KIO 387/19 POSTANOWIENIE dnia 18 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

sygn. akt: KIO 387/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

Protokolant: 

Adam Skowroński 

wobec  cofnięcia  w  dniu  15  marca  2019  r.,  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołania wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  4 marca  2019  r.  przez 

Odwołującego  –  wykonawcę  Integrated  Solutions  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie, 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Skarb Państwa – Komendę Główną 

Policji,  przy  udziale  wykonawcy  APN  PROMISE  S.A. 

z  siedzibą  w  Warszawie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13.500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  00/100), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Oddala wniosek Zamawiającego o zasądzenie wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


sygn. akt: KIO 387/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  –  Komenda  Główna  Policji  prowadzi,  na podstawie 

przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  1579 

j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  „Budowę  Systemu 

Elektronicznej Poczty Policji (SEPP)”, zwane dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało  opublikowane  w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej 21 lipca 2018 r., pod nr 2018/S 139-317111.  

21  lutego  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi  na  wniosek  o  wyjaśnienie  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”). 

4 marca 2019 r. wykonawca Integrated Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(dalej  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej  „Izba”  lub  „KIO”) 

odwołanie, w którym zaskarżył ww. czynność, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 

ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Odwołującego,  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca  APN  P

ROMISE  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  wnosząc  o  uwzględnienie 

odwołania. Izba, wobec spełniania przez zgłoszone przystąpienie wymogów z art. 185 ust. 2 

Pzp, postanowiła o dopuszczeniu ww. wykonawcy do udziału w postępowaniu odwoławczym 

w charakterze przystępującego po stronie Zamawiającego. 

Następnie, 15 marca 2019 r. Odwołujący cofnął odwołanie. 

Na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego, które odbyło się w dniu 18 marca 2019 r. Zamawiający wniósł o zasądzenie 

wynagrodz

enia  pełnomocnika  w  kwocie  3.600,00  zł  argumentując,  że  Odwołujący  nie 

poinformował go o cofnięciu odwołania. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp, 

umorzyła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszczon

ego wpisu w wysokości 15.000,00 zł (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

W pkt 3 sentencji postanowienia Izba oddaliła wniosek Zamawiającego o zasądzenie 

kosztów  wynagrodzenia  pełnomocnika.  Z  przepisu  §  3  ust.  1  pkt  3  lit.  b  rozporządzenia 


Prezesa Rady Mi

nistrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 972 j.t.) wynika m.in., że Izba zasądza koszty wynagrodzenia pełnomocnika w sytuacji, 

w  kt

órej  odwołanie  zostało  cofnięte  na  mniej  niż  1  dzień  przed  dniem,  na  który  został 

wyznaczony  termin  rozprawy  lub  posiedzenia  z  udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania, co bez wątpienia nie miało miejsca w przedmiotowej sprawie.  

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel