KIO 407/19 POSTANOWIENIE dnia 18 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 407/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron w Warszawie w dniu 18 marca 

2019 r. 

odwołania wniesionego  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 marca 2019 

r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia WYG International 

Spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  oraz  D.  Z.  P.  Spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  WYG  International 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz D. Z. P. Spółka 

komandytowa z siedzibą w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt KIO 407/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Zarząd  Morskiego  Portu  Gdańsk  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Gdańsku 

prowadzi 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego  sektorowego  pod  nazwą 

„Doradztwo  dla  partnera  publicznego  w  przygotowaniu  projektu  partnerstwa  publiczno-

prywatnego dla inwestycji p

n. Budowa Portu Centralnego w Morskim Porcie w Gdańsku wraz 

z opracowaniem Studium Wykonalności dla ww. inwestycji w ramach prawa opcji.” Ogłoszenie 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z dnia  16 

października  2018  r.  pod  numerem  2018/S  199-452896.  Postępowanie  prowadzone  jest 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986;    dalej  „Ustawa  Pzp”).  Wartość 

szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. 

W  dniu  7 

marca  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wniesione  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  WYG 

Interna

tional Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz D. Z. P. 

Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w Warszawie  (dalej  jako  „Odwołujący”)  od  czynności 

Zamawiającego  polegającej  na  braku  uznania  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiebiorstwa 

dokonego przez Odwołującego w stosunku do informacji zawartych w: 

opinii w zakresie rozwiązania zadania problemowego z 17 grudnia 2018 r. załączonej do 

oferty Odwołującego złożonej w postępowaniu, 

uzasadnieniu  zastrzeżenia  informacji  złożonych  wraz  z  ofertą  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa z dnia 14 grudnia 2018 roku, w zakresie począwszy od zdania „Podobnie 

załączona do oferty Opinia z uwagi na swoją zawartość i sposób jej opracowania stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa" aż do końca pisma, włącznie ze wszystkimi złożonymi wraz 

nim załącznikami. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 

ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („u.z.n.k.") poprzez bezzasadne uznanie, 

że  Odwołujący  nie  wykazał,  że  zastrzegane  informacje  spełniają  wymagania  konieczne  do 

uznania  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  oraz,  że  rzekomo  nie  wykazał  łącznego 

wystąpienia  przesłanek  definicji  tajemnicy  przedsiębiorstwa  dla  zastrzeganych  informacji, 

podczas  gdy  wszelkie 

informacje  zastrzeżone  przez  Odwołującego  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa  spełniały  ustawowe  przesłanki  do  przyznania  im  takiego  charakteru  a 

Odwołujący  wykazał  spełnienie  w  stosunku  do  nich  wszystkich  przesłanek  z  art.  11  ust.  2 

u.z.n.k.  niezbędnych  do  skutecznego  zachowania  ich  w  tajemnicy  przed  podmiotami 

konkurencyjnymi wobec Odwołującego. 


W związku z tak postawionymi zarzutami Odwołujący wniósł o: 

merytoryczne  rozpatrzenie  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  odwołania  i  jego 

uwzględnienie w całości, 

2.  dopuszcz

enie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentacji  postępowania,  a  także 

dowodów, które zostaną powołane i przedłożone na rozprawie, 

nakazanie 

Zamawiającemu 

uznania 

skuteczności 

zastrzeżenia 

tajemnicy 

przedsiębiorstwa  dokonanej  przez  Odwołującego  w  stosunku  do  informacji  zawartych 

w opinii oraz uzasadnieniu tajemnicy opinii, 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego, w tym kosztów doradztwa prawnego, według norm przepisanych i zgodnie 

z fakturą przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie.  

Izba ustaliła, iż Zamawiający w dniu 11 marca 2019 r. poinformował wykonawców biorących 

udział  w  postępowaniu  o  wniesieniu  odwołania  przez  Odwołującego  oraz  przesłał  im  kopię 

odwołania.  W terminie  wynikającym  z  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  do  postępowania 

odwoławczego  nie  zgłosił  przystąpienia  żaden  wykonawca.  W  dniu  18  marca  2019  r.  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła  odpowiedź  Zamawiającego  na  odwołanie, 

której poinformował on, iż  uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu oraz 

wnosi o umorzenie postępowania.  

Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie fakt, iż do postępowania odwoławczego 

po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  żaden  wykonawca,  Izba  uznała,  że  zachodzą 

podstawy  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  posiedzeniu  niejawnym  na 

podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu  w  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba 

może  umorzyć  postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz 

uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie 

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza 

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Izba  zważyła,  że  skuteczne  skorzystanie  przez  Zamawiającego  z przysługującej  mu 

czynności dyspozytywnej, tj. uwzględnienia w całości zarzutów odwołania, w sytuacji gdy po 

str

onie  Zamawiającego  nie  przystąpił  do  postępowania  żaden  wykonawca,  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania.  Natomiast  dalsze  czynności,  które  Zamawiający  podejmie  w  celu  uczynienia 

zadość  żądaniom  odwołania,  pozostają  poza  oceną  Izby  w  ramach  ustalenia  zaistnienia 

przesłanki  umorzenia  postępowania  odwoławczego.  Podkreślić  jednak  należy,  iż  zgodnie 


dyspozycją  art.  186  ust.  2  in  fine  ustawy  Pzp  ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego 

obowiązek wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 186 ust. 2 u

stawy Pzp umorzyła postępowanie 

odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy 

Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1) 

Ustawy Pzp, uznając, że znoszą się one wzajemnie. Jednocześnie, mając na względzie fakt, 

iż  uwzględnienie  przez  Zamawiającego  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  w  całości 

nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu 

kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel