KIO 411/19 POSTANOWIENIE dnia 13 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 411/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:   Irmina Pawlik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  13  marca  2019  r. 

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 

2019 r. przez 

wykonawcę DS Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

Gdańsku  w postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Zarząd  Morskiego  Portu 

Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  WYG 

International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz D. Z. P. 

Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zgłaszających przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

odrzuca odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  DS  Consulting  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Gdańsku  i  zalicza  w poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego kwotę  15 000 zł  00  gr  (słownie:  piętnaście tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 411/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Zarząd  Morskiego  Portu  Gdańsk  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Gdańsku 

prowadzi 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  sektorowego  pod  nazwą 

„Doradztwo  dla  partnera  publicznego  w  przygotowaniu  projektu  partnerstwa  publiczno-

prywatnego dla inwestycji pn. Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz 

z opracowaniem Studium Wykonalności dla ww. inwestycji w ramach prawa opcji.” Ogłoszenie 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z dnia  16 

października  2018  r.  pod  numerem  2018/S  199-452896.  Postępowanie  prowadzone  jest 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986;    dalej  „Ustawa  Pzp”).  Wartość 

szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. 

W  dniu  8  marca  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wniesione  przez  wykonawcę  DS  Consulting  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w Gdańsku (dalej jako „Odwołujący”) od czynności Zamawiającego polegającej na 

odtajnie

niu dokumentów, tj. opinii w zakresie rozwiązania zadania problemowego z dnia 17 

grudnia 2018  r.  oraz  wyjaśnień  dotyczących rażąco  niskiej  ceny  z  dnia 24 stycznia 2019 r. 

złożonych przez Odwołującego w przedmiotowym postępowaniu.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  w  związku  z  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r. 

zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (dalej  jako  „u.z.n.k.”),  przez  podjęcie  czynności 

polegającej  na  odtajnieniu  dokumentów  wyżej  wskazanych,  a  zawierających  informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, co do których Odwołujący zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; 

2.  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

przez  to,  iż  w  sytuacji  odtajnienia  zastrzeżonych  przez 

Odwołującego informacji znajdzie się on w sytuacji zdecydowanie mniej uprzywilejowanej 

niźli pozostali wykonawcy, a zatem nie zostanie zachowana zasada równego traktowania 

i prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 

3.  art. 9 ust. 1 ustawy Pzp 

przez to, że Zamawiający w zawiadomieniu o odtajnieniu informacji 

(pismo  z  dnia 

25  lutego  2019  r.)  nie  wskazał  Odwołującemu,  które  w  ocenie 

Z

amawiającego  przesłanki  definicji  tajemnicy  przedsiębiorstwa  nie  zostały  łącznie 

spełnione dla zastrzeżonych informacji, czym Zamawiający naruszył zasadę pisemności 

pos

tępowania. 


Wskazując na powyższe zarzuty, Odwołujacy wniósł o uwzględnienie odwołania poprzez 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  polegającej  na  odtajnieniu  informacji 

zawartych w 

opinii w zakresie rozwiązania zadania problemowego z dnia 17 grudnia 2018 r. 

oraz wy

jaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny z dnia 24 stycznia 2019 r. Ponadto wniósł 

o  przeprowadzenie  dowodów  wskazanych  w  treści  odwołania  oraz  zasądzenie  kosztów 

postępowania odwoławczego według norm prawem przepisanych.  

Izba 

ustaliła, co następuje: 

Odwołanie zostało nadane przez Odwołującego za pośrednictwem kuriera w dniu 6 marca 

2019 r. i doręczone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. 

Zamawiający w dniu 12 marca 2019 r. w piśmie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

poinformował,  iż  zawiadomienie  o  odtajnieniu  informacji  zastrzeżonych  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa przesłano do Odwołującego w dniu 25 lutego 2019 r. pocztą e-mail. Do pisma 

załączono m.in. kopię  ww.  zawiadomienia z  dnia  25  lutego  2019  r.  o  znaku  NPR/081/2019 

oraz  wydruk  korespondencji  e-mail  z  dnia  25  lutego  2019  r. 

potwierdzającej  przesłanie 

zawiadomienia Odwołującemu i jego otrzymanie przez Odwołującego w tym samym dniu.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  w  dniu  11  marca  2019  r. 

zgłosili  przystąpienie  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  WYG 

International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz D. Z. P. 

Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w Warszawie.  Izba  stwierdziła  skuteczność  zgłoszonego 

przez  ww.  wykonawców  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego  wobec  spełnienia  wymogów  określonych  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  

dopuściła  ich  do  udziału  w postępowaniu  odwoławczym  w charakterze  uczestnika 

postępowania.  

Izba 

zważyła, co następuje: 

W ocenie Izby  odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy 

Pzp,  w  świetle  którego  Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi,  że  odwołanie  zostało 

wniesione po upływie terminu określonego w ustawie. 

Zgodnie  z  art.  182  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp,  który  to  przepis  ma  zastosowanie 

w przedmiotowej 

sprawie, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji 

o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane 

w  sposób  określony  w  art.  180  ust.  5  zdanie  drugie  (tj.  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej) albo w terminie 15 dni - 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku 

gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8. 

W  odniesieniu  do  odwołania  złożonego  przez  Odwołującego  w  dniu  8  marca  2019  r. 


informac

ją, od przekazania której należy liczyć termin na wniesienie odwołania, jest informacja 

o decyzji „odtajnienia” wszystkich dokumentów, co do których Odwołujący zastrzegł tajemnicę 

przedsiębiorstwa, tj. opinii w zakresie rozwiązania zadania problemowego z dnia 17 grudnia 

2018  r.  oraz  wy

jaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  z  dnia  24  stycznia  2019  r.  (pismo 

Zamawiającego z dnia 25 lutego 2019 r. o znaku NPR/081/2019). 

Informacja  ta  została  przesłana  Odwołującemu  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej 

(pocztą  e-mail)  w  dniu  25  lutego  2019  r. W  związku  z powyższym  termin  na 

wniesienie odwołania wynoszący 10 dni, winien być liczony od dnia przesłania ww. informacji, 

tj. od dnia 25 lutego 2019 

r., a w konsekwencji termin ten upływał w dniu 7 marca 2019 r. Datę 

otrzymania ww. informacji w dniu 25 lutego 2019 r. potwierdził sam Odwołujący w wiadomości 

e-

mail wysłanej Zamawiającemu w dniu 25 lutego 2019 r., jak i w treści odwołania. Natomiast 

odwołanie,  pomimo  jego  nadania  w  dniu  6  marca  2019  r.,  zostało  doręczone  Prezesowi 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  przez  kuriera  dopiero  w  dniu  8  marca  2019  r. W  konsekwencji 

odwołanie  zostało  wniesione  po  upływie  terminu  określonego  w  ustawie,  wobec  czego 

podlegało  odrzuceniu,  jako  że  termin  na  wniesienie  odwołania  jest  terminem  zawitym  i  nie 

podlega przywróceniu. 

Zgodnie z art. 189 ust. 3 zd. 1 u

stawy Pzp, Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu 

niejawnym. W związku z powyższym Izba odrzuciła odwołanie na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 

3 ustawy Pzp, 

orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy 

Pzp.  

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 i 10 ustawy Pzp 

oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel