KIO 401/19 WYROK dnia 25 marca 2019 r.

Data: 24 kwietnia 2019

Sygn. akt: KIO 401/19 

WYROK 

z dnia 25 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 

marca 2019 roku w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej I

zby Odwoławczej w dniu 6 marca 2019 r. przez wykonawców wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo  Robót  Specjalistycznych 

„Wschód"  Spółkę  Akcyjną  w  Lublinie,  Lubelskie  Zakłady  Remontowe  Spółka  z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie, PRG LINTER Spółka  Akcyjna w Łęcznej, 

Przedsiębiorstwo 

Robót 

Inżynieryjnych 

LINTER 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Łęcznej  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Lubelski  Węgiel 

„Bogdanka" Spółkę Akcyjną w Puchaczowie 

orzeka: 

oddala odwołanie; 

kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  Przedsiębiorstwo  Robót  Specjalistycznych  „Wschód"  Spółkę 

Akcyjną  w  Lublinie,  Lubelskie  Zakłady  Remontowe  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  w  Lublinie,  PRG  LINTER  Spółka  Akcyjna  w  Łęcznej, 

Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  LINTER  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Łęcznej i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Wschód" Spółkę Akcyjną w 

Lublinie,  Lubelskie  Zakłady  Remontowe  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Lublinie, PRG LINTER Spółka Akcyjna w Łęcznej, 

Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  LINTER  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Łęcznej tytułem wpisu od odwołania, 


zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Wschód" Spółkę Akcyjną w 

Lublinie,  Lubelskie  Zakłady  Remontowe  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Lublinie, PRG LINTER Spółka Akcyjna w Łęcznej, 

Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  LINTER  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Łęcznej na rzecz Lubelskiego Węgla „Bogdanka" 

Spółki Akcyjnej w Puchaczowie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące 

sześćset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

……………………………….. 


Sygn. akt: KIO 401/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Lubelski  Węgiel  „Bogdanka”  SA  w  Puchaczowie  –  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wyrobisk dla rozcinki pola 

VII w pokładzie 385 w polu Stefanów. 

Postępowanie  jest  prowadzone  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  roku 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej 

dalej ustawą P.z.p. 

dniu  6  marca  2019  roku  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Wschód" Spółkę Akcyjną w Lublinie, 

Lubelskie  Zakłady  Remontowe  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Lublinie,  PRG 

LINTER Spółka Akcyjna w Łęcznej, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych LINTER Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w Łęcznej (dalej: odwołujący) wnieśli odwołanie od czynności 

podjętych  przez  zamawiającego  w  postępowaniu,  polegających  na  przyjęciu  przez 

z

amawiającego, że doszło do sytuacji o której mowa w art. 91d ust. 1 P.z.p., tj. przerwania 

aukcji elektronicznej w dniu 22.02.2019 r. i wyznaczeniu terminu jej kontynuowania na 

dzień 

27.02.2019 r. 

Odwołujący zarzucili zamawiającemu naruszenie art. 91d ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez 

przyjęcie, iż rzekomo w dniu 22 lutego 2019 r. podczas aukcji elektronicznej doszło do awarii 

systemu  teleinformatycznego  i  przerwania  aukcji,  co  w  kons

ekwencji  doprowadziło  do 

kontynuowania prawidłowo zakończonej aukcji w dniu 27 lutego 2019 r. w sytuacji, gdy nie 

zais

tniała  „awaria”  w  rozumieniu  ww.  przepisu,  bowiem  wskazywany  jednostkowy  problem 

wystąpił  jednorazowo  tylko  po  stronie  jednego  z  oferentów,  a  z  informacji  przesłanej  przez 

podmiot administrujący serwerami, na których odbyła się aukcja nie wynika, iż doszło do awarii 

systemu teleinformatycznego i przerwania aukcji w rozumieniu art. 91d ust. 1  ustawy P.z.p. 

tylko  doszło  do  nieprawidłowości  po  stronie  funkcjonowania  jednego  z  oferentów,  co  nie 

pozwalało  na  zasadne  pod  względem  prawnym  wyznaczenie  nowego  terminu  aukcji  przez 

z

amawiającego. 

Odwołujący wnieśli o: 

uwzględnienie  odwołania  oraz  unieważnienie  aukcji  elektronicznej  z  dnia  27  lutego 

2019 r. jako przeprowadzonej wbrew przepisom ustawy P

rawo zamówień publicznych; 

zasądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  od  zamawiającego  na  rzecz 

o

dwołującego; 


dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do odwołania na 

okolic

zności wskazane w uzasadnieniu; 

zwrócenie się do eB2B Service Sp. z o. o. Sp. K., al. KEN 51/U21 02-797 Warszawa o 

przedłożenie  szczegółowych  zapisów  czasowych  z  systemu  informatycznego  dotyczących 

czynności  dokonywanych  w  aukcji  z  dnia  22.02.2019  r.  na  okoliczność  niezłożenia  przez 

Carbon  sp.  z  o.  o.  kolejnej  oferty  w  przewidzianym  do  tego  czasie  oraz  prawidłowego 

funkcjonowania systemu w stosunku do innych oferentów i składania przez nich ofert przez 

cały czas trwania aukcji oraz zalogowania wszystkich oferentów na platformie, jak również nie 

zgłaszanie w czasie trwania aukcji jakichkolwiek zastrzeżeń przez któregokolwiek z oferentów, 

co do funkcjonalności systemu. 

Odwołujący  wskazali,  że  aukcja  elektroniczna  została  przeprowadzona  w  dniu  22 

lutego  2019  r. 

Aukcja  przebiegała  bez  zakłóceń.  W  jej  toku  najkorzystniejszą  ofertę  złożył 

odwołujący.  Dnia  26  lutego  2019  r.  odwołujący  powzięli  informację,  że  Carbon  sp.  z  o.  o. 

wniosła odwołanie, wskazując iż rzekomo nie mogła złożyć kolejnej oferty podczas licytacji w 

dniu 22 lutego 2019 r. z uwagi na rzekomą awarię systemu teleinformatycznego. W wyniku 

uwzg

lędnienia złożonego odwołania, zamawiający wyznaczył termin kontynuowania rzekomo 

przerwanej aukcji elektronicznej na dzień 27 lutego 2019 r. na godzinę 9.00. 

Odwołujący  wskazali  że  w  związku  z  zaistniałą  sytuacją  wystosowali  do 

z

amawiającego  pismo  z  żądaniem  przełożenia  zaplanowanej  na  dzień  27.02.2019  r.  aukcji 

oraz prośbą o udostępnienie szczegółowych zapisów czasowych z systemu informatycznego 

dotyczących  aukcji  z  dnia  22.02.2019  r.,  celem  wykazania,  iż  nie  zaistniała  podnoszona 

awaria. Do dnia 

wniesienia odwołania odwołujący nie otrzymali wnioskowanych zapisów. 

Odwołujący  stwierdzili,  że  pismem  z  dnia  27  lutego  2019  r.  poinformowali 

z

amawiającego,  że  ich  udział  w  dalszej  części  licytacji  nie  wyklucza  zakwestionowania  jej 

wyników  i  żądania  jej  unieważnienia  jako  kontynuowanej  niezgodnie  z  przepisami  ustawy 

prawo zamówień publicznych. 

Odwołujący  wskazali,  że  definicja  awarii  systemu  teleinformatycznego  została 

rozstrzygnięta  wyrokiem  KIO  z  dnia  13.04.2018  sygn.  akt:  KIO  610/18,  w  którym 

jednoznacznie  stwie

rdzono,  iż  art.  91d  ust.  1  ustawy  P.z.p.  obejmuje  swoim  zakresem 

wyłącznie takie awarie systemu teleinformatycznego, które powodują przerwanie całej aukcji 

ele

ktronicznej, co będzie widoczne dla zamawiającego i każdego z wykonawców. W ocenie 

zamawiających,  w  przedmiotowej  sprawie  nie  sposób  zgodzić  się  ze  stanowiskiem 

z

amawiającego,  że  aukcja  została  przerwana  w  rozumieniu  art.  91d  p.z.p.  Do  przerwania 

aukcji  ni

e  doszło.  Wszyscy  oferenci,  łącznie  z  Carbon  sp.  z  o.  o.  przez  cały  czas  trwania 

licytacji  w  dniu  22  lutego  2019  r.  byli  załogowani  na  platformie  zakupowej.  Uwagi  co  do 


prawidłowości przebiegu aukcji zostały zgłoszone po jej zakończeniu, co wyklucza przesłankę 

przerwania aukcji. 

Co więcej, żaden oferent nie zgłaszał jakichkolwiek uwag co do przebiegu 

licytacji lub ewentualnych utrudnień w złożeniu kolejnych ofert.  

Odwołujący stwierdzili, że z informacji przesłanej przez eB2B Service sp. z o. o. Sp. K. 

nie  wynika,  że  doszło  do  awarii  systemu  teleinformatycznego,  która  skutkować  mogła 

przerwaniem aukcji. Administrator platformy informuje jedynie, że plik uczestnika Carbon sp. 

z o. o. nie został prawidłowo zapisany w systemie, co w konsekwencji uniemożliwiło poprawne 

zweryfikowanie oferty z uwagi na brak tegoż pliku. W ocenie odwołujących, jest to okoliczność 

leżąca po stronie oferenta, a nie systemu. 

Odwołujący wskazali, że z pisma eB2B Service Sp. z o.o. Sp. K. z dnia 26 lutego 2109 

roku nie wynika, 

aby była usuwana jakakolwiek awaria systemu - pismo mówi o usterce i to 

zapewne u o

ferenta, a nie o awarii systemu. W związku z tym zamawiający wbrew swojemu 

stanowisku  nie  miał  powodu  wyznaczania  terminu  kontynuowania  aukcji  elektronicznej  na 

następny dzień po usunięciu awarii. Odwołujący zwrócili uwagę, że plik służący do złożenia 

oferty, o którym mowa w ww. piśmie został przez uczestnika bez przeszkód pobrany, lecz nie 

odesłany, co potwierdza rozumowanie, iż okoliczność ta ma walor podmiotowy, związany z 

uczestnikiem aukcji, a nie obiektywny, związany  z funkcjonowaniem systemu i jego awarią, 

powodującą  przerwanie  aukcji,  do  czego  przecież  nie  doszło  w  żadnym  jej  momencie. 

Nieodesłanie podpisanego pliku z ofertą jest niezłożeniem oferty. Wskazali, że w treści ww. 

pisma nie ma najmniejszej nawet wzmianki o rzekomej awarii systemu teleinformatycznego, 

która  mogłaby  być  powodem  przerwania  aukcji.  Znaleźć  tam  można  jedynie  lakoniczną 

informację na temat braku pliku z ofertą Carbon sp. z o, o. w systemie, co w żaden sposób nie 

upoważniało Zamawiającego do anulowania wyników aukcji. 

Odwołujący podnieśli, że system teleinformatyczny powinien być rozumiany zgodnie z 

definicją zawartą w art. 2 pkt 3 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych 

i  oprogramowania,  zapewniający  przetwarzanie  i  przechowywanie,  a  także  wysyłanie  i 

odbieranie  danych  poprzez  sieci 

telekomunikacyjne  za  pomocą  właściwego  dla  danego 

rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z 16.07.2004 

r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.). 

Oczywistym jest zatem, iż 

należało wykazać awarię platformy aukcyjnej, a nie interfejsu jednego z oferentów, a platforma 

aukcyjna funkcjonowała prawidłowo. 

W  ocenie  odwołujących  Carbon  sp.  z  o.  o.  nie  zmieścił  się  w  limicie  czasu 

przewidzianym na złożenie kolejnej oferty, co tłumaczyłoby zarówno brak wymaganego pliku 

w systemie jak i brak jakichkolwiek utrudnień ze złożeniem kolejnych ofert przez odwołujących. 


Co  więcej,  pracownicy  odwołujących  składający  kolejne  oferty  nie  zauważyli  jakiejkolwiek 

przerwy w łączności z platformą zakupową i nie stwierdzili, żeby aukcja została przerwana w 

sposób  awaryjny.  Stwierdzili  natomiast,  że  aukcja  zakończyła  się  w  sposób  normalny  - 

komunikatem  o  zakończeniu  aukcji  po  upływie  czasu  na  złożenie  kolejnej  oferty  przez 

współuczestnika. W związku z tym - odwołując się do wykładni zawartej w wyżej cytowanym 

orzeczeniu - 

cała aukcja elektroniczna nie uległa przerwaniu i problem spółki Carbon nie był 

widoczny dla z

amawiającego i każdego z wykonawców. 

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 20 marca 2019 roku zamawiający wniósł o: 

odda

lenie odwołania w całości, 

zasądzenie od odwołujących na rzecz zamawiającego kosztów postępowania 

odwoławczego z uwzględnieniem kosztów zastępstwa przez pełnomocnika, 

przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  zawartych  w  dokumentacji 

przedmiotowego  postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego  -  na  okoliczności 

opisane szczegółowo w uzasadnieniu niniejszego pisma. 

W  pierw

szej  kolejności  zamawiający  podniósł,  że  przedmiotowe  odwołanie  powinno 

zostać oddalone, ponieważ odwołującym nie przysługuje legitymacja do jego wniesienia. 

Zamawiający  podniósł,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  odwołujący  złożyli 

najkorzystniejszą ofertę zarówno  w  pierwszej  części  aukcji (przed  jej  przerwaniem  wskutek 

awarii  systemu  teleinformatycznego),  która  odbyła  się  w  dniu  22  lutego  2019  roku,  jak  i  w 

kontynuowanej aukcji elektronicznej w dniu 27 lutego 2019 roku (po usunięciu awarii systemu 

teleinformatycznego). W konsekwencji powyższego wnosząc niniejsze odwołanie odwołujący 

nie  mają  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia,  bowiem  nawet  w  sytuacji,  gdyby  nie 

wnieśli tego odwołania i tak uzyskaliby przedmiotowe zamówienie. Jedynym interesem, jaki 

posiadają odwołujący we wniesieniu niniejszego odwołania, jest uzyskanie korzystniejszych 

warunków umowy pod względem kwoty należnego odwołującym wynagrodzenia, bowiem w 

toku  pierwszej  części  przeprowadzonej  aukcji  elektronicznej  w  dniu  22.02.2019  r.,  w  której 

miała miejsce awaria systemu teleinformatycznego i która została z tego powodu przerwana, 

o

dwołujący złożyli ofertę opiewającą na kwotę wynagrodzenia 68 700 000 zł brutto, natomiast 

w toku kontynuacji tej przerwanej aukcji elektronicznej w dniu 27 lutego 2019 roku złożyli ofertę 

opiewającą  na  kwotę  wynagrodzenia  57  100  000  zł    brutto  (tj.  złożyli  ofertę  tańszą  o           

zł brutto od poprzedniej i są nią związani). Powyższe oznacza, że odwołujący nie 

mają interesu w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. we wniesieniu niniejszego odwołania 

i z tej tylko przyczyny przedmiotowe odwołanie powinno zostać oddalone. 


Zamawiający przywołał orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, w tym wyrok z dnia 12 

lutego 2014 r., sygn. akt: KIO 169/14, wyrok z dnia z dnia 2 kwietnia 2013 r., sygn. akt: KIO 

655/13 i inne. 

Zamawiający  stwierdził,  że  niezależnie  od  przyczyn  wskazanych  w  pkt  I  powyżej, 

odwołanie podlega również oddaleniu z uwagi na oczywistą bezzasadność zarzutu naruszenia 

przez z

amawiającego art. 91d ust. 1 ustawy P.z.p. 

Zamawiający wskazał, że z treści wstępnego pisma Operatora Platformy zakupowej - 

eB2B  Service  Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

z  siedzibą  w  Warszawie  z  dnia  26  lutego  2019  roku,  za 

pośrednictwem której to Platformy zakupowej odbyła się w dniu 22 lutego 2019 roku aukcja 

elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu, jak również z treści pisma Operatora z dnia 11 

marca  2019  roku  będącego  uszczegółowieniem  informacji  wskazanych  w  ww.  wstępnym 

piśmie, wynika w sposób jasny i jednoznaczny, że w trakcie aukcji elektronicznej w dniu 22 

lutego  2019  roku  przeprowadzonej  w  przedmiotowym  postępowaniu  miała  miejsce  awaria 

systemu  teleinformatyczn

ego, która spowodowała przerwanie tej aukcji. Jak wynika z treści 

ww. pism, wszelkie czynności jakie wykonywali uczestnicy w toku tej aukcji były prawidłowe, a 

awaria systemu teleinformatycznego była niezależna od uczestników aukcji. Awaria systemu 

teleinformatycznego

, która miała miejsce w trakcie przedmiotowej aukcji polegała na tym, że 

system teleinformatyczny nie 

przyjął prawidłowo podpisanej oferty uczestnika aukcji - Grupy 

Carbon Sp. z o.o. z godz. 13:15:59 (awaria systemu teleinfo

rmatycznego uniemożliwiła temu 

u

czestnikowi  złożenie  prawidłowo  podpisanej  oferty,  w  wyniku  czego  doszło  do  przerwania 

aukcji  tj.  nie  u

ruchomiła  się  koleina  dogrywka  umożliwiająca  kontynuowanie  aukcji.  W 

konsekwencji powyższej awarii systemu teleinformatycznego, która skutkowała nie przyjęciem 

postąpienia uczestnika - Grupy Carbon Sp. z o.o. z godz. 13:15:59, kolejna dogrywka w toku 

tej aukcji nie została uruchomiona, a zatem aukcja ta została przedwcześnie przerwana. Przy 

prawidłowym działaniu systemu teleinformatycznego (gdyby nie wystąpiła powyższa awaria), 

prawidłowo  podpisana  oferta  uczestnika  Grupy  Carbon  Sp.  z  o.o.  z  godz.  13:15:59 

uruchomiłaby  kolejną  dogrywkę,  co  oznaczałoby,  że  aukcja  nie  zostałaby  zakończona  po 

ostatnim 

postąpieniu odwołujących. 

Ponadto  Operator  w  ww. 

piśmie  z  dnia  11  marca  2019  r.  zwraca  uwagę  na  bardzo 

istotną  okoliczność,  a  mianowicie,  że  „Informacje  o  problemach  ze  zweryfikowaniem  przez 

system  prawidłowo  złożonego  przez  uczestnika  podpisu  elektronicznego  w  toku  aukcji, 

wywołane awarią systemu teleinformatycznego nie są widoczne dla Zamawiającego ani dla 

pozostałych  uczestników  w  toku  takiej  aukcji.  Ustalenie  wystąpienia  tego  rodzaju  awarii 

systemu teleinformatycznego j

est możliwe dopiero po wnikliwym przeanalizowaniu przebiegu 

aukcji (w tym 

logów) przez operatora platformy,  co też niezwłocznie uczyniliśmy. Jeszcze raz 


podkreślamy,  że  przy  tego  rodzaju  awarii  systemu  teleinformatycznego,  żaden  komunikat 

widoczny dla 

Zamawiającego bądź dla pozostałych uczestników aukcji elektronicznej nie jest 

wysyłany przez system, co absolutnie nie oznacza, że awaria systemu nie miała miejsca. ” 

W  ocenie  zamawiającego,  powyższe  w  sposób  jednoznaczny  dowodzi,  że  awaria 

sy

stemu  teleinformatycznego,  o  której  stanowi  art.  91d  ust.  1  ustawy  P.z.p.  w  toku  aukcji 

elektronicznej w dniu 22 lutego 2019 w przedmiotowym postępowaniu miała miejsce. A zatem, 

wbrew twie

rdzeniom zawartym w odwołaniu, zamawiający nie naruszył dyspozycji art. 91d ust. 

1  ustawy  P.z.p. 

wyznaczając  na  dzień  27  lutego  2019  roku  (następny  dzień  roboczy  po 

usunięciu awarii) termin kontynuowania aukcji elektronicznej przerwanej w dniu 22 lutego 2017 

roku. Tym samym brak jest pod

staw do uwzględnienia wniosków odwołujących o nakazanie 

unieważnienia czynności aukcji elektronicznej przeprowadzonej w dniu 27 lutego 2019 roku. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Termin  składania  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu  wyznaczony  został  na 

15.02.2019 r. 

Po otwarciu ofert, do etapu 

aukcji elektronicznej zaproszone zostały 2 podmioty: 

konsorcjum firm: 

Grupa  Carbon  Sp.  z  o.o.  oraz 

Przedsiębiorstwo  Robót 

Górniczych Carbon Sp. z o.o.  

odwołujący 

Aukcja elektroniczna została przeprowadzona w dniu 22 lutego 2019 r. 

Grupa Carbon Sp. z 

o.o. ostatnią ofertę złożyła o godzinie 13:05, a o godzinie 13:09 

oferta ta została podpisana. O godzinie 13:15 wykonawca ten złożył kolejną ofertę i o 13:19 

trzykrotnie podjął próby podpisania tej oferty, czego system nie przyjął. Ostatnią złożoną ofertą 

była oferta odwołujących na kwotę 68 700 000 zł brutto. 

Odwołujący o godzinie 14:33 otrzymali wygenerowaną z systemu informację, że aukcja 

została zamknięta. 

Operator Platformy zakupowej - 

eB2B Service Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie 

poinformował zamawiającego pismami z dnia 26 lutego i 11 marca 2019 roku,  że w trakcie 

aukcji  elektronicznej  w  dniu  22  lutego  2019  roku  przeprowadzonej  w  przedmiotowym 

postępowaniu  miała  miejsce  awaria  systemu  teleinformatycznego,  która  spowodowała 

przerwanie tej aukcji.  

Zamawiający wyznaczył termin kontynuowania aukcji elektronicznej na dzień 27 lutego 

2019 r. na godzinę 9.00. 


W  wyznaczonym  terminie,  podczas  kontynuowana  aukcji, 

najkorzystniejszą  ofertę  z 

ceną 57 100 000 zł brutto złożyli odwołujący.  

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie jest bezzasadne. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  uznała,  że  odwołujący  są  uprawieni  do  korzystania  ze 

środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Izba nie podziela stanowiska zamawiającego wyrażonego w odpowiedzi na odwołanie, 

że  odwołujący  nie  są  legitymowani  do  wniesienia  odwołania,  ponieważ  dążą  jedynie  do 

uzyskania korzystni

ejszych warunków zawarcia umowy. W ocenie zamawiającego, w art. 179 

ust. 1 ustawy P.z.p. chodzi jedynie o interes nakierowany na uzyskanie 

zamówienia, którego 

wykonawca nie uzyskałby, gdyby zaniechał wniesienia środka ochrony prawnej. 

W  myśl  art.  179  ustawy  P.z.p.,  środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy ” 

Odnosząc się do konieczności wykazania interesu w uzyskaniu zamówienia wskazać 

należy,  że  odwołujący  musi  dowieść,  że  posiada  obiektywną,  tj.  wynikającą  z  rzeczywistej 

utraty możliwości uzyskania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, potrzebę 

uzyskania określonego rozstrzygnięcia. Wnoszący środek ochrony prawnej jest zobligowany 

wykazać,  że  obiektywnie  w  postępowaniu  ma  potrzebę  uzyskania  zamówienia,  będącego 

przedmi

otem  określonego  postępowania.  W  rozpoznawanym  przypadku  sama  potrzeba 

uzyskania  przez  odwołujących  przedmiotowego  zamówienia  nie  była  kwestionowana  przez 

zamawiającego. 

Oprócz  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia,  wykonawca,  którzy  korzysta  ze 

środka ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązany 

jest wykazać, że poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów  ustawy  P.z.p.  Szkoda  może  być  rozumiana  zarówno  jako  strata  (szkoda 

majątkowa),  jak  i  krzywda  (szkoda  niemajątkowa).  Zauważyć  należy,  że  utrata  możliwości 

uzyskania  zamówienia  ma  głównie  charakter  ekonomiczny,  a  zatem  szkoda  zasadniczo 

przyjmuje charakter szkody majątkowej. Ponadto szkoda musi być wynikiem naruszenia przez 

zamawiającego  przepisów  ustawy  P.z.p.  Oznacza  to,  że  wykazywana  przez  odwołującego 

szkoda  musi  pozostawać  w  adekwatnym  związku  przyczynowym  z  naruszeniem  przez 

zamawiającego przepisów ustawy P.z.p. Odwołujący musi zatem wykazać, że zamawiający 

dokonał  albo  zaniechał  dokonania  określonej  czynności  wbrew  przepisom  ustawy  P.z.p., 


czego  normalnym  następstwem,  w  okolicznościach  danej  sprawy,  jest  poniesienie  lub 

możliwość  poniesienia  szkody  przez  wnoszącego  odwołanie.  Szkodą  są  zarówno  straty 

poniesione przez poszkodowanego (damnum emergens)

, oznaczające każde pogorszenie się 

jego  sytuacji  majątkowej, jak  i korzyści  utracone  przez  niego  (lucrum  cessans), stanowiące 

stratę tego, co poszkodowany by uzyskał, gdyby mu szkody nie wyrządzono.  

A  zatem  wykonawca,  który  zamierza  skorzystać  ze  środków  ochrony  prawnej,  musi 

wykazać,  że  chce  lub  chciał  uzyskać  dane  zamówienie  publiczne,  a  zamawiający  swoim 

działaniem  lub  zaniechaniem  niezgodnym  z  przepisami  ustawy  P.z.p.,  albo  pozbawił  go 

możliwości  uzyskania  tego  zamówienia,  albo  w  sposób  istotny  je  utrudnił,  w  wyniku  czego 

wykonawca poniósł lub może ponieść szkodę. Szkoda wykonawcy najczęściej polegać będzie 

na utracie korzyści wynikających z braku możliwości uzyskania realizacji tego zamówienia, ale 

nie  jest  to  jedyna  sytuacja,  w  której  sytuacja  majątkowa  wykonawcy  pogorszy  się.  W 

rozpoznawanym przypadku, w wyniku przeprowadzenia ponownej aukcji elektronicznej, oferta 

odwołujących po raz drugi okazała się najkorzystniejsza, jednakże była mniej korzystna niż 

oferta  złożona  w  pierwszym  postępowaniu.  W  ocenie  Izby,  uzyskanie  zamówienia  na 

warunkach  zapewniających  wykonawcy  niższe  wynagrodzenie,  wypełnia  przesłankę 

poniesienia szkody, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Izba 

uznała  za  niezasadny  zarzut  naruszenia  art.  91d  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez 

przyjęcie, iż w dniu 22 lutego 2019 r. podczas aukcji elektronicznej doszło do awarii systemu 

teleinformatycznego i przerwania aukcji, co w konsekwencji doprowadziło do kontynuowania 

prawidłowo zakończonej aukcji w dniu 27 lutego 2019 r. w sytuacji, gdy nie zaistniała „awaria” 

w rozumieniu ww. 

przepisu, bowiem wskazywany jednostkowy problem wystąpił jednorazowo 

tylko po stronie jednego z oferentów, a z informacji przesłanej przez podmiot administrujący 

serwerami,  na  których  odbyła  się  aukcja  nie  wynika,  iż  doszło  do  awarii  systemu 

teleinformatycznego i przerwania aukcji w rozumieniu art. 91d ust. 1 ustawy P

.z.p. tylko doszło 

do  nieprawidłowości  po  stronie  funkcjonowania  jednego  z  oferentów,  co  nie  pozwalało  na 

zasadne pod względem prawnym wyznaczenie nowego terminu aukcji przez zamawiającego. 

W  myśl  art.  91d  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  w  przypadku  gdy  awaria  systemu 

teleinformatycznego  spowoduje  przerwanie  aukcji  elektronicznej, 

zamawiający  wyznacza 

termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z 

uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu. 

Izba  podziela  stanowisko  odwołującego,  że  awaria,  o  której  mowa  w  art.  91d  ust.  1 

ustawy P.z.p., musi nastąpić z przyczyn nieleżących po stronie któregokolwiek z uczestników. 

Odwołujący podnosili, że do awarii nie doszło, a wykonawca Grupa Carbon Sp. z o.o. nie złożył 

oferty  w  czasie  przewidzianym  na  podstąpienie.  Odwołujący  na  tę  okoliczność  złożyli  jako 


dowód w sprawie zdjęcie z ekranu obrazującego zakończenie etapu licytacji na okoliczność 

wykazania, że system działał prawidłowo. 

W ocenie Izby 

przedłożony dowód nie świadczy, że nie doszło do awarii. Postępowanie 

wyjaśniające przeprowadzone przez zamawiającego wykazało, że wykonawca Grupa Carbon 

Sp.  z  o.o.  nie  mógł  złożyć  kolejnego  postąpienia,  ponieważ  system  trzykrotnie  nie  przyjął 

podpisania  oferty.  Po  bezskutecznym  upływie  czasu  na  postąpienie,  system  potraktował  to 

jako niezłożenie oferty i zakończył licytację. 

Izba  przeprowadziła  dowód  ze  złożonych  przez  zamawiającego  na  rozprawie 

zestawień zdarzeń, które miały miejsce podczas aukcji i wskazuje, że wynika z nich, że Grupa 

Carbon Sp. z o.o. ostatnią ofertę złożyła o godzinie 13:05, a o godzinie 13:09 oferta ta została 

podpisana. O godzinie 13:15 wykonawca ten złożył kolejną ofertę i o 13:19 trzykrotnie podjął 

próby podpisania tej oferty, czego system nie przyjął. 

Izba  przeprowadziła  dowód  z  treści  pism  z  dnia  26  lutego  i  11  marca  2019  roku 

Operatora Platformy zakupowej - 

eB2B Service Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, za 

pośrednictwem której odbyła się w dniu 22 lutego 2019 roku aukcja elektroniczna, z których to 

pism  wynika

,  że  w  trakcie  aukcji  elektronicznej  w  dniu  22  lutego  2019  roku  miała  miejsce 

awaria systemu teleinformatycznego, która spowodowała przerwanie tej aukcji. Jak wynika z 

treści  ww.  pism,  wszelkie  czynności,  jakie  wykonywali  uczestnicy  w  toku  tej  aukcji,  były 

prawidłowe,  a  awaria  systemu  teleinformatycznego  była  niezależna  od  uczestników  aukcji. 

Awaria  systemu 

teleinformatycznego,  która  miała  miejsce  w  trakcie  przedmiotowej  aukcji 

polegała  na  tym,  że  system  teleinformatyczny  nie  przyjął  prawidłowo  podpisanej  oferty 

uczestnika  aukcji  -  Grupy  Carbon  Sp.  z  o.o.  z  godz.  13:15:59  (awaria  systemu 

teleinfo

rmatycznego uniemożliwiła temu uczestnikowi złożenie prawidłowo podpisanej oferty, 

w  wyniku  czego  doszło  do  przerwania  aukcji,  tj.  nie  uruchomiła  się  koleina  dogrywka  

umożliwiająca  kontynuowanie  aukcji.  W  konsekwencji  powyższej  awarii  systemu 

teleinform

atycznego, która skutkowała nieprzyjęciem postąpienia uczestnika - Grupy Carbon 

Sp. z o.o. z godz. 13:15:59, kolejna dogrywka w toku tej aukcji nie została uruchomiona, a 

zatem  aukcja  ta  została  przedwcześnie  przerwana.  Przy  prawidłowym  działaniu  systemu 

teleinformatycznego  (gdyby  nie  wystąpiła  powyższa  awaria),  prawidłowo  podpisana  oferta 

u

czestnika  Grupy  Carbon  Sp.  z  o.o.  z  godz.  13:15:59  uruchomiłaby  kolejną  dogrywkę,  co 

oznaczałoby, że aukcja nie zostałaby zakończona po ostatnim postąpieniu odwołujących. 

Ponadto, Operator w piśmie z dnia 11 marca 2019 r. zwraca uwagę że „informacje o 

problemach  ze  zweryfikowaniem  przez  system  prawidłowo  złożonego  przez  uczestnika 

podpisu elektronicznego w toku aukcji, wywołane awarią systemu teleinformatycznego nie są 

widoczne dla Zamawiającego ani dla pozostałych uczestników w toku takiej aukcji. Ustalenie 


wystąpienia  tego  rodzaju  awarii  systemu  teleinformatycznego  jest  możliwe  dopiero  po 

wnikliwym  przeanalizowaniu  przebiegu  aukcji 

(w  tym  loqów)  przez  operatora  platformy. 

Operator  podkreślił,  że  przy  tego  rodzaju  awarii  systemu  teleinformatycznego,  żaden 

komunikat  widoczny  dla  Zamawiającego  bądź  dla  pozostałych  uczestników  aukcji 

elektronicznej nie jest wysyłany przez system, co absolutnie nie oznacza, że awaria systemu 

nie miała miejsca.” 

Izba podkreśla, że przepis art. 91d ust. 1 ustawy P.z.p. nie wskazuje, jakie okoliczności 

przesądzają  o  wystąpieniu  awarii.  Wydaje  się,  że  należy  odnieść  się  do  potocznego 

rozumienia  tego  zjawiska, 

zgodnie  z  którym  awaria  to  stan  niesprawności  obiektu 

uniemożliwiający  jego  funkcjonowanie,  występujący  nagle  i  powodujący  jego  niewłaściwe 

działanie lub całkowite unieruchomienie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że skutkiem awarii 

musi  być  przerwanie  aukcji  elektronicznej.  Dyspozycja  wskazanego  przepisu  nie  wymaga 

natomiast, by przerwanie aukcji było widoczne dla zamawiającego i uczestników. Podkreślić 

należy,  że  systemy  teleinformatyczne  narażone  są  na  różnego  rodzaju  awarie  i  trudno 

oczekiwać,  by  tylko  taka  awaria,  która  jest  widoczna  dla  wszystkich  uczestników  i 

zamawiającego,  umożliwiała  jej  kontynuowanie  po  uprzednim  przerwaniu.  Tego  rodzaju 

argumentacja spowodowałaby, że część awarii, które mogłyby się wydarzyć, nie uprawniałaby 

zamawiającego  do  kontynuowania  aukcji,  co  niewątpliwie  naruszyłoby  uprawnienia 

wykonawców do uczestniczenia w aukcji na równych zasadach. 

Izba uznała złożone przez zamawiającego dowody za wiarygodne i wykazujące, iż w 

rozpoznawanym przypadku istotnie doszło do awarii, która uniemożliwiła uczestnictwo w aukcji 

jednemu  z  uczestników.  W  efekcie  doszło  do  przerwania  aukcji,  co  z  kolei  uprawniało 

zamawiającego do jej kontynuowania po usunięciu awarii. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania. 

………………………………………… 


wiper-pixel