KIO 409/19 POSTANOWIENIE dnia 18 marca 2019 roku

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 409/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 18 marca 2019 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący: 

Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  18  marca  2019  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

8  marca  2019  roku  przez 

wykonawcę  Komtur  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Instytut  „Pomnik  Centrum  Zdrowia 

D

ziecka” w Warszawie   

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Komtur  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie  kwoty    15  000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej wniesiony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:    ………………………………  


Sygn. akt: KIO  409/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający - Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie - prowadzi 

post

ępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod nazwą „Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w ramach 

programów lekowych”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 27 lutego 2018 roku pod numerem 2019/S 041-092520. 

Odwołujący  –  wykonawca  Komtur  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Warszawie  –  w  dniu  8  marca  2018  roku  wniósł  odwołanie  wobec  treści 

Specyfikacji  Istotnych  W

arunków  Zamówienia  oraz  Ogłoszenia  o  zamówieniu  w  zakresie 

opisu przedmiotu zamówienia, zawartego w Załączniku nr 5 - Formularz cenowy, w zakresie 

Pakietu 

nr  13    polegającej  na  nieuzasadnionym  posłużeniu  się  przez  Zamawiającego 

oznaczeniem  identyfikującym  dany  produkt,  bez  wskazania  możliwości  dostawy  produktów 

referencyjnych. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  (1)  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych   

(Dz.  U.  z  2018 roku,  poz.  1986  ze zmianami;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”)  przez 

nieuzasadnione  faworyzowanie  producenta  leku  o  nazwie  handlowej  Remsima  oraz  

(2)  naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy  w  zw.  z  art.  29  ust.  2  ustawy,  przez  wskazanie  przez 

Zamawiającego  na  konkretną  postać  handlową  leku  infliximabum,  przez  odwołanie  się  

do kodu EAN, c

o eliminuje pozostałych producentów infliximabu z możliwości wzięcia udziału 

w  przetargu,  pomimo  iż  posiadają  oni  leki  dopuszczone  do  obrotu  na  terenie  Polski,  

a  przepisy  prawa,  przedstawiciele  świata  nauki  oraz  Ministerstwo  Zdrowia  uznają  

je  za  zamienni

ki  możliwe  do  zastosowania  w  każdej  terapii,  na  każdym  jej  poziomie,  oraz  

(3)  naruszenie  art.  29  ust.  3  ustawy 

przez  brak  możliwości  dostarczenia  produktów 

równoważnych do wskazanego produktu. 

Odwołujący wniósł o (1) nakazania Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ w zakresie 

opisu  przedmiotu  zamówienia  (Formularz  cenowy  stanowiący  załącznik  nr  5  do  SIWZ)  

dla Pakietu 13 przez 

usunięcie Pakietu nr 13 jako tożsamego co do przedmiotu zamówienia 

z Pakietem nr 12 

i zwiększenia liczby opakowań leku infliximabum zamawianych w ramach 

Pakietu  nr 

12,  przy  utrzymaniu  w  stanie  niezmienionym  opisu  przedmiotu  zamówienia  

dla Pakietu  nr  12,  ewentualnie (2)  nakazania Zamawiającemu dokonania modyfikacji  SIWZ  

w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  (Formularz  cenowy  stanowiący  załącznik  nr  5  

do  SIWZ)  dla  Pakietu  13 

przez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  tożsamy  jak  


w Pakiecie nr 12, oraz (3) 

nakazania Zamawiającemu dokonania zmian w treści Ogłoszenia 

o zamówieniu stosownie do nakazanej Zamawiającemu zmiany treści SIWZ. 

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  11  marca  2019  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  dniu  12  marca  2019  roku,  kopię  odwołania 

zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11 marca 2019 roku. 

Do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia  

do postępowania odwoławczego, w tym po stronie Zamawiającego.  

W dniu 13 marca 2019 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Zamawiaj

ącego z dnia 13 marca 2019 roku zawierające oświadczenie o treści: Zamawiający 

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” uwzględnia odwołanie w całości.  

Wobec  ustalenia,  że  Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  przedstawione  

w  odwołaniu  oraz  braku  zgłoszenia  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przystąpień  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  na  dzień  wydawania 

postanowienia

,  Izba  stwierdziła,  że  zaszły  przesłanki  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy.  

Izba  wskazuje,  że  zgodnie  z  treścią  art.  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  w  przypadku 

umorzenia  postępowania  przez  Izbę  na  skutek  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  zgodnie  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Zaznaczyć  należy,  że  Izba  na  posiedzeniu  niejawnym  dokonuje  niezbędnych  czynności 

formalnoprawnych i sp

rawdzających oraz w zależności od poczynionych ustaleń faktycznych 

miedzy innymi wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego (§ 13 ust. 2 

pkt  2  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  roku  w  sprawie 

regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań,  Dz.  U.  2018  poz.  1092  ).  Izba 

umarzając postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron na skutek 

uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  odwołania  nie  dokonuje  oceny 

czynności,  które  ewentualnie  w  piśmie  zawierającym  oświadczenie  o  uwzględnieniu 

odwołania wskazywałby Zamawiający tj. Izba nie ocenia czynności jakie wykonał, wykonuje 

bądź  jakich  zapowiada  wykonanie  Zamawiający  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów 

odwołania.  Zamawiający  również  nie  ma  obowiązku  przedstawiania  takich  informacji  

w  piśmie  zawierającym  oświadczenie  o  uwzględnieniu  zarzutów  odwołania  w  całości. 

Przepis  ustawy  uzależnia  możliwość  umorzenia  postępowania  przez  Izbę,  w  przypadku 

uwzględnienia  zarzutów  odwołania  w  całości  przez  Zamawiającego,  jedynie  od  tego,  


cz

y w postępowaniu zostało skutecznie wniesione zgłoszenie przystąpienia do postępowania 

odwoławczego.  Umarzając  postępowanie  odwoławcze  Izba  nie  rozstrzyga  merytorycznie  

o  zarzutach  odwołania.  Natomiast  ww.  przepis  ustawy  określa  katalog  czynności  jakich  

w wyniku uwzględnienia w całości zarzutów odwołania ma dokonać Zamawiający.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  postępowania  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  192  ust.  10,  186  ust  6  pkt  1  Prawa  zamówień 

publicznych  oraz  w  oparciu 

o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  1  pkt  1  lit  a  rozporządzenia  Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  

ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:    ………………………………  


wiper-pixel