KIO 399/19 WYROK dnia 18 marca 2019 roku

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 399/19 

WYROK 

z dnia 18 marca 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodn

iczący:     Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  18  marca  2019  roku,  w  Warszawie, 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  6  marca  2019  roku  przez 

wykonawców  T.  J.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Ośrodek  Szkolenia 

Spawaczy  „WELDER”  –  J.  T.  z  siedzibą  w  Gliwicach,  A.  N.  prowadzącego  działalność 

gospodar

czą  pod  firmą  Ośrodek  Szkolenia  Spawaczy  „WELDER”  –  A.  N.  z  siedzibą  w 

Gliwicach, M. U. 

prowadzącego działalność gospodarczą

pod firmą M. U. Zakład Elementów 

Kotłowych „ZELKOT” Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” s.c. z siedzibą w Gliwicach,  

–  prowadzący  wspólnie  działalność  gospodarczą  jako  wspólnicy  spółki  cywilnej  Ośrodek 

Szkolenia Spawaczy 

„WELDER” S.C. z siedzibą w Zabrzu 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Mikołowie 

orzeka 

1.  Oddala 

odwołanie. 

Kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wykonawców  T.  J.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” – J. T. z 

siedzibą  w  Gliwicach,  A.  N.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Ośrodek  Szkolenia  Spawaczy  „WELDER”  –  A.  N.  z  siedzibą  w  Gliwicach,  M.  U. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  M.  U.  Zakład  Elementów 

Kotłowych  „ZELKOT”  Ośrodek  Szkolenia  Spawaczy  „WELDER”  s.c.  z  siedzibą  w 

Gliwicach,   

–  prowadzący  wspólnie  działalność  gospodarczą  jako  wspólnicy  spółki 

cywilnej Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” S.C. z siedzibą w Zabrzu i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców T. 


J. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Ośrodek  Szkolenia 

Spawaczy  „WELDER”  –  J.  T.  z  siedzibą  w  Gliwicach,  A.  N.  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkolenia Spawaczy „WELDER” – A. 

N. 

z  siedzibą  w  Gliwicach,  M.  U.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  M.  U.  Zakład  Elementów  Kotłowych  „ZELKOT”  Ośrodek  Szkolenia 

Spawaczy  „WELDER”  s.c.  z  siedzibą  w  Gliwicach,    –  prowadzący  wspólnie 

działalność  gospodarczą  jako  wspólnicy  spółki  cywilnej  Ośrodek  Szkolenia 

Spawaczy  „WELDER”  S.C.  z  siedzibą  w  Zabrzu  tytułem  wpisu  

od 

odwołania, 

zasądza od wykonawców T. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Ośrodek  Szkolenia  Spawaczy  „WELDER”  –  J.  T.  z  siedzibą  w  Gliwicach,  A.  N. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Szkolenia Spawaczy 

„WELDER”  –  A.  N.  z  siedzibą  w  Gliwicach,  M.  U.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  M.  U.  Zakład  Elementów  Kotłowych  „ZELKOT”  Ośrodek 

Szkolenia  Spawaczy  „WELDER”  s.c.  z  siedzibą  w  Gliwicach,    –  prowadzący 

wspólnie  działalność  gospodarczą  jako  wspólnicy  spółki  cywilnej  Ośrodek 

Szkolenia  Spawaczy  „WELDER”  S.C.  z  siedzibą  w  Zabrzu  na  rzecz 

Zamawiającego Starostwa Powiatowego w Mikołowie kwotę 289 zł 00 gr (słownie: 

dwieście  osiemdziesiąt  dziewięć  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania odwoławczego poniesione tytułem  dojazdu jednego  pełnomocnika  

na rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt: KIO  399/18 

U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  –  Starostwo  Powiatowe  w  Mikołowie  -  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą 

Zorganizowanie  i  przeprowadzenie  kursu 

zawodowego  pn.  „Kurs  spawanie  metodą 

MAG135"  i  kurs  pn.  „Uprawnienia  SEP w  zakresie do  1  kV" w  ramach  projektu  „Efektywne 

Funkcj

onalne  Szkoły  -  Program  Rozwoju  Szkół  Zawodowych  i  Technicznych  Powiatu 

Mikołowskiego"  współfinansowanym  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  

w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014  - 

2020r. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień  publicznych 

18 stycznia 2019 roku pod numerem 504845-N-2019. 

6  marca  2019  roku 

działając  na  podstawie  art.  180  ust.  1  pkt  6  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  roku,  poz.  1986  ze  zm.;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”) 

Odwołujący wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego wyboru ofert w przedmiotowym  

postępowaniu,  co  do  zadania  nr  1  „Zorganizowanie  i  przeprowadzenie  kursu  zawodowego 

Spawanie  metodą  MAG  135"  ,  które  to  nastąpiło  w  dniu  1  marca  2019  roku.  Odwołujący 

wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty. 

Odwołujący następująco uzasadnił przedstawione w odwołaniu zarzuty: 

Odwołujący  podał,  że  zgodnie  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (dalej: 

SIWZ) 

warunkiem udzielenia zamówienia było zapewnienie przez Wykonawcę odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry instruktorskiej do przeprowadzenia kursu (pkt.1.8 SIWZ). Warunkiem 

udziału  w  postępowaniu  jest  m.in.  skierowanie  do  realizacji  jednej  osoby,  która  w  okresie 

trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  prowadziła  co  najmniej  1  kurs  spawania 

metodą 

MAG135. 

(pkt.ll.1.2.3.1. 

SIWZ). 

Możliwość 

zapewniania 

odpowiednio 

wykwalifikowanej  kadry  przez  Wykonawcę  jest  istotnym  elementem  oceny  ofert.  Zgodnie  

z  pkt 

XIl  Ad.2)  SIWZ  do  oceny  bierze  się  pod  uwagę  doświadczenie  osoby  skierowanej  

do  realizacji  zamówienia  przy  czym  jeżeli  Wykonawca  nie  wykaże  doświadczenia  osoby 

skierowanej  do  realizacji  zamówienia  ponad  wymagane  minimum  otrzyma  0  punktów, 

podobnie  jak  w  sytuacji,  w  której  opis  doświadczenia  będzie  niejednoznaczny  lub 

niezezwalający na jego ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za taki opis. (pkt 


Xll Ad.2 pkt.2.4 SIWZ). 

Odwołujący składając ofertę wskazał dane czterech zatrudnionych u niego osób, tj. jednego 

instruktora  zajęć  teoretycznych  oraz  trzech  stale  pracujących  u  Odwołującego  instruktorów 

zajęć  praktycznych,  z  których  każdy  legitymuje  się  doświadczeniem  w  przeprowadzeniu, 

więcej niż 4 kursów spawania metodą MAG 135 w ostatnich 3 latach. W tabeli wypełnionej 

zgodnie  z  wymagani

ami  podano  dane  wszystkich  czterech  instruktorów  wraz  

ze skonkretyzowanymi szkoleniami, które prowadzili. 

Zamawiający  po  otwarciu  ofert  wskazał,  że  Odwołujący  złożył  ofertę  cenową  na  poziomie 

165.120 zł, a odnośnie doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia podano: 

1  osoba  - 

instruktor  zajęć  teoretycznych  6  kursów,;  3  osoby  -  instruktorzy  zajęć 

praktycznych,  każda  osoba  po  6  kursów.  Następnie  oceniając  ofertę  (ogłoszenie  o  wyniku 

postępowania  z  dnia  1  marca  2019  r.)  Zamawiający  podał,  że  za  spełnienie  kryterium 

doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia Odwołujący uzyskał 0 punktów, 

gdyż  opis  doświadczenia  osoby  został  uznany  za  niejednoznaczny  lub  niepozwalający  na 

jego ocenę. 

Odwołujący  zarzuciła  Zamawiającemu,  ze  ocena  oferty  dokonana  przez  Zamawiającego 

sprzeczna  jest  z  samym  SIWZ.  Faktem  jest,  że  Zamawiający  oczekiwał  wskazania  jednej 

osoby  prowadzącej  kurs,  przewidując  (vide  umowa  §  4  ust.3.)  procedurę  zmiany  osoby 

wskazanej  w  ofercie.  Oferta  Zamawiającego  wskazywała  cztery  osoby,  które  miały  być 

oddelegowane  do  przeprowadzenia  szkolenia.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  kurs  ma  na  celu 

przygotowanie  kandydata  do  teoretycznego  i  praktycznego  egzaminu  państwowego 

(zgodnie  z  normą  PN-EN  ISO  9609-1:  2014-02)  przed  komisją  powołaną  przez  Instytut 

Spawalnictwa.  Wymogi  Instytutu  Spawalnictwa  wskazane  w  wytycznych  W-14/1S-41 

przewidują, aby zajęcia wyróżniały część teoretyczną i praktyczną i oczywiste jest, że zajęcia 

w obu tych zakresach prowadzone są przez różne osoby, których kwalifikacje szczegółowo 

określają  powyższe  wytyczne  (pkt  4.1  Kwalifikacje  personelu  szkolącego).  Sam 

Zamawiaj

ący  w  wyjaśnieniach  z  dnia 25   stycznia  2019  r.  przywołał  wymóg  przygotowania 

kandydata  do  egzaminu  przez  Komisją  powołaną  przez  Instytut  Spawalnictwa  powołując, 

jako załącznik wytyczne W-14/1S-02 przewidujące 25 godzin szkolenia teoretycznego i 120 

godzin szkolenia praktycznego. 

W ocenie Odwołującego nie jest zasadne, by podanie 4 osób, które miały prowadzić ponad 

roczne  szkolenie  uniemożliwiało  przyznanie  punktów  w  kryterium  doświadczenie  osoby 

skierowanej do realizacji zamówienia, bowiem w konkretnym przypadku Odwołującego przy 

jednora

kim doświadczeniu wszystkich osób oddelegowanych do wykonania kursu dokonanie 

punktacji w tym kryterium jest oczywiste i nie 

nastręcza trudności. Tym samym podstawowy 

zarzut  sprowadza się do  naruszenia art.91  ust. 1  ustawy,  bowiem  wybór  najkorzystniejszej 


oferty  powinien  nastąpić  według  kryteriów  wskazanych  w  SIWZ,  podczas  gdy  udzielenie 

zerowej  punktacji  kryterium  doświadczenie  opiera  się  na  błędnym  założeniu,  że  opis 

doświadczenia  wskazany  przez  Odwołującego  jest  niejednoznaczny,  bądź  nie  pozwala  

na  ocenę  tego  kryterium.  Jeżeli  Zamawiający  uznawał  tę  część  oferty  Odwołującego  

za  niejednoznaczną  winien  wyczerpać  tryb  przewidziany  w  art.  87  ust.  1  ustawy,  czego  

nie  uczynił.  Widoczna  jest  w  ocenie  Odwołującego  sprzeczność,  bowiem  z  jednej  strony 

Zamawiający  nie  odrzuca  oferty,  w  której  wskazano  kilka,  a  nie  jedną  osobę  realizującą 

szkolenia, następnie przy otwarciu ofert nie ma wątpliwości, że każdy z zatrudnionych przez 

Odwołującego instruktorów legitymuje się przeprowadzeniem sześciu kursów, po czym za to 

kryterium przyznaje 

0 punktów uznając ofertę za niejednoznaczną. 

Po  przeprowadzeniu  rozpra

wy  z  udziałem  Stron  na  podstawie  zebranego 

materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  

i zważyła, co następuje: 

I. 

Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art.  189  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    (Dz.  U.  z  2017  roku,  poz.  1579  ze 

zmianami;  dalej:  „Pzp”  lub  „ustawa”),  skutkujących  odrzuceniem  odwołania.  Odwołanie 

zostało  złożone  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  6  marca  2019  roku  oraz  została 

przekazana w ustawowym terminie kopia odwołania Zamawiającemu, co Strony potwierdziły 

na posiedzeniu z ich udziałem.  

II. 

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu,  a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy  -  to  jest  posiadania  interesu  w  uzyskaniu 

danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody.  

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Zamawiającego  o  oddalenie  odwołania  z  uwagi  

na  niewykazanie  interesu  we  wniesieniu  dowołania.  W  przepisie  art.  179  ust.  1  ustawy 

określono  zarówno  katalog  podmiotów  uprawnionych  do  złożenia  odwołania  jak  również 

przesłanki  jakie  musi  kumulatywnie  spełnić  Odwołujący.  Środki  ochrony  prawnej 

przewidziane  w  Dziale  VI  ustawy  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu  a  także 


innemu podmiotowi. Ustawodawca w art. 2 pkt 11 ustawy zdefiniował pojęcie wykonawcy  – 

i

lekroć w ustawie jest mowa o: (…) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, 

osobę  prawną  albo  jednostkę  organizacyjną  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  która 

ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  złożyła  ofertę  lub  zawarła  umowę  

w  sp

rawie zamówienia  publicznego. Tak  wiec, wykonawcą  w  rozumieniu ustawy  mogą być 

zarówno osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, jednakże niezależnie od formy organizacyjnej zawsze status wykonawcy łączy się  

z  jego  uczestnictwem  w  procedurze  udzielania  zamówienia  publicznego.  Nie  jest  więc 

możliwe uznanie za wykonawcę podmiotu, który nie jest związany z danym postępowaniem 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  nie  uczestniczy  w  danym  zamówieniu  w  żaden 

sposób.  Tak  więc,  warunkiem  sine  qua  non  uznania  danego  podmiotu  za  wykonawcę  jest 

jego  powiązanie  z  danym,  konkretnym  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  powiązanie  nie  pozorne  oraz  nie  takie,  które  już  ustało  w  wyniku  innych 

okoliczności. Zgodnie z regulacją art. 179 ust. 1 uprawnionym do wniesienia odwołania jest 

wykonawca (i inne wskazane w przepisie podmioty), jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę.  Niezbędnym  dla  oceny 

skuteczności wniesienia odwołania jest wykazanie kumulatywnego spełnienia wymienionych 

przesłanek.  Ocenie  podlega  zatem  spełnienie  przez  Odwołującego  przesłanek  posiadania 

interesu 

w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody.  Jednakże 

aby możliwe było dokonanie oceny spełnienia tych przesłanek Odwołujący winien się do nich 

odnieść.  Pokreślenia  wymaga,  że  są  to  przesłanki  materialnoprawne,  a  ich  ocena 

dokonywana  jest  w  wyroku. 

Drugą  przesłanką  legitymacji  czynnej,  której  spełnienie  musi 

nastąpić  kumulatywnie  wraz  z  przesłanką  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  jest 

wykazanie przez  Odwołującego,  że poniósł  lub może ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia 

przez  zamawiającego  przepisów  ustawy.  Przez  szkodę  rozumie  się  uszczerbek  majątkowy 

lub  niemajątkowy,  jakiego  doznaje  poszkodowany  w  wyniku  określonego  działania  lub 

zaniechania.  W  świetle  art.  179  ust.  1  ustawy  podkreślenia  wymaga,  iż  szkoda  musi  być 

wynikiem  naruszenia  przepisów  ustawy  przez  zamawiającego,  co  oznacza,  iż  wykazywana 

przez  odwołującego  szkoda  musi  pozostawać  w  adekwatnym  związku  przyczynowym  

z  uchybieniem  przez  Zamawiającego  przepisom  ustawy.  Konieczne  jest  tym  samym 

wykazanie  przez  Odwołującego,  iż  Zamawiający  dokonał  albo  zaniechał  dokonania 

czynności  wbrew  przepisom  ustawy,  czego  normalnym  następstwem  w  okolicznościach 

danej  sprawy  jest  poniesienie  lub  możliwość  poniesienia  szkody  przez  wnoszącego 

odwołanie. Odwołujący, może w sposób nieudolny, ale wskazał naruszenie przepisów jakie 

w  jego  ocenie  nastąpiło  w  tym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz 

wniósł  o  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  w  tym  postepowaniu.  W  ocenie  Izby 

wskazanie  tych  elementów,  w  tym  stanie  faktycznym  było  wystarczające.  Jednocześnie 


mając na uwadze, że postępowanie prowadzone jest w procedurze „odwróconej” w trybie art. 

24aa  ustawy 

zasadnym  jest  stanowisko  wyrażone  w  opinii  Urzędu  Zamówień  Publicznych, 

że  „zgodnie  z treścią  art.  24aa  ustawy  Pzp  zamawiający  może,  w postępowaniu 

prowadzonym  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego,  najpierw  dokonać  oceny  ofert, 

następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość 

została  przewidziana  w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  lub  w ogłoszeniu 

zamówieniu. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 

56  ust.  2  Dyrektywy  2014/24/UE,  w 

świetle  którego  w procedurach  otwartych  instytucje 

zamawiające  mogą  podjąć  decyzję  o rozpatrzeniu  ofert  przed  sprawdzeniem,  że  nie  ma 

podstaw  wykluczenia,  i 

przed  weryfikacją  spełnienia  kryteriów  kwalifikacji.  Procedura  ta 

polega  zatem  na  tym,  że  zamawiający  w toku  czynności  oceny  ofert  nie  dokonuje 

podmiotowej  oceny  wszystkich  wykonawców  (ocena  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu,  braku podstaw  do  wykluczenia),  nie  badając  nawet  wszystkich  wstępnych 

oświadczeń  wykonawców,  składanych  w szczególności  w formie  jednolitego  europejskiego 

dokumentu  zamówienia.  W pierwszej  kolejności  dokonuje  on  oceny  ofert  pod  kątem 

przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych 

SIWZ,  po  czym  dopiero  wyłącznie  w odniesieniu  do  wykonawcy,  którego  oferta  została 

oceniona  jako  najkorzystniejsza  (uplasowała  się  na  najwyższej  pozycji  rankingowej), 

d

okonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda 

przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.”. Odwołujący nie zgodził 

się  z  wynikiem  postępowania  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  postępowaniu,  a  z  treści 

odwołania wynika, że w jego ocenie powinien był otrzymać punkty w ocenie kryteriów oceny 

ofert  za  doświadczenie  czterech  wskazanych  do  realizacji  zamówienia  osób.  Zamawiający 

nie  kwestionował  tego  stanowiska  Odwołującego  w  odniesieniu  do  badania  przesłanki 

interesu w uzyskaniu zamówienia.  

Izba  ustaliła,  że  odwołanie  złożono  w  postepowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

pod nazwą: „Kurs spawanie metodą MAG135" i kurs pn. „Uprawnienia SEP w zakresie do 1 

kV"  w  ramach  projektu  „Efektywne  Funkcjonalne  Szkoły  -  Program  Rozwoju  Szkół 

Zawodowych  i  Technicznych  Powiatu  Mikołowskiego"  współfinansowanym  ze  środków 

Euro

pejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa  Śląskiego  na  lata  2014  -  2020r.”  w  zakresie  Zadania  I  –  Zorganizowanie  

i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „Spawanie metodą MAG135”. 


III. 

Zgodnie z  brzmieniem  przepisu art.  192 ust  2 ustawy  Prawo zamówień  publicznych 

Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ 

lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Izba 

dokonawszy  oceny  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów,  biorąc  pod  uwagę  stanowiska 

Stron 

przedstawione 

na 

rozpr

awie  stwierdziła,  że  odwołanie  nie  zasługuje  

na uwzględnienie. 

IV. 

Na  podstawie  art.  191  ust.  2  ustawy  wydając  wyrok,  Izba  bierze  za  podstawę  stan  rzeczy 

ustalony  w  toku  postępowania.  Na  podstawie  art.  190  ust.  1  ustawy  –  Strony  i  uczestnicy 

postępowania  odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  do  stwierdzenia  faktów,  z 

których  wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swych  twierdzeń  lub  odparcie 

twierdzeń  strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą 

przedstawiać  aż  do  zamknięcia  rozprawy.  Przepis  ten  nakłada  na  Strony  postępowania 

ob

owiązek, który zarazem jest uprawnieniem Stron, wykazywania dowodów na stwierdzenie 

faktów, z których wywodzą skutki prawne.  

Podkreślenia  wymaga  w  tym  miejscu,  że  postępowanie  przed  Izbą  stanowi  postępowanie 

kontradyktoryjne,  czyli  sporne,  a  z  istoty  teg

o  postępowania  wynika,  że  spór  toczą  Strony 

postępowania  i  to  one  mają  obowiązek  wykazywania  dowodów,  z  których  wywodzą 

określone skutki prawne.  

Mając  na  uwadze,  że  stosunki  z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  mają  charakter 

cywilnoprawny, powołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

roku 

–  Kodeks  cywilny,  zgodnie  z  którym  kodeks  reguluje  stosunki  cywilnoprawne  między 

osobami  fizycznymi  i  osobami  prawnymi,  przechodząc  do  art.  6  Kodeksu  cywilnego,  który 

stanowi,  że  ciężar  udowodnienia  faktu  spoczywa  na  osobie,  która  z  faktu  tego  wywodzi 

skutki prawne należy wskazać, że właśnie z tej zasady wynika reguła art. 190 ust 1 ustawy. 

Przepis  art.  6  Kodeksu  cywilnego  wyraża  dwie  ogólne  reguły,  a  mianowicie  wymaganie 

udowodnienia  powoływanego  przez  stronę  faktu,  powodującego  powstanie  określonych 

skutków prawnych oraz usytuowanie ciężaru dowodu danego faktu po stronie osoby, która z 

faktu  tego  wywodzi  skutki  prawne;  ei  incubit  probatio qui  dicit  non qui  negat  (na  tym  ciąży 

dowód kto twierdzi a nie na tym kto zaprzecza).  

Izba  wskazu

je,  że  postępowanie  odwoławcze  jest  odrębnym  od  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  postępowaniem,  które  ma  na  celu  rozstrzygnięcie  powstałego 


pomiędzy  Stronami  sporu.  W  trakcie  postępowania  odwoławczego  to  Odwołujący 

kwestionuje  podjęte  przez  Zamawiającego  decyzje  w  zakresie  oceny  ofert  i  wykonawców  

w  postępowaniu,  nie  zgadza  się  z  podjętymi  czynnościami  lub  zaniechaniem  określonych 

działań, tak więc zgodnie z regułą płynącą z art. 190 ustawy to na Odwołującym ciąży ciężar 

dowiedzenia,  że  stanowisko  Zamawiającego  jest  nieprawidłowe.  Izba  wskazuje  w  tym 

miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn. akt X Ga 

32/09,  w  którym  to  orzeczeniu  Sąd  wskazał  między  innymi  Ciężar  udowodnienia  takiego 

twierdzenia  spoczywa  na  t

ym  uczestniku  postępowania,  który  przytacza  twierdzenie  

o istnieniu danego faktu, a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (…) 

V.  

Skład  orzekający  Izby  rozpoznając  sprawę  uwzględnił  akta  sprawy  odwoławczej,  

w skład których zgodnie z par. 8 ust. 1 rozporządzenia z Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 

marca 2018 roku w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1092) 

wchodzą odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  także  inne  pisma  składane  w  sprawie  oraz  pisma 

przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem. 

Izba uwzględniła także stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie do protokołu 

jak  również  stanowisko  Zamawiającego  zawarte  w  piśmie  z  dnia  13  marca  2019  roku 

„Odpowiedź Zamawiającego na odwołanie”.  

VI. 

W zakresie 

zarzutów odwołania: 

W zakresie podniesionego zarzutu naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy przez dokonanie 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  postępowaniu  z  naruszeniem  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w  Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia (dalej:  SWIZ)  oraz  przyznanie 

zerowej  punktacji  w 

kryterium  doświadczenie,  która  to  czynność  opiera  się  na  błędnym 

założeniu, że opis doświadczenia wskazany przez Odwołującego jest niejednoznaczny, bądź 

nie pozwala na ocenę tego kryterium – Izba uznała zarzut za niezasadny. 

Izba  wskazuje,  że Odwołujący  stawiając zarzut  naruszenia art.  91  ust.  1 ustawy  (jak wyżej 

podano), wbrew twierdzeniu Zamawiającego, zakwestionował wybór oferty najkorzystniejszej 

w postępowaniu przez dokonanie tej czynności z naruszeniem kryteriów oceny ofert. 


Izba  uznała  za  zasadne  stanowisko  Zamawiającego  zaprezentowane  na  rozprawie  

jak  również  w  piśmie  z  dnia  13  marca  2019  roku  w  zakresie  odnoszącym  się  

do arg

umentacji związanej ze sposobem przyznania punktów w kryterium oceny ofert „Kdo- 

doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – waga 40%”.  

Izba wskazuje, że zgodnie z SIWZ rozdział II pkt 1 – Warunki udziału w postępowaniu oraz 

podstawy  wyklu

czenia  dla  zadania  I,  pkt  1.2.3.1  Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony, 

jeżeli wykonawca „skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby: - jedną osobę, która 

w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  przeprowadziła  

co naj

mniej 1 kurs spawania metodą MAG 135”. Następnie w rozdziale XII - Kryteria oceny 

ofert, w pkt 1 Zamawiający wskazał, że przy wyborze oferty będzie kierował się kryteriami:  

1) Kc- cena 

– waga 60%, oraz  

2) Kdo- 

doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – waga 40%. 

W  rozdziale  XII  w  pkt  3  Zamawiający  podał  sposób  przyznawania  punktów  

w  poszczególnych  kryteriach  i  w  ppkt  Ad2)  w  ppkt  2.1  uszczegółowił,  że  „w  przypadku 

kryterium  „doświadczenie  osoby  skierowanej  do  realizacji  zamówienia”  do  oceny  będzie 

brane  pod  uwagę  doświadczenie  osoby  skierowanej  do  realizacji  zamówienia  powyżej 

minimum,  wymaganego  przez 

Zamawiającego  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku,  

o którym mowa w punkcie II.1 ppkt 1.2.3.1 SIWZ. Wykonawca w formularzu oferty powinien 

wskazać  doświadczenie  osoby  skierowanej  do  realizacji  zamówienia  ponad  wymagane 

minimum”. W ppkt Ad2) w ppkt 2.2 Zamawiający szczegółowo określił sposób przyznawania 

punktów za doświadczenie „osoby” skierowanej do realizacji zamówienia. 

W Formularzu Ofert

owym (zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – dot. Zadanie I) w punkcie 

4  należało  podać  dane  wymagane  do  oceny  kryterium  oceny  ofert  w  kryterium 

doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia. 

Z  powyższego  wynika  w  sposób  jednoznaczny,  że  do  spełnienia  warunku  udziału  

w  postępowaniu,  wbrew  twierdzeniu  Odwołującego,  Zamawiający  wymagała  wskazania 

jednej osoby, która posiada doświadczenie w realizacji kursów spawania metodą MAG 135.  

Izba  wskazuje,  że  również  sam  Odwołujący  potwierdził  to  w  odwołaniu:  „faktem  jest,  

że  Zamawiający  oczekiwał  wskazania  jednej  osoby  prowadzącej  kurs,  przewidując  (…) 

procedurę  zmiany  osoby  wskazanej  w  ofercie”.  Podkreślenia  wymaga,  że  wymagania  

w  zakresie  wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  były  jednoznaczne  

i  precyzyjne.  Nie  można  w  ocenie  Izby  uznać  za  zasadną  argumentacji  Odwołującego 

referującej do postanowienia SIWZ - „skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:” 


bowiem  fragment  ten  został  wyrwany  z  kontekstu  całego  zdania  zawartego  w  ppkt  1.2.3.1 

SWIZ.  Dalsza  część  zdania  w  sposób  jednoznaczny  wskazuje,  że  Zamawiający  wymagał  

na  potwierdzenie  warunku  wykazania  jednej  osoby  do  realizacji  zamówienia  („skieruje  

do realizacji zamówienia następujące osoby: - jedną osobę, która w okresie ostatnich trzech 

lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  przeprowadziła  co  najmniej  1  kurs  spawania 

metodą  MAG  135”).  Jednocześnie,  wbrew  twierdzeniu  Odwołującego  wielokrotnie  w  SIWZ 

Zamawiający wskazywał, że osoba wskazana do realizacji zamówienia to jedna osoba – np.: 

w  rozdział  XII  pkt  1  ppkt  2  „Kdo  –  doświadczenie  osoby  skierowanej  do  realizacji 

zamówienia”;  w  rozdziale  XII  pkt  3  ppkt  Ad2)  2.1  –  „do  oceny  będzie  brane  pod  uwagę 

doświadczenie  osoby  skierowanej  do  realizacji  zamówienia(…)  wskazać  doświadczenie 

osoby  skierowanej  (…)”;    w  rozdziale  XII  pkt  3 ppkt  Ad2)  2.2  –  „(…)  że  osoba  skierowana 

(…)”; w rozdziale XII pkt 3 ppkt Ad2) 2.4 – „(…) wsadzać doświadczenie osoby skierowanej 

do  realizacji  zamówienia  (…)”.  Również,  co  należy  podkreślić  w  Formularzu  Ofertowym  

w punkcie 4 Zamawiający zawarł treść: „Oświadczam, iż osoba (…)” natomiast w Formularzu 

Ofertowym  złożonym  przez  Odwołującego  dokonał  on  zmiany  i  w  sposób  odmienny  

od wymagania Zamawiającego dokonał modyfikacji i wpisał: „osoby”. Jednocześnie w tabeli 

w  punkcie  4  Formularza  Ofertowego  Odwołujący  podał  zgodnie  z  wymaganiem 

Zamawiającego: „Funkcja / rola jaka pełniła osoba wskazana w punkcie 4” – tu Odwołujący 

nie  zmienił  treści  oświadczenia,  która  pozostaje  w  sprzeczności  z  powyższą  treścią  jak 

również z złożonym w tabeli oświadczeniem. 

Izba podkreśla, że pomiędzy stronami postępowania odwoławczego nie było kwestionowane, 

jak  również  nie  było  wątpliwe,  że  przeprowadzenie  ww.  kursu  wymaga  prowadzenia  zajęć 

teoretycznych jak również zajęć praktycznych. Mając na uwadze, że Zamawiający wymagał 

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazania jednej osoby, która 

w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  przeprowadziła  

co  najmniej  1  kurs  spawania  metodą  MAG  135,  prowadzi  to  do  logicznego  wniosku,  

że  osoba  taka  musiała  posiadać  doświadczenie  w  przeprowadzeniu  kursu  w  części 

teoretycznej i części praktycznej. Tym samym, aby wykazać spełnienie warunku  niezbędne 

było  wskazanie  do  realizacji  zamówienia  jednej  osoby,  a  co  za  tym  idzie,  aby  otrzymać 

punkty  w  kryterium 

doświadczenie osoby  skierowanej  do  realizacji  zamówienia  wykonawca 

winien  był  dla  tej  jednej  osoby  podać  informacje  o  przeprowadzonych  przez  nią,  ponad 

minimum  wymagane  dla  potwierdzenia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  doświadczenie  

w  prowadzeniu  kursów  obejmujących  część  teoretyczną  i  część  praktyczną.  Odwołujący  

w  złożonej  ofercie  w  Formularzu  oferty  w  punkcie  4,  który  sam  zmodyfikował,  podał  cztery 

osoby,  z  których  jedna  wykazała  doświadczenie  w  prowadzeniu  zajęć  teoretycznych 

natomiast  pozostałe  trzy  osoby  w  prowadzeniu  zajęć  praktycznych.  Słusznie  wskazał  


w  trakcie  rozprawy  Odwołujący,  że  „tabela,  jaka  została  zawarta  w  ofercie  w  formularzu 

oferty  jednoznacznie  wskazuje  osoby  i  kursy,  w  których  brały  one  udział”.  Z  tabeli  wynika  

w sposób jednoznaczny, że żadna ze wskazanych osób nie legitymuje się doświadczeniem 

przeprowadzeniu 

kursu 

spawania 

metodą 

MAG135, 

kursu 

złożonego  

z  niekwestionowanych  zajęć  teoretycznych  i  praktycznych.  Bez  znaczenia  dla  rozpoznania 

tej  sprawy  pozostaje argumentacja Odwołującego  odnosząca  się do kwalifikacji,  uprawnień  

i certyfikatów jakie muszą posiadać osoby prowadzące poszczególne zajęcia w ramach tego 

kursu. 

Zamawiający jednoznacznie określił wymagania, które nie były kwestionowane przez 

żadnego  wykonawcę  i  w  ramach  tych  wymagań  zobowiązany  był  dokonać  oceny  

w kryteriach oceny ofert. Również argumentacja odnosząca się do egzaminów państwowych 

przez  Komisją  powołaną  przez  Instytut  Spawalnictwa  oraz  wskazanie  na  Normę  zgodnie  

z  którą  ma  być  przeprowadzony  ten  egzamin  nie  wpływa  na  ocenę  doświadczenia  jednej 

osoby  w  prowadzeniu  kursów.  Podkreślić  należy,  że  Odwołujący  nie  wykazał,  że  nie  jest 

możliwym  prowadzenie  takiego  kursu  przez  jedną  osobę  w  odniesieniu  do  zajęć 

praktycznych  i  teoretycznych.  Natomiast  w  postępowaniu  zostały  złożone  oferty,  w  których 

wykazano doświadczenie jednej osoby w realizacji kursu w części praktycznej i teoretycznej.    

W  ocenie  Izby  Zamawiający  w  sposób  prawidłowy  dokonał  oceny  oferty  Odwołującego  w 

kryterium „doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” i prawidłowo przyznał 

„0”  punktów,  ponieważ  Odwołujący  nie  wykazał  żadnej  osoby,  która  posiadała 

doświadczenie  wymagane  przez  Odwołującego  w  realizacji  kursu  zarówno  w  części 

teoretycznej jak i praktycznej.  

W  odniesieniu  do  argumentacji  budowanej  przez  Odwołującego  w  oparciu  o  „Informację  

z  otwarcia  ofert  (…)”  pismo  z  dnia  4  lutego  2019  roku  Izba  podkreśla,  że  dokument  

ten  ma  jedynie  walor  informacyjny,  a  w  treści  zawiera  odzwierciedlenie  treści  zawartych 

przez  wykonawcę  w  ofercie.  Nie  stanowi  informacji  o  ocenie  ofert  w  postępowaniu. 

Jednocześnie  z  dokumentu  tego  jednoznacznie  wynika,  że  Odwołujący  nie  wskazał  

w  kryteriach  oceny  ofert  żadnej  osoby  (jednej  osoby),  która  posiadała  wymagane  przez 

Zamawiającego doświadczenie.  

W    zakresie  podniesionego  zarzutu  naruszenia  art.  87  ust.  1  ustawy 

–  Izba  uznała,  

że nie doszło do naruszenia tego przepisu przez Zamawiającego.  

Zamawiający,  dokonując  oceny  oferty  złożonej  w  postepowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  posiada  uprawnienia  wynikające  z  poszczególnych  przepisów  ustawy,  

ale i obowiązki jakie nakłada na niego ustawodawca  – jednakże realizacja tych prerogatyw 

musi  mieścić  się  w  granicy  obowiązującego  przepisu  prawa.  Właśnie  takim  przepisem  jest 

art.  87  ustawy,  gdzie  ustawodawca  przyznał  Zamawiającemu  prawo  ale  i  nałożył  


na  Zamawiającego  obowiązek.  Izba  zaznacza,  ze  w  myśl  art.  87  ust.  1  ustawy  zostało 

ukształtowane  prawo  Zamawiającego  do  żądania  w  trakcie  badania  i  oceny  ofert  

od  wykonawcy  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty.  Biorąc  pod  uwagę,  

że  ustawodawca  nie  wiąże  skutku  w  postaci  konieczności  odrzucenia  z  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oferty  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  nie 

można  mówić  o  bezwzględnym  obowiązku  wzywania  wykonawców  do  składania  wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty. Jednakże nie można pominąć w tym miejscu obowiązku, 

jaki  ciąży  na  Zamawiającym,  czyli  rzetelnego  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielnie 

z

amówienia.  Dokonując  zestawienia  uprawnienia  wezwania  wykonawcy  do  złożenia 

wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty oraz należytej oceny ofert wydaje się słusznym, 

że  regulacja  art.  87  ust.  1  powinna  być  rozpatrywana  w  kategoriach  kompetencji 

Zamawiającego – czyli prawa Zamawiającego do żądania wyjaśnień jednakże połączonego  

z obowiązkiem zażądania tychże wyjaśnień celem wypełnienia obowiązku przeprowadzenia 

oceny  ofert  w  sposób  staranny  i  należyty.  Podkreślenia  wymaga  w  tym  miejscu,  

że  Zamawiający  korzystając  z  tego  uprawnienia  wyjaśnia  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie  woli  –  czyli  treść  oferty,  czyli  to,  co  było  w  niej  zawarte  na moment  otwarcia 

ofert. Sama instytucja wyjaśnienia treści oferty stanowi swoiste ,,narzędzie’’ Zamawiającego, 

dzięki  któremu  ma  możliwość  pozyskania  dodatkowych  informacji,  co  w  przypadkach 

wątpliwości  pozwala  mu  na  należytą  ocenę  sytuacji  (oferty).  Uprawnienie  Zamawiającego 

żądania od wykonawcy wyjaśnień nie może prowadzić do żadnych negocjacji z wykonawcą, 

którego to treść oferty podlega wyjaśnieniu, a także dokonania jakiejkolwiek zmiany w treści 

złożonej  oferty,  z  wyłączeniem  przypadków  uregulowanych  w  art.  87  ust.  2.  Istotnym  

i  znamiennym  jest  również  fakt,  że  wyjaśnienia  treści  złożonej  oferty  nie  mogą  prowadzić  

do 

zmiany  treści  oferty,  a  ograniczać  się  mogą  jedynie  do  wskazania  sposobu  rozumienia 

treści  jakie  zawiera  złożona  oferta.  Zamawiający  nie  może  więc  na  podstawie  wyjaśnień 

złożonych  przez  Odwołującego  dokonywać  zmian  w  treści  pierwotnie  złożonego  przez 

wyko

nawcę  oświadczenia  woli  (oferty).  Jak  uzasadnił  Sąd  Okręgowy  we  Wrocławiu  

w wyroku z dnia 30 marca 2010 r. (X Ga 7/2010) Artykuł 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych odnosi się do możliwości żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych  ofert.  Dotyczy  to  więc  tej  części  oferty,  która  jest  nieprecyzyjna,  niejasna, 

dwuznaczna,  budząca  wątpliwości  interpretacyjne,  jest  niedopatrzeniem,  lub  błędem 

niezamierzonym,  opuszczeniem,  lecz  wyrażona  w  treści  oferty.  Nie  dotyczy  to  tej  części 

ofe

rty, co do której wykonawca powinien był wskazać konkretne dane pozwalające na ocenę 

oferty  lecz  tego  zaniechał.  (...)W  przypadku  zupełnego  braku  danych  wskazanie  

ich w  terminie późniejszym  jest  uzupełnieniem  oferty  o nową treść, która  ma istotny  wpływ  

n

a  ocenę  oferty  wskazującą  na  standard  i  jakość  materiałów  (wyrok  Sądu  Okręgowego  


w Nowym Sączu z dnia 7 kwietnia 2009 r. III CA 88/2009), a nie jej poprawieniem (por. też 

wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2009 r. V GA 40/2009)”. 

W rozpoznawanym przypadku p

odkreślenia wymaga, że sam Odwołujący w trakcie rozprawy 

podał, „że tabela, jaka została zawarta w ofercie w formularzu oferty jednoznacznie wskazuje 

osoby i kursy, w których brały one udział”. Izba podziela to stanowisko Odwołującego, tabela 

w  punkcie  4  Formularza  Ofertowego  zawierała  treści  jednoznaczne,  zrozumiała  i  czytelne. 

Jednoznacznie  podał  Odwołujący  nazwiska  i  imiona  czterech  osób  oraz  jednoznacznie 

wskazał,  które  z  wymienionych  osób  są  instruktorami  zajęć  praktycznych,  a  która 

i

nstruktorem  zajęć  teoretycznych.  Zamawiający  nie  odrzucił  oferty  Odwołującego  

z  postępowania  na  tym  etapie  postępowań  o  udzielnie  zamówienia  publicznego,  ponieważ 

ocena  w  kryteriach  została  tak  skonstruowana  przez  Zamawiającego,  że  nie  przyznawał 

Zamawiaj

ący  punktów  za brak  wykazania  dodatkowego  doświadczenia  –  bo  o  takim mowa  

w  kryteriach.  Natomiast  nie  oceniał  Zamawiający  w  przypadku  tego  wykonawcy  wykazania 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  bowiem  postępowanie  prowadzone  jest  

w  procedurze  z  a

rt.  24aa  ustawy.  Tym  samym  nie  zaistniały  w  postępowaniu  żadne 

sprzeczności w podejmowanych przez Zamawiającego czynnościach.  

Izba  podkreśla,  że  postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  nie  jest 

dowolnym,  nieskodyfikowanym,  luźnym  postępowaniem,  stanowi  ono  szczególną  formę 

prowadzącą  do  zawarcia  umowy  w  sprawie  realizacji  danego  zamówienia,  kreowane  jest 

przez  obowiązujące  przepisy  prawa  dla  tej  dyscypliny  i  zobowiązuje  tymi  przepisami 

wszystkich  uczestników  tego  systemu  –  obowiązujące  regulacje  prawne  są  bardzo 

szczegółowe  i  nakładają  na  podmioty  starające  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

sztywną  regulację  postępowania,  w  zamian  natomiast  pozwalającą  zawrzeć  kontrakt  

z  podmiotem  publicznym,  czyli  podmiotem  istniejącym  i  gwarantującym  wypłatę  środków 

finansowych.  

Izba  zaznacza,  że  choć  samo  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

nie  powinno  być  formalizmem  samym  w  sobie,  a  jego  głównym  zadaniem  jest 

doprowadzenie  do  zawarcia  umowy 

–  to  odstąpienie  od  formalizmu  nie  może  być 

utożsamiane  z  modyfikacją  reguł  postępowania  określonych  ustawą  i  wymaganiami  SWIZ,  

a  w  konsekwencji  prowadzić  do  wyboru  w  postępowaniu  oferty,  która  nie  jest  zgodna  

z  wymaganiami  Zamawiającego,  które  to  Zamawiający  zdefiniował  w  dokumentacji 

postępowania.  To  zadaniem  wykonawcy  składającego  ofertę  w  postepowaniu  jest  złożenie 

oferty  zgodnej  z  wymaganiami  SWIZ. 

Każdy  z  wykonawców  składających  ofertę  

w  postępowaniu  chce  wygrać  zamówienie,  chce  zawrzeć  kontrakt  ale  nie  jest  

to  wystarczającym  uzasadnieniem  dla  sanowania  błędów  jednego  wykonawcy  kosztem 

możliwości  uzyskania  zamówienia  przez  innego  wykonawcę,  bowiem  naruszenie  zasad 


określonych  w  ustawie  zawsze  należy  odnosić  do  wszystkich  podmiotów  będących 

uczestnikami postępowania, bowiem wszystkich zasady te obowiązują.   

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 

9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 

3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

Przewodniczący:      …………………………………… 


wiper-pixel