KIO 405/19 WYROK dnia 25 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 405/19 

WYROK 

  z dnia 25 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Anna Osiecka  

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  7  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  

Pollight  Sp

.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  w postępowaniu  prowadzonym  

przez zamawiającego Gminę Pińczów 

orzeka: 

Oddala odwołanie

2.  Kosztami 

postępowania obciąża wykonawcę Pollight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Pollight Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, tytułem wpisu od odwołania,  

zasądza  od  wykonawcy  Pollight  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  na  rzecz 

zamawiającego Gminy Pińczów kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset 

złotych  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  strony  poniesionych  w  związku  

z wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia jego 

dor

ęczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do 

Sądu Okręgowego w Kielcach.  

Przewodniczący:    ………………………………… 


Sygn. akt KIO 405/19 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Pińczów,  dalej  „Zamawiający”,  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Wsparcie 

gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy 

Pińczów. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa 

Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 15 lutego 2019 r. pod numerem 2019/S 033-073803. 

W dniu 7 marca 2019 r. wykonawca Pollight Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie, dalej 

„Odwołujący”, wniósł odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie w 

„Dokumentacji 

technicznej”,  będącej  aktualizacją  dokumentacji  „Audyt  efektywności  energii 

elektrycznej  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Pińczów  wraz  z 

inwentaryzacj

ą na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS oraz 

aplikacją  w  „Chmurzę”,  stanowiącą  Załącznik  nr  7  do  SIWZ,  w  ramach  rozdziału 

„Wymagania  dla  ofert  równoważnych”  w  pkt  1  dodatkowego  nowego  na  gruncie 

postępowania  wymagania  —  W  przypadku  zastosowania  innych  opraw 

oświetleniowych niż przyjęte w dokumentacji programowej należy wykazać że oprawy 

oświetleniowe  przyjęte  w  projekcie równoważnym  gwarantują wartości  parametrów 

oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż  wyliczone w projekcie posiadanym 

prze

z  Zamawiającego,  co  stanowi  wymóg  nadmierny  i  nieproporcjonalny  do 

przedmiotu zamówienia, naruszający zasadę proporcjonalności warunków udziału w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  zasadę  równego 

traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji,  który  to  wymóg,  jako  obiektywnie 

nieuzas

adniony,  uniemożliwia  określonym  podmiotom  złożenie  oferty  i  udział  w 

postępowaniu,  mając  na  względzie  okoliczność,  stosownie  do  której  podstawą  do 

wyliczeń i weryfikacji prawidłowego oświetlenia ulic winno być spełnienie wymagań 

powszechnie obowiązującej normy PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie drogowe”, a nie 

uzyskiwanie wyników obliczeń jakie wyliczył jeden producent opraw oświetleniowych; 

art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie w  

„Dokumentacji 

technicznej”,  będącej  aktualizacją  dokumentacji  „Audyt  efektywności  energii 

elektrycznej  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Pińczów  wraz  z 

inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS oraz 


aplikacją  w  „Chmurzę”,  stanowiącą  Załącznik  nr  7  do  SIWZ,  w  ramach  rozdziału 

„Wymagania  dla  ofert  równoważnych”  w  pkt  2  dodatkowego  nowego  na  gruncie 

postępowania wymagania — Ze względu na specyficzną dla opraw oświetleniowych 

drogow

ych  niepowtarzalność  charakterystyk  świetlnych  zamawiający  dopuszcza 

tolerancje 

w  stosunku  do  wymaganych  dokumentują  programową  parametrów 

oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu oświetleniowego uzyskanego za pomocą 

opraw  uznawanych  za 

równoważne  podane  są  poniżej.  Celem  przyprowadzenia 

modernizacji  jest  nie  tylko  osiągnięcie  efektu  ekologicznego  i  ekonomicznego,  ale 

przede 

wszystkim poprawa bezpieczeństwa i parametrów oświetleniowych na terenie 

gminy  Pińczów  elementem  bezpośrednio  związanym  z  bezpieczeństwem  jest 

luminancja  dlatego  zamawiający  wymaga  aby:  Luminacja  L1  i.L2-  nie  mniej  niż  w 

dokumentach  zamawiającego.  Równomierność  Uo1  i  Uo2  nie  mniej  niż  5%  w 

projekcie. 

Równomierność UI1 i Ul2 nie mniej niż 5% niż w programie. TI nie więcej 

niż 5 % niż w programie. SR nie mniej niż 10% w stosunku do wartości w programie

Kąt  zamontowania opraw-,  jeśli  będzie wymagany inny  niż  w  programie  to  oprawa 

musi  posiadać  możliwości  ustawienia  go  bez  konieczności  zmiany  wysięgnika,  co 

stanowi  wymóg  nadmierny  i  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia, 

naruszający  zasadę  proporcjonalności  warunków  udziału  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz zasadę równego traktowania wykonawców 

i  uczciwej  konkurencji,  który  to  wymóg,  jako  obiektywnie  nieuzasadniony, 

uniemożliwia określonym podmiotom złożenie oferty i udział w postępowaniu, mając 

na  względzie  okoliczności  stosownie  do  których:  podany  przez  Zamawiającego 

zakres tolerancji do obliczeń ma charakter pozorny i nic niewnoszący do możliwych 

obliczeń, a w konsekwencji uniemożliwiający zastosowanie jakichkolwiek rozwiązań 

równoważnych,  podstawą  do  wyliczeń  i  weryfikacji  prawidłowego  oświetlenia  ulic 

winno  być  spełnienie  wymagań  powszechnie  obowiązującej  normy  PN-EN 

6 „Oświetlenie drogowe”, a nie uzyskiwanie wyników obliczeń jakie wyliczył 

jeden  producent  opraw  oświetleniowych;  tolerancje  dla  wyników  obliczeń 

fotometrycznych  powinny  być  porównywane  wyłącznie  z  wartością  luminancji 

uzyskanej w projekcie bazowym, a nie 

porównywane z całym zestawem parametrów 

unikalnych dla optyki użytej w oprawach oświetleniowych jednego producenta tj. firmy 

Philips,  które  wg  Zamawiającego  i  tak  nie  mają  znaczenia  dla  poprawy 

bezpieczeństwa takiego jak luminancja; 

naruszenie art. 7 ust. 1, art. 25 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez 

stawianie  w

ykonawcom  wygórowanych  wymagań,  nieproporcjonalnych  do  potrzeb 

Zamawiającego,  a  także  poprzez  nieuzasadnione  preferowanie  wykonawców 

dysponujących oprawami identycznym w stosunku do tych na których Zamawiający 


oparł  wyliczenia  fotometryczne,  tj.  firmy  Philips,  podczas  gdy  nie  ma  żadnych 

przeciwskazań, aby produkty innych producentów, spełniające parametry określone 

w normie PN-

EN 13201:2016 „Oświetlenie drogowe”, a istniejące i dostępne na rynku, 

jednakowoż nieposiadające fikcyjnych i pozornych warunków tolerancji oraz kryteriów 

równoważności wprowadzonych przez Zamawiającego do SIWZ w dniu 25.02.2019 

r.,  mogły  zostać  zastosowane  przy  realizowaniu  przez  wykonawców  przedmiotu 

zamówienia; 

art. 29 ust. 1 ustawy Pp 

poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób 

niejednoznaczny  oraz  niespójny,  uniemożliwiający  Odwołującemu  złożenie  oferty  i 

tym samym ubieganie się o udzielenie zamówieniawyrażające się w wewnętrznej 

sprzeczności  zachodzącej  pomiędzy:  postanowieniami  Załącznika  nr  7  do  SIWZ 

wprowadzonego  do  postępowania  w  dniu  25.02.2019  r.  pt.  „Dokumentacja 

techniczna”,  będąca  aktualizacją  dokumentacji  „Audyt  efektywności  energii 

elektrycznej  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Pińczów  wraz  z 

inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS oraz 

aplikacją  w  „Chmurze”,  w  którym  Zamawiający  wskazał  na  liczbę  opraw 

oświetleniowych  podlegających  modernizacji  podając  liczbę  2235  szt.; 

postanowieniami  Załącznika  nr  8  do  SIWZ  pt.  „Przedmiar”,  w  którym  Zamawiający 

wskazał  na  liczbę  opraw  oświetleniowych  podlegających  modernizacji,  która  po 

zsumowaniu daje liczbę 2232 szt.; 

art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób 

niejednoznaczny  oraz  niespójny,  uniemożliwiający  Odwołującemu  złożenie  oferty  i 

tym samym ubieganie się o udzielenie zamówieniawyrażające się w wewnętrznej 

sprzeczności  zachodzącej  pomiędzy:  postanowieniami  Załącznika  nr  7  do  SIWZ 

wprowadzo

nego  do  postępowania  w  dniu  25.02.2019  r.  pt.  „Dokumentacja 

techniczna”,  będąca  aktualizacją  dokumentacji  „Audyt  efektywności  energii 

elektrycznej  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Pińczów  wraz  z 

inwentaryzacją na platformie elektronicznej z  wykorzystaniem elementów GIS oraz 

aplikacją  w  „Chmurze”,  w  którym  Zamawiający  w  tabeli  „Oprawy  przed  i  po 

modernizacji  z  określeniem  mocy  rzeczywistych”  (str.  4  Załącznika  nr  7  do  SIWZ) 

wskazał  zarówno  jakich  ilości  oraz  jakiej  mocy  jednostkowej  opraw  oczekuje  od 

Wykonawcy  w  ramach  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  tj.  wskazując 

następujące wartości: 281 szt. — 19W, 424 szt. — 22W, 792 szt. — 25W, 2 szt. — 

27W, 134 szt. - 29 W, 250 szt. - 32W, 1 szt. - 33W, 69 szt. - 34W, 74 szt. 

— 39 W, 30 

szt. 

—  41W,  54  szt.  -  42W,  63  szt.  -  48W,  34  szt.  -  54W,  27  szt.  —  61W; 

postanowieniami  Załącznika  nr  8  do  SIWZ  pt.  „Przedmiar”,  w  którym  Zamawiający 

wskazał na str. 14 w ramach „Zestawienia materiałów” zarówno jakich ilości oraz jakiej 


mocy  jednostkowej  opraw  oczekuje  od  Wykonawcy  w  ramach  zrealizowania 

przedmiotu  zamówienia  tj.  wskazując  następujące  wartości:  oprawa  LED  BGP203 

38,IW - 6 kpi., oprawa LED BGP203 38,1W - 32 kpi., oprawa LED BGP203 42,3W - 

146 kpi., oprawa LED BGP203 54,5W - 99 kpi., oprawa LED BGP203 71,9W - 16 kpi., 

oprawa LED BGP203 89,2W - 42 kpi, oprawa LED BDP101 PCC lxGRN15/830 DM 

14,3W - 23 kpi., oprawa LED BDP101 PCC lxGRN30/830 DM 25,5W - 14 kpi, oprawa 

LED  BDP101  PCC  lxGRN35/830  DM  29,2W  -  13  kpi.,  oprawa  LED  BDP101  PCC 

lxGRN40/830  DM  34,6W  -  23  kpi.,  oprawa  LED  BDP101  PCC  lxEC050/830  DM 

48,6W - 22 kpi., oprawa LED BDP791 FG 36xGRN57/830 56W - 32 kpi., oprawa LED 

BDP791 FG 18xECO38/830 39,IW - 2 kpi, oprawa LED BDP791 FG 40xEC080/830 

87W - 56 kpi., oprawa LED BDP791 FG 40xGRN47/830 43,8W- 15 kpi., oprawa LED 

BGP203  42,3W  -  1139  kpi.,  oprawa  LED  BGP203  54,5W  -  354  kpi,  oprawa  LED 

BGP203  71,9W  -  138  kpi.,  oprawa  LED  BGP203  89,2W  -  38  kpi.,  oprawa  LED 

BGP203  109W  -  22  kpi; 

postanowieniami Załącznika  nr  7  do  SIWZ pt.  „Obliczenia 

fotometryczne.  Audyt  ef

ektywności  energii  elektrycznej  oświetlenia  ulicznego  na 

tereni

e gminy Pińczów” z dnia 15.10.2018 sporządzone prze2 AVC Polska Sp. z o.o. 

(Zal_7_Obliczenia_LED.pdf)  w  oparciu  o  oprogramowanie  Dialux, 

w  którym 

Zamawiający wskazał na str. 6-7 w ramach „Zestawienia materiałów” zarówno jakich 

ilości  oraz  jakiej  mocy  jednostkowej  opraw  oczekuje  od  Wykonawcy  w  ramach 

zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  dotyczącym  opraw  ulicznych,  tj. 

wskazując  następujące  wartości:  oprawa  PHILIPS  BGP202 T25  1  xLED30-4S/740 

DN10 19W - 60 szt., oprawa PHILIPS BGP202 T25 1 xLED35-4S/740 DN10 22W - 

34 szt., oprawa PHILIPS BGP202 T25 1 xLED40-4S/740 DN10 25W - 76 szt., oprawa 

PHILIPS  BGP202  T25  1  xLED45-4S/740  DN10  28,5W  -  24  szt.,  oprawa  PHILIPS 

BGP202  T25  1  xLED50-4S/740  DM12  31,5W 

—18  szt.,  oprawa PHILIPS  BGP202 

T25  1  xLED50-4S/740  DN10  31,5W  -  21  szt.,  oprawa  PHILIPS  BGP202  T25  1 

xLED60-4S/740  DN10  38,5W  -15  szt.,  oprawa  PHILIPS  BGP243  T25  1  xLED100-

4S/740 DN10 61W -17 szt., oprawa PHILIPS BGP243 T25 1 xLED70-4S/740 DN10 

41,5W 

—19 szt., oprawa PHILIPS BGP243 T25 1 xLED90-4S/740 DN10 54W - 5 szt., 

oprawa  PHILIPS  BDP100  PCC  1  xLED20/740  DM  14,4W  -  6szt,  oprawa  PHILIPS 

BDP100  PCC  1  xLED40/740  DM  28W  -  4  szt.,  oprawa  PHILIPS  BDP100  PCC  1 

xLED50/740 DM 35,5W - 4 szt., oprawa PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED70/740 DM 

48W - 23 szt., oprawa PHILIPS BSP794 MIC-BK FG T25 1 xLED42- 4S/740 DM11 

26,5W-6szt.,  oprawa  PHILIPS  BSP794  MIC-BK  FG  T25  1  xLED53-  4S/740  DM11 

34W-6szt., oprawa PHILIPS BSP794 MIC-BK FG T25 1 xLED53- 4S/740 DW10 34W-

31 szt., oprawa PHILIPS BSP794 MK-BIC FG T25 1 xLED63- 4S/740 DM11 41W - 8 

szt., oprawa PHILIPS BSP794 MK-BIC FG T25 1 xLED74- 4S/740 DW10 45,5W 

— 8 


szt.; 

postanowieniami  Załącznika  nr  7  do  SIWZ  pt.  „Pińczów.  Audyt  efektywności 

energii  elektrycznej  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  gminy  Pińczów”  z  dnia 

sporządzone 

przez 

AVC 

Polska 

Sp. 

o.o. 

(Zal_7_Obliczenia_fotometryczne_Parkowe_LED.pdf)  w  oparciu  o  oprogramowanie 

Dialux 

— w którym Zamawiający wskazał na str. 4-5 w ramach „Pińczów/Lista opraw” 

zarówno jakich ilości oraz jakiej mocy jednostkowej opraw oczekuje od Wykonawcy 

w  ramach  zrealizowania  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  dotyczącym  opraw 

parkowych: oprawa PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED20/740 DM 14,4W - 6 szt., oprawa 

PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED40/740 DM 28,0W - 4 szt., oprawa PHILIPS BDP100 

PCC 1 xLED50/740 DM 35,5W - 4 szt., oprawa PHILIPS BDP100 PCC 1 xLED70/740 

DM 48,OW - 23 szt., oprawa PHILIPS BSP794 MK-BIC FG T25 1 xLED42- 4S/740 

DM11 26,5W 

— 6 szt.., oprawa PHILIPS BSP794 MK-BIC FG T25 1 xLED53- 4S/740 

DM11 34,OW - 6 szt., oprawa PHILIPS BSP794 MK-BIC FG T25 1 xLED53- 4S/740 

DW10  34,OW 

—  31  szt.,  oprawa  PHILIPS  BSP794  MIC-BK  FG  T25  1  xLED63- 

4S/740 DM11 41,0W - 8 szt., oprawa PHILIPS BSP794 MIC-BK FG T25 1 xLED74- 

4S/740 DW10 45,5W 

— 8 szt.; 

art. 29 ust. 1 ustawy Pzp 

poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób 

niejednoznaczny  oraz  niespójny,  uniemożliwiający  Odwołującemu  złożenie  oferty  i 

tym samym ubieganie się o udzielenie zamówienia, wyrażające się w wewnętrznej 

sprzeczności  zachodzącej  pomiędzy:  postanowieniami  Załącznika  nr  7  do  SIWZ 

wprowadzonego  do  postępowania  w  dniu  25.02.2019  r.  pt.  „Dokumentacja 

techniczna”,  będąca  aktualizacją  dokumentacji  „Audyt  efektywności  energii 

elektrycznej  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Pińczów  wraz  z 

inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS oraz 

aplikacją w „Chmurze”, w którym Zamawiający zamieścił szczegółowe opisy opraw 

parkowych  tj.  oprawa  ozdobna  typ  1  i  oprawa  ozdobna  typ  2;  postanowieniami 

Załącznika nr 7 do SIWZ wprowadzonego do postępowania w dniu 25.02.2019 r. pt. 

„Dokumentacja techniczna”, będąca aktualizacją dokumentacji  „Audyt efektywności 

energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pińczów wraz z 

inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS oraz 

aplikacją w „Chmurze”, w którym Zamawiający zamieścił przykładowe rysunki opraw 

parkowych, 

tj.  oprawa  ozdobna  typ  1  i  oprawa  ozdobna  typ  2,  które  zostały 

zamienione względem siebie i są sprzeczne w stosunku do zawartych w Załączniku 

nr 7 do SIWZ op

isów tych opraw parkowych; 

naruszenie  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wprowadzenie  do  SIWZ  w  dniu 

12.02.2019  r.  i  przygotowanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  z  naruszeniem  zasady 


proporcjonalności wymagań stawianych wykonawcom, nieprzystających do potrzeb 

Zamawiającego; 

naruszenie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wprowadzenie w  

„Dokumentacji technicznej”, będącej aktualizacją dokumentacji „Audyt efektywności 

energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pińczów wraz z 

inwentaryzacją na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementów GIS oraz 

aplikacją  w  „Chmurzę”,  stanowiącą  Załącznik  nr  7  do  SIWZ,  w  ramach  rozdziału 

„Wymagania dla ofert równoważnych”  w pkt 2 lit. f dodatkowego nowego na gruncie 

postępowania wymagania — Kąt zamontowania opraw-, jeśli będzie wymagany inny 

niż w programie to oprawa musi posiadać możliwości ustawienia go bez konieczności 

zmiany 

wysięgnika, co stanowi wymóg nadmierny i nieproporcjonalny do przedmiotu 

zamówienia,  naruszający  zasadę  proporcjonalności  warunków  udziału  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  zasadę  równego 

traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji,  który  to  wymóg,  jako  obiektywnie 

nieuzasadniony,  uniemożliwia  określonym  podmiotom  złożenie  oferty  i  udział  w 

post

ępowaniu, mając na względzie okoliczności stosownie do których: postanowienie 

to 

stoi w sprzeczności z zapisem na str. 11 tego samego dokumentu, zgodnie z którym 

Uchwyt montażowy oprawy musi umożliwiać: [...] b) Regulację położenia oprawy w 

zakresie -20o 

do +20o z krokiem nie mniejszym niż 5o przy montażu bezpośrednim 

lub  na 

wysięgniku;

zdecydowana  większość  producentów  opraw  oświetleniowych 

wysokiej klasy oferuje jako standardową regulację kątów położenia w zakresie od -15 

do +15 stopni; takie postanowienie 

i takie rozwiązanie techniczne preferuje w sposób 

zupełnie  nieuprawniony  i  nieuzasadniony  interesami  Zamawiającego  wykonawców 

oferujących oprawy jednego producenta tj. firmy Philips. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

modyfikację postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z treścią 

uzasadnienia. 

Odwołujący  wskazywał,  że  wymóg  w  zakresie minimalnego poziomu  parametrów 

oświetleniowych  nie  gorszych  niż  w  dokumentacji  programowej,  dotyczy  wszystkich  ulic 

objętych modernizacją oświetlenia. Wymagania Zamawiającego są  bardziej restrykcyjne, 

niż te, które zostały przewidziane we wzorcowej normie PN-EN 13201:2016 „Oświetlenie 

drogowe”, co może w efekcie doprowadzić do nadmiernego oświetlenia obszarów objętych 

modernizacją, a w konsekwencji spowoduje niemożność osiągnięcia efektu ekologicznego 

w  związki  z  faktem  użycia  opraw  o  mocy  wyższej,  niż  wymagają  tego  uwarunkowania 

zamierzonej  inwestycji.  Ponadto, 

Zamawiający  wymagając  parametrów  oświetleniowych 

bardziej 

restrykcyjnych  niż  te  przewidziane  we  wzorcowej  normie  PN-EN  13201:2016 


„Oświetlenie  drogowe”  może  doprowadzić  do  nieosiągnięcia  takiego  efektu 

ekonomicznego,  jaki  mógłby  zostać  osiągnięty,  gdyby  wystarczającym  było  spełnienie 

wymagań  normy  PN-EN  13201:2016  „Oświetlenie  drogowe”,  co  w  konsekwencji 

doprowadzić  może  do  nieefektywnego  zarządzania  procesem  zakupowym  przez 

Zamawiającego.  W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  dopuścił  się  naruszenia  zasady 

proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz  zasady 

równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji.  Nadto, 

Zamawiający,  wskazując że celem przeprowadzenia modernizacji oświetlenia jest nie tylko 

osiągnięcie efektu ekologicznego i efektu ekonomicznego, ale przede wszystkim poprawa 

bezpieczeństwa  i  parametrów  oświetleniowych  na  terenie  Gminy  Pińczów,  której 

elementem  jest  właściwa  luminacja,  nie  załączył  do  dokumentacji  przetargowej 

jakiejkolwiek  analizy  technicznej  wskazującej  na  fakt,  iż  luminacja  na  jezdni  ma  większy 

wpływ  na  bezpieczeństwo  drogowe  niż  pozostałe  parametry  oświetleniowe,  takie  jak 

chociażby równomierność ogólna i wzdłużna oświetlenia na jezdni czy poziom olśnienia. W 

związku z powyższym brak jest podstaw do przyjęcia, iż wyniki obliczeń fotometrycznych 

sporządzonych  w  oparciu  o  oprawy  firmy  Philips  spowodują  rzeczywistą  poprawę 

bezpieczeństwa na drodze.  Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwia 

udział  w  postępowaniu  wykonawcom,  których  oferta  zostanie  opracowana  na  innych 

oprawach 

ulicznych oraz parkowych niż oprawy producenta Philips. 

Do  postępowania  odwoławczego  w  ustawowym  terminie  nie  przystąpił  żaden 

wykonawca.   

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska 

stron

, złożone w pismach procesowych, jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, 

iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania,  

w  szczególności:  z  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  ogłoszenia  

o  zamówieniu,  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  jej 

uzupełnieniem z dnia 25 lutego 2019 r. Izba wzięła również pod uwagę stanowiska wyrażone 

w  odwołaniu,  a także  oświadczenia  i  stanowiska  stron  wyrażone  ustnie  do  protokołu 

posiedzenia i rozprawy w dniu 21 marca 2019 r.  

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje. 

P

rzedmiotem  zamówienia  jest  wsparcie  gospodarki  niskoemisyjnej  poprzez 

modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów.  


W dniu 25 lutego 2019 r.  

Zamawiający dodał w „Dokumentacji technicznej”, będącej 

aktualizacją dokumentacji „Audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na 

terenie  Miasta  i  Gminy  Pińczów  wraz  z  inwentaryzacją  na  platformie  elektronicznej  z 

wykorzystaniem  elementów  GIS  oraz  aplikacją  w  „Chmurki”,  stanowiącej  Załącznik  nr  7  do 

SIWZ

w  ramach  rozdziału  „Wymagania  dla  ofert  równoważnych”,  w  pkt  1  wymaganie  

przypadku  zastosowania  innych  opraw  oświetleniowych  niż  przyjęte  w  dokumentacji 

programowej należy wykazać, że oprawy oświetleniowe przyjęte w projekcie równoważnym 

gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wyliczone w 

projekcie posiadanym prze

z Zamawiającego.  

W pkt 2 

ww. załącznika Zamawiający wskazał, że Ze względu na specyficzną dla opraw 

oświetleniowych  drogowych  niepowtarzalność  charakterystyk  świetlnych  zamawiający 

dopuszcza  tolerancje  w  stosunku  do  wymaganych  dokumentują  programową  parametrów 

oświetleniowych dróg. Tolerancje dla efektu oświetleniowego uzyskanego za pomocą opraw 

uznawanych za równoważne podane są poniżej. Celem przyprowadzenia modernizacji jest nie 

tylko  osiągnięcie  efektu  ekologicznego  i  ekonomicznego,  ale  przede  wszystkim  poprawa 

bezpiecz

eństwa  i  parametrów  oświetleniowych  na  terenie  gminy  Pińczów  elementem 

bezpośrednio związanym z bezpieczeństwem jest luminancja dlatego zamawiający wymaga 

aby: a) Luminacja L1 i.L2- 

nie mniej niż w dokumentach zamawiającego. b) Równomierność 

Uo1 i Uo2 nie 

mniej niż 5% w projekcie. c) Równomierność UI1 i Ul2 nie mniej niż 5% niż w 

programie. d) 

TI nie więcej niż 5 % niż w programie. e) SR nie mniej niż 10% w stosunku do 

wartości  w  programie.  f)  Kąt  zamontowania  opraw-,  jeśli  będzie  wymagany  inny  niż  w 

programie  to  oprawa  musi  posiadać  możliwości  ustawienia  go  bez  konieczności  zmiany 

wysięgnika. 

W pkt 2 lit. f ww. załącznika Zamawiający wskazał, że Kąt zamontowania opraw-, jeśli 

będzie wymagany inny niż w programie to oprawa musi posiadać możliwości ustawienia go 

bez  konieczności  zmiany  wysięgnika,  zaś  na  str.  11  tego  samego  dokumentu,  podano,  że  

Uchwyt montażowy oprawy musi umożliwiać: [...] b) Regulację położenia oprawy w zakresie -

20o do +20o z krokiem nie mniejszym niż 5o przy montażu bezpośrednim lub na wysięgniku. 

Izba 

zważyła, co następuje. 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

z  zastosowaniem  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wymaganych  przy 

procedurze,  której  wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwotę  określoną 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Izba  stwierdziła,  że  nie  zachodzą  przesłanki  do  odrzucenia  odwołania,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowanego  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Izba  uznała,  że  odwołanie  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  W  pierwszej  kolejności 

p

odkreślenia  wymaga  fakt,  że  postępowanie  przed  Izbą  jest  postępowaniem 

kontradyktoryjnym, a z istoty tego postępowania wynika, że spór toczą Strony postępowania i 

to  one  mają  obowiązek  przedstawiania  dowodów,  z  których  wywodzą  określone  skutki 

prawne. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilne

go ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 

która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Przepis ten wyraża dwie ogólne reguły, a mianowicie 

wymaganie  udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie 

określonych  skutków  prawnych  oraz  usytuowanie  ciężaru  dowodu  danego  faktu  po  stronie 

osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Reguła ta, znajduje swoje odzwierciedlenie 

w treści art. 190 ust. 1 ustawy Pzp zdanie pierwsze, który implementuje zasady kodeksowe na 

grunt postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, i stanowi, że  Strony i 

uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia 

faktów,  z których wywodzą skutki prawne (por. m.in. wyrok KIO z dnia 31 stycznia 2017 r., 

sygn. akt KIO 141/17; wyrok KIO z dnia 9 lipca 2016 r., sygn. akt KIO1591/16). Ponadto jak 

wskazał Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w wyroku z 19 

marca 2008 r. (sygn. akt XIX Ga 92/08) w 

postępowaniu odwoławczym przed KIO to strony 

postępowania, a nie Izba winna poszukiwać i wykazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. 

Zatem  obowiązkiem  strony,  na  której  spoczywa  ciężar  dowodu  jest  wskazanie  wszystkich 

okoliczności,  od  których  zależy  powodzenie  wnoszonego  odwołania.  Podobne  stanowisko 

przedstaw

ił Sąd Okręgowy  w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, w  wyroku z dnia 

kwietnia  2008  r.  (sygn.  akt  V  Ca  571/08),  stwierdzając,  że  kontradyktoryjny  charakter 

postępowania  odwoławczego  przed  KIO  pozostawia  inicjatywę  dowodową  stronom, 

nie  

nakładając na KIO obowiązku ustalenia prawdy materialnej.  

W  tok

u  postępowania  odwoławczego  to  odwołujący  jako  propagator  zaskarżenia 

przedstawia  argumenty,  przem

awiające  za  uznaniem  czynności  zamawiającego  jako 

niezgodnej z prawem i obowiązany jest niezgodność tę udowodnić. Zgodnie z regułą płynącą 

z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, to na o

dwołującym spoczywa ciężar dowiedzenia, że stanowisko 

z

amawiającego  jest  nieprawidłowe.  Ciężar  dowodu  rozumieć  należy  z  jednej  strony  jako 

obarczenie strony procesu obowiązkiem przekonania Krajowej Izby Odwoławczej dowodami 

o  słuszności  swoich  twierdzeń,  a  z  drugiej  konsekwencjami  zaniechania  realizacji  tego 

o

bowiązku  lub  jego  nieskuteczności,  którymi  jest  zazwyczaj  niekorzystny  dla  strony  wynik 

postępowania. Powyższa  argumentacja  znajduje  również  zastosowanie  wobec  zarzutu 


nieprawidłowego  opisania  przedmiotu  zamówienia,  uniemożliwiającego  złożenie  oferty 

Odwołującemu. 

W  ocenie  Izby  w  niniejszym  stanie  faktycznym  Odwołujący  nie  wykazał  za  pomocą 

jakichkolwiek 

dowodów, że jedynie wykonawcy oferujący oprawy oświetleniowe spółki Philips 

są w stanie złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu. W szczególności, w świetle dowodów 

przedstawionych  przez  Zamawiającego,  nie  można  stwierdzić,  że  opisany  przedmiot 

zamówienia  uniemożliwia  Odwołującemu  złożenie  oferty  oraz  że  preferuje  tylko  jednego 

producenta. 

Zamawiający  wskazał  na  rozprawie  na  możliwość  opraw  co  najmniej  trzech 

producentów  (Philips,  Schreder,  Thorn),  na  podstawie  złożonych  dowodów.  Zamawiający 

zauważył,  że  dokumentacja  postępowania  nie  mówi  o  parametrach  poszczególnych  lamp, 

tylko o średnich.  

W  związku  z  powyższym  w  ocenie  składu  orzekającego  nie  można  zgodzić  się  z 

Odwołującym, że doszło do naruszenia art. 29 ust. 2 ustawy Pzp. W ocenie Izby w tym stanie 

faktycznym  Odwołujący  nie  przedstawił  żadnego  dowodu  wskazującego,  że  na  rynku 

występuje tylko jeden producent oferujący wymagane oprawy. Zdaniem Izby przedstawiane 

naruszenia  są  pokazywane  w  sposób  ogólny,  nieskonkretyzowany,  lakoniczny,  bez  ich 

uszczegółowienia w zakresie niezbędnym, aby możliwe było jednoznaczne stwierdzenie, że w 

niniejszym postępowaniu można zaoferować jedynie oprawy uliczne producenta Philips. Tym 

bardziej,  że  Zamawiający  wykazał  poprzez  złożone  dowody,  że  Odwołujący  ma  możliwość 

złożenia oferty opartej o produkty innych producentów, wykazał też, że istnieje na rynku kilku 

producentów oferowanego sprzętu.  

Nale

ży  również  podkreślić,  że  Zamawiający  określa  swoje  wymagania  według 

własnych  potrzeb,  do  czego  jest  uprawiony.  Jeśli  powyższe  postanowienia  nie  naruszają 

zasady uczciwej konkurencji, 

co w tym postępowaniu odwoławczym nie zostało wykazane, 

Zamawiający  uprawniony  jest  do  określenia  swoich  wymagań  według  własnego  uznania. 

