KIO 384/19 WYROK dnia 20 marca 2019 roku

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 384/19 

WYROK 

z dnia 20 marca 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     

Emil Kawa 

                                      Protokolant:            

Klaudia Ceyrowska  

po  rozp

oznaniu  na  rozprawie  w  dniu  19  marca  2019  roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 04.03.2019 r. przez wykonawcę  

IT  V-WAYS  P.  P.  Zabiele  11a,  21- 

300  Radzyń  Podlaski  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez  Int

egracyjne  Centrum  Dydaktyczno  Sportowe  w  Łomiankach  ul.  Staszica  2,  05-

092 Łomianki  

A.  przy  udziale  wykonawcy  KONSORCJUM  FIRM  A.B.M.  SYSTEM  M.  B.  ul.  Odkryta 

38B/29, 03-140 Warszawa Lider konsorcjum 

zgłaszającego swoje przystąpienie do 

po

stępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

B.  przy  udziale  wykonawcy  Bezpieczne.it  Sp.  z  o.o.  ul.  Poleczki  20  a,  02-822 

Warszawa 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie odwołującego                                                                            

orzeka 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu    unieważnienie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty,  wezwanie  konsorcjum  A.B.M.  SYSTEM  M.  B.  ul.  Odkryta 

38B/29, 03-140 Warszawa w trybie art. 26 ust.3 Pzp do 

złożenia dokumentów celem 

wykazania 

spełnienia    warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  nakazuje  ponowne 

badanie i ocenę ofert. W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala, 

kosztami  postępowania  obciąża  zamawiającego  Integracyjne  Centrum  Dydaktyczno 

Sportowe w Łomiankach ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki i zalicza w poczet kosztów 

postępowania  kwotę  7  500,00  (siedem  tysięcy  pięćset)  złotych  uiszczonych  przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania 

zasądza od zamawiającego Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach  na rzecz 

odwołującego  IT  V-WAYS  P.  P.  Zabiele  11a,  21-  300  Radzyń  Podlaski                

kwotę  11  100,00  (jedenaście  tysięcy  sto  )  złotych  tytułem  zwrotu  kwoty  wpisu  oraz                 

kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawa Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:     

………………….… 


Sygn. akt KIO 384/19 

                                                      UZASADNIENIE 

Integracyjne  Centrum  Dydakt

yczno  Sportowe  w  Łomiankach  ul.  Staszica  2,  05-092 

Łomianki,  zwane  dalej  „Zamawiającym”  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  w  wartości  poniże  progów  unijnych  na 

„Obsługę  informatyczną  14  jednostek  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Łomianki"  Nr. 

Sprawy DA.26.4.2019.  

W  dniu  25  lutego  2019  r. 

wykonawcom  została  przekazana  informacja  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty 

za  którą  została  uznana  oferta  złożona  przez  konsorcjum  firm 

A.B.M. SYSTEM M. B. - Lider konsorcjum, ul. Odkryta 38B/29, 03-140 Warszawa. 

Od takiej czynności Zamawiającego wykonawca   IT V-WAYS P. P., ul. Zabiele 11A, 

300 Radzyń Podlaski, dalej zwany „Odwołującym” wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w Warszawie. 

We wniesionym odwołaniu zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wadliwy  wybór  oferty  konsorcjum  w  składzie: 

A.B.M.  SYSTEM  M.  B.  -  Lider  konsorcjum,  BMBKOMP  M.  B.,  TELKOM  M.  K., 

nowokreowanie.pl J. P.

, która winna zostać odrzucona z uwagi na spełnienie przesłanek art. 

89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

art. 89 ust 1 pkt 4 poprzez błędne uznanie, iż oferta konsorcjum A.B.M. SYSTEM M. 

B.-Lider konsorcjum, BMBKOMP M. B., TELKOM M. K., nowokreowanie.pl J. P. nie zawiera 

rażąco niskiej ceny, a co za tym idzie poprzez nie odrzucenie tejże oferty, 

art. 90 ust 3 w zw. z art. 90 ust 2 ustawy Pzp poprzez: 

• 

błędne  przyjęcie,  iż  konsorcjum  wykazało  w  sposób  dostateczny,  że  oferta  przez 

niego złożona nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

• 

wadliwą ocenę okoliczności oraz materiału dowodowego i błędne przyjęcie, że oferta 

konsorcjum nie zawiera rażąco niskiej ceny, 

art.  22  ust 

1  pkt  2)  poprzez  uznanie,  że  konsorcjum  A.B.M.  SYSTEM  M.  B.  -  Lider 

konsorcjum,  BMBKOMP  M.  B.,  TELKOM  M.  K.,  nowokreowanie.pl  J.  P. 

spełnia  warunki 

udziału  w  postępowaniu  pomimo,  że  przedstawione  przez  konsorcjum  dokumenty  tego  nie 

potwierdzają, 

art;  24  ust.  1  pkt  12)  poprzez  nie wykluczenie konsorcjum  z  postępowania pomimo, 

że nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

art.  26  ust.  3  poprzez  zaniechanie  wezwania  konsorcjum  do  złożenia  oświadczeń 

oraz  do

kumentów  potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust  1  pomimo 

tego, iż wykonawca nie, załączył do oferty wymaganych dokumentów (tj. wykazu kadry) oraz 

złożone na wezwanie art. 26. ust 2 oświadczenia i dokumenty, tj. wykaz usług, wykaz kadry, 

certyfikaty nie potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, 


art.  7  ust  1  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający 

zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, 

art. 7 ust 3 ustawy Pzp przez 

wybór wykonawcy niezgodnie z przepisami ustawy Pzp. 

Biorąc  pod  uwagę  powołane  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie 

Zamawiającemu: 

Unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, 

Dokonanie  ponownej  oce

ny  ofert  z  uwzględnieniem  ofert  niepodlegających 

odrzuceniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca  -

Konsorcjum:  A.B.M.  SYSTEM  M.  B.,  BMB  KOMP  M.  B.,  TELKOM  G.  K.,  VIKO  M.  K., 

nowekreowanie.pl  J.  P.,  ul.  Odkryta  38B/29,  03-140  Warszawa.  Natomiast  po  stronie 

odwołującego  do  postepowania  odwoławczego  skutecznie  przystąpił  wykonawca 

Bezpieczne.IT  sp.  z  o.o.,  ul.  Klimczaka  1  Budynek  ROYAL  WILANÓW  klatka  A,  02-797 

Warszawa. 

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny  w  ofercie  wybranego 

wykonawcy Odwołujący podniósł, że w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia 

wyjaśnień podstaw kalkulacji tak zaoferowanej ceny za wykonanie usługi, podał

wyjaśnienia 

bardzo ogólne, lakoniczne i tym samym nie mogą one rozwiać wątpliwości co do rzetelności 

dokonanej przez konsorcjum kalkulacji (co do której konsorcjum nie odniosło się w ogóle). 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  z  art.  90  ust  2  obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie 

zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  spoczywa  na  wykonawcy  (w  tym  przypadku  -  konsorcjum).  A 

zatem  skoro  konsorcjum  nie  uzasadniło  i  nie  wykazało  wszystkich  elementów 

kosztotwórczych  zaoferowanej  ceny,  to  tym  samym  nie  jest  możliwa  ocena,  czy  cena 

konsorcjum  stanowi  cenę  realną.  Zamawiający  nie  jest  uprawniony  do  domniemywania 

jakichkolwiek  okoliczności,  niestanowiących  treści  wyjaśnień,  za  pomocą  których  samo 

konsorcjum nie opisuje własnej sytuacji i które pozostają nieudowodnione. 

Zauważył,  że wykonawca jako  podmiot  profesjonalnie zajmujący,  się  wykonywaniem  umów 

zawartych w  trybie ustawy  Pzp,  powinien  dołożyć  wszelkiej  staranności,  aby  wyjaśnienia w 

zakresie  rażąco  niskiej  ceny  były  konkretne,  rzetelne,  zwięzłe,  zawierające  odpowiednie 

kalkulacje  oraz  dowody,  a  nie  ogólne,  uniwersalne,  rozległe,  bez  przywołania  niezbędnych 

dowodów.

Tymczasem cała treść pisma - wyjaśnień konsorcjum jest szeregiem oświadczeń 

nie  znajdu

jących  pokrycia  w  stanie  faktycznym  tego  postępowania.  Odnosząc  się  do  treści 

wyjaśnień  Odwołujący  wskazał,  że  zamówienie  polega  na  świadczeniu  usługi  obsługi 

informatycznej  14  jednostek  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Łomianki.  Konsorcjum 

powołując  się  na  „małą  odległość  pomiędzy  miejscem  zamieszkania  a  siedzibą 

Zamawiającego"  nie  uwzględnił  odległości  pomiędzy  miejscem  zamieszkania  a 

poszcze

gólnymi  jednostkami.  Konsorcjum  nie  wyjaśnia  o  którym  z  członków  konsorcjum 


mowa  w  odniesieniu  do;  „miejsca  zamieszkania  Wykonawca"  (członkowie  nie  mieszkają 

przecież pod tym samym adresem). Konsorcjum nie wyjaśniło jak „własny środek transportu" 

ma  się  do  minimalizacji  kosztów  transportu.  W  ogóle  nie  wskazuje  kosztów  dojazdu  do 

miejsca  i  z  miejsca  świadczenia  usług.  Co  więcej  wyjaśnienia  konsorcjum  wskazują  na 

użycie  przez  każdego  z  członków  konsorcjum  własnego  transportu  co  zwiększa  koszty 

realizacji  Zamówienia.  Konsorcjum  nie  wyjaśniło  również  jakie  to  zaplecze  serwisowe 

posiada oraz jakie ma to przełożenie na zaoferowaną cenę ofertową. 

Nadto Odwołujący podniósł, że Konsorcjum nie wyjaśniło jak wygląda podział wynagrodzenia 

pomiędzy  członków  konsorcjum.  Z  treści  wyjaśnień,  jak  i  z  umowy  konsorcjum  z  dn. 

4.02.2019  r.,  nie  wynika  również  podział  pracy.  Podano  tylko,  że  dwóch  członków  będzie 

świadczyło  usługi  w  siedzibie  zamawiającego,  a  pozostałych  trzech  członków  konsorcjum 

będzie pełniło dyżury. W jakim zakresie i przedziale czasowym - nie zostało podane. 

W zakresie zarzutu 4 i 5 odnoszącego się do wykazania spełniania warunków udziału 

postepowania  wskazał,  że  pismem  z  dn.  4.02.2019  r.  zamawiający  wezwał  konsorcjum  na 

podstawie art,  26  ust.  2  do  przedłożenia oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających m.in. 

spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej konsorcjum zobowiązane było wykazać, że: 

a. 

wykonało  należycie  jedną  usługę  polegającą  na  świadczeniu  usług  informatycznych 

dla podmiotów w zakresie co najmniej 200 stanowisk komputerowych w okresie co najmniej 

sześciu miesięcy, 

b. 

dysponuje co najmniej dwoma osobami tj. zapewnia dwóch informatyków pełniących 

czynności  obsługi  informatycznej  na  stałe  od  godz.  8.00-16.00  do  wyłącznej  dyspozycji 

Zamawiającego, 

c. 

co  najmniej  Jedna  ze  wskazanych  w  ofercie  osób  posiada  certyfikaty  do 

zarządzającego infrastrukturą: 

• 

MS 70-410 Instailing and Configuring Windows Server 2012, 

• 

MS 70-411 Administering Windows Server 2012, 

• 

MS 70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services. 

• 

MS-6419  -  Configuring,  Managing  and  Maintaining  Windows  Server  2008-based 

Servers 

• 

MS-10135  -  Configuring,  Managing  and Troubleshooting  Microsoft  Exchange  Server 

2010 lub nowsze. 

Nawiązując  do  powyższych  wymagań  podał,  że  wykaz  usług  przedstawiony  przez 

konsorcjum w kolumnie „Przedmiot zamówienia wraz z określeniem wykonywanego zakresu 

usług"  zawiera  jedynie  zapis  „obsługa  informatyczna  12  jednostek  Gminy  Łomianki".  Nie 

wiadomo  jednak  (i  nie  wyn

ika  to  również  z  załączonej  referencji)  ile  stanowisk 

komputerowych  obejmowała  usługa.  Natomiast  Wykaz  kadry  przedstawiony  przez 


konsorcjum  w  kolumnie  „kwalifikacje  zawodowe,  uprawnienia  niezbędne  do  wykonania 

zamówienia",  w  wierszu  dot.  p.  M.  B.  zawiera  zapis  „Informatyk,  kursy  Microsoft".

Zgodnie 

jednak  z  treścią  warunku  udziału  w  postępowaniu,  co  najmniej  jedna  ze  wskazanych  w 

ofercie osób powinna posiadać certyfikaty do zarządzającego infrastrukturą, a nie kursy. Tym 

samym konsorcjum nie wy

kazało spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W  zakresie  zarzutu  6  Odwołujący  podał,  że  zgodnie  z  pkt  1  w  Części  VII  SIWZ, 

wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani byli do złożenia, poza formularzem oferowanym oraz 

oświadczeniem  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  SIWZ,  wykaz  usług  oraz  wykaz  osób. 

Natomiast  zgodnie  z  pkt  4  zamawiający  może  wezwać  wykonawcę,  którego  oferta  została 

n

ajwyżej oceniona do złożenia m.in. wykazu usług. 

Z powyższego wynika, że wykonawca, który wraz z ofertą nie złożył wykazu osób winien był, 

na  podstawie  art.  26  ust  3  ustawy  Pzp,  zostać  wezwany  do  uzupełnienia  brakujących 

oświadczeń i dokumentów. 

Konsorcjum  nie  załączyło  do  oferty  wymaganych  wykazów,  a  zamawiający  nie  dokonał 

obowiązku wezwania wynikającego z art. 26 ust. 3, stosując jedynie wezwanie z art. 26 ust.2 

Pzp. 

Dodatkowo, pomimo, że złożone na wezwanie z art. 26 ust 2 oświadczenia i dokumenty 

nie  potwierdzały,  że  konsorcjum  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  Zamawiająca 

zaniechał wezwania z art. 26 ust. 3 Pzp..  

W zarzucie 7 i 8 

Odwołujący podniósł, jak w zarzutach 4 i 5, że w zakresie zdolności 

technicznej lub zawodowej konsorcjum zobowiązane było wykazać, że co najmniej jedna ze 

wskazanych w ofercie osób posiada certyfikaty do zarządzającego infrastrukturą sprzętową. 

Na 

błędnie wystosowane wezwanie z art. 26 ust 2, konsorcjum przedstawiło wykaz kadry w 

którym  oświadczyło,  że  p.  M.  B.  -  Odwołujący  cytuje  -  „Informatyk,  kursy  Microsoft;  MS 

20410, MS 20411, MS 20341, MS 20412, MS 20342". Po załączonych do oferty certyfikatach 

ukończenia  szkolenia,  przypuszczać  można,  że  konsorcjum  chodziło  o  to,  że  wskazana 

osoba ukończyła kursy ze wskazanego zakresu. 

Pismem  z  dn.  18.02.2019  r.  zamawiający  wezwał  konsorcjum  do  wyjaśnień  w 

zakresie zgodności dwóch z przedstawionych certyfikatów z wymaganiami zamawiającego, a 

złożone  przez  konsorcjum  wyjaśniania  zostały  przez  zamawiającego  zaakceptowane 

naruszając tym samym art. 7 ust 1 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  treścią  warunku  udziału  w  postępowaniu  wykonawcy  winni  byli  przedstawić 

certy

fikaty  Microsoft,  przy  czym  certyfikat  nie jest  równoważny  z  dokumentem  wydawanym 

po  zakończeniu  szkolenia,  a  dokumentem  poświadczającym  zdanie  egzaminu.  Egzaminy 

firmy Microsoft realizowane są wyłącznie przez autoryzowane centra egzaminacyjne. Każdy 

certy

fikat  posiada  unikalny  numer,  który  można  sprawdzić  u  dowolnego  Partnera  firmy 

Microsoft  w  bazie  wydanych  certyfikatów  Microsoft.  Zgodnie  z  informacją  pozyskaną  przez 

Odwołującego, p. M. B. nie posiada certyfikatów wymaganych przez zamawiającego. 


Dodał, że zarzut 7 i 8 dotyczy również przyjęcia przez Zamawiającego wyjaśnień konsorcjum 

w  zakresie  wyjaśnień  dotyczących  zaoferowanej  ceny.  Zamawiający  nie  przeprowadził  z 

należytą  starannością  procedury  wyjaśniającej,  w  tym  nie  zbadał  i  nie  zweryfikował 

otrzymanych wyjaśnień w sposób wnikliwy i adekwatny do przedmiotu zamówienia, a więc w 

sposób  który  mógłby  uzasadniać  stanowisko  zamawiającego,  że  cena  oferty  nie  Jest 

faktycznie rażąco niska. 

Przystępujący po stronie Odwołującego wykonawca Bezpieczne.IT sp. z o.o.,  poparł 

stanowisko  Odwołującego  i  dodatkowo  podniósł,  że  Przystępujący  A.B.M  System  źle 

skalkulował  cenę  oferty,  bo  biorąc  pod  uwagę  wymagania,  a  w  szczególności  potrzebę 

pełnienia  dyżuru  codziennie  w  dni  robocze  8-16  powoduje  to,  że  przy  zaoferowanej  cenie 

zł miesięcznie, przy 5 wskazanych osobach daje kwotę na osobę 2550 zł brutto, co 

przy przeliczeniu na koszty godzinowe daje stawkę 7zł 39gr, w sytuacji, kiedy minimalna na 

2019 kwota wynagrodzenia godzinowego wynosi 9 

zł 32gr. 

Zama

wiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania jako 

niezasadnego.  Odnosząc  się  do  zarzutów  1-3  odnoszących  się  do  kwestii  rażąco  niskiej 

ceny  oferty  wybranego

wykonawcy

,  podał,  że  nie  zgadza  się  z  zarzutami,  gdyż  cena 

zaoferowana  p

rzez Wykonawcę nie budziła wątpliwości Zamawiającego, ponieważ odbiega 

tylko  o 

11,12%  od  wartości  szacunkowej  przedmiotu  zamówienia  powiększonej  o  podatek 

towarów  i  usług.  Faktem  jest,  że  Zamawiający  zwrócił  się  do  Wykonawcy  o  wyjaśnienie 

powyższej  kwestii,  z  uwagi  na  pismo

z  dnia  20  lutego  2019  r.  złożone  przez  wykonawcę 

bezpieczne.it  Sp.  z.o.o.  w  którym  to  spółka  zwróciła  się  do  Zamawiającego  o  zbadanie 

rażąco  niskiej  ceny  Konsorcjum.  Pomimo  tego,  że  cena  wskazana  przez  wykonawcę  nie 

budziła wątpliwości Zmawiającego, Zamawiający pismem z dnia 21 lutego 2019 r. zwrócił się 

do  Konsorcjum  o  złożenie  wyjaśnień  dotyczących  oferowanej  ceny.  Konsorcjum  w  dniu  25 

lutego 2019 r. przesłało obszerne wyjaśnienia dotyczące ceny oferty. Konsorcjum wskazało, 

że  na  kalkulacje  ceny  wpłynęły  następujące  elementy:  oszczędność  metody  wykonania 

zamówienia,  wybrane  rozwiązanie  techniczne,  wyjątkowo  sprzyjające  warunki  do 

wykonywania  zadania,  oryginalność  projektu  wykonawcy,  koszty  pracy.  Każdy  ze 

wskazanych  elementów  ceny,  został  przez  Konsorcjum  w  sposób  dokładny  opisany. 

Wyjaśnienia  złożone  przez  Zamawiającego  były  skonkretyzowane,  spójne  i  szczegółowe. 

Pozwoliło,  to  Zamawiającemu  utwierdzić  się  w  przekonaniu,  że  złożona  oferta  nie  zawiera 

rażąco niskiej ceny.

Cena  zaoferowana 

przez Konsorcjum odbiegała o 11,12% od wartości 

szacunkowej  przedmiotu  zamówienia  powiększonej  o  podatek  towarów  i  usług,  zaś  jeśli 

chodzi średnią arytmetyczną wszystkich ofert to cena Konsorcjum była niższa o 7,56 %. 

Natomiast  w  zakresie 

zarzutów  wskazanych  w  pkt  4  i  5  odwołania,  Zamawiający 

podał,  że  są  one  także  nie  zasadne,  gdyż  Zamawiający  pismem  z  dnia  4  lutego  2019  r. 

działając  na  podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp,  wezwał  Konsorcjum  do  przedłożenia 


oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  m.in.  spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu, to jest: 

1) Wykazu jednej usługi polegającej na świadczeniu usług informatycznych dla podmiotów w 

zakresie  co  najmniej  200  stanowisk  komputerowych  w  okresie  co  najmniej  sześcio  (6) 

miesięcznym - wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

ich  rodzaju  i  wartości,  daty,  miejsca  wykonania  i  podmiotów  na  rzecz  których  usługi  te 

zostały wykonane (wzór druku zał. nr 4) z załączeniem dowodów określających czy dostawy 

zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencie bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, 

2)  Wykazu  dysponowania  co  najmniej  dwoma  osobami  tj.  zapewni  dwóch  informatyków 

pełniących  czynności  obsługi  informatycznej  na  stałe  od  godz.  8.00-16.00  do  wyłącznej 

dyspozycji  Zamawiającego  oraz  wykaże,  że  co  najmniej  jedna  z  tych  osób  posiada 

certyfikaty do zarządzającego infrastrukturą: 

• 

Microsoft 412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 

• 

Microsoft 411 Administering Windows Server 2012 

• 

Microsoft 410 Installing and Configuring Windows Server 2012

• 

MS-6419  -  Configuring,  Managing  and  Maintaining  Windows  Server  2008-based 

Servers 

• 

MS-10135  -  Configuring,  Managing  and Troubleshooting  Microsoft  Exchange  Server 

2010 lub nowsze. 

W  przedłożonych  dokumentach  Konsorcjum  wykazało,  że  realizowało  Obsługę 

Informatyczną 12 jednostek Gminy Łomianki. Nadto, na stronie BIP Zamawiającego, w opisie 

przedmiotu  zamówienia  zrealizowanego  przez  Konsorcjum,  znajdowała  się  informacja  o 

liczbie stanowisk komputerowych. Tym samym Zamawiający nie miał żadnych podstaw, aby 

nie uznać  spełnienia przez  Konsorcjum  warunków  udziału postępowaniu,  gdyż  Konsorcjum 

te warunki bezsprzecznie spełniło. 

Natomiast w zakresie wymagan

ych certyfikatów Odwołujący IT V-WAYS P. P. w odwołaniu 

wskazał  certyfikaty,  które  nie  były  umieszczone  w  zapisach  SIWZ,  tym  samym  wskazał 

nieprawdę.

Zamawiający w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu nie wymagał 

certyfikatów do zarządzania

infrastrukturą o oznaczeniach, jedynie takich na jakie powołuje 

się  Odwołujący  w  treści  odwołania.  Tym  samym  Odwołujący  upatruje  zasadność  swojego 

odwołania, w okolicznościach które de facto nie miały miejsca. 

Zgodnie  z  SIWZ,  Wykonawca  był  zobowiązany,  aby  co  najmniej  jedna  osoba 

pełniąca czynności obsługi informatycznej od godziny 8:00-16:00 na rzecz Zamawiającego, 

posiadała certyfikaty do zarządzania infrastrukturą, to jest certyfikat dotyczący potwierdzenia 

uzyskania  wiedzy  z  zakresu  technologii  Microsoft:  Windows  Sewer  oraz  Exchange  Server. 


Pomimo  powyższego,  Odwołujący  w  treści  Odwołania  wskazuje,  że  Zamawiający  żądał  od 

Wykonawców  przedłożenia  certyfikatów  o  oznaczeniu  70-xxx  np.  Microsoft  70-412 

Configuring  Advanced  Windows  Server  2012  Services

,  podczas  gdy  Zamawiający  żądał 

certyfikatów o oznaczeniach np. Microsoft 412 Configuring Advanced Windows Server 2012 

Services.

Zamawiający,  celem  zwiększenia  konkurencji,  w  treści  zapisów  SIWZ,  nie 

wymagał, aby co najmniej jedna z osób pełniąca czynności informatyczne u Zamawiającego, 

posiadała certyfikaty, z oznaczeniem 70-xxx. Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca spełni 

warunek,  gdy  osoba  pełniąca  czynności  informatyczne  u  Zamawiającego,  przedłoży 

certyfikat  do  zarządzania  infrastrukturą,  tym  samym  Wykonawca  ubiegający  się  o 

zamówienie,  mógł  przedłożyć  certyfikat  z  oznaczeniem  zarówno  70  -xxx,  jak  i  20  -xxx. 

Różnica  pomiędzy  tymi  certyfikatami  polega  na  tym,  że  certyfikaty  z  oznaczeniem  20-xxx 

oznaczają, że osoba, która go posiada odbyła autoryzowane szkolenie Microsoft, natomiast 

z  oznaczeniem  70-

xxx,  jest  to  certyfikat  otrzymywany  po  egzaminie,  stwierdzający  jego 

zaliczenie.  Należy  również  wskazać,  że  Zamawiający,  celem  dokładnego  wyjaśnienia 

wątpliwości co dwóch certyfikatów, pismem z dnia 18 lutego 2019 r. wystąpił do Konsorcjum 

o  przedstawienie  argumentacji  potwierdzonej  przez  autoryzowaną  firmę  szkoleniową,  że 

certyfikaty przed

łożone przez Konsorcjum są zgodne z tymi, które żądał Zamawiający.

Odnosząc  się  do  zarzutu  6  podał,  że  czynność  Zamawiającego  była  właściwa  do 

procedury  w  jakiej  prowadzone  jest  przedmiotowe  postępowanie,  tj.  w  formie  procedury 

odwróconej.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żądał od Wykonawcy następujących 

dokumentów:  wykazu  osób,  wykazu  usług  oraz  certyfikatów.  Wykonawca  -  Konsorcjum 

złożyło  komplet  wyżej  wymienionych  dokumentów  wraz  z  ofertą,  jednakże  nie  było  to 

konieczne  z  punktu  widzenia  Zamawiającego,  ponieważ  w  postępowaniu  zastosowana 

została procedura z art. 24 aa ustawy PZP. 

Następnie,  na  podstawie  art.  26  ust.  2  ustawy  PZP,  Zamawiający  wezwał 

Konsorcjum,  do  złożenia  oświadczeń  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Przedłożone przez Konsorcjum dokumenty w postaci wykazu osób i wykazu usług w ocenie 

Zamawiającego,  potwierdzały  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Jednakże  z  uwagi  na  wątpliwości  Zamawiającego  w  zakresie  przedłożonych  przez 

Konsorcjum  certyfikatów,  Zamawiający  na  mocy  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp,  zażądał  od 

Konsorcjum  wyjaśnień  odnośnie  certyfikacji  Microsoft  i  rozbieżności  interpretacji  ich 

zgodności  z  wymaganymi  w  postępowaniu  na  obsługę  informatyczną  14  jednostek 

znajdujących się na terenie Gminy Łomianki. W dniu 19 lutego 2019 r. otrzymał odpowiedź 

od Konsorcjum, która w sposób dokładny i jasny wyjaśniło wątpliwości Zamawiającego. 

Odnosząc  się  do  zarzutów  wskazanych  w  punkcie  7  i  8,  Zamawiający  podał,  że  te 

zarzuty  są  w  dużym  stopni  powieleniem  zarzutów  wskazanych  w  pkt.  4  i  5  odwołania.

Wskazał,  że  jego  zdaniem  postawa  Odwołującego,  świadczy  o  próbie  narzucenia 


Zamawiającemu  treści  zapisów,  jakie  powinny  znaleźć  się  w  SIWZ.  Podkreślił,  że  to 

postępowanie  jest  następnym  postepowaniem  po  wcześniej  unieważnionym.  Zamawiający 

przeprowadzając kolejne  postępowanie o udzielenie zamówienia  na  ten  sam  przedmiot ma 

prawo zmieniać zapisy SIWZ-u i Opis  przedmiotu zamówienia i dostosowywać je do stanu 

obecnego, a tym samym do swoich potrzeb. Tym samym Zamawiający podkreśla, że nie jest 

prawd

ą  że  Zmawiający  wymagał  tylko  i  wyłącznie  certyfikatów  z  egzaminów  (to  jest  z 

oznaczeniem 70-xxx), poni

eważ takiego sformułowania w zapisach SIWZ nie było. 

Przystępujący  do  postepowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego 

Konsorcjum  A.B.M  System  poparło  stanowisko  Zamawiającego  i  wniosło  o  oddalenie 

odwołania.  Dodał,  że  cena,  którą  zaoferował    za  wykonanie  zamówienia  jest  ceną 

wystarczającą  dla  pokrycia  kosztów  jego  realizacji.

Wskaz

ał,  że  kwota  uzyskiwana  z  tego 

zamówienia  będzie  pełnym  przychodem  dla  wykonawcy,  gdyż  faktycznie  koszty  z  tytułu 

ZUS-

u i innych należności będą pokrywane na realizacji innych zamówień, natomiast w tym 

zakresie  będą  one  tylko  pokrywane  proporcjonalnie  do  od  uzyskiwanego  wynagrodzenia. 

Nadto  podał,  że  błędne  jest  stwierdzenie  Odwołującego,  że  cała  5  członków  konsorcjum 

będzie zatrudniona na całym etacie przy świadczeniu usług w ramach tego zamówienia. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  i 

uwzględniając  dokumentację  z  tego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  złożonych  dowodów  oraz  stanowiska  stron  postępowania  i 

przystępujących,  zaprezentowane  na  piśmie  i  do  protokołu  rozprawy  ustaliła,  co 

następuje,  

Odwołanie częściowo jest  zasadne i w związku z tym zostało uwzględnione. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.  Odwołujący  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie  wykazał  spełnianie  przesłanek 

posiadania  interesu  o  których  mowa  w  art.  179  ust.1  Pzp.  Również  obaj  przystępujący 

zdaniem  Izby  wypełnili  przesłanki  interesu  występowania  w  sprawie  po  określonej  w 

przystąpieniu stronie. 

Izba  na  wstępie  uznaje  za  prawidłowe  stanowisko  Zamawiającego  zaprezentowane  w 

odpowiedzi na odwołanie- za wyjątkiem kwestii dot. wykazu usług i tym samym w znacznej 

mierze stanowisko Zamawia

jącego uznaje za własne. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  rażąco  niskiej  ceny  o  ofercie  wybranego  konsorcjum  Izba 

uznała  niezasadność  tego  zarzutu.  Podkreślić  należy,  że  przedmiotowe  postępowanie  jest 

zamówieniem o małej wartości i krótkim okresie trwania (10 m-cy). Istotną kwestią jest to, że 

podstawowym  elementem  kosztotwórczym  jest  koszt  pracy  tj.  wynagrodzenia  osób 

zatrudnionych  przy  jego  wykonywaniu.  Zamawiający  oczekiwał,  aby  przy  realizacji  tego 

zamówienia  wykonawca  oddelegował  co  najmniej  dwie  osoby  tj.  zapewnił  dwóch 


informatyków  pełniących  czynności  obsługi  informatycznej  na  stałe  od  godz.  8.00-16.00  w 

miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Według  informacji  Zamawiającego  wykonawca 

uzyskiwał  nieodpłatnie  miejsce  do  pracy  oraz  niezbędne jego  usprzętowienie.  Dodatkowym 

kosztem wykonawcy był koszt dojazdu osób świadczących usługi serwisowe do określonych 

w zamówieniu jednostek położonych na terenie Gminy Łomianki. Jak wskazał Zamawiający 

jednostki te są zgrupowane na niewielkim obszarze i odległość pomiędzy najbardziej skrajnie 

wysuniętymi  jednostkami  wynosi  około  5  km.  Niewątpliwym  jest,  że  Przystępujące 

konsorcjum  zaoferowało  wykonanie  usługi  za  miesięczną  kwotę  wynoszącą  12 790,00  zł. 

