KIO 393/19 POSTANOWIENIE dnia 18 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 393/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  18  marca  2019  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

4 marca 2019 r. przez wykonawc

ę SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 

Tarnów  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Centrum  Obsługi 

Administracji  Rządowej,  ul.  Powsińska  69/71,  02-903  Warszawa,  działające  

w  imieniu  i  na  rzecz:  Biuro  do  Spraw  Substancji  Chemicznych 

w  Łodzi,  Biuro 

Rzecznika  Praw  Pacjenta  w  Warszawie, 

Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej  

w  Warszawie,  Centralny  Port  Komunikacyjny  w  Warszawie, 

Dolnośląski  Urząd 

Wojewódzki  we  Wrocławiu,  Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  

w  Warszawie 

wraz  z  Oddziałami,  Generalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  

w  Warszawie, 

Główny  Inspektorat  Farmaceutyczny w  Warszawie,  Główny  Inspektorat 

Jakości handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Warszawie, Główny Inspektorat 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

w  Warszawie, 

Główny  Inspektorat  Sanitarny  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat 

Transportu  Drogowego  w  Warszawie,  G

łówny  Inspektorat  Weterynarii  w  Warszawie, 

Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii  w  Warszawie,  Główny  Urząd  Miar  w  Warszawie, 

Główny  Urząd  Nadzoru  Budowlanego  w  Warszawie,  Główny  Urząd  Statystyczny  

w  Warszawie, 

Kancelaria  Prezesa  Rady  Ministrów  w  Warszawie,  Krajowy  Zarząd 

Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  Kujawsko  - 

Pomorski  Urząd  Wojewódzki  

w  Bydgoszczy, 

Lubelski  Urząd  Wojewódzki  w  Lublinie,  Lubuski  Urząd  Wojewódzki  

w  Gorzowie  Wielkopolskim, 

Łódzki  Urząd  Wojewódzki  w  Łodzi,  Małopolski  Urząd 

Wojewódzki  w  Krakowie,  Mazowiecki  Urząd  Wojewódzki  w  Warszawie,  Ministerstwo 

Cyfryzacji w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, Ministerstwo 

Energii  w  Warszawie, 

Ministerstwo Finansów w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki 

Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  w  Warszawie,  Ministerstwo  Infrastruktury  

w  Warszawie,  Ministerstwo  Inwestycji  i  Rozwoju  w  Warszawie,  Ministerstwo  Kultury  


i  Dziedzictwa  Narodowego w Warszawie, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w  Warszawie,  Ministerstwo  Obrony  Narodowej  w  Warszawie,  Ministerstwo 

Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej  w  Warszawie,  Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  Warszawie, 

Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki  w  Warszawie, 

Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  

i  Administracji  w  Warszawie,  Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych  w  Warszawie, 

Ministerstwo  Sprawiedliwości  w  Warszawie,  Ministerstwo  Środowiska  w  Warszawie, 

Ministerstwo  Zdrowia  w  Warszawie, 

Naczelna  Dyrekcja  Archiwów  Państwowych  

w  Warszawie, 

Opolski  Urząd  Wojewódzki  w  Opolu,  Państwowa  Agencja  Atomistyki  

w  Warszawie, 

Podkarpacki  Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie,  Podlaski  Urząd 

Wojewódzki  w  Białymstoku,  Pomorski  Urząd  Wojewódzki  w  Gdańsku,  Rządowe 

Centrum  Bezpieczeństwa  w  Warszawie,  Rządowe  Centrum  Legislacji  w  Warszawie, 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, 

Urząd  do  Spraw  Cudzoziemców w  Warszawie,  Urząd  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób 

Represjonowanych  w  Warszawie, 

Urząd  Komunikacji  Elektronicznej  w  Warszawie, 

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

w  Warszawie, 

Urząd  Patentowy  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  Warszawie,  Urząd 

Prokuratorii  Generalnej  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  Warszawie, 

Urząd  Regulacji 

Energetyki  w  Warszawie, 

Urząd  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 

Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  w  Warszawie,  Urząd  Transportu  Kolejowego  

w  Warszawie, 

Urząd  Zamówień  Publicznych  w  Warszawie,  Warmińsko  -  Mazurski 

Urząd Wojewódzki w Olsztynie,  Wielkopolski  Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wyższy 

Urząd  Górniczy  w  Warszawie,  Wojewódzki  Inspektorat  Nadzoru  Budowalnego  

Krakowie, 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Nadzoru 

Budowalnego 

Łodzi, 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie  

przy udziale  wykonawcy  Intaris Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 57,  01-625 Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

przy  udziale  wykonawcy  Immitis  Sp.  z  o.o.,  ul.  Dworcowa  83,  85-009  Bydgoszcz 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

przy  udziale  wykonawcy 

Computex  Sp.  z  o.o.  sp.  k.,  ul.  Mroźna  27,  03-654  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego   

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 


nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

SUNTAR Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów kwoty 13 500 zł 00 

gr  (

słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodnic

zący :  ………………………………


Sygn. akt: KIO 393/19 

U z a s a d n i e n i e 

Centrum 

Obsługi  Administracji  Rządowej  w  Warszawie,  działające  w  imieniu  i  na 

rzecz:  Biuro  do  Spraw  Substancji  Chemicznych  w  Łodzi,  Biuro  Rzecznika  Praw  Pacjenta  

w  Warszawie,  Centrum  Obsługi  Administracji  Rządowej  w  Warszawie,  Centralny  Port 

Komunikacyjny  w  Warszawie,  Dolnośląski  Urząd  Wojewódzki  we  Wrocławiu,  Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie wraz z Oddziałami, Generalna Dyrekcja 

Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat  Farmaceutyczny  w  Warszawie, 

Główny  Inspektorat  Jakości  handlowej  Artykułów  Rolno  –  Spożywczych  w  Warszawie, 

Główny  Inspektorat  Ochrony  Roślin  i  Nasiennictwa  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat 

Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat  Sanitarny  w  Warszawie,  Główny 

Inspektorat  Transportu  Drogowego  w  Warszawie,  Główny  Inspektorat  Weterynarii  

w  Warszawie,  Główny  Urząd  Geodezji  i  Kartografii  w  Warszawie,  Główny  Urząd  Miar  

w  Warszawie,  Główny  Urząd  Nadzoru  Budowlanego  w  Warszawie,  Główny  Urząd 

Statystyczny  w  Warszawie,  Kancelaria  Prezesa  Rady  Ministrów  w  Warszawie,  Krajowy 

Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  Kujawsko  -  Pomorski  Urząd  Wojewódzki  

w  Bydgoszczy,  Lubelski  Urząd  Wojewódzki  w  Lublinie,  Lubuski  Urząd  Wojewódzki  

w  Gorzowie  Wielkopolskim,  Łódzki  Urząd  Wojewódzki  w  Łodzi,  Małopolski  Urząd 

Wojewódzki  w  Krakowie,  Mazowiecki  Urząd  Wojewódzki  w  Warszawie,  Ministerstwo 

Cyfryzacji  w  Warszawie,  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  w  Warszawie,  Ministerstwo 

Energii  w  Wa

rszawie,  Ministerstwo  Finansów  w  Warszawie,  Ministerstwo  Gospodarki 

Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  w  Warszawie,  Ministerstwo  Infrastruktury  w  Warszawie, 

Ministerstwo  Inwestycji  i  Rozwoju  w  Warszawie,  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa 

Narodowego  w  Warszawi

e,  Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  w  Warszawie, 

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

w Warszawie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Ministerstwo 

Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  Warszawie,  Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki  w  Warszawie, 

Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  w  Warszawie,  Ministerstwo  Spraw 

Zagranicznych  w  Warszawie,  Ministerstwo  Sprawiedliwości  w  Warszawie,  Ministerstwo 

Środowiska w Warszawie, Ministerstwo Zdrowia w Warszawie, Naczelna Dyrekcja Archiwów 

Państwowych  w  Warszawie,  Opolski  Urząd  Wojewódzki  w  Opolu,  Państwowa  Agencja 

Atomistyki  w  Warszawie,  Podkarpacki  Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie,  Podlaski  Urząd 

Wojewódzki  w  Białymstoku,  Pomorski  Urząd  Wojewódzki  w  Gdańsku,  Rządowe  Centrum 

Bezpieczeństwa  w  Warszawie,  Rządowe  Centrum  Legislacji  w  Warszawie,  Śląski  Urząd 

Wojewódzki  w  Katowicach,  Świętokrzyski  Urząd  Wojewódzki  w  Kielcach,  Urząd  do  Spraw 


Cudzoziemców  w  Warszawie,  Urząd  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  

w  Warszawie,  Urząd  Komunikacji  Elektronicznej  w  Warszawie,  Urząd  Lotnictwa  Cywilnego  

w Warszawie,  Urząd  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  w Warszawie,  Urząd  Patentowy 

Rzeczpospolitej  Polskiej  w  Warszawie,  Urząd  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczpospolitej 

Polskiej  w  Warszawie,  Urząd  Regulacji  Energetyki  w  Warszawie,  Urząd  Rejestracji 

Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  w  Warszawie, 

Urząd  Transportu  Kolejowego  w  Warszawie,  Urząd  Zamówień  Publicznych  w  Warszawie, 

Warmińsko  -  Mazurski  Urząd  Wojewódzki  w  Olsztynie,  Wielkopolski  Urząd  Wojewódzki  

w  Poznaniu,  Wyższy  Urząd  Górniczy  w  Warszawie,  Wojewódzki  Inspektorat  Nadzoru 

Budowalnego  w  Krakowie,  Wojewódzki  Inspektorat  Nadzoru  Budowalnego  w  Łodzi, 

Zachodniopomorski  Ur

ząd  Wojewódzki  w  Szczecinie  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  dostawę 

komputerów  stacjonarnych  i  monitorów,  komputerów  przenośnych  i  tabletów  na  potrzeby 

Jednostek  Administracji  Państwowej.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie 

przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2018 

poz.  1986  ze  zm.

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  dniu  21  lutego  2019  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

pozycją 2019/S 037-082783. 

W  postępowaniu  tym  wykonawca  SUNTAR  Sp.  z  o.o.  (dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  

4 marca 2019 r. 

złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

W  dniu  18  marca  2019  r.  na  posiedzeni

u,  przed  otwarciem  rozprawy,  Odwołujący 

złożył  oświadczenie,  że  wobec  dokonanej  przez  Zamawiającego  modyfikacji  treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel