KIO 383/19 POSTANOWIENIE dnia 18 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 383/19 

POSTANOWIENIE 

        z dnia 18 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:          

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu z 

udziałem stron w dniu 18 marca 2019 r. w Warszawie odwołania 

wniesionego  w  dniu  4  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę  Wolters  Kluwer  Polska  Sp.  z  o.o.  w 

Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Centrum  Obsługi  Administracji 

Rządowej w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  Wydawnictwo  C.H.  Beck  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  z

głaszających  swoje 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy 

orzeka: 

1. u

marza postępowanie odwoławcze;    

2. nakazuje zwrot z rachunku bankoweg

o Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Wolters Kluwer 

Polska Sp. z o.o. w Warszawie kwoty 13. 5

00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 

zero groszy) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:………………………… 


Sygn. akt KIO 383/19 

    Uzasadnienie 

Przed otwarciem rozprawy oświadczeniem złożonym pismem, które wpłynęło do Prezesa Izby 18 

marca  2019  r.

,  odwołujący  -  Wolters  Kluwer  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  -  cofnął  odwołanie 

wni

esione  do  Prezesa  Izby  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Centrum 

Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie. 

W  tym  stanie  rzeczy, 

Izba  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

umorzy

ła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 192 ust. 

1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O  kosztach  post

ępowania  rozstrzygnięto  na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  187  ust.  8  zd.  2 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania(Dz. U. 

z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel