KIO 398/19 POSTANOWIENIE dnia 18 marca 2019 roku

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 398/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 marca 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Katarzyna Poprawa 

Protokolant:  

Adam Skowroński 

Wobec  cofnięcia  w  dniu  15  marca  2019  roku  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej 

I

zby  Odwoławczej  w  dniu  5  marca  2019  roku,  przez  wykonawcę  A.B.  prowadzącą 

działalność  gospodarczą  jako  A.B.  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  w 

Świerklańcu,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Gminę  Świętochłowice 

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice 

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy

A.B. 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

Świerklańcu  kwoty    6.750 zł  00  gr (słownie: sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  do

ręczenia  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:   ………………………………  


Sygn. akt: KIO 398/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Gmina  Świętochłowice  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „Bieżące  utrzymanie  i  czyszczenie 

kanalizacji deszczowej na terenie miasta Świętochłowice” zwane dalej „postępowaniem".  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

31 stycznia 2019 roku  nr 509091-N-

2019. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.  

W dniu 5 marca 2019 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

przez wykonawcę: A.B. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe 

Ul. Polna 72A, 42-

622 Świerklaniec (zwanym dalej Odwołującym) odwołanie od niezgodnych 

z prawem czynności Zamawiającego w postępowaniu, polegających na:  

1.  odrzuceniu oferty O

dwołującego, 

2.  zaniechaniu  wez

wania  do  złożenia  wyjaśnień  wykonawcy  M.  K.  Firma  Handlowo 

Usługowa, 

3.  wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Powyższym  czynnościom  Zamawiającego,  Odwołujący  zarzucił  naruszenie  art.  7  oraz  

art.  90 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wobec powyższego, Odwołujący wniósł o: 

powtórzenie  czynności  Zamawiającego,  poprzez  wezwanie  Odwołującego  

do złożenia uzupełniających wyjaśnień odnośnie złożonej oferty, 

wezwanie  Firmy  Handlowo  Usługowej  M.K.  ul.  Lipowa  72A  z  Imielina,  

do udzielenia wyjaśnień, co do podejrzenia rażąco niskiej ceny lub kosztu 

3.  dokonanie ponownej oceny ofert. 

W  dniu  15  marca  2019 

r.  Odwołujący,  przed  otwarciem  rozprawy  złożył  pismo, 

w którym oświadczył, że cofa w całości odwołanie. 

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 


W  tym  stanie  rzeczy  Izba 

–  zgodnie z  przepisem  art.  187  ust.  8  zd.  pierwsze ustawy 

PZP 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp 

oraz na podstawie § 5 ust. 1 

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018  poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 6.750 zł 00 gr. 

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel