KIO 380/19 WYROK dnia 18 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 380/19 

WYROK 

z dnia 18 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Dagmara Gałczewska-Romek 

Protokolant:            

Marta Słoma

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2019r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  marca  2019r.  przez  Polcom  S.A.,                           

ul.  Krakowska  43,  32-050  Skawina  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Województwo 

Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

przy  udziale  Infom

ex  Sp.  z  o.o.,  ul.  Wesoła  19B,  34-300  Żywiec  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  oraz  nakazuje  dokonanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  i 

uznanie 

za  bezskuteczne  zastrzeżenia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  wyjaśnień 

złożonych  przez  Infomex  Sp.  z  o.o.  z  dnia  21  lutego  2019r.  dotyczących  wyliczenia 

ceny wraz z załącznikami.  

kosztami postępowania obciąża Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 

156 Kraków i:


zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez

Polcom  S.A.,                           

ul. Krakowska 43, 32-050 Skawina 

tytułem wpisów od odwołania. 

zasądza od Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków na rzecz 

Polcom  S.A.,  ul.  Krakowska  43,  32-050  Skawina   

kwotę  11  100  zł  00  gr  (słownie: 

jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony 

poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie ze 

złożoną do akt sprawy fakturą.  

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Polcom 

S.A.,  ul.  Krakowska  43,  32-050  Skawina  kwoty  7 

500  zł  (słownie:  siedem  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) z tytułu nadpłaty w uiszczonym wpisie. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………… 


UZASADNIENIE 

Zam

awiający  -  Województwo  Małopolskie  -  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  usługi  kolokacji  sprzętu 

komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane w Biuletynie Za

mówień Publicznych nr 511304-N-2019 z dnia 6.02.2019r.  

W  dniu  4.03.2019r.  Odwołujący    -  Polcom  S.A.-  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej odwołanie od: 

niezgodnej z przepisami ustawy oraz SIWZ czynności oceny i badania ofert  

2.  niezgodnej  z  przepisam

i  ustawy  czynności  wyboru oferty  najkorzystniejszej  złożonej 

przez Infomex sp. z o.o., pomimo że oferta ta podlega odrzuceniu, 

zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy 

tj. zaniechania odtajnienia (ujawnienia) i udost

ępnienia Odwołującemu zastrzeżonych 

przez  wykonawcę  Infomex  jako  niejawnych  całości  dokumentu    z  dnia  21.02.2019r. 

złożonego  w  trybie  art.  90  ust.  1  Pzp,  pomimo  że  informacje  zawarte                             

w  nieudostępnionej  części  wyjaśnień  rnc  nie  stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa                  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

jako zarzut ewentualny, na wypadek nieuwzględnienia zarzutu wskazanego w pkt 3 – 

zaniechanie  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie 

ustawy  tj.  zaniechania  odrzucenia  oferty  Infomex,  pomimo,  że  oferta  ta  zawiera 

rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  Infomex  nie  złożył 

odpowiednich  wyjaśnień  –  wyjaśnienia  rnc  nie  obalają  domniemania,  że  oferta 

Infomex zaw

iera rażąco niską cenę, 

jako zarzut ewentualny, na wypadek nieuwzględnienia zarzutu wskazanego w pkt 3 – 

niezgodnej z przepisami ustawy oceny wyjaśnień rnc złożonych przez Infomex. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 91 ust. 1 Pzp poprzez wybranie jako najkorzystniejszej oferty Infomex, 

2.  art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 8 ust. 1 ust. 2 i ust. 3 ustawy w zw. z naruszeniem art. 96 

ust.  3  zdanie  drugie  poprzez  zaniechanie 

odtajnienia  (ujawnienia)  i  udostępnienia 

Odwołującemu  całości  wyjaśnień  rnc  złożonych    przez  Infomex,  pomimo,  że 

informacje zawarte w  nieudostępnionej części  wyjaśnień  rnc nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  a 

ponadto  wykonawca  Infomex  nie  dokonał  skutecznego  zastrzeżenia  informacji 

zamieszczonych w wyjaśnieniach rnc, 

z  ostrożności  procesowej  jako  zarzuty  ewentualne,  na  wypadek  nieuwzględnienia 

zarzutu wskazanego w pkt 2 

– naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 

3  Pzp  przez  nieprawidłową  ocenę  złożonych  przez  Infomex  wyjaśnień  rnc,  podczas 

gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta zawiera rażąco niską cenę. 


z  ostrożności  procesowej  jako  zarzuty  ewentualne,  na  wypadek  nieuwzględniania 

zarzutu wskazanego w pkt 2 

– naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w związku w art. 90 

ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Infomex, pomimo iż oferta ta zawiera 

rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  zaś wykonawca Infomex 

nie złożył wyjaśnień rnc spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1 -3 Pzp. 

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności oceny ofert,  

udostępnienia całości wyjaśnień rnc, 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 

4.  odrzucenie oferty Infomex, 

5.  dokonanie ponownej oceny ofert.  

W  uzasadnieniu  Odwołujący  wskazał,  że  w  poprzednio  prowadzonym  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem były usługi kolokacji oraz serwisu 

pogwarancyjnego  sprzętu  komputerowego,  Zamawiający  wezwał  Infomex  do  złożenia 

wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp, w dniu 6.11.2018r. dokonał wyboru oferty Infomex 

jako najkorzystniejszej. Odwołujący złożył odwołanie, zarzucając zaniechanie udostępnienia 

wyjaśnień  rnc  oraz  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Infomex  jako  zawierającej  cenę  rażąco 

niską.  Krajowa  Izba  Odwoławcza,  wyrokiem  z  dnia  3.12.2018r.  Sygn.  akt  2368/18 

uwzględniła odwołanie i nakazała unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  uznanie  za  bezskuteczne  zastrzeżenia  jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa przez Infomex wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny zawartych 

w  piśmie  z  dnia  25.10.2018r.  W  dniu  21.12.2018r.  Zamawiający  poinformował  o 

unieważnieniu  wyboru  oferty  Infomex,  dokonaniu  ponownej  oceny  ofert  oraz  ponownym 

wyborze  oferty  Infomex  jako  najkorzystniejszej.  Odwołujący  –  po  zapoznaniu  się  z  treścią 

wyjaśnień rnc wniósł odwołanie wobec zaniechania odrzucenia oferty Infomex – wyjaśnienia 

rnc  nie  obalały  domniemania  rażąco  niskiej  ceny.  W  dniu  11.01.2019r.  Zamawiający 

uwzględnił  w  całości  odwołanie  Infomex,    a  wykonawca  w  dniu  14.01.2019r.  złożył 

oświadczenie,  że  nie  wnosi  sprzeciwu.  W  dniu  15.01.2019r.  Zamawiający  unieważnił 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  

Aktualnie  prowad

zone  postępowanie  o  zamówienie  publiczne  nie  obejmuje  serwisu 

pogwarancyjnego  sprzętu  komputerowego  podlegającego  kolokacji,  skrócono  także  okres 

obowiązywania  umowy  –  poprzednie  postępowanie  obejmowało  świadczenie  usług  przez 

okres  36  miesięcy,  zaś  obecnie  –  jedynie  przez  okres  12  miesięcy.  W  postępowaniu 

wpłynęły 3 ofert: oferta Odwołującego, Infomex oraz Flowberg IT Sp. z o.o. 


W  dniu  19.02.2019r.  Zamawiający  wezwał  Infomex  na  podstawie  art.  90  ust.  1  Pzp  do 

złożenia wyjaśnień, w dniu 21.02.2019r. wykonawca takie wyjaśnienia złożył. Pismem z dnia 

26.02.2019r. Infomex oświadczył, że „wyraża zgodę na ujawnienie udzielonych przez niego 

wyjaśnień”,  wskazując  zakres  stron,  które  mogą  być  udostępnione.  Z  treści  wyjaśnień  rnc 

Odwołującemu udostępniono jedynie: 

a.  u

zasadnienie dla zastrzeżenia jawności wyjaśnień rnc – str. 1-4 

b. 

wywód o doświadczeniu, jakie posiada Infomex – str. 4-5 przy czym Infomex powołuje 

się  na  powszechnie  znaną  okoliczność  świadczenia  wcześniej  usług  na  rzecz 

Zamawiającego jako podwykonawca firmy Nabino, 

c. 

wskazanie na przedłożenie kalkulacji cenowej z dnia 13.02.2019r. – str. 6, 

d. 

wskazanie  na  sposób  zaprojektowania  serwerowni,  jako  „inteligentnego  budynku”  -

str. 7, 

e. 

wywód  o  wysokości  wynagrodzenia  personelu  dedykowanego  do  realizacji 

zamówienia – str. 8, 

f.  posumowanie w pkt III , str. 9 

Zdaniem  Odwołującego  wykonawca  nie  wykazał,  że  informacje  mają  charakter  wymagany 

przez  ustawodawcę  oraz  że  mają  wartość  gospodarczą.  Uzasadnienie  na  str.  1-4  zawiera 

obszerne cytaty  z  orzecznictwa KIO  i  wyłącznie enigmatyczne  odniesienia do  3  elementów 

kosztotwórczych: marży, stawek za roboczogodzinę oraz energii elektrycznej. 

Nie  został  także  spełniony  warunek  dotyczący  braku  ujawnienia  do  wiadomości  publicznej 

zastrzeżonych  informacji.  W  toku  poprzednio  prowadzonego  postępowania  o  zamówienie 

publiczne,  jawne  stało  się  w  całości  wyjaśnienia  rnc  składane  przez  Infomex,  w  tym  jawne 

stało  się  wynagrodzenie  z  tytułu  świadczenia  usług.  Jak  sam  Infomex  wskazał  –  zespół 

dedykowany  do  realizacji  zamówienia  to  zespół  od  lat  zatrudniony  na  podstawie  umów  o 

pracę. Skoro Infomex powołuje się na dotychczasowe doświadczenie – tak jak w poprzednim 

postępowaniu  –  to  oznacza,  że  przewidział  ten  sam  zespół  do  realizacji  zamówienia,  który 

był  przewidziany  w  poprzedniej  ofercie.  Tym  samym  wskutek  odtajnienia  poprzednio 

złożonych  wyjaśnień,  ujawnione  do  wiadomości  publicznej  stało  się  wynagrodzenie 

miesięczne  z  tytułu  świadczenia  usług.  Nie  ma  zatem  podstaw,  aby  obecnie  mogło  ono 

zostać  skutecznie  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  Odwołujący  podkreślił,  że 

Infomex  nie  złożył  skargi  na  poprzednie  orzeczenie  KIO,  co  oznacza,  że  uznał  wyrok  za 

zasadny i pogodził się z faktem, że jawna staje się między innymi wysokość wynagrodzenia 

z  tytułu  świadczenia  usług.  Ponadto  jawne  z  poprzednio  złożonych  wyjaśnień  są  koszty 

związane z energią elektryczną, łączami światłowodowymi, kosztami internetu itp.  


Odnośnie trzeciego warunku (podjęcia w stosunku do informacji niezbędnych działań w celu  

zachowania  poufności)  Infomex  powołał  się  na  umowę  o  zachowaniu  poufności,  jednak 

powołanie  się  na  takie  klauzule  w  umowach  o  pracę  jest  niewystarczające.  Infomex 

powinien,  jakie  inne  środki  zastosowano  w  jego  przedsiębiorstwie-  jakie  procedury 

obowiązują, jakie są zabezpieczone systemy przechowywania informacji itp. Brak wskazania 

na takie środki powoduje nieskuteczność dokonania zastrzeżenia. Odwołujący wskazał także 

na zakres zastrzeżenia – na str. 4 Infomex wskazuje bowiem, że tajemnicę przedsiębiorstwa 

stanowią  informacje  zawarte  w  wyjaśnieniach.  Infomex  w  ogóle  nie  wskazuje  w  zakresie 

zastrzeżenia  ,  że  także  informacje  zawarte  w  załącznikach  stanowią  taką  tajemnicę.  Tym 

samym załączniki powinny podlegać udostępnieniu. Zdaniem Odwołującego, wykonawca nie 

sprostał  obowiązkowi  wykazania,  że  zastrzegane  przez  niego  informacje  mają  wartość 

gospodarczą.  

Odwołujący,  wskazał  także  na  zarzut  złożenia  nieprawidłowych  wyjaśnień,  nieprawidłowej 

oceny wyjaśnień oraz zarzut zaniechania odrzucenia oferty Infomex, zastrzegając że zarzuty 

te  są  jedynie  alternatywne  i  winny  być  one  oceniane  dopiero  po  uzyskaniu  przez 

Odwołującego dostępu do całości wyjaśnień rnc. Odwołujący wniósł o nierozpatrywanie tych 

zarzutów,  w  sytuacji,  gdyby  Izba  uznała  za  zasadny  zarzut  dotyczący  zaniechania 

udostępnienia wyjaśnień rnc.  

W zakresie zarzutu rnc, Odwołujący jedynie z ostrożności wskazał, że Infomex załączył jako 

dowód  na  wysokość  poniesionych  kosztów  2  dowody:  umowę  South  Energy  oraz  faktury 

Tauron  Dystrybucja  i  ofer

tę    na  łącza  światłowodowe.  Pozostałe  dokumenty  nie  są 

dowodami, które mogą wskazywać na prawidłowość kalkulacji oraz wysokość ponoszonych 

kosztów. Kalkulacja cenowa z dnia 13.02.2019r. nie jest dowodem, ale jest oświadczeniem 

własnym  strony.  „Raport  płacowy  2019r”  nie  jest  dowodem  na  wysokość  konkretnych 

kosztów osobowych ponoszonych przez Infomex. Jak wynika z wyjaśnień Infomex przyjął do 

kalkulacji rzeczywiste stawki zatrudnionego personelu, a zatem winien dołączyć jako dowody 

do  wyjaśnień  rnc  umowy  o  pracę  tego  dedykowanego  personelu.  Tylko  taki  dowód 

wykazywałby prawidłowość szacowanych kosztów osobowych. Infomex winien wykazać dla 

każdego specjalisty konkretną umowę i konkretne koszty, jakie będą ponoszone w związku z 

jego zatrudnieniem przy realizacji 

przedmiotu zamówienia. Brak takich elementów stanowi o 

złożeniu wyjaśnień ogólnikowych, niepopartych dowodami.  

Jedyna oszczędność, jaka zachodzi po stronie Infomex to brak kosztów wykonania migracji 

sprzętu z obecnego miejsca kolokacji. Jest to kwota rzędu 35 000zł i taka oszczędności nie 

wyjaśnia możliwości zaoferowania tak niskiej ceny. W wyjaśnieniach Infomex nie wskazał na 

żadne  inne  oszczędności  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  które  istniałyby  tylko  po 

stronie  Infomex,  a  nie  istniałyby  po  stronie  innych  wykonawców  świadczących  w  ramach 

swego przedsiębiorstwa usługi kolokacji czy tez usługi wsparcia i administracji.  


Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  Infomex  nie  przedstawił  w  wyjaśnieniach  rnc  żadnego 

wyliczenia  czasochłonności  dla  usług.  Przedstawił  w  odwołaniu  zestawienie  zbiorcze 

czasochłonności,  z  której  wynika  że  min  ilość  godzin    m-czna  jaką  trzeba  przeznaczyć  na 

realizację  przedmiotu  zamówienia  to  462  godziny.  Nawet  przy  najniższej  dopuszczalnej 

prawem stawce w wysokości 14,50 zł za 1 godz. Daje to kwotę 6 699 zł miesięcznie.   Przy 

czym minimalna stawka na rynku informatycznym to 80 zł za godzinę. Sam Infomex wskazał 

w wyjaśnieniach rnc, że wynagrodzenie specjalistów to kwota która oscyluje wokół 10 0000 

zł  brutto,  zatem  minimalna  stawka  to  462  godziny.  Zdaniem  Odwołującego  Infomex  nie 

doszacował ceny oferty, nie ujął w niej kosztów świadczenia usług.  

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  celu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  należy  wykonać 

szereg usług jednorazowych, których koszt wykonania też powinien być ujęty w cenie oferty. 

Odwołujący  w  tabeli  wymienił:  łącza  dedykowane  światłowodowe,  łącze  internetowe, 

zarządzanie  systemami  operacyjnymi,  zarządzanie  bazami  danych,  monitoring  usług 

sieciowych 

– razem 492 godziny. Te koszty nie zostały ujęte w cenie oferty Infomex, bowiem 

kwota oferty nie wystarczy nawet na pokrycie samych usług powtarzalnych.  

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

i  uczestnika 

postępowania  zaprezentowane  w  trakcie  rozprawy  oraz  w  złożonych 

pismach procesowych, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych  oraz  został  uiszczony  od  niego  wpis.            

Nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na 

podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla 

wniesienia  odwołania  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego przepisów Pzp. 

Zasada  jawności  postępowania  jest  jedną  z  podstawowych  zasad  obowiązujących                   

w  systemie  zamówień  publicznych  a  ograniczenie  dostępu  do  informacji  związanych                           

z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  może  zachodzić  wyłącznie  w  przypadkach 

określonych  ustawą,  co  wynika  z  art.  8  ust.  2  ustawy  Pzp.  Wyjątki  od  zasady  jawności 

określa art.  8 ust.  3 ustawy  Pzp,  zgodnie z  którym  nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 

jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,                     

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 


Zwrócić  należy  uwagę,  że  ciężar  wykazania  skuteczności  zastrzeżonych  informacji 

spoczywa  na  wykonawcy,  który  takie  informacje  zastrzega.  Istotne  jest  także  to,  że 

wykazanie skuteczności zastrzeżenia musi nastąpić nie później niż w terminie składania ofert 

lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  i  nie  może  ono  budzić  żadnych  wątpliwości.              

Z  tych  też  względów,  Izba  oceniając  skuteczność  poczynionego  zastrzeżenia  bierze  pod 

uwagę  przedstawioną  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  treść  uzasadnienia  objęcia 

tajemnicą przedsiębiorstwa pewnych informacji. 

Mając  powyższe  na  uwadze  Izba  zważyła,  że  w  złożonych  przez  wykonawcę  Polcom 

wyjaśnieniach z dnia 21.02.2019r. brak jakichkolwiek informacji co do powodów uznania, że 

dane  dotyczące  kontrahentów,  dane  zawarte  w  kalkulacji  cenowej,  w  tym  dotyczące 

wysokości stosowanych marż czy stawek za energię elektryczną mają wartość gospodarczą, 

techniczną  czy  organizacyjną  dla  tego  wykonawcy.  Wykonawca  poprzestał  w  tym  zakresie 

jedynie  na  krótkim  stwierdzeniu,  że  informacje  te  mają  wartość  gospodarczą,  nie  podając 

