KIO 402/2019 POSTANOWIENIE dnia 20 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO  402/2019 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 marca  2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Członkowie:              Katarzyna Brzeska    

                                   Anna Wojciechowska 

                                                          Protokolant:             

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  oraz  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 20 marca  2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca  2019 r. przez odwołującego konsorcjum firm: 

Intaris Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 57; 01-

625 Warszawa i Intaris Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  ul.  Adama  Mickiewicza  57;  01  -  625 Warszawa  i 

Techsource  Sp.  z  o.o.  ul.  Kordeckiego  38;  05-

120  Legionowo  i  Techsource  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Kordeckiego 38; 05-120 Legionowo 

w postępowaniu powadzonym  przez zamawiającego: Energa Informatyka i Technologie Sp. 

z o.o. al. Grunwaldzka 472A; 80-

309 Gdańsk 

przy udziale 

przystępujących:  

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, 

po stronie odwołującego, 

2)  Infonet  Projekt  S.A.  Al.  Armii  Krajowej  220,  43-316  Bielsko-

Biała  po  stronie 

zamawiającego, 

SUNTAR  Sp.  z  o.o.  ul.  Boya  Żeleńskiego  5B;  33-100  Tarnów  po  stronie 

zamawiającego, 

„KONCEPT” Sp. z o.o. ul. Wodniaków 19, 03-992 Warszawa po stronie zamawiającego   

postanawia 

odrzucić odwołanie 

2. kosztami postępowania obciąża konsorcjum firm: Intaris Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 

625 Warszawa i Intaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 


ul. Adama Mickiewicza 57; 01 - 625 Warszawa i Techsource Sp. z o.o. ul. Kordeckiego 38; 05-

120 Legionowo i Techsource Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

ul. Kordeckiego 38; 05-120 Legionowo i: 

2.1.  zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy  złotych zero groszy) uiszczoną przez konsorcjum firm: Intaris Sp. z o.o. ul. 

Adama Mickiewicza 57; 01-

625 Warszawa i Intaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa ul. Adama Mickiewicza 57; 01 - 625 Warszawa i Techsource Sp. z o.o. 

ul. Kordeckiego 38; 05-

120 Legionowo i Techsource Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa ul. Kordeckiego 38; 05-120 Legionowo  tytułem wpisu od odwołania, 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia    29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2018r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      …………………………. 

Członkowie:              …………………………. 

………………………….. 


Uzasadnienie 

Zarzuty i żądania odwołania  

Pismem z dnia 6 marca 2019 r. odwołujący, którym jest Konsorcjum firm: Intaris Sp. z o.o. ul. 

Adama Mickiewicza 57, 01-

625 Warszawa; Intaris Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa; Techsource Sp. z o.o. ul. 

Kordeckiego  38,  05-

120  Legionowo;  Techsource  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa ul. Kordeckiego 38,05-120 Legionowo złożył odwołanie na czynności i 

zaniechania zamawiającego (dalej odwołujący). 

Zamawiającym jest  Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. al. Grunwaldzka 472A 80-

309 Gdańsk (dalej zamawiający). 

Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę sprzętu oraz akcesoriów komputerowych wraz z 

36 miesięcznym serwisem gwarancyjnym", Numer referencyjny: ZP/06/EITE-DW/2018. 

Odwołanie wniesione zostało na podstawie art. 179 ust. 1, art. 180 ust. 1 oraz art. 182 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

2018/S 233-533382. 

Odwołanie wniesiono od następujących czynności i zaniechań zamawiającego: 

czynności  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  wykonawców,  których  oferty 

podlegają odrzuceniu, wymienionych poniżej; 

2) zaniechaniu 

odrzucenia lub uznania za podlegającą odrzuceniu oferty wykonawcy SUNTAR 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Boya-

Żeleńskiego  5b,  33-100  Tarnów  (dalej  Suntar  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Tarnowie)

,  przystępujący  po  stronie  zamawiającego  pomimo,  iż  treść  jego  oferty  nie 

odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

zaniechaniu odrzucenia lub uznania za podlegającą odrzuceniu oferty wykonawcy Infonet 

Projekt SA, al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-

Biała (dalej Infonet Projekt S.A. z siedzibą 

w  Bielsko-

Białej),  przystępujący  po  stronie  zamawiającego  pomimo,  iż  treść  jego  oferty  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

zaniechaniu odrzucenia lub uznania za podlegającą odrzuceniu wykonawcy „KONCEPT" 

Sp.  z  o.

o.  ul. Wodniaków  19  03-992 Warszawa  (dalej  „KONCEPT"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Warszawie) 

przystępujący  po  stronie  zamawiającego  pomimo,  iż  treść  jego  oferty  nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  


Odwołujący  w  oparciu  o  przywołane  czynności  i  zaniechania  zamawiającego  w  związku  z 

sprzecznością treści powyższych ofert z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

art. 91b ustawy Pzp przez zaproszenie do aukcji elektronicznej wykonawców, których oferty 

podlegają odrzuceniu; 

2)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  odrzucenia  ofert 

przystępujących  po 

stronie zamawiających: Suntar Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Infonet Projekt S.A. z siedzibą 

w Bielsko-

Białej, „KONCEPT" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Mając na uwadze powyższe zarzuty, odwołujący wniósł o: 

unieważnienie czynności zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej  przystępujących 

po  stronie  zamawiających:  Suntar  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie,  Infonet  Projekt  S.A.  z 

siedzibą w Bielsko-Białej, „KONCEPT" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 

3) odrzucenie ofert lub uznanie za podlegające odrzuceniu ofert przystępujących po stronie 

zamawiających: Suntar Sp. z o.o. z siedzibą  w  Tarnowie, Infonet Projekt S.A. z siedzibą  w 

Bielsko-

Białej,  „KONCEPT"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  z  przyczyn  szczegółowo 

opisanych w treści uzasadnienia odwołania; 

powtórzenie czynności zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców, którzy 

złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu; 

Odwołujący ponadto wniósł o: 

dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów, które zostaną przedłożone na 

rozprawie; 

6)  zas

ądzenie  na  rzecz  odwołującego  kosztów  postępowania  wedle  spisu  kosztów,  który 

zostanie przedłożony na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Co do terminu wniesienia odwołania wskazano:  

Niniejsze odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu określonego w art. 182 ust. 1 

pkt  1  ustawy  Pzp.  Informacja  o  czynności  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej 

wszystkich  wykonawców  którzy  złożyli  oferty  została  przekazana  przez  zamawiającego 

odrębnym pismem, będącym odpowiedzią na wniosek odwołującego w dniu 26 lutego 2019 

roku. 


Wniosek o odrzucenie odwołania 

Pismem z dnia 14 marca 2019 z uczestnik Infonet Projekt S.A. z siedzib

ą w Bielsku – Białej 

złożył  wniosek  o  odrzucenie  odwołania  podkreślając,  że  odwołujący  składając  odwołanie    

odnośnie  terminu  na  wniesienie  odwołania  wskazał,  że:  „Niniejsze  odwołanie  zostało 

wniesione z zachowaniem terminu określonego w art. 182 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp. Informacja 

o czynności  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  wszystkich  wykonawców  którzy 

złożyli  oferty  została  przekazana  przez  zamawiającego  odrębnym  pismem,  będącym 

odpowiedzią na wniosek Odwołującego w dniu 26 lutego 2019 roku.” Dalej uczestnik wskazuje, 

że z powyższego wynika, iż odwołujący policzył termin na wniesienie odwołania nie od dnia 

otrzymania zaproszenia do aukcji elektronicznej, co nastąpiło przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej 21 lutego 2019 r., lecz dopiero od 26 lutego 2019 r., tj. od dnia otrzymania od 

z

amawiającego  odrębnego  pisma,  w  którym  zamawiający  poinformował  go,  że  wszyscy 

wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, zostali zaproszeni do udziału w 

aukcji elektronicznej. Taki sposób liczenia terminu na wniesienie odwołania wobec czynności 

i zaniechań zamawiającego kwestionowanych w odwołaniu według uczestnika nie ma żadnych 

podstaw i jest sprzeczny z utrwalonym o

rzecznictwem KIO. W świetle jednolitego orzecznictwa 

Krajowej Izby  

Odwoławczej nie budzi żadnych wątpliwości, iż za początek biegu terminu na 

wniesienie  na zaniechanie odrzucenia ofert konkurencyjnych uznać należy dzień zaproszenia 

wykonawców  do  aukcji  elektronicznej.  Jest  to  bowiem  dzień,  w  którym  wykonawcy  mogą 

uzyskać informacje stanowiące podstawę do wniesienia odwołania, a to ze względu na przepis 

art.  91a  ust  1  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  wykonawca  zaprasza  do  udziału  w  aukcji 

elektronicznej tylko t

ych wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (tak np. 

w postanowieniu KIO z 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 652/10, postanowieniu KIO z 

dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1086/10, postanowieniu z dnia 23 listopada 2010 

r., sygn. akt KIO 2444/10 czy wyroku KIO z dnia 11 marca 2011 r., sygn. akt KIO/414/11). Jak 

to  wskazano  w  postanowieniu  KIO  z  dnia  22  lutego  2012  roku,  sygn.  akt  KIO  299/12: 

„Zaproszenie  określonych  wykonawców  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  oznacza,  że 

zamawiający  ustalił,  że  oferty  wybranych  wykonawców  nie  podlegają  odrzuceniu. 

Wystosowanie  takiego  zaproszenia  jest  równoznaczne  z  zakończeniem  badania  ofert  i  w 

ocenie  Izby  od  dnia  wystosowania  zaproszenia  należy  liczyć  bieg  rozpoczęcia  terminu  na 

wnoszenie  środków  odwoławczych  dotyczących  zaniechania  zamawiającego  odrzucenia 

oferty.  Izba  potwierdza,  że  zamawiający  zapraszając  wykonawców  do  udziału  w  aukcji 

elektronicznej nie informuje ich o innych zaproszonych wykonawcach. Przepis art. 91b ust. 2 

ustawy  Pzp,  określający  dane,  które  powinny  znaleźć  się  w  zaproszeniu,  nie  wskazuje  na 

konieczność informowania o tym, którzy wykonawcy zostali również zaproszeni do udziału w 

aukcji.  Niemniej  jednak  fakt  wystosowania  do  wykona

wcy  zaproszenia  jest  jednocześnie 


informacją  dla  niego  o  tym,  że  zamawiający  zakończył  proces  badania  i  oceny  ofert  i  że 

pozytywnie zweryfikował co najmniej trzy oferty. Informacja o tym,  którzy wykonawcy zostali 

zakwalifikowani do wzięcia udziału w aukcji zawarta jest w  dokumentacji postepowania, która 

jest j

awna dla wykonawców i każdy z nich uprawniony jest  do wglądu do niej w celu uzyskania 

wiedzy na temat pozostałych zaproszonych wykonawców,  Do analogicznych wniosków Izba 

doszła  również  w  postanowieniu  z  dnia  22  lutego  2012  r.,  sygn.  akt  KIO  271/12,  oraz  w 

postanowieniu z dnia 6 maja 2013 r., sygn. akt KIO 939/13, w tym ostatnim podkreślając, że: 

„od dnia wystosowania zaproszenia (do udziału w aukcji – przypadek  Przystępującego) należy 

liczyć  bieg  rozpoczęcia  terminu  na  wnoszenie  środków  odwoławczych  dotyczących 

zaniechania 

zamawiającego odrzucenia oferty".  

Również  w  najnowszym  orzecznictwie  KIO  podejście  do  sposobu  liczenia  terminu  na 

wniesienie  odwołania  w  razie  zaproszenia  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej  nie  uległo 

zmianie. 

Przykładowo, w postanowieniu z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt KIO 900/15, Izba 

wskazała, iż: , Izba podzieliła pogląd zamawiającego, że zarzuty naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 

2  Pzp  oraz  art.  24  ust.  2  pkt  5  Pzp  zostały  podniesione  z  uchybieniem  terminu.  Mimo,  że 

ustawa  nie  zna  instytucji  częściowego  odrzucenia  odwołania,  zarzuty  te  nie  mogą  być 

rozpoznane  na  rozprawie.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  stanowi 

uporządkowany ciąg sukcesywnych czynności zamawiającego. Komplementarnie wykonawcy 

zobowiązani są do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec tych czynności z zachowaniem 

prekluzyjnego  terminu,  którego  upływ  powoduje  utratę  prawa  do  podnoszenia  zarzutów. 

Zarzuty  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  oraz  art.  24  ust.  2.pkt 

5  PZP  powinny  być 

podniesione zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 PZP w 

terminie liczonym od dnia przesłania przez 

zamawiającego zaproszenia do udziału w aukcji. Obecnie zgodnie z powołanym przepisem 

mogą być badane zarzuty dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z przebiegiem 

aukcji w części 1 i 3, które odbyły się 7 i 10 kwietnia 2015 r. Odwołujący nie podnosi jednak 

zarzutów  wobec  przebiegu  aukcji,  lecz  kwestionuje  ocenę  podmiotową  wykonawców  - 

możliwość wzięcia udziału w postępowaniu przez S. Sp. z o.o. S.K. i P. Sp. z o.o. S.K.A. (art. 

