KIO 404/19 POSTANOWIENIE dnia 15 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 404/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:    Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  bez 

udziału  stron  w  dniu  15  marca  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

7 marca 2019 r. przez 

wykonawcę S&T Services Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21D, 02-

676  Warszawa

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Urząd  Ochrony  Konkurencji  

i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  dokonać  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  S&T  Services 

Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Postępu  21D,  02-676  Warszawa  stanowiącej  90%  uiszczonego  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2018  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 404/19 

U z a s a d n i e n i e 

Z

amawiający  -  Urząd  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów,  Pl.  Powstańców  Warszawy  1, 

00-950  Warszawa

,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

„Utworzenie  systemu  monitorowania  pomocy  publicznej  SHRIMP  ver.  2”.  Postępowanie 

prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr  2018/S  168  - 

382580  w  dniu  1.09.2018 

r.  Postępowanie  prowadzone  jest  z  zastosowaniem  przepisów 

właściwych dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) 

zwanej dalej „Pzp”. 

Odwołujący  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  zarzucając 

Zamawiającemu  zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Softiq  z  postępowania,  pomimo,  że 

wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, co stanowić miało 

naruszenie  art. 

24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  zaniechanie  wezwania  do  uzupełnienia 

dokumentów  i  zaniechanie  wezwania  do  wyjaśnienia  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie warunków w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia – naruszenia 

art.  26  ust.  3  i  4  ustawy  Pz

p  i  prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasady  równego 

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji – naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Odwołujący  w  dniu  15  marca  2019  roku,  przed  otwarciem  rozprawy  przed  Krajową 

Izbą Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  


w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  

pięćset złotych zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel