KIO 390/19 POSTANOWIENIE dnia 14 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  14  marca  2019  r.  w  W

arszawie  odwołania 

wniesionego 4 marca 2019 r. do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

przez wykonawcę: FINEZJA A.K. Z. sp. j. z siedzibą w Krakowie 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

polegająca  na  przebudowie  zbiorników  z  modułu  pierwszego  i  budowie  zbiornika 

retencyjnego w m. Dobro

ń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza 

pas jezdni w m. Przygoń (nr postępowania 271.1.2019)  

prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Dobroń 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

FINEZJA A.K. Z. 

sp. j. z siedzibą w Krakowie kwoty 10000 zł 00 gr (słownie: dziesięć 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  –  uiszczonej  przez  powyższego  odwołującego  tytułem 

wpisu od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Gmina  Dobroń  prowadzi  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) {dalej również: 

„ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane  pn.  Rozbudowa  oczyszczalni  ścieków 

polegająca  na  przebudowie  zbiorników  z  modułu  pierwszego  i  budowie  zbiornika 

retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza 

pas jezdni w m. Przygoń  –(nr postępowania 271.1.2019)Ogłoszenie o tym zamówieniu 25 

stycznia 2019  r. 

zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 507429-

N-2019.  Warto

ść  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

4  marca  2019 

r.  Odwołujący  FINEZJA  A.K.  Z.  sp.  j.  z  siedzibą  w  Krakowie  wniósł 

w stosownej  formie  elektronicznej 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie 

(zachowując  wymóg  przekazania  jego  kopii  Zamawiającemu)  od  odrzucenia  jago  oferty 

przez Zamawiającego w części I zamówienia – pn. Etap I Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

polegająca  na  przebudowie  zbiorników  z  modułu  pierwszego  i  budowie  zbiornika 

retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy 

pzp:  

1.  Art.  89  ust.  1  pkt 

–  przez  niezasadne odrzucenie oferty Odwołującego jako  niezgodnej 

SIWZ, a w konsekwencji również poniżej wskazanych przepisów. 

2.  Art. 93 ust. 1 pkt 1 

– przez niezasadne unieważnienie postępowania w zakresie części 

zamówienia z uwagi na przyjęcie, że w postępowaniu nie wpłynęła oferta niepodlegająca 

odrzuceniu. 

3.  Art.  91  ust.  1

–  przez  niezasadne  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  oferty 

najwyżej ocenionej, a następnie jako oferty najkorzystniejszej. 

4.  Art. 7 ust. 1 

– przez naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania następujących zmian w specyfikacji: 

Unieważnienia czynności unieważnienia postępowania z 27 lutego 2019 r. 

Unieważnienia odrzucenia oferty Odwołującego z 27 lutego 2019 r. 

3.  D

okonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  Odwołującego, 

w  rezultacie  wybór  oferty  Odwołującego  jako  oferty  najwyżej  ocenionej,  a  następnie 


oferty najkorzystniejszej. 

Uzasadnienie odwołania zawiera sprecyzowanie okoliczności prawnych faktycznych, 

które zdaniem Odwołującego uzasadniają jego wniesienie. 

Izba  ustaliła,  że  do  Prezesa  Izby  nie  wpłynęło  żadne  zgłoszenie  przystąpienia 

do 

postępowania odwoławczego w tej sprawie. 

12 marca 2019 r. 

wpłynęła do Izby odpowiedź na odwołanie (datowana na 11 marca 

2019  r.), 

w  której  Zamawiający  oświadczył,  że  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  1  pzp 

uwzględnia w całości powyższe odwołanie i wnosi o umorzenie postępowania przed Izbą. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne 

skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  ustawy  pzp 

w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

wykonawcy, pod 

warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje 

powt

arza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził 

wolę uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. Jednocześnie żaden 

wykonawca 

nie zgłosił przystąpienia do postępowania odwoławczego po jego stronie. 

Izba  zwa

żyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  w  tej  sprawie  konieczne  i  wystarczające  jest  uwzględnienie  przez 

Z

amawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w odwołaniu.  Natomiast  dalsze  czynności, 

które  Zamawiający  faktycznie  już  podjął  lub  podejmie  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom 

odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia 


postępowania  odwoławczego.  Tym  niemniej  przypomnieć  należy,  że  art.  186  ust.  2  zd. 

drugie  ustawy  pzp  nakazuje  w  takim  przypadku 

Zamawiającemu  w  prowadzonym 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  wykonać,  powtórzyć  lub  unieważnić  czynności 

zgodnie z 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Stąd Izba – działając na podstawie art. 186 ust. 2 w zw. z art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy 

pzp 

– umorzyła postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron tego 

postępowania. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 

art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  pzp 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie  nakazując 

dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, zgodnie z § 5 ust. 

1  pkt  1  lit.  a  r

ozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel