KIO 388/19 POSTANOWIENIE dnia 13 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Beata Konik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  13  marca  2019  r.  w 

Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 marca 

2019  r.  przez  Alpinus  Chemia 

spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Solcu  Kujawskim 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Alpinus  Chemia  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Solcu 

Kujawskim  kwoty 

15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero 

groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Wojewódzki  Specjalistyczny  Szpital  im.  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Częstochowie 

(d

alej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  środków  do  dezynfekcji,  nr  referencyjny: 

DAZ.26.065.2018. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  13  października 

2018 r. w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 198-447236.    

W  postępowaniu  tym  wykonawca  Alpinus  Chemia  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Solcu  Kujawskim  (dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  4  marca 

2019  r. 

złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec  niezgodnych  z 

przepisami  ustawy  Pzp  cz

ynności  Zamawiającego,  zarzucając  Zamawiającemu  naruszenie 

następujących przepisów ustawy Pzp: 

1)  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2)  Pzp  przez  jego  zastosowanie  mimo  braku 

faktycznych podstaw 

do odrzucenia oferty Odwołującego,  

2)  naruszenie  art.  art.  25  ust.  1  pkt.  2  Pzp.  art.  38  ust.  4  i  4a  Pzp  przez  to, 

że  po 

terminie  składania  ofert  Zamawiający  zmienił  zakres  dokumentów  potwierdzających 

zgodność oferowanej dostawy z wymaganiami zamawiającego,  

3)  naruszenie  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Ustawy  Pzp  przez  opisanie 

przedmiotu zamówienia z naruszeniem zasady proporcjonalności oraz w sposób, który może 

utrudniać uczciwą konkurencję,  

4)  naruszenie  art.  7  ust.  3  Pzp  przez  dokonanie  wyboru  oferenta  wybranego 

niezgodnie z przepisami ustawy. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1)  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  wykonawcy  PROJECTMED  T.  S.,  UL. 

ALEJKOWA 21 PAW. B 9. 15-528 SOWLANY w zakresie 

oferty złożonej w Części nr 19 oraz 

unieważnienie  w  wymienionej  części  postępowania  czynności  odrzucenia  oferty 

Odwołującego,  

2)  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  argumentacji 

wska

zanej  w  uzasadnieniu  odwołania  oraz  dokonanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej w zakresie oferty złożonej w Części nr 19.  

Ponadto Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych 

w  treści  odwołania,  a  także  dowodu  z  opinii  biegłego  w  zakresie  opisanym  w  treści 

odwo

łania,  a  w  szczególności  na  okoliczność  zgodności  oferowanego  przez  Odwołującego 


produktu  z  wymaganiami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (o  ile  w  ocenie  Izby 

podnoszone przez Odwołującego okoliczności wymagałyby powołania biegłego). 

Zamawiający 

przekazał 

kopię 

przedmiotowego 

odwołania 

wykonawcom 

uczestni

czącym  w  postępowaniu,  w  dniu  5  marca  2019  r.  za  pośrednictwem  poczty 

elektronicznej. 

Jak wynika z akt postępowania żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do 

przedmiotowego 

postępowania odwoławczego. 

W  dniu  12  marca  2019 

r.  wpłynęła  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania. 

Mając na uwadze powyższe Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć  postępowanie odwoławcze  wywołane  ww.  odwołaniem.  Jednocześnie 

Izba  wskazuje,  że  w  sytuacji  umorzenia  postępowania  w  związku  z  uwzględnieniem 

zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 186 ust. 

6 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15  marca  2010  r.  w  sp

rawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 22 maja 

2018 r. poz. 972).    

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel