KIO 395/19 POSTANOWIENIE dnia 19 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 395/19 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 19 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  19  marca  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  26  lutego  2019  r.  przez 

Wykonawc

ę  –  SUNTAR  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Tarnowie  przy  ul.  Boya-

Żeleńskiego  5B  (33-100  Tarnów)  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej  w Warszawie,  ul.  Powsińska  69/71  (02-

903),  w  imieniu  i 

na  rzecz  jednostek  administracji  państwowej  (Zamawiający):  Biuro  do 

Spraw  Substancji  Chemicznych  w  Łodzi,  Biuro  Rzecznika  Praw  Pacjenta  w  Warszawie, 

Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej  w  Warszawie,  Dolnośląski  Urząd  Wojewódzki  we 

Wrocławiu,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  Warszawie  wraz  z 

Oddziałami,  Generalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat 

Farmaceutyczny  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat  Jakości  handlowej  Artykułów  Rolno  – 

Spożywczych  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w 

Warszawie,  Główny  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat 

Sanitarny  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat  Transportu  Drogowego  w  Warszawie,  Główny 

Inspektorat  Weterynarii  w  Warszawie,  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii  w  Warszawie, 

Główny  Urząd  Miar  w  Warszawie,  Główny  Urząd  Nadzoru  Budowlanego  w  Warszawie, 

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki  

w  Bydgoszczy,  Lubelski  Urząd  Wojewódzki  w  Lublinie,  Lubuski  Urząd  Wojewódzki  

w  Gorzowie  Wielkopolskim,  Łódzki  Urząd  Wojewódzki  w  Łodzi,  Małopolski  Urząd 

Wojewódzki  w  Krakowie,  Mazowiecki  Urząd  Wojewódzki  w  Warszawie,  Ministerstwo 

Cyfryzacji  w  Warszawie,  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  w  Warszawie,  Ministerstwo 

Energii  w  Warszawie,  Ministerstwo  Finansów  w  Warszawie,  Ministerstwo  Gospodarki 

Morskiej 

Żeglugi 

Śródlądowej 

Warszawie, 

Ministerstwo 

Infrastruktury  

w  Warszawie,  Ministerstwo  Inwestycji  i  Rozwoju  w  Warszawie,  Ministerstwo  Kultury  

i  Dziedzictwa  Narodowego  w  Warszawie,  Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  w 

Warszawie, Ministerstwo Obrony Narod

owej w Warszawie, Ministerstwo Przedsiębiorczości i 


str. 2 

Technologii  w  Warszawie,  Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  Warszawie, 

Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  Warszawie,  Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki  w 

Warszawie,  Ministerstwo  Spraw  We

wnętrznych  i  Administracji  w  Warszawie,  Ministerstwo 

Spraw  Zagranicznych  w  Warszawie,  Ministerstwo  Sprawiedliwości  w  Warszawie, 

Ministerstwo  Środowiska  w  Warszawie,  Ministerstwo  Zdrowia  w  Warszawie,  Naczelna 

Dyrekcja  Archiwów  Państwowych  w  Warszawie,  Opolski  Urząd  Wojewódzki  w  Opolu, 

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, 

Podlaski  Urząd  Wojewódzki  w  Białymstoku,  Pomorski  Urząd  Wojewódzki  w  Gdańsku, 

Rządowe  Centrum  Bezpieczeństwa  w  Warszawie,  Rządowe  Centrum  Legislacji  w 

Warszawie,  Śląski  Urząd  Wojewódzki  w  Katowicach,  Świętokrzyski  Urząd  Wojewódzki  w 

Kielcach,  Urząd  do  Spraw  Cudzoziemców  w  Warszawie,  Urząd  do  Spraw  Kombatantów  i 

Osób  Represjonowanych  w  Warszawie,  Urząd  Komunikacji  Elektronicznej  w  Warszawie, 

Urząd  Lotnictwa  Cywilnego  w  Warszawie,  Urząd  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  w 

Warszawie,  Urząd  Patentowy  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  Warszawie,  Urząd  Prokuratorii 

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie, 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 

Warszawie,  Urząd  Transportu  Kolejowego  w  Warszawie,  Urząd  Zamówień  Publicznych  w 

Warszawie,  Warmińsko  -  Mazurski  Urząd  Wojewódzki  w  Olsztynie,  Wielkopolski  Urząd 

Wojewódzki  w  Poznaniu,  Wyższy  Urząd  Górniczy  w  Warszawie,  Wojewódzki  Inspektorat 

