KIO 396/19 POSTANOWIENIE dnia 19 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 396/19  

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 marca 2019  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  be

z  udziału  stron  dnia  18  marca  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  marca  2019  r. 

przez    wykonawc

ę  NTT  Technology  sp.  z  o.o.,  ul.  Trakt  Brzeski  nr  89,  Zakręt,  05-077 

Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Izba  Administracji 

Skarbowej z siedzibą w Krakowie r. 

                                                          postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy NTT 

Technology  sp.  z  o.o.,  ul.  Trakt  Brzeski  nr  89,  Zakręt,  05-077  Warszawa  kwoty    

500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 396/18 

                                                                  Uzasadnienie 

Zamawiający  -  Izba  Administracji  Skarbowej  w  Krakowie  –  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o  wartości 

przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 11 ust. 8 pzp na 

dostawę  sprzętu  komputerowego  dla  Izby.    Nr  ogłoszenia:  2019/S  036  -  080446  dn.  20 

lutego 2019 roku (nr sprawy): 1201-ILL-5.260.il.2019 

Odwołujący:  NTT Technology sp. z o. o. ul. Trakt Brzeski nr 89, Zakręt 05 - 077 Warszawa 

wniósł  odwołanie  od  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  treści  ogłoszenia  o 

zamówieniu dot. części III, IV i VII zamówienia w zakresie: 

załącznika  nr  1C  do  siwz  -  opis  przedmiotu  zamówienia,  część  III  zamówienia  - 

komputery stacjonarne w ilości 14 sztuk,  

załącznika  nr  ID  do  siwz  -  opis  przedmiotu  zamówienia  -  część  IV  zamówienia, 

komputery stacjonarne w ilości 15 sztuk , 

załącznika  nr  1E  do  siwz  -  opis  przedmiotu  zamówienia  -  część  IV  zamówienia, 

komputery stacjonarne w ilości 20 sztuk, 

4. załącznika nr 1F do siwz - opis przedmiotu zamówienia - część IV zamówienia, komputery 

stacjonarne w ilości 266 sztuk  

załącznika  nr  1L  do  siwz  -  opis  przedmiotu  zamówienia  -  część  VII  zamówienia, 

komputery typu All - in - One 24 sztuk,  

rozdziału  VI  pkt  C  pkt  2  pkt  1  ppkt  a  i  ppkt  b  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia 

Postanowieniom siwz zarzuc

ił naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 w 

zw. z art. 30b ust. 1, ust. 2 ustawy pzp, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1, ust. 2, ust. 3 w zw. 

z art. 25 ust. 1 ustawy pzp.  

Na podstawie zarzutów wniósł o dokonanie stosownych zmian postanowień siwz w sposób 

opisany w odwołaniu.  

Dnia 18 marca 

2019 r. r. odwołujący złożył pisemne oświadczenie datowane dnia 15 

marca 2019 r.

, że cofa odwołanie i wnosi o dokonanie na jego rzecz zwrotu kwoty należnego 

wpisu.  


W  związku  z  powyższym  Izba  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron  –  działając  na 

podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  - 

postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane wyżej opisanym odwołaniem.  

kosztach 

postępowania 

odwoławczego 

orzeczono 

stosownie 

do 

treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz  § 5 ust. 1 pkt 3 a  rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972),  z  których  wynika,  że  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem 

rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Przewodniczący: ………………………                                                                                                        


wiper-pixel