KIO 41/19 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt KIO 41/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Osiecka 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  stycznia  2019  r.  przez  wykonawcę  Aesculap  Chifa  

Sp. z o.o. 

z siedzibą w Nowym Tomyślu w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny 

Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony z siedzibą w Szczecinie 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze. 

Nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego wykonawcy Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu 

kwoty    15  0

00  zł  00  gr (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt KIO 41/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony z siedzibą w Szczecinie, dalej 

„Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  dostawę  zestawów  do  laparoskopii  dla  SPWSZ  w  Szczecinie. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2019/S 002-001672 w dniu 3 stycznia 2019 r. 

W dniu 

14 stycznia 2019 r. wykonawca Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym 

Tomyślu,  dalej  „Odwołujący”,  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie, 

zar

zucając Zamawiającemu przygotowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  dla  Zadania  nr  1  i  Zadania  nr  2  w  sposób 

nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na treść oferty 

oraz w sposób sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu zmiany treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony w odwołaniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  żaden  wykonawca  

nie przystąpił. 

W  dniu  18  stycznia  2019  r.  Z

amawiający  poinformował  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  odwołania.  Niniejsza  odpowiedź  została 

podpisana przez osobę umocowaną do reprezentacji Zamawiającego.  

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  

do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ust

awy  Prawo  zamówień  publicznych  W  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba 

może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  

oraz 

uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie 

wykonawcy,  pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  

nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynność  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  


Ponieważ po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca Izba 

związana była oświadczeniem Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  koszty 

postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 15 000 zł uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel