KIO 400/19 WYROK dnia 19 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 400/19 

WYROK 

z dnia 19 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Magdalena Rams 

Protokolant:            

Rafał Komoń   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2019 r. przez wykonawcę NRR Grupa 

POLDIM Sp. z o. o.  z siedzibą w Żabnie

w postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

w Krakowie, 

przy  udziale  wykonawcy 

Kopalnia  Soli  "Kłodawa"  S.A.  z  siedzibą  w  Kłodawie 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Miejskiemu Przedsiębiorstwu 

Oczyszczania  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie:  (i)  unieważnić  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej; (ii) unieważnić czynność odrzucenia oferty wykonawcy NRR 

Grupa POLDIM Sp. z o. o.  z siedzibą w Żabnie; (iii) powtórzyć czynność badania 

i oceny ofert z uwzględnieniem oferty wykonawcy NRR Grupa POLDIM Sp. z o. 

o.  z siedzibą w Żabnie.  

Kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Miejskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie i : 


zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę NRR Grupa 

POLDIM Sp. z o. o.  z siedzibą w Żabnie tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. 

w  Krakowie  na  rzecz  wykonawcy 

NRR  Grupa  POLDIM  Sp.  z  o.  o.    z  siedzibą  w 

Żabnie kwotę 11 100  zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) 

stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  i 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:    

………………….…………… 


Sygn. akt: KIO 400/19 

UZASADNIENIE 

W  dniu  4  marca  2019  r.  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  NRR  GRUPA  POLDIM  Sp.  z  o.o.  w  Sieradzy  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając 

z

amawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie 

(dalej „Zamawiający”) naruszenie w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Zakup  wraz  z  dostawą  do  siedziby  Zamawiającego  3500  ton  soli  drogowej  luzem  z 

antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie: 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp

,  tj.  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który 

utrudnia uczciwą konkurencję; 

dokonanie czynności odrzucenia oferty Odwołującego z naruszeniem przepisu art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

dokonanie  czynności  wyboru jako  najkorzystniejszej  oferty  Kopalni  Soli  Kłodawa 

S.A., Aleja 1000-lecia 2, 62-

650 Kłodawa z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawa Pzp. 

Odwołujący wniósł o: (i) unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Kopalni 

Soli  Kłodawa  S.A.,  Aleja  1000-lecia  2,  62-650  Kłodawa;  (ii)  unieważnienie  czynności 

odrzucen

ia  oferty  Odwołującego;  (iii)  powtórzenie  czynności  oceny  ofert  z  uwzględnieniem 

oferty  Odwołującego;  (iv)  powtórzenie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej;  (v) 

dokonanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  oferty  najkorzystniejszej;  (vi)  zasądzenie  od 

Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym  w 

szczególności wpisu oraz kosztów zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że przedmiotem zamówienia 

jest  „Zakup  wraz  z  dostawą  do  siedziby  Zamawiającego  3500  ton  soli  drogowej  luzem  z 

antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie”. Jak wynika z 

warunków udziału w postępowaniu (pkt. 6 SIWZ) „O udzielenie przedmiotowego zamówienia 

publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 

1b ustawy Pzp

, posiadają zdolność techniczna lub zawodową tj.: wykonali w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

w tym okresie, co najmniej jedną dostawę soli drogowej na łączną ilość 3 500 ton wykonaną 

na  rzecz  jednego  Zamawi

ającego  w  ramach  jednej  umowy.”  Na  potwierdzenie  spełnienia 


warunku zapisanego w powo

łanym wyżej pkt 6 SIWZ Wykonawca powinien załączyć do oferty 

oświadczenie, iż wykonał dostawy wskazane w treści pkt 6 SIWZ, a następnie w sytuacji, kiedy 

Wykonawca  złożył  ofertę  oceniona  najwyżej  na  potwierdzenie  posiadania  zdolności 

technicznych i zawodow

ych dowody potwierdzające, iż dostawy wymienione w oświadczeniu 

zostały  lub  są  wykonywane  należycie.  Odwołujący  wskazał,  że  spełnił  wszystkie  powyższe 

warunki.  

Niemiej jednak, Zamawiający pismem z dnia 19 lutego 2019 r., działając w oparciu 

o  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp 

wezwał  Odwołującego  się  do  złożenia  wyjaśnień  gdzie  będzie 

zlokalizowana baza w której będzie składowana sól, gdyż Zamawiający żądał aby była ona 

zlokalizowana w 

odległość nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego z pomiarów (nie 

wiadomo jakich) według Zamawiającego odległość ta wynosi 81 km. 

Odwołujący    wskazał,  że  w  piśmie  z  dnia  21.02.2019  r.  wyjaśnił,  iż  baza  zlokalizowana  w 

miejscowości  Sieradza  znajduje  się  w  odległości  od  siedziby  Zamawiającego  w  linii  prostej 

51,59 km, natomiast licząc po najkrótszej trasie przejazdu 59,4 km, a czas przejazdu wynosi 

58 minut. Na dowód czego przedstawił wydruk mapy z podaniem odległości. Dowód: wydruk 

z pod

aniem odległości w portalu Google maps. Odwołujący wskazał, że Zamawiający podniósł 

w wezwaniu z dnia 19 lutego br., zapis w umowie (§ 2 ust. 5) który wskazuje, iż „Wykonawca 

zobowiązany jest zmagazynować w zadaszonym magazynie w odległości nie większej niż 60 

km od siedziby Zamawiającego 1500 ton soli (...)". 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  zapisem  zawartym  w  art.  41  Kodeksu  cywilnego „Jeżeli 

ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedziba osoby prawnej jest miejscowość, 

w  której  ma  siedzibę  jej  organ  zarządzający.”  Jak  wynika  z  zapisów  zawartych  w  rejestrze 

przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  siedzibą  Miejskiego  Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania  Sp.  z  o.o.  jest  miejscowość  Kraków  (Rubryka  2  pkt  1  Centralnej  Informacji 

Krajowego Re

jestru Sądowego). Dowód: wydruk z KRS Zamawiającego. 

Odwołującego  zakwestionował  sposób  wyliczenia  odległości  z  magazynu  w  Sieradzy  do 

siedziby  Zamawiającego  -  80,9  km,  albowiem,  w  ocenie  Odwołującego,  nie  może  budzić 

wątpliwości, że skoro Zamawiający zażyczył sobie, aby odległość pomiędzy magazynem soli 

a siedzibą była mniejsza niż 60 km, to odległość ta powinna być mierzona do granicy miasta 

Krakowa.  Co  więcej  Zamawiający  nie  sprecyzowała  w  jaki  sposób  ma  być  mierzona  ta 

odległość, czy w linii prostej czy też po trasie przejazdu, a przy takim zapisie jaki jest aktualnie 

można wywodzić, iż pomiar powinien być po linii prostej, jak bowiem wielokrotnie zwracała na 

to  uwagę  Krajowa  Izba  Odwoławcza,  w  sytuacji  niedookreślonych  zapisów  należy  je 

interpretować na korzyść Wykonawców. Odwołujący powołał się na orzeczenia Krajowej Izby 

Odwoławczej KIO 1127/18 z dnia 21.06.2018 oraz  KIO 925/18 z dnia 30.05.2018. 


Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  1.03.2019  r.,  informującym  o 

najkorzystniejszej  oferc

ie  oraz  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  miał  obowiązek  precyzyjnie 

skazać z jaką treścią SIWZ, treść oferty wykonawcy jest sprzeczna. W przywołanym piśmie; 

„Zamawiający  informuje,  iż  odrzuca  ofertę  wykonawcy  NRR  Grupa  POLDIM  Sp.  z  o.o., 

Sieradza  190,  33-240 

Żabno  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  Prawo  Zamówień 

Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z § 2 ust 5 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), 

wyk

onawca zobowiązany jest zmagazynować w zadaszonym magazynie, zlokalizowanym w 

odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego 1 500 ton soli drogowej luzem 

z  antyzbrylaczem  do  zimowego  utrzymania  dróg  stanowiącej  przedmiot  zamówienia  do 

wykorzy

stania przez Zamawiającego w sytuacji awaryjnej. Ww. wykonawca w treści złożonych 

wyjaśnień  z  dnia  21.02.2019  r.  zaoferował  zmagazynowanie  ww.  ilości  soli  w  magazynie 

zlokalizowanym w odległości większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego, o której mowa 

treści SIWZ: 

• 

tytule postępowania nadanym przez Zamawiającego, 

• 

w pkt. 1, pkt. 3, pkt. 14.2 SIWZ, 

• 

komparycji projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), § 1 umowy, 

• 

§2 ust 10 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) 

Mając powyższe na uwadze Zamawiający odrzuca ofertę ww. wykonawcy, gdyż jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

Odwołujący wskazał, że sięgając do wskazanych powyżej punktów: 

tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego - „Zakup wraz z dostawą do siedziby 

Zamawiającego  3500  ton  soli  drogowej  luzem  z  antyzbrylaczem  do  zimowego 

utrzymania  dróg  dla  MPO  Sp.  z  o.o.  w  Krakowie”  -  odwołanie  do  siedziby 

Zamawiającego miasto Kraków; 

  pkt  1  SIWZ  - 

Nazwa  oraz  adres  Zamawiającego,  -  w  ogóle  nie  ma  odwołania  do 

siedziby 

Zamawiającego; 

  pkt 3 SIWZ - 

Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia - Zamawiający sam rozróżnia 

siedzibę od miejsca dostawy; 

  pkt  14.2  SIWZ  - 

Cenę  oferty  (podaną  w  złotych  polskich)  stanowi  całkowity  koszt 

zakupu  i  dostawy  do  siedziby  Zamawiającego  3  500  ton  soli  drogowej  (...)  -  znów 

odwo

łanie do siedziby Zamawiającego;  

komparycji  projektu  umowy  (załącznik  nr  3  do  SIWZ),  §  1  umowy  -  Przedmiotem 

umowy jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej 


luzem (...) - 

znów odwołanie do siedziby Zamawiającego - art. 41 k.c. - siedzibą osoby 

prawnej jest miejscowość; 

§ 2 ust 10 projektu umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) - Dostawa Przedmiotu Umowy do 

siedziby Zamawiającego, Zbiornik do magazynowania soli drogowej MPO Sp. z o.o., 

ul. Nowohucka 1, 31-

580 Kraków (...) - skoro dla Zamawiającego siedziba jest tożsama 

z adresem zakładu to po co w ogóle podają adres zlokalizowania zbiornika. 

W ocenie Odwołującego z nieznanych dla niego przyczyn, naruszając przy tym zapisy Pzp, 

Zamawiający próbuje przekonywać, iż ustawowa definicja „siedziby” nie ma zastosowania do 

postępowania  przetargowego  prowadzonego  przez  Zamawiającego.  Skoro  jednak 

Zamawiający chciał, aby baza składowa była zlokalizowana w odległości nie większej niż 60 

km od posiadanego przez 

Zamawiającego zbiornika do magazynowania to przecież mógł to 

zapisać w  SIWZ.  Co więcej  w  SIWZ Zamawiający  posługuje się definicją „Miejsca dostawy 

przedmiotu zamówienia”. 

Ponadto, w ocenie Odwołującego wymóg zlokalizowania bazy w odległości 60 km od siedziby 

Zamawiającego, też nie wiadomo czym jest uwarunkowany, skoro zapisy umowy odwołują się 

do  dostaw  w  czasie  48  czy  72  godzina  przy  takim  czasie  dostawy  praktycznie  z  każdego 

dowolnego miejsca w Polsce można wykonać transport na dowolne inne miejsce w kraju. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  zamawiający  przygotowuje  i 

przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji  oraz  równe  traktowanie  wykonawców.  Wyrazem  zachowania  zasady 

uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  jest  m.in.  precyzyjne  i 

niebudzące wątpliwości sporządzenie specyfikacji. Odwołujący wskazał na orzeczenie o sygn. 

KIO/UZP 48/09.  

Odwołujący  podkreślił,  iż  powyżej  przytoczone  orzeczenia  odwołują  się  do  nieprecyzyjnych 

zapisów w SIWZ a przecież w niniejszej sprawie mamy sytuację jeszcze bardzie oczywistą, 

gdzie użycie zwrotu „siedziba” jest określone definicją ustawową zawartą w art. 41 k.c., a więc 

nie może budzić żadnej wątpliwości co oznacza zwrot „siedziba Zamawiającego”. 

W zakresie ostatniego z zarzutów tj. naruszenia dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, wedle 

którego  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w specyfikacji odwołujący wskazuje, że w przypadku prawidłowego zastosowania 

przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  oferta 

Odwołującego  zostałaby  wybrana jako  najkorzystniejsza. W SIWZ Zamawiający  określił,  że 


jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej ofe

rty będzie cena, a cena zaproponowana przez 

odwołującego była ceną najniższą. 

W ocenie Odwołującego kluczową kwestią jest problem postanowień w specyfikacji, które nie 

w pełni odzwierciedlają intencje Zamawiającego. Jak wskazuje, w tym przedmiocie, jednolite 

orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  zamawiający  nie  może  wyciągać  negatywnych 

skutków  z  omyłek  zaistniałych  w  specyfikacji,  a  także  ogłoszeniu.  Odwołujący  wskazał,  że 

postępowanie  prowadzone  w  ramach  zamówień  publicznych  powinno  zmierzać  do  wyboru 

najkorzystniejszej oferty, 

a nie służyć do wykluczenia ofert z błahych, nieistotnych powodów, 

W  niniejszym  przypadku  należy  również  wskazać  na  znaczącą  różnice  cenową  pomiędzy 

oferentami  uczestniczącymi  w  przedmiotowym  postępowaniu  przetargowym.  Zaoferowane 

bowiem przez Odwołującego ceny brutto na cały zakres zamówienia wynosi 1.048.267,50 zł. 

Tymczasem oferta Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. opiewa na kwotę 1.097.775,00 PLN. Różnica 

wynosi zatem aż: 49.507,50 PLN. 

Izba ustaliła co następuje: 

Izba  postanowiła  dopuścić  w  poczet  materiału  dowodowego  następujące  dokumenty:  (i) 

specyfikację  istotnych warunków  zamówienia wraz  z  załącznikami na  okoliczność  ustalenia 

przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu; (ii) protokół postępowania 

przetargowego  n

a  okoliczność  ustalenia  przebiegu  postępowania;  (iii)  ofertę  Odwołującego 

oraz  wykonawcy  Kopalnia  Soli  „Kłodawa”  S.A.  (dalej  „Przystępujący”)  na  okoliczność 

ustalenia  ich 

treści;  (iv)  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  z  dnia  19  lutego  2019  r.  oraz 

wyjaśnienia  Odwołującego  z  dnia  21  lutego  2019 r.  na  okoliczność  ustalenia  ich  treści.  Izb 

wzięła również pod uwagę odpowiedź na odwołanie złożoną przez Zamawiającego podczas 

posiedzenia z udziałem stron oraz stanowiska zaprezentowane podczas rozprawy. 

Na podstawie 

powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 

3500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z 

o.o. w 

Krakowie.” 

Izba ustaliła, że w Rozdziale 3 SIWZ, Zamawiający wskazał, że szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia  został  zamieszony  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ.  W  jego  treści  Zamawiający 

zamieścił  wymagania  dotyczące  parametrów  technicznych  oraz  wymagań  dotyczących 

pojazdów z pomocą których wykonawca będzie realizował zamówienie.  


W  Rozdziale  6  SIWZ  Zamawiający  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Zamawiający 

wskazał m.in., iż „O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się 

Wykonawcy, 

którzy  spełniają  warunki  określone  w  art.  22  ust.  1b  ustawy  Pzp,  posiadają 

zdolność techniczna lub zawodową tj.: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 

jedną  dostawę  soli  drogowej  na  łączną  ilość  3  500  ton  wykonaną  na  rzecz  jednego 

Zamawiającego w ramach jednej umowy.” Na potwierdzenie spełnienia warunku zapisanego 

w  powołanym  wyżej  pkt  6  SIWZ Wykonawca  powinien  załączyć  do  oferty  oświadczenie,  iż 

wykonał dostawy wskazane w treści pkt 6 SIWZ, a następnie w sytuacji, kiedy Wykonawca 

złożył  ofertę  oceniona  najwyżej  na  potwierdzenie  posiadania  zdolności  technicznych  i 

zawodowych dowody potwierdzające, iż dostawy wymienione w oświadczeniu zostały lub są 

wykonywane należycie. 

W załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający zawarł wzór umowy. Zgodnie z § 2 ust 5 projektu 

umowy 

wykonawca  zobowiązany  jest  zmagazynować  w  zadaszonym  magazynie, 

zlokalizowanym w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego 1 500 ton soli 

drogowej  luzem  z  antyzbrylaczem  do  zimowego  utrzymania  dróg  stanowiącej  przedmiot 

zamówienia do wykorzystania przez Zamawiającego w sytuacji awaryjnej.  

Izba  ustaliła,  iż  postępowaniu  zostały  złożone  dwie  oferty.  Ofertą  Odwołującego,  który  za 

realizację  zamówienia  zaoferował  cenę  brutto  1.048.267,50  zł.  oraz  Przystępujący,  którego 

oferta opiewa na kwotę 1.097.775,00 PLN.  

Izba ustalił, iż Zamawiający pismem z dnia 19 lutego 2019 r. wezwał Odwołującego do złożenia 

wyjaśnień  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zakresie  lokalizacji  bazy  w  celu  spełnienia 

zapisu zawartego w §2 ust. 5 projektu umowy. Izba ustaliła, że pismem z dnia 21 lutego 2019 

r. Odwołujący złożył wyjaśnienia.   

Izba ustaliła, że pismem z dnia 1 marca 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o 

wynikach  postępowania  przetargowego.  Oferta  Przystępującego  została  uznana  za  ofertę 

najkorzystniejszą. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp. W uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwo

łującego Zamawiający powołał się na 

§2 ust. 5 projektu umowy i wskazał, że baza Odwołującego do przechowywania soli nie spełnia 

wymagania wskazanego w §2 ust. 5 projektu umowy.  


I

zba zważyła co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący 

jako  wykonawca,  którego  oferta,  w przypadku 

potwierdzenia się zarzutów odwołania, może zostać wybrana jako najkorzystniejsza 

spełnia 

określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. 

ma  interes  w uzyskaniu  zam

ówienia,  a naruszenie przez  Zamawiającego przepisów  ustawy 

Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez  niego  szkody,  polegającej  nieuzyskaniu 

zamówienia.  

Izba  uznała,  iż  odwołanie  zasługuje  na  uwzględnianie.  W  ocenie  Izby  w  okolicznościach 

faktycznych  rozpozna

wanej  sprawy  Zamawiający  nie  miał  podstaw  do  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  przywołanym 

przepisem,  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  której  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ może 

polegać  na  sporządzeniu  i  przedstawieniu  oferty  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 

specyfikacji, z zaznaczeniem, że chodzi tu o wymagania SIWZ dotyczące sposobu wyrażenia, 

opisania i potwierdzenia 

zobowiązania (świadczenia) ofertowego, a więc wymagania, co do 

treści  oferty,  a  nie  wymagania  co  do  jej  formy,  które  również  zamieszczane  są  w  SIWZ. 

Niezależnie od charakteru niezgodności, aby zastosować podstawę odrzucenia oferty z art. 

89 ust.1 pkt 2 Pz

p musi być możliwe uchwycenie na czym konkretnie taka niezgodność polega, 

czyli co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi 

i  ustalonymi  jednoznacznie  postanowieniami  SIWZ.  O 

niezgodności  treści  oferty  z  treścią 

SIWZ  można  mówić  tylko  w  przypadku,  gdy  przedmiot  zamówienia  wynikający  z  oferty  nie 

odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ.  

W analizowanym stanie faktycznym Zamawiający przygotował szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia  (dalej  „OPZ”),  który  stanowił  załącznik  nr  1  do  SIWZ.  W  załączniku  tym 

Zamawiający  zawarł szereg  wymagań  dotyczących  parametrów  technicznych soli  drogowej 

stanowiącej  przedmiot  zamówienia.  Określił  również  wymagania  dotyczące  pojazdów,  z 

pomocą  których  wykonawca  będzie  dostarczał  przedmiot  zamówienia.  Podkreślić  w  tym 

miejscu  należy,  że  w  OPZ  Zamawiający  nie  sprecyzował  żadnych  wymagań  dotyczących 

odległości  zadaszonego  magazynu  do  przechowywania  soli  od  siedziby  Zamawiającego. 

Takiego 

wymagań nie sposób również odnaleźć w opisie warunków udziału w postępowaniu 

zawartych  w  SIWZ. 

Zamawiający  wymagał  wyłącznie  wykazaniem  się  przez  wykonawców 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  doświadczeniem  w  realizacji  co  najmniej  jednej 

dostawy soli drogowej na łączną ilość 3 500 ton wykonaną na rzecz jednego zamawiającego 


w ramach jednej umowy. Zamawiający nie wymagał na etapie składania ofert posiadania przez 

wykonawców  zadaszonego  magazynu  zlokalizowanego  nie  więcej  niż  60  km  od  siedziby 

Zamawiającego.  

Wskazać w tym miejscu należy na art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, że 

zamawiający zobowiązany jest podać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 

dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli  zamawiający 

wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na 

takich  warunkach.  Ustawa  Prawo  zamówień  publicznych  przyznaje  więc  zamawiającym 

możliwość  określenia  istotnych  postanowień  przyszłej  umowy  i  podania  ich  do  wiadomości 

wykonawców. Nie oznacza to jednak, iż obowiązki czy wymagania Zamawiającego zawarte 

we wzorze umowy muszą być spełnione przez wykonawców na etapie składania ofert. Takie 

założenie  byłoby  nieracjonalne  i  wymuszałoby  niejednokrotnie  na  wykonawcach 

zaangażowania  znacznych  środków  finansowych  na  etapie  składania  oferty,  bez  pewności 

uzyskania zamówienia. Stąd też zadaniem Zamawiającego jest określenie w SIWZ warunków 

udziału  w  postępowaniu,  które  wykonawca  musi  spełnić  na  etapie  składania  oferty. 

Jednocześnie Zamawiający ma możliwość poinformowania wykonawców poprzez załączenie 

do SIWZ wzoru umowy jakie szczegółowe warunki realizacji zamówienia będą wymagane od 

wykonawcy po podpisa

niu umowy. W ocenie Izby, warunki zawarte we wzorze umowy dotyczą 

etapu  realizacji  umowy.  Jeżeli,  w  ocenie  Zamawiającego,  określone  warunki  realizacji 

zamówienia  zawarte  we  wzorze  umowy  mają  być  spełnione  przez  wykonawcę  na  etapie 

składania ofert, to zamawiający winien w treści SIWZ w sposób jednoznaczny wskazać takie 

wymagania. Podkreślić należy, że przywołany przepis art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp mówi 

wyłącznie o przekazaniu wykonawcom istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do 

treści  zawieranej  umowy,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli  zamawiający 

wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na 

takich warunkach. W ocenie Izby, z przywołanego zapisu nie sposób wywieść, jak chciałby 

Zamawiający,  iż  na  etapie  składania  oferty  wykonawca  ma  spełnić  wszystkie  wymagania 

zawarte we wzorze umowy. Przepis ten wyłącznie odnosi się to etapu zawierania umowy z 

wykonawcą, nie zaś etapu składania ofert. To, iż wzór umowy stanowi część SIWZ oznacza 

wyłącznie, iż składając ofertę wykonawca akceptuje i zobowiązuje się, w przypadku wyboru 

jego oferty jako najkorzystniejszej, d

o zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze 

umowy i do 

realizacji zamówienia na zasadach określonych we wzorze umowy. W treści art. 

36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp ustawodawca odnosi się wyłącznie do etapu zawierania umowy. 

Podkreślić jeszcze raz należy, że to w gestii Zamawiającego leży, które w istotnych wymagań 

zawartych  we  wzorze  umowy  zamieścić  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu 


weryfikowanych 

na etapie składania ofert.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie 

określił  w  SIWZ  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu  wymogu  dotyczącego  odległości 

zadaszonego  magazynu  od  siedziby  Zamawiającego.  Wymaganie  to  zostało  wyłącznie 

zawarte 

we  wzorze  umowy  i  jego  weryfikacja  będzie  następować  na  etapie  podpisania  i 

realizacji umowy.   

W ocenie Izby wezwanie Zamawiającego z dnia 19 lutego 2019 r. do złożenia wyjaśnień co do 

lokalizacji zadaszonego magazynu do przechowywania soli było wezwaniem przedwczesnym 

i nieprawidłowym. Zamawiającego w treści wezwania odwołuje się do art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Jednakże, jak Izba wskazała powyżej, jedyny 

warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego 

postępowania przetargowego dotyczył wykonania co najmniej jednej dostawy soli drogowej na 

łączną ilość 3 500 ton. Innych warunków udziału w postępowaniu Zamawiający nie zawarł w  

treści  SIWZ.  Tym  samy,  badania  przez  Zamawiającego  czy  wykonawca  spełnia  określone 

wymagania,  które  nie  zostały  ujęte  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu  Izba  uznała  za 

nieprawidłowe.  

Mając  na  uwadze  powyższe  rozstrzygniecie  Izby,  bez  znaczenia  na  obecnym  etapie 

postępowania  uznać  należy  rozważania  dotyczące  pojęcia  „siedziby”  Zamawiającego  i 

sposobu  obliczenia  wymaganej  odległości  zadaszonego  magazynu  od  siedziby 

Zamawiającego.  Na  marginesie  Izba  wskazuje  jednakże,  że  wymaganie  co  do  lokalizacji 

zadaszonego magazyny  zostało zawarte w  §2  ust  4 wzoru  umowy  i  właśnie w  tym  wzorze 

umowy, 

w jej komparycji określona jest siedziba Zamawiającego w sposób jasny i niebudzący 

wątpliwości.  

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp. Dokonał bowiem odrzucenia oferty Odwołującego, pomimo, iż w treści warunków udziału 

w postępowaniu nie określił wymagania dotyczącego lokalizacji zadaszonego magazynu do 

przechowywania  soli. 

Tym  samym  za  zasadne  Izba  nakazała  unieważnienie  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty 

Odwołującego.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp w związku z § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 


wpisu  od odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).  

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel