KIO 386/19 POSTANOWIENIE dnia 12 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 386/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  12.03.2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  04.03.2019  r.  przez  wykonawcę  Terumo  BCT  Polska 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach,  ul.  Hutnicza  14, 

40-241 Katowice  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  T

erumo  BCT  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  sie-

dzibą  w  Katowicach,  ul.  Hutnicza  14,  40-241  Katowice  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

– w  terminie 7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:   ……………  


Sygn. akt: KIO 386/19 

U z a s a d n i e n i e 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z 22.02.2019 r. pod nrem 2019/S 038-084890.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub 

ustawą bez bliższego określenia.  

Izba  ustaliła,  że  4.03.2019  r.  wykonawca  Terumo  BCT  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach,  ul.  Hutnicza  14,  40-241  Katowice  złożył 

odwołanie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  pod  nazwą  »Sprzedaż  i  dostawa  zestawów  do  aferezy  automatycznej 

wyk

onywanej  za  pomocą  separatora  komórkowego  i  zestawów  do  plazmaferezy 

automatycznej  wykonywanej  za  pomocą  separatora  osoczowego  oraz  dzierżawę 

separatorów do zaoferowanych zestawów – sygn. ZP/PN/06/2019«.  

Odwołanie  w  imieniu  odwołującego  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika,  którym  jest 

M.  Z. 

.  Do  odwołania  odwołujący  załączył  pełnomocnictwo  oraz  informację  odpowiadającą 

odpisowi  aktualnemu  z  Rejestru  Przedsiębiorców,  z  których  to  dokumentów  wynika 

przedmiotowe pełnomocnictwo.  

Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed 

otwarciem  rozprawy  12  marca  2019 

r. Wobec  ustalenia,  że  odwołujący  wycofał  skutecznie 

odwołanie, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, 

zgodnie  z  unormowaniem  art.  19

7  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego  odwołującemu 

zwraca  się  90%  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 w 

zw.  z  art.  187  ust.  8 zdanie drugie Pzp oraz  § 5 ust.  1 pkt  3 lit.  a  rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:   ……………  


wiper-pixel