Nadzoru Budowalnego w Krakowie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  

przy udziale 

Wykonawcy 

– Egida IT Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Warszawie  przy  ul.  Niegolewskiego  17  (01-

570  Warszawa)  zgłaszającego  przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

orzeka: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  U

rzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. 

z siedzibą w Tarnowie kwoty 13 500 zł 00 gr. (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


str. 3 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 4 

Sygn. akt: KIO 395/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy 

ramowej 

na  rzecz  jednostek  administracji  państwowej  przez  Centrum  Obsługi  Administracji 

Rządowej, na dostawę urządzeń biurowych na potrzeby jednostek administracji państwowej 

(nr 

postępowania:  2019/2),  ogłoszonym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

22.02.2019 r., 2019/S 038-085138, wobec 

czynności opisu przedmiotu zamówienia objętego 

częścią  II  i  III,  Wykonawca  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tarnowie  (dalej  jako 

Odwołujący),  wniósł  w  dniu  4  marca  2019  r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 395/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art.  29  ust.  2  Pzp  poprzez  d

okonanie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

naruszający  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji  w 

zakresie parametrów określonych dla urządzeń objętych częścią II: skaner typ 3, skaner 

typ  4  oraz  częścią  III:  urządzenie  wielofunkcyjne  A4  monochromatyczne  typ  1, 

urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor typ 2, urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A4 

monochromatyczne typ 3, urządzenie wielofunkcyjne wysokowydajne A4 kolorowe typ 4, 

urządzenia wielofunkcyjne typ: 5,6,7,8,9,10; 

2)  art.  22  ust.  1

a  w  zw.  z  art.  22d  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  określenie 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w 

sposób  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  i  nadmierny  dla  zweryfikowania 

zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  a  w  konsekwencji  w 

sposób  naruszający  zasadę  proporcjonalności,  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców,  poprzez  żądanie  od  wykonawcy  wykazania  należytego 

wykonania  co  najmniej  dwóch  zamówień  (rozumiane  jako  dwie  odrębne  umowy) 

polegających  na  dostawie  wraz  z  instalacją  urządzeń  biurowych  (m.in.  urządzenia 

wielofunkcyjne, drukarki, skanery) 

– każde o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto 

dla co najmniej 10 różnych lokalizacji, objętych umową. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania modyfikacji treści siwz i ogłoszenia w sposób wskazany w odwołaniu.  

Do  postępowania  odwoławczego  przystąpił  Wykonawca  Egida  IT  Solutions  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą w Warszawie po stronie Odwołującego. 

W  dniu  18.03.2019  r.  przed  otwarciem  posiedzenia  wyznaczonego  na  d

zień  19.03.2019  r., 

godzina 10

:00 Odwołujący za pośrednictwem skrzynki podawczej epuap złożył pismo z dnia 

.03.2019  r.,  w  którego  treści  zawarto  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania.  Dokument 


str. 5 

elektroniczny  opatrzony  został  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  Prezesa 

Zarządu Spółki umocowanego do reprezentacji. 

Na posiedzeniu Izby w dniu 18.03.2019 r. nie stawiły się strony, prawidłowo powiadomione o 

terminie.  Izba 

w  oparciu  o  przesłaną  korespondencję  z  18.03.2019  r.  Odwołującego  z 

Zamawiającym  uznała,  iż  Odwołujący  cofnął  odwołanie.  Zgodnie  z  §  7  Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań (DZ. U. z 2018, poz. 1092), Z wyjątkiem wniesienia odwołania oraz 

zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę korespondencja 

w sprawie odwoławczej kierowana przez strony i uczestników postępowania odwoławczego 

do  Izby,  a  także  korespondencja  kierowana  przez  Izbę  może  być  przesyłana  przy  użyciu 

środków  komunikacji  elektronicznej.  W  przypadku  korespondencji  przesyłanej  przy  użyciu 

tych  środków  domniemywa  się,  że  dzień  przesłania  korespondencji  jest  dniem  doręczenia, 

jeżeli  została  ona  przesłana  niezwłocznie  również  w  formie  pisemnej.  W  związku  z 

oświadczeniem  Odwołującego  o  wycofaniu  odwołania  Izba  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) 

umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu  o  przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), 

Izba nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości 15.000,00 zł. wpisu. 

Przewodniczący: …………………………… 


wiper-pixel