KIO 379/19 POSTANOWIENIE dnia 18 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO  379/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  18  marca  2019  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 marca 2019 r. przez 

wykonawcę  ENERIS  Surowce  S.A.  ul.  Zagnańska  232a,  25-563  Kielce  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Gminę Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31, 57-540 Lądek - Zdrój 

postanawia: 

umarza postępowanie

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego-  

ENERIS 

Surowce  S.A.  ul.  Zagnańska  232a,  25-563  Kielce  kwoty  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO  379/19 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Lądek-Zdrój  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej: 

„ustawa Pzp” pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych,  na  terenie  Gminy  Lądek-Zdrój,  numer 

referencyjny: WR.271.2.2019.207 (

dalej „Postępowanie"). 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 lutego 2019 r., numer ogłoszenia 2019/S 

Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  została  zmieszczona  na  stronie 

internetowej Zamawiającego w dniu 22 lutego 2019 r.  

W  dniu  4  marca  2019  r.  ENERIS  Surowce  S.A., 

zwana  dalej  „Odwołującym”,  wniosła 

odwołanie  wobec  treści  SIWZ  i  ogłoszenia  o  zamówieniu.  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie: 

art 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez: 

określenie terminu realizacji zamówienia w sposób niewyczerpujący, który nie pozwala 

na skalkulowanie i sporządzenie oferty przez co narusza zasadę uczciwej konkurencji; 

brak  jednoznacznego  wskazania  ilości  odpadów,  nieruchomości  i  pojemników,  przy 

jednoczesnym  określeniu  obowiązku  odbioru  każdej  ilości  odpadów  w  ramach 

niezmiennej przez 36 miesięcy ceny ryczałtowej w latach 2021 i 2022; 

art.  22  ust  1a  ustawy  Pzp 

poprzez  określenie  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

sposób uniemożliwiający dokonanie oceny spełniania warunków oraz nieproporcjonalny; 

art.  22a  ustawy  Pzp 

poprzez  wskazanie  innych  niż  określonych  w  nim  zasad 

udostępniania zasobów i udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia; 

art. 25 ust. 2 ustawy Pzp 

w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o 

udzielenie  zamówienia  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1126)  poprzez  żądanie  złożenia  dokumentów 

tłumaczonych przysięgłe; 


art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 

poprzez określenie pozornej wagi kryterium pozacenowego 

o wartości 40%, podczas gdy rzeczywista jego waga to 15%; 

art.  142  ust.  5  ustawy  Pzp 

poprzez  określenie  zasad  zmiany  wynagrodzenie  w 

okolicznościach  wskazanych  w  przepisie  w  sposób  nie  gwarantujący  jego  podwyższenia, 

wymagający  zmiany  umowy,  podczas  gdy  przepis  ten  kształtuje  obowiązkową  klauzulę 

waloryzacyjną, nie podstawę zmiany umowy poprzez zgodną wolę stron; 

art. 140 ustawy Pzp, w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp 

poprzez określenie możliwości 

odstąpienia od umowy, w okolicznościach, które nie niweczą stosunku prawnego 

oraz przepisów wskazanych w uzasadnieniu odwołania. 

Wskazu

jąc na powyższe Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

dokonanie modyfikacji SIWZ poprzez zmianę treści: 

Rozdziału  II  SIWZ,  §  4  ust.  1  Wzoru  umowy  w  następujący  sposób:  „Realizacja 

przedmiotu  umowy  nastąpi  w  terminie  od  01.03.2019  r.  do  dnia  31.12.2020  r.  oraz 

punktu 11.2.7) Ogłoszenia: „Koniec: 31/12/2020” 

Skonkretyzowanie  ilości  odpadów  jakie  odebrać  ma  wykonawca,  nieruchomości  z 

jakich odbiór nastąpi i pojemników jakie należy zagwarantować; 

Rozdziału IV  pkt  4.2.3.  lit  a]  SIWZ  w  następujący  sposób:  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że: 

a) 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (łub wykonuje), co 

najmniej jedną trwająca minimum 12 miesięcy usługę polegającą na odbieraniu od 

właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej 

niż 800 000,00 PLN brutto (osiemset tysięcy złotych) w okresie tych 12 miesięcy 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane należycie,  przy  czym  dowodami,  o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  o  obiektywnym 

charakterze Wykonawca ni

e jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

Wykonawcy; 

d. 

Rozdziału IV pkt 4.2.3. lit b] SIWZ w następujący sposób: 


ww.  sprzęt  ma  być  dostosowany  do  specyfiki  terenu  górskiego  i  trudności 

związanych z dojazdem do nieruchomości, w szczególności w okresach jesienno-

zimowych, z uwagi na wąskie, kręte i strome drogi dojazdowe oraz obowiązujące 

standardy odśnieżania dróg gminnych na biało 

oraz 

Wykreślenie: - sprawnymi technicznie i o estetycznym wyglądzie pojemnikami do 

gromadzenia  odpadów  zmieszanych  i  segregowanych  w  ilości  pozwalającej  na 

swobodną  obsługę  wszystkich  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Lądek-Zdrój,  na 

których powstają odpady komunalne 

e. 

Rozdziału IV (strona 36) SIWZ poprzez wykreślenie: 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b art 26 

ustawy  Pzp  odpowiada  solidarnie  z  wykonawcą  za  szkodę  zamawiającego 

powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

W  przypadku  powołania  się  na  zasoby  innego  podmiotu  w  zakresie  wiedzy  i 

doświadczenia  na  zasadach  określonych  w  art  26  ust  2b  ustawy  PZP,  należy 

wykazać: 

a) 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innych podmiotów, 

b] 

sposób wykorzystania tego zasobu, 

c) 

charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem, 

d] 

zakres i okres udziału podmiotu w wykonaniu zamówienia. 

f. 

Rozdziału V pkt 5.1.3 SIWZ poprzez zastąpienie: Wykonawca, który powołuje się 

na  zasoby  innych  podmiotów,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich 

podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie  w  jakim  powołuje  się  na  ich 

zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza  informacje  o  tych 

podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. zdaniem: 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku 

istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz  spełniania,  w  zakresie  w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także 

jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów; 

g. 

Rozdziału  V  pkt  5.12  SIWZ  poprzez  wykreślenie:  Tłumaczenie  przez  tłumacza 

przysięgłego. 


h. 

Rozdziału XIII SIWZ poprzez zmianę sposobu dokonywania oceny w kryterium w 

sposób oddający rzeczywistą wagę kryterium tj. 40%; 

i. 

Rozdziału  XVI  pkt  2  lit  f)  SIWZ  w  następujący  sposób:  Zamawiający  przewiduje 

możliwość  waloryzacji  wynagrodzenia,  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności 

biorąc pod uwagę, że umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

dopuszcza  się  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego  wykonawcy,  w 

przypadku zmiany: (...); 

j. 

art.  §  15  ust.  2  Projektu  umowy  poprzez  wykreślenie:  Zamawiający  może 

jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia 

w  przypadku  przyznania  prawa  Zamawiającemu  do  powierzenia  czynności 

składających się na przedmiot zamówienia własnym jednostkom organizacyjnym 

lub  spółce  komunalnej  w  drodze  bezprzetargowej,  będące  wynikiem  w 

szczególności  uchylenia  lub  zmiany  przepisów  art  6d  ust  1  i  art.  6e  ustawy 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz  wszystkich  zmian  wskazanych  w  uzasadnieniu,  a  także  tych  elementów 

dokumentacji,  których  zmiana  okaże  się  konieczna  w  wyniku  ww.  zmian,  w 

szczególności zmianę ogłoszenia OPZ i Projektu umowy. 

Jak  wynika  z  pisma  Zamawiającego  z  dnia  8  marca  2019  r.,  przesłanego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2019 r. w formie skanu oraz w dniu 11 marca 2019 

r.  w  postaci  papierowej

,  kopia  odwołania  została  zamieszczona  na  stronie  internetowej 

Zamawiającego w dniu 6 marca 2019 r. 

W termin

ie ustawowym, określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, żaden z wykonawców 

nie zgłosił swojego przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Pismem z dnia 8 marca 

2019 r., złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w tym 

dniu  elektronicznie  w  formie  skanu  oraz  w  dniu  11  marca  2019  r.  w  postaci  papierowej, 

Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  że  uznaje  zarzuty 

przedstawione w treści odwołania w całości i dokonana zmian treści ogłoszenia i SIWZ oraz 

umowy, które są wynikiem uznania zarzutów Odwołującego. 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp w

przypadku uwzględnienia 

przez zamawiającego w 

całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu 

niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili 

do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po 

stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku 


zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Ma

jąc powyższe na uwadze, stosownie do przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, należało 

umorzyć postępowanie.  

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r. 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Pr

zewodniczący:      …………………………….. 


wiper-pixel