Powyższa kwota nie odbiega znacznie od cen innych wykonawców - w szczególności, kiedy 

średnia arytmetyczna wszystkich ofert zostanie jeszcze skorygowana

o kilkadziesiąt tysięcy 

złotych w wyniku zmiany ceny oferty Przystępującego Bezpieczne.IT sp. z o.o.  

Izba oceniając realność zaoferowanej ceny przez Przystępującego miała w szczególności na 

względzie  fakt  –  niezakwestionowany  przez  Odwołującego,  iż  usługi  będą  świadczyli 

osobiści członkowie konsorcjum prowadzący działalność gospodarczą, którzy mają większą 

możliwość prowadzenia elastycznego czasu pracy, a w szczególności w tej sytuacji ustalenia 

który z członków konsorcjum i w jakim okresie będzie pełnił dyżury u zamawiającego, a także 

od całości świadczonych usług będą ponosić jedne pochodne koszty płac.  

Istotn

ą  kwestią,  jest  także  fakt,  jak

wskazał  Przystępujący,  że  powyższe  zamówienie  jest 

jedynym  z  wielu 

w  którym  członkowie  konsorcjum  biorą  udział,  a  tym  samym  koszty  pracy 

będą  rozliczane  proporcjonalnie.  Niezasadne  jest  stanowisko  Odwołującego,  iż  przy 

podobnej  cenie  ofert 

Przystępujący  nie  będzie  w  stanie  pokryć  kosztów  realizacji  umowy, 

dlatego,  że  do  realizacji  będzie  zatrudniał  pięciu  konsorcjantów  z  których  każdy  będzie 

zaang

ażowany  w  realizację  zamówienia,  a  Odwołujący  tylko  dwóch.  Zdaniem  Izby  dla 

kosztów  pracy  nie  jest  istotne,  czy  dany  wymagany  przez  Zamawiającego  wymiar  czasu 

pracy  (2x8  godz.  x  5  dni) 

będzie  realizowany  przez  dwie  czy  5  osób.  Tym  samym  zarzut 

naruszenia przepisu art. 89 ust.1 pkt Pzp jest niezasadny.  

Kolejnym  zarzutem  w  tym  zakresie  jest  zarzut  z  art.  90  ust.3  tj.

,  że  Zamawiający 

winien  odrzucić  ofertę  wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena 

wyjaśnień  wraz  że  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę. 

Niewątpliwym zdaniem Izby jest fakt, że złożone przez Przystępującego wyjaśnienia rażąco 

niskiej  ceny 

dalece  odbiegają  od  oczekiwanego  przepisami  Pzp  wzorca.  Niestety  nie 

zawierają    jakichkolwiek  działań  arytmetycznych,  które  w  zakresie  ceny  oferty  mogą 

potwierdzić  prawidłowość  jej  skalkulowania.  Jednakże udzielone wyjaśnienia,  zdaniem  Izby 

nie  uzasadniaj

ą  uznania,  że  ich  ocena  może  potwierdzić,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę.  Jak  wskazano  powyżej-  przy  tej  wielkości  zamówienia,  cen  wszystkich  ofert,  a  także 

tego,  iż  podstawowym  kosztem jest koszt  pracy ludzkiej, który  w  różnych  okresach  czasu  i 

regio

nach  może  być  zdecydowanie  różny,  brak  jest  podstaw  do  stwierdzenia,  że  wybrany 


wykonawca  nie  będzie  w  stanie  za  zaoferowaną  kwotę  tego  zamówienia  wykonać.  Mimo 

niedoskonałości  w  złożonych  wyjaśnieniach  Izba  uznaje,  że  Przystępujący  jest  w  stanie  za 

zaofer

owana kwotę zamówienie wykonać. 

Odnosząc  się  do  kolejnej  grupy  zarzutów  dotyczących  braku  wykazania  przez 

konsorcjum spełniania warunków udziału w postępowaniu, obejmującego dwa zarzuty: jeden 

dotyczący braku wykazania się, iż co najmniej jedna osoba wskazana do czynności obsługi 

informatycznej posiada certyfikat do zarzadzania infrastruktura wskazaną w SIWZ, a drugi w 

zakresie  braku  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w  zakresie  posiadanego 

doświadczenia.  Zarzut  w  zakresie  wykazania  się  posiadaniem  odpowiedniego  certyfikatu 

został  oddalony  przez  Izbę.  Osią  sporu  była  kwestia  czy  za    posiadanie  oczekiwanego 

certyfikatu może być uznana osoba, która odbyła w tym celu odpowiednie przeszkolenie, czy 

też wymagane jest także zdanie odpowiednich egzaminów kwalifikacyjnych. Izba uznała, że 

w  przedmiotowej  sprawie  należy  przyznać  racje  Zamawiającemu,  który  stwierdził,  iż  nie 

wymagał certyfikatu o odpowiednich numerach ewidencyjnych, jak twierdzi Odwołujący, ale 

aby  skierowana 

osoba  legitymowała  się  ukończeniem  kursu  do  zarządzania  infrastrukturą 

informatyczną  i  wystarczającym  było  posiadanie  dokumentu  o  nazwie  certyfikat. 

Zamawiający  nie badał  czy  osoba  ta zdawała egzamin, gdyż  brak  było do  tego podstaw  w 

treści  SIWZ.  Przyznać  należy  rację  Zamawiającemu,  że  wymaganie  w  tej  sytuacji 

przedstawienia  certyfikatu  zakończonego  egzaminem  kwalifikacyjnym  byłoby  żądaniem 

ponad  treść  SIWZ.  Izba  ustaliła,  ponad  wszelką  wątpliwość,  że  dokument  złożony  przez 

konsorcjum wystawiony na nazwisko M. B. 

przez firmę CTS Partnera Microsoft Partner nosi 

nazwę Microsoft Certyficate of Achievment.   

Natomiast  zarzut  dotyczący  niewykazania  spełnienia  warunku  udziału  w 

postepowaniu  poprzez  wykazanie 

się  wykonaniem  właściwej  usługi  oraz  przedłożenia 

referencji potwierdzających prawidłowość wykonania usługi Izba uznała za zasadny. 

Wskazać należy, że konsorcjum przedstawiło usługę na obsługę informatyczną 12 jednostek 

Gminy  Łomianki  którą  zrealizowało  w  okresie  od  02.01.2017  do  07.08.2017  roku. 

Odwołujący  kwestionując  prawidłowość i  zgodność  z rzeczywistością tej usługi  wskazał,  że 

wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie tej usługi miał miejsce w  dniu 21 lutego 2017 

roku. W tym zakresie Przystępujący do protokołu rozprawy stwierdził, że umowa w zakresie 

tego  zamówienia    została  zawarta  od  marca  2017  roku.  Wcześniej  usługa  ta  ponoć  była 

świadczona  w  trybie  bezprzetargowym,  czego  nie  wykazano.  W  tym  zakresie  Odwołujący 

wskazał,  że  wg.  informacji  że  strony  BIP  Zamawiającego  wynika,  że  umowa  ta  trwała  do 

końca  czerwca  2017  roku,  a  nie  jak  podał  Przystępujący  do  7  sierpnia  2017  roku  -  co  nie 

zostało zakwestionowane, ani przez Zamawiającego, ani przystępujące konsorcjum. W tym 

stanie  rzeczy  nie  zostało  wykazane  Izbie,  że  umowa  wskazana  w  Wykazie  usług  była 

świadczona  przez  okres  co  najmniej  6  miesięcy,  co  skutkowało  uwzględnieniem  tego 


zarzutu

.  Inną kwestią jest kwestia  wykazania,  iż  usługa  ta  została prawidłowo wykonana w 

oparciu o przedłożoną referencję. Otóż wskazać należy, że Zamawiający  nie zawarł w SIWZ 

wymagania,  aby  do  Wykazu  usług  wykonawca  musiał  załączyć  dokument  –  referencje 

potwierdzające,  że  dana  usługa  została  prawidłowo  wykonana.  Pomimo  tego  faktu 

Zamawiający  wzywając konsorcjum  w  trybie art.  26  ust.2  Pzp do  złożenia dokumentów  lub 

o

świadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu wezwał jednak 

konsorcjum do przedłożenia referencji. W odpowiedzi na wezwanie konsorcjum przedłożyło 

referencje  wystawione  w  dniu  13.02.2017  roku  na  konsorcjanta  M.  B.  .  Z  prze

dłożonych 

referencji w żaden sposób nie można wywieść iż dotyczyły one usługi wskazanej w Wykazie 

usług, a odnosiły się do współpracy z Zamawiającym w okresie 10 lat przed ich wydaniem. 

Tym  samym 

należało  uznać,  że  takie  referencje  nie  mają  żadnego  związku  z    do 

przedmiotowym post

ępowaniem. 

Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  konsorcjum,  którego  oferta  została  uznana  za 

najkorz

ystniejszą  w  postępowaniu  nie  wykazało  spełnienia  warunku  udziału  w  zakresie 

potencjału  technicznego,  a  dotychczas  nie  było  wzywane  w  trybie  art.  26  ust.3  Pzp  do 

uzupełnienia  dokumentów.  Dlatego  też  Izba  uwzględniając  ten  zarzut  nie  nakazała 

wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  ale  wezwanie  go  w  trybie  art.  26  ust.3  Pzp  do 

uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu.  

Zarzut  6  nie  został  uwzględniony  przez  Izbę,  gdyż  postępowanie  Zamawiającego  w 

zakresie stosowania procedury odwróconej należało uznać za poprawne. 

Zarzut  7  i 

8  stanowi  odniesienie  do  zarzutów  wcześniej  wymienionych  i  ocenionych 

przez  Izbę.    Odwołujący  wskazuje,  że  Zamawiający  na  etapie  oceny  ofert  dokonał  zmiany 

odstępując od treści podanej w SIWZ i uznał w odpowiedzi na odwołanie, że wystarczającym 

jest  ukończenie  kursu,  a  nie  posiadanie  certyfikatu.  Powyższy  zarzut  został  przez  Izbę 

oddalo

ny jako niezasadny. Natomiast w związku z uwzględnieniem zarzutu brak wykazania 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  to  zarzut  z  art.  7  ust.3  Pzp  znalazł 

potwierdzenie. 

Izba orzekła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust.7, 

191 ust.2 i 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,.     


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  3  pkt.1a)  i  2b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. Nr 41 poz. 238).   

Przewodniczący:     

………………….… 


wiper-pixel