oraz na 

prezentację sprzętu wraz z pudelkiem, w którym znajdowała się karta sieciowa firmy Gembird. 

Karta  ta  została  w  obecności  wszystkich  uczestników  prezentacji  domontowana  przez 

przedstawiciela SUNTAR do komputera HP EliteDesk 800 G4 TWR. 


W związku z powyższym, zdaniem odwołującego nie ulega wątpliwości, że wykonawca 

SUNTAR zaoferował komputer HP EliteDesk 800 G4 TWR wyłącznie z jedną zintegrowaną 

kartą  sieciową  (co  obligowało  zamawiającego  do  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p.). Druga, wymagana przez z

amawiającego karta 

sieciowa (tzw. niezintegrowana) pojawiła się w toku prezentacji dopiero w wyniku zastrzeżenia 

poczynionego, 

przez 

przedstawiciela 

o

dwołującego. 

Odwołujący 

podkreślił, 

że 

zmodyfikowanie i uzupełnienie oferowanego i prezentowanego komputera HP EliteDesk 800 

G4 TWR nastąpiło w wyniku opuszczenia prezentacji przez jednego z przedstawicieli SUNTAR 

i  dokonania  przez  niego  zakupu  dodatkowej  karty  sieciowej  w  pobliskim  sklepie 

komputerowym, następnie domontowanej do oferowanego komputera. Tymczasem zgodnie z 

przywołanymi  wyżej  postanowieniami  Rozdziału  III  pkt  5  Części  I  s.i.w.z.  okazanie  sprzętu 

zostało wyznaczone przez zamawiającego na godzinę 9.00. Oczywistym zatem pozostaje, że 

w  dniu  wyznaczonym  przez  z

amawiającego  (tutaj:  01.02.2019  r.)  wszyscy  wykonawcy 

zobowiązani byli do godziny 9.00 stawić się w holu zamawiającego przy Recepcji A na parterze 

-  w  Konstancin-Jeziorna,  ul.  Warszawska  165

,  celem  okazania  oferowanych  komputerów 

stacjonarnych  i  monitorów.  Oznacza  to,  że  zgodnie  z  zasadą  równego  traktowania 

wykonawców  oraz  uczciwej  konkurencji  po  upływie  tego  terminu  nie  są  dozwolone  żadne 

uzupełnienia  oraz  modyfikacje  dostarczonych  do  prezentacji  komputerów.  W  niniejszym 

postępowaniu zasada ta została jednak złamana, bowiem zamawiający pozwolił jednemu z 

przedstawicieli  SUNTAR  na  opuszczenie  prezentacji  i  siedziby  z

amawiającego  w  celu 

dokonania zakupu brakującej karty sieciowej. Takie działanie, a w jego konsekwencji także 

domontowanie już w trakcie prezentacji sprzętu dodatkowej karty sieciowej, oznacza rażące 

naruszenie przez z

amawiającego przepisów art. 7 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 1 i art. 

87 ust. 1 ustawy P.z.p. 

d) 

Dotyczy komputera stacjonarnego typ II, producent HP, model EliteDesk 800 G4 TWR 

Niezależnie od zarzutów i argumentacji podniesionej wyżej pod literą c), odwołujący 

podniósł, że zgodnie z kartą katalogową (Datasheet) komputera HP EliteDesk 800 64 Tower 

PC,  zamieszczon

ą  i  dostępną  na  stronie  internetowej  producenta  pod  adresem 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7- 

3125EEE&doctvpe=data%20sheet&doclang=EN 

GB&searchquerv=&cc=uk&ic=en. 

oferowany model komputera ma możliwość zamontowania dodatkowej karty sieciowej - Intel® 

T1  PCIe®  GbE,  i  tylko  w  takim  przypadku  komputer  ten,  w  tym  jego  wszystkie 

podzespoły,  posiadają  5-letnią gwarancję  Producenta  (wymóg  gwarancji  Producenta  został 

zamieszczony w Części II s.i.w.z., Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia, Strona 7 z 21, pkt 5. 

Zasady  gwarancji,  ppkt  1  i  2).  Zatem,  gdyby  nawet  hipotetycznie  przyjąć,  że  wykonawca 

SUNTAR 

mógł  po  upływie  wyznaczonego  terminu  rozpoczęcia  prezentacji  oferowanych 


komputerów  przynieść  z  zewnątrz  brakującą  kartę  sieciową  i  domontować  ją  w  trakcie 

prezentacji  (z  czym  oczywiście  odwołujący  nie  zgadza  się),  to  i  tak  dostarczona  w  trakcie 

prezentacji przez przedstawiciela SUNTAR karta sieciową PCI-E Gigabit Gembird NIC-GX1 

posiada  -  po  pierwsze  -  jedynie  2-

letnią  gwarancję  producenta  (Gembird),  po  drugie  - 

gwarancję nie pochodzącą od Producenta komputera, czyli firmy HP. 

W ocenie odwołującego, powyższe stanowi kolejną niezgodność treści oferty SUNTAR 

z  treścią  s.i.w.z.,  powodującą  konieczność  jej  odrzucenia  na  podstawie  art.  89  ust  1  pkt  2 

ustawy P.z.p. 

Odwołujący podniósł, że w świetle powyższego treść oferty wykonawcy SUNTAR jest 

w  oczywisty  sposób  niezgodna  z  treścią s.i.w.z.  Odwołujący  podkreślił, że  nie jest możliwe 

usunięcie  opisanych  powyżej  niezgodności  pomiędzy  treścią  oferty  wykonawcy  SUNTAR  a 

treścią  s.i.w.z.  w  żaden  sposób  przewidziany  ustawą.  Każda  próba  usunięcia  opisanych 

powyżej niezgodności musiałaby bowiem polegać na zastąpieniu zaoferowanych parametrów 

i produktów innymi, niewskazanymi w ofercie a spełniającymi wymagania s.i.w.z., Tymczasem 

zarówno  art.  84  ust.  1  jak  i  art.  87  ust.  1  ustawy  P.z.p.  wyraźnie  zabraniają  dokonywania 

jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. Zakaz modyfikacji treści 

oferty poprzez składanie wyjaśnień został  wyraźnie wyartykułowany  w art. 87 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy P.z.

p. Również w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie budzi żadnych 

wątpliwości,  że  wyjaśnienia  nie  mogą  służyć  usuwaniu  niezgodności  treści  oferty  z  treścią 

SIWZ. Stanowisko powyższe Izba wyraziła wielokrotnie, np. w wyroku KIO z dnia 12 marca 

2012 r., sygn. akt: KIO 425/12,: zgodnie z regulacją art. 87 ust. 1 ustawy Pzp zamawiałaby w 

foku badania i oceny ofert jest uprawniona do żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert, które nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, ani nie mogą stanowić 

negocjacji miedzy zamawiającym a wykonawcami. 

Odwołujący  wskazał,  że  niedopuszczalne  byłoby  poprawienie  wskazanych  powyżej 

niezgodności treści oferty wykonawcy SUNTAR z treścią s.i.w.z. w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy  P.z.p.

,  czyli  jako  innej  omyłki.  Dokonanie  poprawki  na  tej  podstawie  wymagałoby 

bowiem uprzedniego zwrócenia się do wykonawcy SUNTAR o wyjaśnienie, jakie parametry i 

funkcjonalności  spełniające  wymagania  s.i.w.z.  wykonawca  ten  oferuje  zamawiającemu  w 

miejsce parametrów i funkcjonalności wskazanych w ofercie. 

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. 

poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  złożonej  przez  SUNTAR  jako  oferty  najkorzystniejszej, 

odwołujący  stwierdził,  że  zarzut  jest  konsekwencją  zarzutów  opisanych  powyżej  w 

uzasadnieniu  odwołania.  W  sytuacji  uznania  przez  Izbę  podstaw  do  odrzucenia  oferty 

SUNTAR,  dokonany  przez  z

amawiającego  w  dniu  26  lutego  2019  r.  wybór  oferty 


n

ajkorzystniejszej  będzie  czynnością  naruszającą  powołane  przez  odwołującego  przepisy 

ustawy P.z.p. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 20 marca 2019 roku wniósł w pierwszej 

kolejności  o  odrzucenie  odwołania  na  posiedzeniu  niejawnym  w  zakresie  zarzutów 

wskazanych  w  pkt  1.2  lit.  a-d  pisma  z  dnia  8  marca  2019  r.

,  a  w  przypadku  pozostałych 

zarzutów wniósł o oddalenie odwołania. 

W przypadku, 

gdyby Krajowa Izba Odwoławcza nie uznała za zasadne uwzględnienie 

wniosku  o  odrzucenie  odwołania  w  zakresie  zarzutów  podniesionych  w  pkt  1.2  lit.  a-d 

odwołania, zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

Ponadto zamawiający wniósł o: 

pominięcie jakichkolwiek nowych twierdzeń czy dowodów, które nie zostały powołane 

w odwołaniu, 

przeprowadzenie dowodów wymienionych w treści pisma i załączonych do pisma na 

okoliczności opisane w uzasadnieniu. 

W ocenie z

amawiającego zachodzi podstawa odrzucenia odwołania wskazana w art. 

189 ust. 1 pkt 3 ustawy P.z.p. 

Okazania sprzętu odbyły się, jak przyznaje to odwołujący w dniu 

29  stycznia  i  1  lutego  2019  r.  W  tych  też  dniach  wykonawcy  otrzymali  za  pośrednictwem 

Platformy  zakupowej  odpowiednie  protokoły  (które  podczas  prowadzenia  prezentacji 

przedstawiciele wszystkich w

ykonawców podpisali, czyli nie ulega że zaakceptowali ich treść 

i wnioski z nich wynikające). Z chwilą otrzymania ww. materiałów odwołujący miał świadomość: 

w jaki sposób została przeprowadzona prezentacja oferowanego sprzętu, 

że  oferta  Spółki  Suntar  została  przez  zamawiającego  uznana  za  niepodlegającą 

odrzuceniu. 

W takiej sytuacji, uznając, że okazanie zostało przeprowadzone z naruszeniem art. 7 

ustawy  P.z.p. 

i  że  oferta  Spółki  Suntar  powinna  podlegać  odrzuceniu,  odwołujący  winien 

kwestionować sposób i ustalenia poczynione podczas okazania sprzętu, żądając odrzucenia 

tej oferty. Odwołujący nie uczynił tego w wymaganym przez przepisy prawa powszechnego 

terminie. 

Zamawiający zaznaczył, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem unijnych i krajowych 

organów wyspecjalizowanych w rozstrzyganiu spraw z zakresu prawa zamówień publicznych, 

odrzucenie  oferty  jest  działaniem,  które  powinno  być  podejmowane  w  ostateczności,  w 

szczególności, gdy dopiero wskutek wiedzy własnej zamawiającego lub uzyskanych wyjaśnień 

nie jest możliwe uznanie jej treści za zgodną z wymaganiami określonymi w  s.i.w.z. Wszak 


zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada  treści  s.i.w.z.,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt.  3  ustawy  P.z.p.  Natomiast, 

zgodnie  z  tym  przepisem  z

amawiający  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia  i  poprawienia  w 

ofercie wszelkich omyłek lub nieprecyzyjnych sformułowań, których poprawienie nie powoduje 

istotnych zmia

n w treści oferty. Wynika z tego kluczowy wniosek. że nawet jeśli dana oferta 

literalnie nie odpowiada wszystkim formalnym wymaganiom 

s.i.w.z., to jednak nie upoważnia 

to z

amawiającego do automatycznego odrzucenia oferty danego wykonawcy. 

Zamawiający  stwierdził,  że  skoro  posiadał  niezbędną  wiedzę  techniczną,  która 

umożliwiła mu zweryfikowanie oferty i ustalenie, że nie podlega ona odrzuceniu, to nie sposób 

uznać, aby podnoszone przez odwołującego twierdzenia o istnieniu literalnych (formalnych) 

niezg

odności oferty Spółki Suntar z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

uzasadniały  jej  odrzucenie.  Zamawiający  podkreślił,  że  wskazane  przez  Odwołującego 

„niezgodności”  mają  charakter  literówek,  a  nie  jak  próbuje  to  wykazać  odwołujący 

niezgodno

ści  z  treścią  oferty,  które  skutkować  mają  odrzuceniem  oferty  Spółki  Suntar  na 

podstawie art. 89 ust. 2 ustawy P.z.p. 

Zamawiający stwierdził, że przewidział w toku postępowania okazanie zaoferowanych 

w  ofertach  urządzeń  —  na  zasadach  określonych  w  Rozdziale  III  pkt  5  Części  I  s.i.w.z.,  w 

którym  to  wskazano:  „Wykonawca,  który  złożył  ofertę  w  niniejszym  postępowaniu,  w  dniu 

otwarcia ofert 

okaże oferowany sprzęt w zakresie notebooków i stacji dokującej wymienionych 

w SIWZ w celu sprawdzenia zgodności oświadczeń Wykonawcy oraz w celu skontrolowania 

poprawności parametrów technicznych podanych w ofercie Wykonawcy. O terminie okazania 

komputerów  stacjonarnych  i  monitorów  Wykonawca  zostanie  poinformowany  odrębnym 

piśmie — jednak termin okazania zostanie wyznaczony w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. 

Okazanie  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego,  na  sali  konferencyjnej  (Wykonawcy 

zbierają się w holu przy Recepcji A — w Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165). Okazanie 

rozpocznie  s

ię  o  godz.  9.00  po  otwarciu  ofert  i  będzie  się  odbywało  zgodnie  z  kolejnością 

złożonych ofert. Okazanie komputerów stacjonarnych i monitorów rozpocznie się o godz. 9:00. 

Okazanie  odbędzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego,  na  sali  konferencyjnej  (Wykonawcy 

zbierają się w holu przy Recepcji A na parterze — w Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 

165).  Weryfikację  potwierdzającą  prawidłowość  złożonych  oświadczeń  przeprowadzi 

przedstawiciel  Wykonawcy  (maksymalnie  2  przedstawicieli  Wykonawcy)  w  obecności 

przedstawicieli  Zamawiającego  i  innych  Wykonawców.  Przedstawiciel  Wykonawcy  ma 

wykazać,  że  zaoferowany  sprzęt  spełnia  wymagania  (parametry  techniczne)  określone  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie. Koszt 

powyższego  pokrywa  Wykonawca.  Zamawiający  informuje,  ze  każdy  z  Wykonawców  tylko 

jeden  raz 

będzie  miał  możliwość  okazania  zaoferowanego  sprzętu  (Zamawiający  nie 


dopuszcza, 

by  okazanie  było  przeprowadzone  drugi  raz).  Zamawiający  nie  dopuszcza,  by 

prezentowanie przez Wykonawcę funkcjonalności trwało dłużej niż 2 h (zegarowe) — okres 

ten dotyczy okazania sprzętu w danym dniu prowadzenia okazania. Zamawiający informuje, 

że w przypadku nie stawienia się Wykonawcy w wyznaczonym czasie i miejscu na okazaniu 

sprzętu  jego  oferta  zostanie  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  (powyższe 

zostanie  potraktowane  jako  przyznanie  się  Wykonawcy,  że  oferowany  sprzęt  nie  spełnia 

wymogów określonych w SIWZ). Zamawiający wymaga, by w okazaniach uczestniczyły osoby 

uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy 

—  upoważnienie  ma  wynikać  z  KRS  lub 

załączonego do oferty Wykonawcy pełnomocnictwa. ” 

Zamawiający  wskazał,  że  okazania  zaoferowanego  sprzętu  odbyły  się  w  dniu  28 

stycznia i 1 lutego 2019 r. 

— przy udziale przedstawicieli wszystkich podmiotów, które złożyły 

oferty 

w przedmiotowym postępowaniu. Z powyższych czynności zostały spisane „Protokoły”, 

o  treści  zaakceptowanej  przez  uczestników  okazania.  Żaden  z  uczestników  nie  zgłosił 

zastrzeżeń  co  do  sposobu  i  ustaleń  dotyczących  zgodności  /  niezgodności  zaoferowanego 

spr

zętu  z  wymogami  określonymi  w  dokumentacji  postępowania  poczynionych  w  trakcie 

okazania,  co  zostało  potwierdzone  podpisami  uczestników  okazania.  Były  to  osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawców podczas prowadzonego okazania (na podstawie 

wystawionych  i 

przekazanych Zamawiającemu pełnomocnictw).  Po zakończeniu każdego z 

okazań  protokoły  były  przekazywane  za  pośrednictwem  Platformy  zakupowej  do 

Wykonawców (w dniu okazania). 

Zamawiający stwierdził, że celem jakim kierowano się przy wprowadzeniu niniejszych 

postanowień  do  dokumentacji  postępowania  było  zapewnienie  możliwości  szybkiej  i 

jednoznacznej  weryfikacji  parametrów  zaoferowanego  sprzętu  z  wymogami  określonymi  w 

dokumentacji postępowania, co też zostało poczynione. Zamierzony efekt został osiągnięty. 

O

dnosząc się do zarzutu niespełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa (użycie 

sformułowania „powinno być”) zamawiający wskazał, że  

1 . podnoszone twierdzenia nie mają odzwierciedlania w stanie faktycznym, o czym świadczą 

przytoczone poniżej informacje zawarte w ofercie Spółki Suntar i Odwołującego; 

2.  Zamawiający  w  obecności  umocowanych  reprezentantów  ZSK  zweryfikował,  że 

zaoferowany  sprzęt  spełnia  parametry  określone  w  Części  Il  s.i.w.z.,  co  zostało  przez  nich 

potwierdzone podpisami złożonymi pod protokołami z okazania z dnia 29 stycznia i z dnia 1 

lutego 2019 r. Protokoły te w dniu okazania były przekazywane do wszystkich uczestników 

okazania za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Tym samym odwołujący już w momencie 

zakończenia okazania danego rodzaju sprzętu miał pełną świadomość, że zaoferowany przez 

Spółkę Suntar sprzęt spełnia wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia. 


Zamawiający stwierdził, że jedyną różnicą w wypełnieniu oferty przez Spółkę Sunter w 

stosunku  do  oferty  ZSK,  to  wskazanie  w  opisi

e  parametrów  oferowanego  sprzętu  w  tej 

pierwszej ofercie w pkt 5 kolumny 3 tabeli 

zwrotu „powinna być”, który to odwołujący w swojej 

ofercie usunął (Spółka Suntar pozostawiła wyrażenie „powinno być” w swojej ofercie). Poza 

oczywistym edycyjnym charakterem 

tej uwagi warto sięgnąć do definicji określenia „powinna 

być” wynikającej ze Słownika Języka Polskiego PWN 5 ,powinien, powinna, powinno”: 

„jest pożądane, konieczne, żeby ktoś coś zrobił, np. powinien spłacić dług” 

«coś jest spodziewane, przewidywane, np. Powinien zaraz wrócić.» 

3. «jest wskazane, żeby jakaś osoba, rzecz lub jakieś wydarzenie spełniały określone warunki, 

np. Zupa powinna być gorąca.» 

Zwrot ten traktowany, np. w prawie o ruchu drogowym, czy też języku technicznym jest 

jednoznaczny  z  określeniem  „musi”  (np.:  grubość  poszycia  statku  powinna  przekraczać  12 

mm).  Wobec  tego  użycie  tego  zwrotu  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  nie  ma  charakteru 

omyłki, która miałaby skutkować odrzuceniem oferty. 

W zakresie zarzutów dotyczących niespełnienia wymogów w zakresie daty produkcji 

procesora

,  zamawiający  stwierdził,  że  odwołujący  stara  się  w  odwołaniu  w  sposób 

nieuprawniony i nieudolny wykazać, że oferta Spółki Suntar nie spełnia wymogów określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Jednakże, analiza treści oferty tego podmiotu 

(we  wszystkich  trzech  przywołanych  powyżej  przypadkach)  wykazała,  że  opis  parametrów 

oferowanego sprzętu potwierdza, że spełnia on wymogi określone w Części Il SIWZ.  

W zakresie zarzutu n

iespełnienia wymogów w zakresie rozmiaru plamki zamawiający 

stwierdził,  że  w  ofercie  Spółka  Suntar  wskazała,  że  rozmiar  plamki  wynosi  0,2551  mm  dla 

monitora HP EliteDisplay E273q. Wielkość plamki (piksela) jest wartością fizyczną wynikającą 

z  konstrukcji  m

atrycy  LCD  i  zależy  bezpośrednio  od  wielkości  ekranu  i  jego  rozdzielczości 

naturalnej.  Aby  obliczyć  wielkość  piksela  wystarczy  zmierzyć  (lub  zajrzeć  do  specyfikacji) 

szerokość powierzchni roboczej ekranu i podzielić przez rozdzielczość poziomą. Oferowany 

m

onitor  27”  ma  szerokość  596  mm,  a  jego    pozioma  rozdzielczość  naturalna  to  2560px.  A 

więc:  596  /  2560  daje  0,2328125  mm,  zaokrąglając:    01233  mm.  Obie  dane  potrzebne  do 

wyliczen

ia wielkości plamki znajdują się w złożonej ofercie ww, podmiotu w przedmiotowym 

postępowaniu.  Poprawność  wyliczeń  na  podstawie  dostępnych  danych    potwierdza 

dokumentacja  techniczna  producenta  monitora.7  Tym  samym,  należy  stwierdzić,  że 

Zamawiający mógł na podstawie informacji zawartych w ofercie samodzielnie zweryfikować, 

że informacja zawarta w tym zakresie w ofercie Spółki Suntar jest nic nie znacząca omyłką 

(literówką). Zamawiający poinformował Spółkę Suntar pismem z dnia 7 lutego 2019 r. znak 


0214-DUSP.230.1.2019.16 0 poprawieniu w jej ofercie tego parametru na podstawie art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 

r. poz. 1986), na co ww. podmiot wyraził zgodę (pismo z dnia 8 lutego 2019 r.). 

W  zakresie  zarzutu  dotyczącego  prowadzenia  niedozwolonych  negocjacji, 

wprowadzenia  zmi

an  do  treści  oferty  i  nierównego  traktowania  wykonawców  podczas 

okazania 

zamawiający wskazał, że: 

W przytoczonych powyżej postanowieniach s.i.w.z. wskazano, że w okazaniu sprzętu 

może  uczestniczyć  po  2  przedstawicieli  Wykonawcy.  Biorąc  pod  uwagę,  że  jest  to 

postępowania  publiczne  i  informacja  o terminie  i  zasadach  okazania  sprzętu  (w  pierwszym 

dniu okazania) zamieszczona była w dokumentacji postępowania — na okazanie stawiły się 

również osoby trzecie, które nie reprezentowały wykonawców. Byli oni obserwatorami (byli to 

przedstawiciele producentów oferowanego sprzętu). Zamawiający nie miał żadnej podstawy i 

możliwości niewpuszczenia ww. osób na prowadzone okazanie sprzętu. 

Każdy  z  wykonawców  miał  do  dyspozycji  2  godziny,  w  których  miał  wykazać,  że 

ofero

wany  sprzęt  spełnia  parametry  określone  w  dokumentacji  postępowania,  tj.  Części  Il  

SIWZ  i  w  złożonej  ofercie.  Żadne  z  postanowień  s.i.w.z.  nie  wskazują,  że  przedstawiciel 

w

ykonawcy  nie  mógł  opuścić  sali  podczas  okazania  sprzętu  i  donieść  brakujące  elementy 

wyposażenia  sprzętu  i  ich  domontować,  czy  donieść  nawet  cały  sprzęt.  Miał  natomiast 

obowiązek wykazać w określonym czasie, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 2 Pzp, że zaoferowany sprzęt spełnia określone wymogi. W s.i.w.z. nie wymagano 

również,  że  prezentacja  ma  być  prowadzona  cały  czas  przez  obu  przedstawicieli 

w

ykonawców. 

W ocenie zamawiającego nieuprawnione jest więc podnoszenie twierdzenia, że były 

prowadzone  jakiekolwiek  negocjacje,  czy  też  podmioty,  które  złożyły  ofertę  w  tym 

postępowaniu były nierówno traktowane przez przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający 

podkreślił,  że  takie  działania  nie  miały  miejsca.  Każdy  z  wykonawców  wiedział,  w  jakim 

zakresie  i  przez  jaki  okres  ma  wykazać,  że  zaoferowany  sprzęt  jest  zgodny  z  opisem 

przedmiotu  zamówienia  i  informacjami  wskazanymi  w  ofercie.  Każdy  z  wykonawców 

traktowany był tak samo podczas prowadzenia prezentacji, w taki samym zakresie i w taki sam 

sposób prowadzone było okazanie zaoferowanego sprzętu. 

Zamawiający podniósł, że nie ulega wątpliwości, jak sam przyznaje to odwołujący w 

treści  odwołania,  że  zaoferowany  sprzęt  spełnia  parametry  określone  w  dokumentacji 

postępowania. ZSK wskazał bowiem, w treści odwołania, że: 


str. 7 odwołania lit. c akapit drugi - przedstawiciel Suntar Pan M. C. powrócił na teren 

PSE oraz na prezentację sprzętu wraz z pudełkiem, w którym znajdowała się karta sieciowa 

firmy  Gembrid.  Karta  ta  została  w  obecności  wszystkich  uczestników  prezentacji 

domontowana  przez  przedstawiciela  Suntat  do komputera  HP  EliteDesk 800  G4 TWR; tym 

samym  trudno  się  zgodzić  z  podnoszonym  twierdzeniem,  że  podczas  prezentacji  (w 

wyznaczonym  przedziale  czasowym)  Spółka  Suntar  nie  wykazała,  że  zaoferowany  sprzęt 

spełnia wymóg określony w Tabeli Il, pkt 8 Części Il s.i.w.z.; ponadto, jak słusznie zauważył to 

o

dwołujący się, pomimo opuszczenia pomieszczenia, w którym odbywało się okazanie przez 

ww. osobę sprzętu, prezentacja nie została przerwana (cały czas była ona prowadzona przez 

Pana K. K.

, czyli odbyło się tylko jedno okazanie) — str. 7 lit. c drugi akapit. 

str.  5  i  6  odwołania  lit.  a  i  b  —  w  trakcie  prezentacji  sprzętu  doszło  do  zamiany 

zaoferowanego  zasilacza  o  mocy  45  W  na  zasilacz  o  mocy  65  W.  Podkre

ślić  należy,    że 

w

ykonawca  dysponował  podczas  prezentacji  i  okazał  podczas  niej  prowadzenia  zasilacz  o 

wymaganych 

w opisie przedmiotu zamówienia mocy. Trudno się więc zgodzić, że wyciągnięcie 

z  torby/plecaka  niewłaściwego  zasilacza  i  nawet  rozpoczęcie  na  nim  prezentacji  stanowi 

podstawę  do  odrzucenia  oferty,  skoro Wykonawca  właściwym  zasilaczem  dysponował  i  go 

okazał. 

Zamawiający  wskazał,  że  w  obecności  przedstawicieli  wykonawców,  którzy  złożyli 

oferty w przedmiotowym postępowaniu stwierdził (a podpisane protokoły to potwierdzają), że 

w czasie przeznaczon

ym na prezentację sprzętu zaoferowanego przez Spółkę Suntar, zostały 

przedstawione urządzenia spełanijące techniczne i fizyczne warunki określone w s.i.w.z.. Tym 

samym, brak jest jakiejkolwiek podstawy do odrzucenia tej oferty. 

Ponadto  zamawiający  podkreślił,  że  wbrew  twierdzeniom  podnoszonym  przez 

o

dwołującego, do oferty Spółki Suntar nie wprowadzono żadnych zmian  — w wyjątkiem tej 

dotyczącej  rozmiaru  plamki  (patrz  pkt  2  lit.  c  niniejszego  pisma).  Odwołujący  nie  wskazał 

jednoznacznie  w  jakim  zakresie  te  zm

iany  zostały  wprowadzone  i  nie  przedstawił  żadnych 

dowodów na potwierdzenie podnoszonych twierdzeń. Niezrozumiałe jest więc twierdzenie, że 

doszło do naruszenia art. 84 ust. 1 i art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

Przystępujący poparł stanowisko zamawiającego i wniósł o oddalenie odwołania. 

Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2019 roku odwołujący cofnął zarzuty określone w pkt 

I.1  lit.  c,  e  g,  i,  tj.  dot.  notebook  typ  I  w  zakresie  daty  wprowadzenia  procesora  na  rynek, 

notebook typ II w zakresie daty wprowadzenia procesora na rynek, notebook typ III w zakresie 

daty wprowadzenia procesora na rynek oraz monitor typ II w zakresie rozmiaru plamki. 

Izba ustaliła, co następuje: 


formularzu ofertowym w pkt. 4 przystępujący złożył następujące oświadczenie: 

„Oświadczamy,  że  dostarczymy  sprzęt  o  parametrach  wskazanych  w  Opisie 

parametrów oferowanego sprzętu – Załącznik nr 2 do Formularza oferty”. 

Przystępujący  wraz  z  ofertą  złożył  dokument  pn.  „Opis  parametrów  oferowanego 

sprzętu”  na  formularzu,  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  s.i.w.z.  Dokument  zawiera  tabele 

składające się z 4 kolumn: 

– liczba porządkowa 

II 

– nazwa komponentu 

III 

– wymagane parametry techniczne z Części II SIWZ 

IV 

– parametry techniczne oferowanego sprzętu (należy wpisać parametry techniczne 

oferowanego sprzętu). 

W  zakresie  parametrów  bezpieczeństwa  komputerów  stacjonarnych  typu  I  i  II  oraz 

notebook-

ów  typu  I,  II  i  III  zamawiający  postawił  wymóg:  „technologia  zarządzanie  i 

monitorowania  komputerem  na  poziomie  sprzętowym  powinna  być  zgodna  z  otwartymi 

standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 

http://www.dmtf.org/standards/mamt/dash/

Przystępujący  w  kolumnie  IV  wskazanych  urządzeń  zawarł  zapis:  „technologia 

zarządzanie  i  monitorowania  komputerem  na  poziomie  sprzętowym  powinna  być  zgodna  z 

otwartymi  standardami  DMTF  WS-MAN  1.0.0  (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz 

DASH 1.0.0 (

http://www.dmtf.org/standards/mamt/dash/

W  tabeli  3  pkt  12  ppkt  2 

dot.  baterii  zamawiający  wymagał  baterii  umożliwiającej 

naładowanie do poziomu 100% w czasie do 2 godzin lub 80% w czasie 1 godziny. 

Przystępujący  w  kolumnie  IV  zawarł  zapis:  „umożliwiająca  naładowanie  do  poziomu 

100% w czasie do 2 godzin”. 

W  tabeli  3  pkt  13  dot.  zasilacza  zamawiający  wymagał  zasilacza  spełniającego  co 

najmniej minimalne wymagania dla zaoferowanego sprzętu. 

W  kolumnie  IV  przystępujący  zawarł  zapis:  „Zasilacz  spełniający  wymagania  dla 

zaoferowanego sprzętu”. 

W tabeli nr 4 dot. notebook-

a typ II w pkt 12 ppkt 2 dot. baterii zamawiający wymagał 

baterii umożliwiającej naładowanie do poziomu 100% w czasie do 2 godzin lub 80% w czasie 

1 godziny. 


Przystępujący  w  kolumnie  IV  zawarł  zapis:  „umożliwiająca  naładowanie  do  poziomu 

100% w czasie do 2 godzin”. 

W  tabeli  4  pkt  13  dot.  zasilacza  zamawiający  wymagał  zasilacza  spełniającego  co 

najmniej minimalne wymagania dla zaoferowanego sprzętu. 

W  kolumnie  IV  przystępujący  zawarł  zapis:  „Zasilacz  spełniający  wymagania  dla 

zaoferowanego sprzętu”. 

Z

godnie  z  wymaganiem  zamieszczonym  w  Załączniku  nr  2  do  Formularza  Oferty, 

Tabela nr 2 - 

Szczegółowa specyfikacja - komputer stacjonarny typ II, Lp. 8 Karty sieciowe, 

z

amawiający żądał, aby komputer stacjonarny typ II był wyposażony w dwie karty sieciowe 

LAN  10/100/1000  Ethernet  RJ  45,  w  tym  jedna  zintegrowana  z  płytą  główną  wspierająca 

obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2;1, umożliwiająca zdalny dostęp do 

wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania 

niezależnie od stanu zasilania komputera. 

Przystępujący zaoferował komputer HP EliteDesk 800 G4 TWR, gdzie pkt 8 kolumna 

IV wskazał: dwie karty sieciowe LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45, w tym jedna zintegrowana 

z  płytą  główną  wspierająca  obsługę  WoL  (funkcja  włączana  przez  użytkownika),  PXE  2;1, 

umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem 

z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  niepotwierdzenia  przez  przystępującego  parametrów 

dotyczących  bezpieczeństwa  komputera  stacjonarnego  typu  I,  typu  II  notebook-a  typ  I, 

notebook-a  typ  II,  notebook-

a  typ  III,  Izba  stwierdza,  iż  użycie  przez  przystępującego 

dosłownego  opisu  parametru,  w  kontekście  innych  oświadczeń  złożonych  przez 

przystępującego, może być uznane za potwierdzenie spełnienia wskazanego wymogu. 

Stwierdzić należy, że przystępujący w formularzu ofertowym oświadczył, że dostarczy 

sprzęt o parametrach wskazanych w Opisie parametrów oferowanego sprzętu – Załącznik nr 

2 do formularza oferty. 

Oczywistym jest zatem, że dotyczy to również parametrów w zakresie 

bezpieczeństwa. 


Ponadto  w  tabelach  stanowiących  załącznik  nr  2  do  s.i.w.z.  w  kolumnie  IV 

przystępujący  miał  obowiązek  wpisać  parametry  techniczne  oferowanego  sprzętu. 

Przystępujący  w  kolumnie  tej  zamieścił  dosłowne  opisy  parametrów  wymaganych  przez 

zamawiającego.  Izba  stoi  na  stanowisku,  iż  wpisanie  dosłownego  brzmienia  wymogu  w 

miejsce, w którym należało wskazać parametry oferowanego sprzętu, czyni zadość wymogom 

potwierdzenia, że wskazane urządzenie spełnia potwierdzony parametr. 

Odnosząc się do kwestionowanego sformułowania „powinna być”, Izba wskazuje, że 

nie  mo

że  wykonawca  ponosić  konsekwencji  z  faktu,  iż  dosłownie  zacytował  sformułowanie 

zawarte  w  s.i.w.z.  Izba  wskazuje,  że  –  być  może  –  użycie  słowa  „jest”  lub  innego 

równoważnego  w  miejsce  „powinna  być”  miałoby  wydźwięk  jaśniejszy,  niemniej  jednak 

potwierdzenie spełnienia wymogu w taki sposób, jaki zrobił to przystępujący, należy uznać za 

dopuszczalne. 

Odnosząc  się  do  przebiegu  prezentacji  i  zarzutu  dotyczącego  zaoferowanego 

zasilacza do notebook-

a HP EliteBook 830 G5, Izba stwierdza, że pkt. 13 tabeli nr 3 w kolumnie 

IV  przystępujący  zaoferował  „zasilacz  spełniający  wymagania  dla  zaoferowanego  sprzętu” 

Przystępujący nie wskazał mocy zasilacza.  

Izba  przeprowadził  dowód  z  dokumentacji  technicznej  Quickspecs  notebook-a, 

złożonej  na  rozprawie  przez  odwołującego  i  skonstatowała,  iż  funkcjonalność  szybkiego 

ładowania  baterii,  pozwalająca  na  spełnienie  wymagania  określonego  pod  pozycją  Lp.  12 

Bateria pkt 2

, jest dostępna przy użyciu zasilaczy o mocy 65W. 

Izba  podkreśla,  że  prezentacja  była  przeprowadzona  w  celu  wykazania,  że 

zaoferowany  sprzęt  spełnia  wymagania  zamawiającego.  Wykonawcy  obowiązani  byli 

dostarczyć  sprzęt  do  wyznaczonego  miejsca,  ustawić  go  i  podłączyć.  Musieli  oni  zatem 

wykonać szereg czynności, podczas których mogli zmieniać sposób podłączenia tak, aby w 

efekcie  wykazać  spełnianie  parametrów.  Warunkiem  było  to,  by  okazać  urządzenia 

zaoferowane w ofercie. 

Izba ponownie podkreśla, że przystępujący nie wskazał w ofercie, że oferuje zasilacz 

o mocy 45W. Fakt, że w pierwszej kolejności taki zasilacz został podłączony, nie oznacza, że 

został  on  zaoferowany.  Oczywistym  jest,  że  przystępujący  był  uprawniony  do  wymiany 

zasilacza  na  zasilacz  o mocy  65W,  tym  bardziej,  że  zarówno  jeden,  jak  i  drugi  zasilacz  są 

dedykowane  do  wskazanego  notebooka.  Istotny  jest  natomiast  efekt  końcowy  prezentacji, 

czyli wykazanie, że bateria może zostać naładowana w wymaganym czasie przez zasilacz o 

mocy 65W. 

Nie jest to w żadnym razie zmiana treści oferty. 


Izba  odmówiła  przeprowadzenia  dowodu  z  opinii  z  dnia  13  marca  2019  roku, 

sporządzonej przez dr. hab. inż. A. Z. w zakresie wskazanego urządzenia, stwierdzając, że 

przedmiotem badania autora opinii było urządzenie z zasilaczem o mocy 45W, a zatem innym 

niż użyty ostatecznie do prezentacji. 

Odnosząc  się  do  zarzutu,  iż  przystępujący  prezentacji  sprzętu  przedstawił 

zamawiającemu notebooka typ lI HP ProBook 650G4 z zasilaczem o mocy 65W, co oznacza, 

że  taki  właśnie sprzęt  jest  przedmiotem  oferty  złożonej  zamawiającemu,  Izba  wskazuje,  że 

przedmiotem  oferty 

jest  to,  co  zostało  wskazane  w  ofercie  złożonej  w  formie  pisemnej  w 

wyznaczonym  przez  zamawiającego  dniu.  Przystępujący,  zgodnie  z  informacją  zawartą  w 

tabeli IV, pkt 13 kolumna IV zaoferował zasilacz spełniający wymagania dla zaoferowanego 

sprzętu. 

Izba przeprowadziła dowód z protokołu z weryfikacji parametrów technicznych z dnia 

29  stycznia  2019  roku,  gdzie 

–  przy  udziale przedstawicieli  zamawiającego i  wykonawców, 

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu – potwierdzono spełnianie parametrów 

przez notebook typ II, również w zakresie szybkiego ładowania baterii. Odwołujący zgłosił do 

protoko

łu  uwagi  związane  z  zamianą  zasilacza  45W  na  zasilacz  65W  przy  prezentacji 

notebook-a 

HP  EliteBook  830  G5.  Nie  zgłosił  natomiast  uwag  co  do  braku  wykazania  na 

prezentacji, że notebook HP ProBook 650G4 nie został naładowany do wymaganego poziomu 

w wyznaczon

ym czasie. Do protokołu zgłosił jedynie uwagę, że „Oferent podczas prezentacji 

nie przedstawił dowodu jakoby technologia szybkiego ładowania mogłaby być zrealizowana 

na zaprezentowanych zasilaczach”.  

Izba  wskazuje,  że  wykonawcy  podczas  prezentacji  nie  są  zobowiązani  do 

przedstawiania  dowodów  potwierdzających  spełnianie  wymogów,  ale  mają  wymagane 

parametry zaprezentować. Z protokołu wynika, że wymagany parametr szybkiego ładowania 

został  osiągnięty.  Izba  nie  miała  zatem  podstaw  do  przyjęcia,  iż  przeprowadzona  w  tym 

zakresie prezentacja nie wykazała spełnienia wymogu. 

Izba  odmówiła  przeprowadzenia  dowodu  z  opinii  dr.  hab.  inż.  A.  Z.  dot. 

zakwestionowanego urządzenia, z której wynika, iż komputer HP ProBook 650 G4 nie zostanie 

naładowany do wymaganego poziomu w wyznaczonym czasie przy użyciu zasilacza 65W. Jak 

słusznie  wskazał  przystępujący,  nie  wiadomo,  czy  zastosowany  przez  autora  zasilacz  był 

zasilaczem dedykowanym do tego rodzaju sprzętu. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  domontowania  podczas  prezentacji  karty 

sieciowej do komputera stacjonarnego typ II, producent HP, model EliteDesk 800 G4 TWR, 

Izba  wskazuje,  że  opisie  parametrów  oferowanego  sprzętu  w  tabeli  nr  2  kolumna  IV 

przystępujący wskazał, że oferuje dwie karty sieciowe. To, że przed rozpoczęciem prezentacji 


przystępujący nie posiadał jednej z kart, nie oznacza, że taki sprzęt zaoferował. O przedmiocie 

zobowiązania decyduje – jak to już Izba podkreślała kilkakrotnie – treść złożonej oferty. Z faktu, 

iż przedstawiciel przystępującego wyszedł z pomieszczenia, gdzie odbywała się prezentacja, 

i  przyniósł  druga kartę,  nie  należy  wnioskować,  że  doszło  do  nieuprawnionej  zmiany  treści 

oferty.  W  efekcie  bowiem  przystępujący  zaprezentował  sprzęt  zgodny  ze  zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

Odnosząc  się  natomiast  do  zarzutu,  iż  domontowana  karta  objęta  jest  2-letnią 

gwarancją producenta Gembird, zamiast wymaganej przez zamawiającego gwarancji 5-letniej, 

Izba podkreśla, że przedmiotem zamówienia nie jest karta sieciowa, ale komputer posiadający 

taką  kartę.  Producentem  komputera  jest  firma  HP  i  to  ten  podmiot  udziela  gwarancji 

producenta na całe urządzenie, nie zaś na jego poszczególne komponenty. Oczywistym jest, 

że  w  procesie  produkcji  każdy  podmiot  korzysta  z  podzespołów  i  komponentów  różnych 

wykonawców, co nie zmienia faktu, że sam ustala okres gwarancji na całe urządzenie.  

Izba przeprowadziła dowód z oświadczenia wykonawcy HP INC Polska Sp. z o.o. w 

Warszawie,  z  którego  wynika,  że  podmiot  ten  udzielił  gwarancji  60  m-cy  na  komputer  HP 

EliteDesk 800 G4 TWR w konfiguracji zamawianej na potrzeby zamawiającego PSE SA przez 

SUNTAR  Sp.  z  o.o. 

Jako  że termin gwarancji  jest  ustalany  przez  producenta  sprzętu,  Izba 

uznała, że nie kto inny, ale ten podmiot jest właściwy do składania oświadczeń w tej kwestii. 

Izba odmówiła przeprowadzenia dowodów ze specyfikacji karty sieciowej Gembird 1 

GB PCl Express stwierdzając, że warunki gwarancji w nich zawarte dotyczą kart kupowanych 

indywidualnie, nie zaś jako komponenty innych urządzeń. 

Izba odmówiła przeprowadzenia dowodów z oświadczeń HP INC Polska Sp. z o.o. na 

okoliczność  potwierdzenia spełnienia pozostałych  –  poza okresem gwarancji  –  parametrów 

wskazanych w s.i.w.z, stwierdzając, że zostały one wykazane za pomocą innych, wskazanych 

wyżej dowodów, przedłożonych w sprawie. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania. 

………………………………………… wiper-pixel