żadnych powodów takiego przyjęcia, nie wykazał jaki wpływ na ewentualną konkurencyjność 

prowadzenia  działalności  przez  Infomex  będzie  miało  ujawnienie  takich  informacji.  Jak 

wskazał NSA w wyroku z dnia 10.01.2014r. I OSK, 2112/13, aby określone informacje mogły 

zostać  objęte  tajemnicą,  przedsiębiorca  musi  wykazać,  że  ujawnienie  obiektywnie  mogłoby 

negatywnie  wpłynąć  na  sytuację  przedsiębiorcy.  Tymczasem,  w  złożonych  wyjaśnieniach 

wykonawca

,  uzasadniając  wartość  gospodarczą  chronionych  informacji  powołał  się  jedynie 

na  orzeczenia  KIO 

dotyczące  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  tym  zakresie.  Wykonawca  nie 

podał żadnych powodów objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa zastrzeganych informacji, w tym 

kalkulacji  cenowej,  odwołując  się  w  tym  zakresie  jedynie  do  ogólnych  stwierdzeń  i 

orzecznictwa. 

Z  tych  względów  Izba  uznała,  że  wykonawca  nie  wykazał  ziszczenia  się 

pierwszej przesłanki definicji tajemnicy przedsiębiorstwa tj. nie wykazał, ze informacje przez 

niego chronione mają wartość gospodarczą.  

Słusznym jest także stanowisko Odwołującego, iż na skutek ujawnienia wyjaśnień złożonych 

w  poprzednio  prowadzonym,  unieważnionym  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  jawne 

stało się wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, koszty związane z energią elektryczną, 

łączami światłowodowymi oraz kosztami Internetu. Z tych względów co do szeregu, aktualnie 

zastrzeżonych  informacji  nie  został  spełniony  warunek  dotyczący  „nieujawnienia  do 

wiadomości  publicznej”.  Zdaniem  Izby,  Infomex  nie  sprostał  ciężarowi  wykazania,  że 

informacje  zawarte  w  wyjaśnieniach  rnc  spełniają  przesłanki  definicji  legalnej  tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  


Niezależnie  od  braku  wystarczającego  uzasadnienia,  objęcia  tajemnicą  przedsiębiorstwa,    

w  ocenie  Izby, 

załączona  kalkulacja  cenowa  zawierająca  elementy  cenotwórcze  oferty                     

i nakłady nie jest informacją gospodarczą, która mogłaby podlegać ochronie. Obrazuje ona 

jedynie sposób kalkulowania ceny oferty, która co do zasady jest jawna.   

Wykonawca  Infomex  nie  wykazał  także  dlaczego  tajemnicą  przedsiębiorstwa  objęta  jest 

umowa 

sprzedaży  energii  oraz  załączone  faktury  Tauron.  W  dokumentach  tych    podano 

standardowe 

stawki  obowiązujące  w  taryfie  tych  usług,  co  wynika  z  wyjaśnienia  złożonego 

przez  samego  wykonawc

ę  Infomex, gdzie  str.  7  podano: „zgodnie z  aktualną  taryfą energii 

wynikającą z podpisanych przez wykonawcę umów i przy aktualnym poziomie odbieranego 

wolumenu  (..) wykonawca przyjął na standardowym poziomie 0,675 zł netto”.  

W  toku  post

ępowania  odwoławczego  potwierdziło  się,  iż  uprawnienie  do  zastrzeżenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zastosowane jedynie do gry konkurencyjnej wykonawców 

a  nie  jako  prawo  wykonawcy  zapewniające  ochronę  tajemnicy  przedsiębiorstwa  ściśle                         

w granicach definicji zawartej w art. 11 ust. 2 uznk. 

Wobec potwierdzenia się zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 

w  zw.  z  art.  96  ust.  3  Pzp  polegającego  na  zaniechaniu  odtajnienia  i  udostępnienia 

Odwołującemu  całości  wyjaśnień  rnc  złożonych  przez  Infomex,  Izba,  zgodnie  z  żądaniem 

Odwołującego  zawartym  w  odwołaniu,  pozostawiła  bez  rozpoznania  zarzut  dotyczący 

zaniechania  odrzucenia  oferty  Infomex  z  uwagi  na  fakt,  że  oferta  ta  zawiera  rażąco  niską 

cenę.  


Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

1,  §  3  i  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.                     

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:    

……………………… 


wiper-pixel