KIO 408/19 WYROK dnia 25 marca 2019 roku

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 408/19 

WYROK 

z dnia 25 marca 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Katarzyna Poprawa   

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 roku 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 roku przez wykonawcę AKSON 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  

w Katowicach 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Lubelski  Oddział  Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża  

orzeka: 

oddala odwołanie 

2.  kosztam

i postępowania obciąża wykonawcę AKSON Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach i 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr.  

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę 

AKSON  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  

z siedzibą w Katowicach  

zasądza  od  wykonawcy  AKSON  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Katowicach,  na  rzecz  Zamawiającego 

Lubelskiego 

Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą 

w Lublinie  

kwotę 3.600 zł 00 gr. (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) 

tyt

ułem wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 

jego 

doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 408/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający - Lubelski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi postępowanie 

na  „Dostawę  sprzętu  rehabilitacyjnego  w  ramach  projektu  „Czas-Centra  zainteresowań 

Ambitnych Seniorów” 

Numer referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego – 13/CZAS/2019 zwane 

dalej „postępowaniem".  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 30.01.2019 roku  nr 508207-N-

2019. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 usta

wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.  

W dniu 8 marca 2019 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

przez wykonawcę AKSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  

z siedzibą w Katowicach (zwanym dalej Odwołującym) odwołanie od niezgodnych z prawem 

zamówień publicznych czynności Zamawiającego w postępowaniu.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art. 7 ust. 3 w zw. z ar

t. 91 ust.1 ustawy Pzp. poprzez zaniechanie czynności wyboru 

oferty Odwołującego, jako najkorzystniej; 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  poprzez  błędne  przyjęcie  i  zastosowanie  jego 

regulacji, jako podstawy do odrzucenia oferty Odwołującego; 

art. 87 ust.2 p

kt 3 ustawy Pzp. poprzez zaniechanie czynności dokonania poprawy 

oczywistej  omyłki  dotyczącej  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia. 

Wobec powyższego, Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

dokonania  czynności  polegającej  na  uwzględnieniu  oferty  Odwołującego,  jako 

spełniającej wymogi stawiane przez Zamawiającego; 

powtórzenia czynności wyboru oferty, a w jej trakcie: 

a. 

nakazanie Zamawiającemu dopuścić ofertę złożoną przez Odwołującego  

i  dokonanie  na  podstawie  i  w  trybie  art.  87  ust.2  pkt  3  ustawy  Pzp.  poprawy 

oczywistej  omyłki  dotyczącej  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia; 

b. 

nakazanie  Zamawiającemu  uznanie  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  

za najkorzystniejszą. 


Odwołujący wskazał, iż interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia został naruszony 

przez  Zamawiającego  w  niniejszym  postępowaniu,  ponieważ  oferta Odwołującego powinna 

być  uznana  za  ofertę  najkorzystniejszą.  Odrzucenie  oferty  Odwołującego  skutkuje 

odrzucen

iem go z postępowania, a oferta jego jest najkorzystniejsza - w konsekwencji istnieje 

możliwość poniesienia szkody przez Odwołującego.  

W  uzasadnieniu  odwołania,  Odwołujący  wskazał,  iż  Zamawiający  bezpodstawnie  odrzucił 

ofertę Odwołującego z postępowania i tym samym wykluczył go z postępowania, twierdząc 

że  Odwołujący  złożył  ofertę,  która  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

Odwołujący zgodnie z wymogami treści SIWZ zobowiązany był wskazać w ofercie oferowany 

produkt  oraz  podać  producenta  i  model  urządzenia.  Odwołujący  dokładnie  tak  uczynił, 

omyłkowo jednak wskazał na niekompletne określenie modelu podpórki. Oferując zgodnie  

z  wszelkimi  wymogami  specyfikacji  zaproponował  model  MIKIRAD  20/MR/R.2K  opisał  

go  jednak  omyłkowo  jako  nieistniejący  w  obrocie  model  MIKIRAD  20/MR/2K  (dowód  nr  1 

załącznik). 

Zamawiający  zwrócił  się  do  Odwołującego  stosownym  pismem  (otrzymanym  przez 

Odwołującego w dniu 20.02.2019 r.) stanowiącym wezwanie do złożenia wyjaśnień (dowód  

nr 

2  załącznik),  gdzie  wskazywał  na  wątpliwości,  co  do  zaproponowanego  urządzenia,  

w  świetle  innego  istniejącego  na  rynku  o  parametrach  niespełniających  kryteriów  SIWZ 

(wymogi  odnośnie  wagi  urządzenia).  Odwołujący,  terminowo  i  jednoznacznie  wyjaśnił 

zaistniałą  sytuację  Zamawiającemu,  wskazując  na  oczywistą  swoją  omyłkę  powstałą  przy 

wskazywaniu określenia modelu urządzenia wyjaśniając, że „zgubił" jedną literę w symbolu 

identyfikującym urządzenie:  

BALKONIK PRZESTAWNY: w ofercie popełniono literowy błąd  

jest: 

MIKIRAD 20/MR/2K  

p

owinno być:  MIKIRAD 20/MR/R.2K. 

Zamawiający  zaniechał  wykonania  obowiązku  płynącego  z  art.  87  ust.2  pkt  3  ustawy  Pzp.  

i  nie  dokonał  czynności  poprawy  omyłki  dotyczącej  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 

istotnych  warunków  zamówienia,  pomimo,  że  była  ona  oczywistą  omyłką  o  charakterze 

nieistotnym.  Jak  się  wydaje  z  uzasadnienia  Zamawiającego  o  odrzuceniu  oferty,  sam 

Zamawiający  omyłkowo  odczytał  oznaczenia  seryjne  producenta,  gdyż  w  uzasadnieniu 

odrzucenia broni swojego zachowania, uzasadniając je jakoby produkt o symbolu MIKIRAD 

20/MR/2K  istniał  w  obrocie,  tymczasem  takiego  produktu  nie  ma.  Zgodnie  z  Deklaracją 

Zgodności  firmy  MIKIRAD,  która  jest  producentem  balkoników  i  wprowadza  je  do  obrotu  

na  podstawie  Deklaracji  Zgodności  Nr:  03/13  z  dnia  01.01.2016  r.  MIKIRAD  20/MR/2K  

nie widnieje (dowód nr 3 załącznik). 


Oczywiście,  jak  przekonał  się  sam  Zamawiający,  łatwo  je  pomylić  z  innymi  produktami,  

ale  w  kontekście  przedmiotu  zamówienia,  zaoferowanej  ceny  produktu,  jego  parametrów  

i  wreszcie  w  kontekście  wyjaśnień  złożonych  przez  Odwołującego,  oczywistym  jest,  

że Odwołujący w swojej ofercie omyłkowo oznaczył oferowany produkt, jako MIKIRAD  

20/MR/2K  oferując  MIKIRAD  20/MR/R.2K.  Nie  ma  innego  zbliżonego  symbolu  producenta 

oferowanego urządzenia, które właśnie w ramach oczywistej omyłki mógłby być skorygowany 

przez  Zamawiającego  inaczej  niż  na  MIKIRAD  20/MR/R.2K  i  Zamawiający  powinien  

to 

uczynić.  W  konsekwencji  braku  wywiązania  się  z  obowiązku  ustawowego  przez 

Zamawiającego  i  dokonania  poprawy  oferty,  Zamawiający  bezpodstawnie  uznał  

ją za niezgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i bezzasadnie odrzucił 

ofertę Odwołującego, która jest ofertą najkorzystniejszą. 

Mając na uwadze powyższe, w tym argumenty faktyczne i prawne, w ocenie Odwołującego 

zachodzi konieczność uwzględnienia odwołania. 

Dnia 11 marca 

2019 roku do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił 

przys

tąpienie  wykonawca  Renomed  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa 

z siedzibą we Wrocławiu (zwany dalej Przystępującym) wnosząc o oddalenie 

odwołania. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron,  na  podstawie  zgromadzonego  

w  sprawie  materi

ału  dowodowego  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Stron,  Krajowa  Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. dalej: „Pzp”  

lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej 8 marca 2019 roku wobec czynności Zamawiającego z dnia  

5 marca 

2019 roku, zatem z zachowaniem terminu do wniesienia odwołania. Kopia odwołania 

została  przekazana  w  ustawowym  terminie  Zamawiającemu,  co  zostało  potwierdzone  

na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania.  

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu, 

a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  

oraz mo

żliwości poniesienia szkody.  


Izba 

ustaliła  brak  skuteczności  wniesionego  przez  wykonawcę  Renomed  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  we  Wrocławiu 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego.  Zgłoszenie 

przystąpienia nastąpiło z zachowaniem terminu określonego w art. 185 ust. 2 Pzp, jednakże 

kopia przystąpienia nie została przekazana Odwołującemu – co również zostało potwierdzone 

n

a posiedzeniu z udziałem stron. W związku z powyższym zgłoszenie przystąpienia zostało 

dokonane  z  naruszeniem  art.  185  ust.  2  Pzp 

i  nie  mogło  zostać  uznane  za  wniesione 

skutecznie. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie złożoną  

do akt sprawy, dowody złożone na rozprawie, a także stanowiska i oświadczenia Stron złożone 

ustnie na posiedzeniu i rozprawie, do protokołu. 

Izba ustaliła co następuje: 

Odwołujący  w  formularzu  oferty,  załącznik  3b  do  SIWZ,  Opis  oferowanego  sprzętu,  

w  pozycji  6 

–  Balkonik  przestawny  do  wstawania  z  dwoma  kółkami,  zaoferował  produkt: 

MIKIRAD  model/typ  20/MR/2k

,  wskazując,  iż  oferowane  urządzenie  spełnia  parametry 

okr

eślone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 

Izba ustaliła, iż Zamawiający dla balkonika przestawnego ustanowił w SIWZ (Załącznik nr 1 

do  SIWZ, 

Opis przedmiotu zamówienia, pkt 6) m.in. warunek w postaci maksymalnej wagi, 

która nie mogła przekroczyć 2,5 kg.  

Zamawiający  wystąpił  do  Odwołującego  pismem  z  dnia  20  lutego  2019  roku  

na  podstawie  art.  87  ust.  1  Pzp  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści  oferty,  m.in.  

w zakresie oferowanego 

balkonika przestawnego, w związku z okolicznością, iż Odwołujący 

zaoferował  balkonik  MIKIRAD  20/MR/2k,  wskazał  iż  zaoferowany  sprzęt  spełnia  parametry 

określone przez Zamawiającego w OPZ, a w wyniku weryfikacji oferty, Zamawiający uzyskał 

informację, że waga oferowanego balkonika wynosi 3,1 kg.  

W  odpowiedzi

,  Odwołujący  wyjaśnił,  iż  w  treści  oferty  doszło  do  oczywistej  omyłki 

podczas sporządzania oferty, a przedmiotem oferty Odwołującego miał być balkonik MIKIRAD 

20/MR/R.2k o wadze 1,95 kg. 

Pismem  z  dnia  5 

marca  2019  roku  Zamawiający  odrzucił  ofertę  Odwołującego 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1  w związku z art. 87 ust. 1 i na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, jako ofertę zawierającą produkt niespełniający wymogów zamawiającego, który 

następnie Odwołujący w ramach złożonych wyjaśnień zmienił, dokonując zmiany treści oferty. 


Izba  ustaliła,  iż  na  rynku  występują  dwa  balkoniki  przestawne  o  bardzo  zbliżonych 

modelach, 

lecz różnych parametrach technicznych: 

model: 20/MR.2k o wadze ~ 2,9 kg, oraz  

model: 20/MR/R.2k o wadze ~ 1,92 kg. 

Izba 

zważyła:  

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  iż  Izba  rozpoznając  zarzuty  podniesione  

w    odwołaniu,  ocenia  czynności  podjęte  przez  Zamawiającego,  odpowiadając  na  pytanie  

czy  Zamawiający  poprzez  wykonanie  konkretnych  czynności  w  postępowaniu,  lub  poprzez  

zaniechanie czynności do których był zobowiązany na podstawie ustawy, naruszył przepisy  

prawa zamówień publicznych. 

W  analizowanym  stanie  faktycznym  w  ocenie  Izby,  Zamawi

ającemu  nie  można  zarzucić 

naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wskazanym w odwołaniu. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 zgodnie z którym, Zamawiający 

odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp,  wskazać  należy,  

iż zarzut nie został potwierdzony. 

Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp 

Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

W  ocenie  Izby  w  niniejszej  sprawie  n

ie  istniały  podstawy  do  zastosowania  przez 

Zamawiającego przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Aby można było dokonać poprawy 

innej 

omyłki  -  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  -  muszą  zostać  spełnione 

następujące  przesłanki.  Przede  wszystkim  omyłka  nie  może  być  wynikiem  świadomego, 

zamierzonego  działania  wykonawcy,  wystąpienie  omyłki  powoduje  niezgodność  oferty  

z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  a  poprawienie  takiej  omyłki  nie 

spowoduje istotnych zmian w t

reści oferty. Aby przepis art. art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp mógł 

znaleźć zastosowanie, Zamawiający musi wiedzieć w jaki sposób ma dokonać poprawienia 

takiej omyłki a wiedza ta, musi mieć oparcie w treści oferty. Wobec okoliczności, iż Odwołujący 

nieprawidłowo określił model oferowanego balkonika, a na rynku istnieją dwa produkty, dwa 

modele balkoników przestawnych o prawie identycznych oznaczeniach modeli, Zamawiający 

nie 

miał  wiedzy,  który  z  nich  mógłby  być  objęty  treścią  oferty.  Wobec  powyższego, 


Zamawiający nie miał ale i nie mógł mieć wiedzy jak należy dokonać poprawienia innej omyłki 

w ofercie 

Odwołującego, co wykluczało możliwość zastosowania procedury objętej art. 87 ust. 

2 pkt 3 Pzp.  

W analizowanym stanie faktycznym d

ecyzja Zamawiającego co do sposobu poprawienia 

innej  omyłki  nie  wynikałaby  w  żaden  sposób  z  treści  złożonej  oferty,  a  jedynie  z  informacji 

uzyskanych od 

Odwołującego  w wyniku wyjaśnień treści oferty. Złożenie przez Odwołującego 

wyjaśnień,  które  zawierają  nowe  informacje,  niezawarte  uprzednio  w  treści  oferty  

jak 

np. wskazanie innych numerów katalogowych (niż te podane w ofercie) dla oferowanych 

produktów - prowadzi do uzupełnienia tej oferty o nowe treści, a w konsekwencji do zmiany 

treści  oferty.  W  dodatku  ww.  nowe  informacje  powodują,  że  oferta  podlegająca  w  swojej 

pierwotnej  treści  odrzuceniu,  po  złożeniu  wyjaśnień,  odrzuceniu  już  podlegać  nie  będzie.  

Tym  samym  wyjaśnienia  takie  zawierają  nowe  treści  powodujące  zmianę  pierwotnej  treści 

oferty

,  która  to  zmiana  jest  zmianą  istotną.  Przyjęcie  takich  wyjaśnień  należy  uznać  

za niezgodne nie tylko 

z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, który zakazuje dokonywania jakiejkolwiek 

zmian  w  treści  oferty,  ale  także  za  niezgodne  z    art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp,  który  nakazuje 

Z

amawiającemu  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz 

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Nie można bowiem uznać, że zasada 

równego  traktowania,  uczciwej  konkurencji  i  przejrzystości  została  zachowana,  jeżeli 

Zamawiający przyjmuje wyjaśnienia Odwołującego, w których podaje on nowe okoliczności, 

nie wynikające z treści oferty, a które będą skutkować koniecznością uznania jego oferty za 

zgodną z SIWZ, podczas gdy w swej pierwotnej treści oferta ta była z SIWZ niezgodna. Innymi 

słowy, za niedopuszczalne należy uznać zachowanie Odwołującego, który wskazuje w swojej 

ofercie  określone informacje,  a następnie,  po  ujawnieniu przez  Zamawiającego wątpliwości  

co 

do  zgodności  oferty  z  SIWZ,  podaje  nowe  okoliczności,  uzupełniające  ofertę  o  treść 

pozwalającą na „dostosowanie” tej oferty do stanu zgodnego z SIWZ. 

Powyższe w ocenie Izby potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (np. por. 

wyrok  z  dnia    2  maja  2018  r.  o  sygn.  akt  KIO  753/18) 

oraz  orzecznictwo  Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej.  Zasadnym  w  tym  miejscu  jest  powołanie  

się  na  orzecznictwo  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  –  posiłkowo,  celem 

dokonania  właściwej  wykładni  przepisów  ustawy  Pzp.  Należy  pamiętać  -  co  zostało 

potwierdzone  orzecznictwem  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  -  że  zasadą  

w  postępowaniu  jest  zakaz  modyfikowania  oferty  po  terminie  składania  ofert  (np.  wyrok  

w sprawie o sygn. akt C -387/14 Esaprojekt pr

zeciwko Województwu Łódzkiemu). Ponadto jak 

wskazano w wyroku w sprawie o sygn. akt C -

324/14 (Partner A. D.) Instytucja zamawiająca 

musi  zapewnić  w  szczególności,  że  żądanie  wyjaśnienia  oferty  nie  może  prowadzić  


do rezultatu porównywalnego w istocie z przedstawieniem przez oferenta nowej oferty (zob. 

podobnie wyrok z dnia 10 października 2013 r. Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, pkt 36).  

Mając  powyższe  na  względzie,  w  ocenie  Izby  Zamawiający  nie  był  uprawniony  

na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp 

do poprawienia innej omyłki, gdyż zmiany dokonane  

w wyniku poprawienia, w sposób istotny ingerowałyby w treść złożonej oferty, co należy uznać 

za niedopuszczalne. Gdyby w tej sprawie przy

jąć argumentację Odwołującego, to można by 

dojść do wniosków, że każda wadliwie, omyłkowo złożona oferta podlegałaby poprawieniu na 

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, z czym nie można się zgodzić. 

W ocenie 

Izby, oferta złożona przez Odwołującego, wobec zaoferowania nieistniejącego 

produktu  (tym  samym  produktu

,  którego  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ)  podlega 

obowiązkowi  odrzucenia  jej  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  bez  możliwości 

poprawienia 

innej  omyłki  na  podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp,  bowiem  sposób 

poprawienia  innej  omyłki  nie  jest  jednoznaczny,  a  przyjęcie  każdego  z  dwóch  sposobów 

poprawienia, 

spowoduje istotną zmianę treści złożonej oferty.  

W związku z powyższym zarzut należy uznać za niezasadny. 

Zdaniem Izby, 

Zamawiającemu nie można również postawić zarzutu naruszenia art. 7 ust. 3  

w związku z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  art.  7  ust.  3  Pzp:   

Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu 

zgodnie z przepisami ustawy. 

Zgodnie z art. 91 ust.1 Pzp: 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wobec  braku  czynności  Zamawiającego,  polegającej  na  wyborze  oferty  najkorzystniejszej, 

Izba  nie 

może  stwierdzić  dokonania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  naruszeniem  

ww.  przepisów,  bowiem  czynność  ta  jeszcze  nie  miała  miejsca,  Zamawiający  nie  dokonał 

jeszcze  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Zarzut  w  tym  zakresie  należy  uznać  

za przedwczesny, nie mający oparcia w czynnościach Zamawiającego. 

Ponadto, Izba wskazuje, iż nie rozpoznała zarzutu polegającego na zaniechaniu poprawienia 

w  ofercie  Odwołującego  oczywistej  omyłki  pisarskiej,  podniesionego  dopiero  na  rozprawie,  

a który nie został objęty treścią odwołania. Zgodnie z art. 192 ust. 7 Pzp: Izba nie może orzekać 

co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  


O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie 

do wyniku spraw oraz zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

zaliczając  na  poczet  niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania 

uiszczony przez Odwołującego. 

Przewodniczący: …………………….. 


wiper-pixel