24 ust. 2 pkt 5 Pzp) i ocenę formalną ofert złożonych przez tych wykonawców (art. 89 ust. 1 

pkt  2  Pzp),  które  poprzedziły  zaproszenie  do  udziału  w  aukcji  i  mogłyby  spowodować 

wadliwość czynności zaproszenia do udziału w aukcji. Zarzuty te powinny być podniesione w 

terminie liczonym od dnia przesłania zaproszenia do udziału w aukcji, a nie od  dnia przesłania 

informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  po  przeprowadzeniu  aukcji,  ani  w  terminie 

liczonym  od  dnia  w  którym  odwołujący  uzyskał  dostęp  do  protokołu  postępowania  wraz  z 

załącznikami.  Art.  182  ust.  3  Pzp  znajduje  zastosowanie  wobec  czynności  innych,  niż  te  o 

których zamawiający  zobowiązany  jest  przesłać  informacje.  Analogiczny pogląd  w  zakresie 

zachowania terminu na wniesienie odwołania w związku z zaproszeniem do udziału w aukcji 


został  wyrażony  w  uzasadnieniach  orzeczeń  w  sprawach  KIO  907/13,  KIO  939/13,  KIO 

1713/13 i KIO 1383/14.” 

Prze

dstawiając  powyższą  argumentację  uczestnik  dalej  wskazał,  że  skoro  zaproszenie  do 

udziału w aukcji odwołujący otrzymał dnia 21 marca 2018 roku  to termin 10 dni na wniesienie 

odwołania upływa dnia 4 marca 2019 roku to jest w poniedziałek. Zatem najpóźniej w dniu 4 

marca 2019 roku powinno być złożone odwołanie. Odwołujący składając odwołanie w dniu 6 

marca  2019  roku 

doprowadził  do  dwudniowego  przekroczenia  terminu  na  wniesienie.    W 

związku z powyższym wniósł o odrzucenie odwołania jako wniesionego po upływie terminu.  

Mając  również  na  uwadze  stanowiska  stron  i  uczestników  prezentowanych  w  czasie 

posiedzenia Izba zważyła jak poniżej.   

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Na podstawie 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonej w niniejszym 

post

ępowaniu przez zamawiającego i przekazanej w wersji elektronicznej dnia 18 marca 2019 

do akt sprawy, 

Izba ustaliła jak poniżej.  

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „sukcesywna dostawa sprzętu oraz akcesoriów 

komputerowych  wraz  z  36  miesięcznym  serwisem  gwarancyjnym”  o  numerze  ZP/06/EITE-

DW2018. 

Postępowanie  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  za 

pomocą Platformy Zakupowej https://energa.eb2b.com.pl.  

Wartość przedmiotowego  zamówienia  przekracza kwotę  określoną w  przepisach  wydanych 

na podstawie  art.11.ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U.  z  2018 

r.  poz.1986  z  późn.  zm.)  zwanej  dalej  „ustawa  Pzp”,  ponieważ  jej  wartość 

szacunkowa (bez vat) wynosi  

7.433.770,00 zł. co stanowi 1.724.092,59 euro. 

W  dniu  21  lutego  2019  roku  zamawiający  poinformował  uczestniczących  w  postępowaniu 

pięciu wykonawców o zaproszeniu do aukcji elektronicznej, powołując się w treści pisma  na 

art.91b ustawy  Pzp. Zaproszenie 

poszczególnego wykonawcy w tym odwołującego zawiera 

szereg  informacji  w  tym 

o  miejscu  w  rankingu  na  tle  pozostałych  wykonawców  i  ilości 

przyznanych ofercie p

unktów, o minimalnej wysokości postąpienia podczas licytacji, terminie 

otwarcia aukcji 

oraz o jej prowadzeniu jak i zamknięciu (pkt 71 przesłanej dokumentacji). 

W tym samym  dniu 21  lutego 2019 roku  odwołujący  przesłał  wniosek  do  zamawiającego  o 

udost

ępnienie dokumentacji postępowania (pkt 72 przesłanej dokumentacji) to jest przesłanie 


informacji z zestawieniem wykonawców zaproszonych do aukcji elektronicznej. Również w tym 

samym  dniu  zwrócił  się  o  udostepnienie  załączników  do  protokołu  postępowania  to  jest 

uzupełnień, wyjaśnień i korespondencji z zamawiającym.  

W  dniu  26  lutego  2019  roku  zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  wniosek  o  udostępnienie 

dokumentacji 

(pkt  73  przesłanej  dokumentacji).  Z  treści  pisma  wynika,  że  zamawiający 

poinformował  odwołującego,  że  wszyscy  wykonawcy,  którzy  złożyli  oferty  w  niniejszym 

postępowaniu,  zostali  zaproszeni  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej.  Jednocześnie 

zamawiający  zgodnie  z  wnioskiem  udostępnił  odwołującemu  załączniki  do  protokołu  to  jest 

korespondencję  prowadzoną  między  zamawiającym  a  wykonawcami  to  jest  wezwania  do 

złożenia  wyjaśnień,  oświadczeń,  wyjaśnienia  wykonawców  i  przesłane  im  zaproszenia  do 

aukcji.   

Odwołujący  w  związku  otrzymaną  w  dniu  26  lutego  2019  roku  dokumentacją  od 

zamawiającego w dniu 6 marca 2016 roku składa odwołanie zarzucając sprzeczność treści 

złożonych ofert przez Suntar Sp. z o.o. z s. w Tarnowie, Info Projekt S.A. z s. w Bielsko-Białej, 

„Koncept”  Sp.  z  o.o.  z  s.  w  Warszawie.  Przy  czym  już  w  dniu  5  lutego  2019  roku  (pkt  57 

przesłanej  dokumentacji)  odwołujący  składa  do  zamawiającego  uwagi  dotyczące  ofert 

złożonych przez powyżej wymienionych wykonawców (Suntar Sp. z o.o. z s. w Tarnowie, Info 

Projekt S.A. z s. w Bielsko-

Białej, „Koncept” Sp. z o.o. z s. w Warszawie). 

Na podstawie powyższych ustaleń Izba zważyła jak poniżej 

Wniosek o odrzucenie odwołania złożony został w oparciu o art.189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

zgodnie z którym Izba odrzuca odwołanie,  jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po 

upływie terminu określonego w ustawie.   

Wnioskodawca  podniósł  okoliczność,  że  termin  do  wniesienie  odwołania  w  przedmiotowej 

sprawie 

rozpoczął  bieg  od  daty  zaproszenia  odwołującego  przez  zamawiającego  do  aukcji 

elektronicznej to jest od dnia 21 lutego 2019 roku a jego 10 dniowy 

upływ nastąpił w dniu 4 

marca 2019 roku 

a nie w dacie złożenia odwołania to jest w dniu 6 marca 2019 roku.  

Z powyższego zestawienia dat wynika, że  odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej z przekroczeniem dwóch dni.  

Izba  uwzględniając  argumentację  formalną  i  prawną  zamawiającego  i  uczestników  po  jego 

stronie, 

przywoływaną na posiedzeniu w tym we wniosku z dnia 14 marca 2019 roku złożonego 

przez uczestnika Infonet Projekt S.A. z s. w Bielsko-

Białej, odrzuciła odwołanie.  

Jeden z uczestników postępowania po stronie zamawiającego przywołał  komentarz do art. 

182 ust. 3 pkt 1 Pawła Graneckiego oraz wyroki: o Sygn. akt KIO 882/15 i o Sygn. akt  KIO 


stwierdzając, że w niniejszym stanie faktycznym przy dołożeniu należytej staranności 

wykonawca m

iał możliwość złożenia odwołania, licząc termin na wniesienie odwołania od daty 

powiadomienia to jest zaproszenia do aukcji elektronicznej

. Bowiem odwołujący mógł powziąć 

od tego dnia informacje o wykonawcach, którzy zostali zaproszeni do aukcji przez wgląd do 

protokołu postępowania.  

Poza tym p

rzywołał treść art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp., z którego wynika, że zamawiający 

informuje 

niezwłocznie  wszystkich  wykonawców  o  wykonawcach,  których  oferty  zostały 

odrzucone, 

powodach odrzucenia oferty. Stąd przechodząc do zaproszenia do aukcji z dnia 

21 lutego 2019 roku

, w której zamawiający nie zawarł informacji o ofertach odrzuconych, jak i 

uprzednio taka informacja ni

e została przekazana wykonawcom, to z tych zdarzeń wynika, że 

odwołujący  winien  wywieść  z  dniem  21  lutego  2019  roku  rozpoczęcie  biegu  terminu  do 

wniesienia 

odwołania. Bowiem treść zaproszenia do aukcji i brak informacji od zamawiającego 

o  odrzuconych  ofert

ach wskazuje na to, że zamawiający nie dokonał czynności odrzucenia 

ofert.   

Powyższe  powoduje,  że  bieg  terminu  do  wniesienia  odwołania  na  zaniechanie  odrzucenia 

ofert  rozpoczął  się  z  datą  21  lutego  2019  roku  a  nie  z  datą  26  lutego  2019  roku  to  jest 

odpowi

edzią  zamawiającego  o  wykonawcach  zaproszonych  do  aukcji.  Z  kolei  powyższe 

skutkuje upływem dziesięciodniowego terminu do wniesienia odwołania z datą 4 marca 2019 

roku a nie jak to przyjął odwołujący z datą 26 lutego 2019 roku. 

Na  uwagę  Izby  zasłużyła  również  dalsza  argumentacja  uczestnika  który  przywołał  zasadę 

koncentracji środków ochrony prawnej, w sytuacji liczenia daty na  wniesienie odwołania od 

daty  udzielenia  informacji  przez  zamawiającego  o  wykonawcach  zaproszonych  do  aukcji. 

G

dyby  poszczególni  wykonawcy  skutecznie  na  termin  mogli  kierować  pytania  do 

z

amawiającego  o  wskazanie  wykonawców  zaproszonych  do  aukcji  co  czynić  mogliby  w 

dowolnym  terminie,  to  otrzymywali  by 

w  różnych  terminach  odpowiedzi.  Powyższe 

skutkowałoby sytuacją, że termin na wniesienie odwołania dla poszczególnych wykonawców 

byłby  różny,  w    zależności  od  daty  zapytania  i  od  daty  udzielonej  odpowiedzi  przez 

zamawiającego. W konsekwencji słusznie uczestnik wywiódł, że nie jest celem ustawodawcy, 

aby  termin  na  wniesienie  odwołania  nie  był  ustalony  jedną  datą,  a  wynikał  z  kilku  dat  w 

zależności  od  zachowania  wykonawców,  czy  też  zamawiającego,  który  w  rożnym  terminie 

udziela

łby  odpowiedzi  poszczególnym  wykonawcom.  Na  marginesie  powyższego  wywodu 

uczestnik podkreślił, że otrzymana informacja przez odwołującego 26 lutego 2019 roku dawała 

odwołującemu  i  tak  jeszcze  5  dni  na  złożenie  odwołania,  licząc  początek  biegu  terminu  do 

odwołania  z  datą  zaproszenia  do  aukcji  a  nie  odpowiedzią  na  pytanie  o  zestawienie 

wykonawców zaproszonych do aukcji elektronicznej. Tym samym podnoszone na posiedzeniu 


Izby 

argumenty przez odwołującego o nierównym traktowaniu wykonawców są gołosłowne w 

kontekście  przyjęcia  dla  wszystkich  jednego  terminu  na  wniesienie  odwołania  co  do  jego 

początku biegu. 

Izba odrzucając odwołanie ma na uwadze treść art. 91b ust.1 ustawy Pzp. zgodnie z którym 

zamawiający  zaprasza drogą elektroniczną  do  udziału w  aukcji  elektronicznej  jednocześnie 

wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Z treści powyższego 

przepisu  wynika,  że  wszyscy  wykonawcy  jednocześnie  zostają  zaproszeni  do  aukcji  to 

oznacza,  że  dowiadują  się  o  zaproszeniu  do  akcji  jednocześnie  w  tym  samym  terminie. 

Świadczy  o  tym  zwrot  użyty  w  cytowanym  przepisie  o  treści  „jednocześnie  wszystkich 

wykonawców” a jednoczesność czyli w tym samym czasie zapewnia sposób przekazywania  

powiadomienia jaką jest „droga elektroniczna”.  W niniejszej sprawie żaden z wykonawców nie 

zakwestionował  faktu  otrzymania  zaproszenia  w  tym  samym  czasie  to  jest  zgodnie  z 

brzmieniem 

przepisu  „jednocześnie”.  O  powyższym  świadczy  również  dokumentacja 

zamawiającego  przekazana  na  wezwanie  w  dniu  7  marca  2019  roku  do  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  z  której  wynika,  że  pięciu  wykonawców  zostało  zaproszonych  do  aukcji 

21.02.2019 roku w godz. od 15.00 do 15.03 to jest Infonet, Intaris, Koncept, Suntar, ZSK. Dla 

rozstrzygnięcia zagadnienia spornego, to jest co do daty rozpoczęcia terminu do wniesienia 

odwołania,  ma  również  znaczenie  zwrot  „którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu”. 

Prawidłowo  uczestnicy  po  stronie  zamawiającego  podnosili,  że  wykonawca  zaproszony  do 

aukcji nie może mieć wątpliwości co do tego, którzy wykonawcy to jest ich oferty zamawiający 

odrzucił,  ponieważ  wynika  to  z  regulacji  art.92  ust.1  pkt  3  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  powyżej 

przywołanym przepisem ustawy Pzp (art.92 ust.1 pkt 3 ) zamawiający informuje niezwłocznie 

wszystkich  wykonawców,  o  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach 

odrzucenia  oferty.    Treść  tego  przepisu  jest  jednoznaczna  co  do  zakresu,  adresatów  oraz 

czasu przekazania informacji o odrzuceniu oferty a mianowicie zamawiający podaje powody 

odrzucenia, informuje wszystkich wykonawców czyli również odwołującego, jak i niezwłocznie 

informuje. Z kolei z zestawienia 

treści cytowanych przepisów ustawy Pzp. to jest art.91 b ust.1 

z art.92 ust.1 pkt 3 wynika, 

że czynność odrzucenia ofert następuje przed zaproszeniem do 

aukcji elektronicznej a nie w trakcie czy te

ż po zaproszeniu do aukcji elektronicznej.  

Czynność odrzucenia oferty jest czynnością oddzielną w swoim przeznaczeniu jak i w czasie 

do  czynności  zaproszenia  do  składania  ofert.  Zamawiający  co  do  zasady  dopóki  nie  ma 

rozstrzygniętej kwestii odrzuconych ofert nie zaprasza do aukcji, ponieważ już sama formuła 

art.91  ust.1b  ustawy  Pzp. 

wskazuje  na  czynność  dokonaną  co  do  odrzucenia  ofert           

wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu).  Jednocześnie  w  toku 

postępowania odwoławczego odwołujący nie wykazał istnienia jakichkolwiek wątpliwości co 

do przedm

iotowego zagadnienia, chociażby uzyskując w dniu 26 marca 2019 roku informację 


od zamawiającego, że „wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,  

zostali  zaproszeni  do  udziału  w  aukcji  elektronicznej”.  Reasumując  z  powyżej  cytowanych 

regulacji  ustawowych  Pzp.  wynika,  że  czynność  odrzucenia  ofert  jest  czynnością 

poprzedzająca czynność zaproszenia do akcji elektronicznej. Na marginesie Izba wskazuje, 

że wykonawca nie pytał zamawiającego w dniu 21 marca 2019 roku o wykonawców, których 

o

ferty zostały odrzucone a o zestawienie wykonawców, którzy zostali  zaproszeni do aukcji, 

chociaż nie zmienia to znaczenia pytania, to odbiega ono do zwrotu użytego w art.91b ust.1 

ustawy  Pzp.  „wykonawców  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu”.    Z  formalnego 

punktu widzenia należy stwierdzić, że pytanie odwołującego nie koresponduje z treścią art.91 

b ust.1 ustawy Pzp. a miało odwołującemu na celu umożliwić zmianę początku biegu terminu 

na wniesienie odwołania z daty 21 marca na 26 marca 2019 roku.   

Również nie zasługuje na uwzględnienie argumentacja odwołującego, że treść zaproszenia 

do  aukcji  elektronicznej 

wyasygnowana  przez  zamawiającego,  nie  odpowiada  standardom 

ustawowym wymaganym 

treścią art. 91 b ust.2 ustawy Pzp. w zakresie braku informacji jaką 

punktacj

ę  w  rankingu  ofert  otrzymali  poszczególni  wykonawcy,  czy  też  braku  informacji  o 

pozostałych wykonawcach zaproszonych do aukcji.  

Brzmienie przepisu art.91 b ust.2 ustawy Pzp. szczegółowo reguluje obowiązujące informacje 

do  zamieszczenia  w 

zaproszeniu  do  aukcji  elektronicznej,  które  w  przedmiotowym 

postępowaniu  znalazły  się  w  zaproszeniach  do  wykonawców.  Informacjami  tymi  są  w 

szczególności  pozycje  złożonych  przez  nich  ofert  i  otrzymanej  punktacji,  minimalnych 

wartościach  postąpień,  terminie  otwarcia  aukcji  elektronicznej,  terminie  i  warunkach 

zamknięcia  aukcji.  Nie  znajduje  się  w  tym  obowiązkowym  wykazie  informacja  o  ofertach 

odrzuconych,  czy  też  o  pozycji  i  przyznanych  punktach  innych  oferentów  niż  oferenta  do 

którego  kierowane  jest  zaproszenie.  Zresztą  treść  informacji,  które  zamawiający  ma 

obowiązek podać w zaproszeniu to jest chociażby termin otwarcia aukcji (art.91b ust.2 pkt 3) 

ustawy  Pzp.)  wprost  wskazują  na  konieczność  skutecznego  rozstrzygnięcia  co  do  ofert 

odrzuconych. 

Tym  samym  wszystkie  wywody  odwołującego  odnoszące  się  do  treści 

otrzymanego  zaproszenia  do  aukcji  nie  maj

ą  żadnego  znaczenia  dla  rozstrzygnięcia 

odwołania a tym bardziej w związku z powoływaniem się przez odwołującego, na posiedzeniu 

Izby, na brak 

równego traktowania wykonawców.  

Reasumując  powyższe  ustalenia  i  wywody  sam  fakt  zaproszenia  do  składania  ofert  bez 

uprzedniej informacji o ofertach odrzuconych wskazuje na okoliczność, że zamawiający nie 

odrzucił żadnej z ofert i jeżeli wykonawca ma jakiekolwiek zastrzeżenia do złożonych  ofert to 

powinien 

datę  zaproszenia  do  aukcji  traktować  jako  początek  biegu  terminu  do  zgłoszenia 

zarzutu  zaniechania  odrzucenia  ofert. 

Reasumując  odwołujący  w  przedmiotowym 


post

ępowaniu nie wykazał, że ma  prawo do zmiany początku biegu terminu  do wniesienia 

odwołania  w  związku  z  kierowanymi  pytaniami  do  zamawiającego  o  wykonawców,  którzy 

zostali  zaproszeni  do  aukcji,  z  uwagi  na treść  art.91  b ust.1 w  związku z  art.92  ust.1  pkt  3 

ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Również  odwołujący  nie  wykazał  nieprawidłowej  treści  zaproszenia  do  aukcji  w  myśl 

przywoływanego art.91 b ust 2 ustawy Pzp. co mogłoby skutkować zmianą początku biegu 

terminu  wniesienia  odwołania,  to  jest  chociażby  zastosowania  art.182  ust.3  pkt  1)  ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Tak argumentował odwołujący przywołując jako początek biegu 

terminu (

datę 26 marca 2019r.) powzięcie wiadomości z zachowaniem należytej staranności 

o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  do  odwołania  a  nie  przesłania  informacji  o 

czynności zamawiającego (art.182 ust.1. pkt 1 ustawy Pzp.).  

Natomiast jak 

argumentował zamawiający, podstawę wniesienia odwołania w zakresie terminu 

sam 

odwołujący wskazał w odwołaniu art.182 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp to jest w terminie 10 dni 

od  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia.  W 

przedmiotowej  sprawie  czynnością  stanowiącą  początek  biegu  terminu  na  wniesienie 

odwołania w zakresie zaniechania odrzucenia ofert konkurentów odwołującego jest przeslanie 

zaproszenia 

do aukcji otrzymane w dniu 21 lutego 2019 roku a nie czynność 26 lutego 2019 

roku

.  Bowiem  26  lutego  2019  roku  nastąpiło  przesłanie  informacji  z  zestawieniem 

wykonawców zaproszonych do aukcji, przy której  zamawiający udostępnił również załączniki 

do protokołu to jest korespondencję prowadzoną między zamawiającym a wykonawcami  w 

przedmiotowym postępowaniu (pkt 72 - wniosek odwołującego o udostepnienie dokumentacji 

postępowania z dnia 21.02.19 r. i pkt 73 - odpowiedź na wniosek o udostepnienie dokumentacji 

z  dnia  26.02.19r.,  z 

przesłanej  elektronicznej  dokumentacji  przez  zamawiającego).  Na 

marginesie  należy  wskazać,  że  już  dnia  5  lutego  2019  roku  odwołujący  złożył  uwagi 

zamawiającemu dotyczące złożonych ofert przez przystępujących po stronie zamawiającego 

w  związku  opisem  przedmiotu  zamówienia,  które    wiążą  się  bezpośrednio  z  zarzutami 

niniejszego  odwołania.  Słusznie  na  posiedzeniu  Izby  wskazywał  jeden  z  uczestników  po 

stronie  zamawiającego,  że  dostarczenie  w  dniu  26.02.19  r.  załączników  do  protokołu 

odwołującemu  umożliwiało  jemu  również  dotrzymanie  terminu  na  wniesienie  odwołania  do 

dnia 4 marca 2019 roku.  

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art.189 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp odrzuciła odwołanie 

jako  wniesione  po  terminie  to  jest  z  przekroczeniem  10  dniowego  terminu  na  wniesienie 

odwołania wynikającego z art.182 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp., który to termin ma charakter terminu 

zawitego.  


O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp. 

§ 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i 

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i 

sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. 2018r.  z dnia 7 maja 2018r. poz.972) 

zaliczając w koszty 

postępowania odwoławczego kwotę 15.000,00 zł. uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania.  

Przewodniczący:      …………………………. 

Członkowie:              …………………………. 

………………………….. 


wiper-pixel