Niewątpliwie opis przedmiotu zamówienia nie może ograniczać uczciwej konkurencji, zgodnie 

z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, niemniej to z

amawiający jako gospodarz postępowania decyduje 

co ma być przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem że opis przedmiotu zamówienia nie 

może utrudniać uczciwej konkurencji. Nie można zasady uczciwej konkurencji pojmować tak, 

że  zamawiający  winien  zaakceptować  każde  świadczenie,  nawet  niezgodne  z  jego 

potrzebami,  jedy

nie  dlatego,  że  może  je  zrealizować  większy  krąg  podmiotów.  Taki  tok 

rozumowania sprowadziłby zamówienia publiczne  do roli instrumentu pozyskiwania dóbr o 

przeciętnej,  niczym  niewyróżniającej  się  jakości,  a  nadto  o  cechach  nieuwzględniających 

usprawiedliwionych potrzeb zamawiających (vide: wyrok KIO  z dnia 23 marca 2017 r., sygn. 

akt KIO 445/17). 


Izba  podziela  stanowisko,  że  art.  29  ustawy  Pzp  nie  powinien  być  odnoszony  do 

sytuacji jednego wykonawcy i trudności, jakie mogą u tego wykonawcy wystąpić z uwagi na 

takie,  a  nie  inne  wymagania  zamawiającego.  Przepis  ten  nie  powinien  być  również 

odczytywany  w  ten  sposób,  że  nakłada  na  zamawiającego  obowiązek  uwzględnienia  i 

wyeliminowania  z  opisu  przedmiotu  zamówienia  uzasadnionych  wymagań,  które  dla 

w

ykonawcy mogą stanowić źródło ewentualnych niedogodności czy potrzeby reorganizacji 

swojej pracy bądź stworzenia nowych rozwiązań dostosowanych do realizacji konkretnego 

zamówienia

vide:  wyrok  KIO    z  dnia  11  sierpnia  2016  r.,  sygn.  akt  KIO  1417/16). 

Należy 

również  zwrócić  uwagę,  że  Zamawiający  uzasadnił  swoje  potrzeby,  podnosząc  m.in.  że 

uzyskanie efektu z audytu stanowi niezbędny wymóg do uznania wydatku za kwalifikowany.  

Równocześnie Izba podnosi, że rozpatrując odwołanie, bada jedynie legalność działań 

zamawiającego,  a  nie  poprawę  bezpieczeństwa  na  drodze  poprzez  wskazanie  rozwiązań 

opisanych przez zamawiającego, czy też nieosiągnięcie konkretnego efektu ekonomicznego. 

Stąd  też,  jeżeli  Izba  dojdzie  do  przekonania,  że  odwołujący  nie  wykazał,  aby  wymagania 

zamawiającego prowadziły do uprzywilejowania jednego producenta, nie może odnosić się w 

pozostałym  zakresie  do  merytorycznej  zasadności  żądania  spełnienia  przez  przedmiot 

zamówienia takich wymagań.  

Izba wskazuje 

także, iż powoływanie się Odwołującego na naruszenie art. 25 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp poprzez stawianie 

warunków wygórowanych i nieproporcjonalnych do potrzeb 

zamawiającego, a także poprzez oparcie wyliczeń fotometrycznych o dane spółki Philips jest 

nieuzasadnione.  Zgodnie  z  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  w 

postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyłącznie  oświadczeń  lub 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające  spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

określonych  przez  zamawiającego  zamawiający  wskazuje  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Dokumenty 

te i  oświadczenia zostały  przykładowo określone  w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1126). W  niniejszym 

postępowaniu Zamawiający nie żądał od wykonawców dokumentów przedmiotowych, zatem 

nie sposób uznać, że w naruszył art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

W ocenie Izby nie doszło do naruszenia zasad prawa zamówień publicznych opisanych 

w  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zamawiający  prawidłowo  opisał  przedmiot  zamówienia, 

potwierdzając  że  równo  traktuje  wykonawców  w  postępowaniu,  bowiem  równe  traktowanie 

wykonawców oznacza jednakowe traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, 

bez stosowania przywilejów, ale także środków dyskryminujących wykonawców ze względu 


na  ich  właściwości.  Jej  przestrzeganie  polega  na  stosowaniu  jednej  miary  do  wszystkich 

wykonawców  znajdujących  się  w  tej  samej  lub  podobnej  sytuacji  (…)  (vide:  postanowienie 

Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt VIII Ga 22/08).  

Z uwagi na 

uwzględnienie przez Zamawiającego zarzutów nr 4, 5 oraz 6 z odwołania 

nie były one przedmiotem rozpoznania przez Krajową Izbą Odwoławczą.  

Wobe

c  tak  zaistniałego  stanu  faktycznego  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie  znalazła 

podstaw  do  uwzględnienia  niniejszego  odwołania.  W  konsekwencji  mając  na  względzie 

okoliczności niniejszej sprawy, orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192 ust. 

1 ust

awy Pzp. Zatem, odwołanie podlega oddaleniu. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  wyniku  

na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Prawa  zamówień  publicznych  oraz  w  oparciu  o  przepisy  

§ 3 i § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………… 


wiper-pixel