KIO 391/19 POSTANOWIENIE dnia 11 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 391/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  11  marca  2019  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

4  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę  Nextbike  Polska  S.A.,  ul.  Przasnyska  6b,  01-756 

Warszawa

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  –  Miasto  Nowy  Dwór 

Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-

100 Nowy Dwór Mazowiecki 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Nextbike  Polska  S.A.,  ul.  Przasnyska  6b,  01-756  Warszawa,  kwoty  

00  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy),  stanowiącej 

uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 391/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki, 

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego  pn. 

„Dostawa  elementów  składowych  systemu  rowerów  miejskich 

oznaczonych dalej jako Nowodworski Rower Miejski (NRM)".  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

nr 519182-N-2019 w dniu 27.02.2019 r.  

Dnia  27  lutego  2019 

roku  Zamawiający  opublikował  ogłoszenie  o  zamówieniu  oraz 

udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Od  postan

owień  specyfikacji  w  dniu  4.03.2019  r.  wykonawca  Nextbike  Polska  S.A.,  

ul.  Przasnyska  6b,  01-756  Warszawa 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

- art. 

29  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  sporządzenia  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  jednoznaczny,  wyczerpujący,  za  pomocą  dostatecznie 

dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniających  wszystkie  wymagania  

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie ważnej oferty, spełniającej w całości 

wymagania Zamawiającego oraz umożliwiający dokonanie wyceny przedmiotu oferty, 

art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który 

utrudnia uczciwą konkurencję,  

- art. 7 ust. 1 u

stawy Pzp poprzez przygotowanie i prowadzanie postępowania w sposób 

niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców. 

Zamawiający w piśmie wniesionym w dniu 6.03.2019 r. uwzględnił w całości zarzuty 

podniesione w odwołaniu.  

Zamawiający  informację  o  wniesionym  odwołaniu  umieścił  na  stronie  internetowej  

w dniu 5.03.2019 r., do dnia 8.03.2019 r. 

– tj. do upływu terminu określonego w art. 185 ust. 

2  ustawy  Pzp,  nie  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  żadne  zgłoszenie 

przystąpienie do postępowania odwoławczego. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  do 

umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Ponieważ po 

stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  związana  była 

oświadczeniem  Zamawiającego  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu 

niejawnym. 

W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów, 

ustawodawca 

nałożył 

na 

zamawiającego 

obowiązek 

wykonania, 

powtórzenia  


lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  ustawy  Pzp 

koszty  postępowania odwoławczego 

znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na  podstawie 

§  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), Izba 

orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  7  500  zł  uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący: 

……………………………


wiper-pixel