KIO 376/19 WYROK dnia 19 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 376/19 

WYROK 

z dnia 19 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

Protokolant:             

Marta Słoma    

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  i  rozprawie  w  dniu  19  marca  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  marca  2019  r.   

przez  wykonawc

ę  M.J.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  M.J.  - 

DROGLAB  ul.  Stefana  Okrzei  64/3,  25-526  Kielce  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez 

Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław 

przy  udziale  wykonawcy 

Laboratorium Budowlane Sp. z o.o., ul. Drzonków - Cisowa 7, 

004 Zielona Góra zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1.  uw

zględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  90 

ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 3 

Prawa zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z 26.02.2019 r., nakazuje 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  ramach  której  nakazuje 

Zamawiającemu  wezwanie  do  wyjaśnień  wraz  z  dowodami,  w  trybie  art.  90  ust.1 

Prawa  zamówień  publicznych,  Przystępującego:  Laboratorium  Budowlane  Sp.                     

z o.o., ul. Drzonków - Cisowa 7, 66-004 Zielona Góra, w kontekście istotnych części 

składowych  ceny  oferty,  w  zakresie  zaoferowanych  cen  jednostkowych  w 

zestawieniu  cenowym,  tj.: 

rodzaj  badań  -  w  ramach  wykonywania  badań 

kontrolnych  mieszanek  mineralno-

bitumicznych.  Opracowanie  wyników  oraz 

sformułowanie  wniosków  -  poz.    15.8  (odporność  na  deformacje  trwałe),  15.9 

(sztywność  dla  mieszanek  o  wysokim  module  sztywności),  15.10  (odporność  na 

zmęczenie  dla  mieszanek  o  wysokim  module  sztywności);  w  ramach  pobierania 


odwiertów  nawierzchni  bitumicznych  oraz  badania  grubości  warstw,  jakości 

sklejenia  warstw,  składu  mieszanki  mineralnej,  rodzaju  oraz  zawartości  lepiszcza, 

wskaźnika  zagęszczenia, zawartości wolnych  przestrzeni  oraz  stopnia wypełnienia 

wolnych przestrzeni lepiszczem. Opracowanie wynik

ów badań oraz sformułowanie 

wniosków  -    poz.  16.10  (odporność  na  działanie  wody)  i  16.11  (odporność  na 

deformacje  trwałe).  Jednocześnie,  w  zakresie  wskazanych  pozycji  Przystępujący 

winien 

przedstawić  zestawienie  składników  cenotwórczych  z  czytelnym                              

i  jednoznacznym  wyliczeniem  wymaganych  kosztów  dla  danej  pozycji,  w  tym 

zwłaszcza  roboczogodziny  pracownika,  kosztów  pobrania  i  transportu  próbkę, 

opracowania    i  przekazania  sprawozdania, 

ze  wskazaniem  ewentualnych  rabatów, 

upustów  lub  innego  rodzaju  okoliczności,  które  są  przynależne  tylko 

Przystępującemu  (w  szczególności  w  zakresie  oszczędności  metody  wykonania 

zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających 

warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  Przystępującemu,  oryginalności 

projektu  Przystępującego,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. z 2017 r. poz. 847 

oraz  z  2018  r.  poz.  650

;  pomocy  publicznej  udzielonej  na  podstawie  odrębnych 

przepisów;  wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu 

społecznym,  obowiązujących  w  miejscu,  w  którym  realizowane  jest  zamówienie; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  ochrony  środowiska;  czy  też  powierzenia 

wykonania  części  zamówienia  podwykonawcy).  Winien  przedstawić  w  jaki  sposób 

okoliczności  przynależne  Przystępującemu  pozwoliły  na  zaoferowanie  tak 

korzystnych  cen  jednostkowych  we  wskazanych  pozycjach

,  jaki  był  ich  wpływ                    

w  tym  zakresie  na  zaoferowaną  cenę,  dotyczy  to  wszystkich  wskazanych  wyżej 

pozycji. 

Konieczne  jest  przedstawienie  dowodów  tam  gdzie  jest  to  możliwe,                    

a  w  sytuacji  braku  takiej  możliwości  uzasadnienia  dlaczego  taki  stan  rzeczy  ma 

miejsce. W wypadku przedstawienia 

w ramach wyjaśnień informacji zastrzeżonych 

jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  należy  nie  tylko  zastrzec,  ale  także  wykazać,  iż 

zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnice  przedsiębiorstwa.  W  pozostałym 

zakre

sie oddala odwołanie.    

kosztami  postępowania  obciąża  Dolnośląską  Służbę  Dróg  i  Kolei  we  Wrocławiu,                  

ul. Krakowska 28, 50-

425 Wrocław i:   


zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez  M.J. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą:  M.J.  -  DROGLAB  ul. 

Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce  

tytułem wpisu od odwołania;   

zasądza od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 

425 Wrocław na rzecz M.J. prowadzącej działalność gospodarczą pod 

firmą: M.J. - DROGLAB ul. Stefana Okrzei 64/3, 25-526 Kielce kwotę 11 100 zł 

00  gr 

(słownie:  jedenaście  tysięcy  sto  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  zwrotu  kosztów  wpisu  oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika.    

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.   

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 376/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego pn.: 

Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo - 

mostowego  na  drogach  i  obiektach  inżynierskich  Dolnego  Śląska  zarządzanych  przez 

Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu”, znak referencyjny: NI.2720.2.2019, zostało 

wszczęte  ogłoszeniem  w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr  506218  -  N  -  2019,  data 

zamieszczenia 23.01.  2019  r.,  przez 

Dolnośląską  Służbę  Dróg  i  Kolei  we  Wrocławiu,                        

ul. Krakowska 28, 50-

425 Wrocław zwaną dalej: „Zamawiającym” 

W dniu 26.02.2019 r. (e-

mailem) pismem z 30.11.2018 r. Zamawiający poinformował 

o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  -    Laboratorium  Budowlane  Sp.  z  o.o

.,  ul.  Drzonków  - 

Cisowa  7,  66-

004  Zielona  Góra  zwany  dalej:  „Laboratorium  Budowlane  Sp.  z  o.o.”  albo 

„Przystępującym”.  Drugą  pozycje  w  rankingu  złożonych  ofert  zajęła  oferta  -    M.J. 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: M.J. – DROGLAB, ul. Stefana Okrzei 64/3, 

25-526 Kielce zwane dalej: 

„M.J. – DROGLAB” albo „Odwołującym”.  

W dniu 04.03.2019 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) M.J. – DROGLAB wniosła 

odwołanie  na  w/w  czynność  i  zaniechań  z  26.02.2019  r.  Kopie  odwołania  Zamawiający 

otrzymał w dniu 04.03.2019 r. (e-mailem). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

1.  art. 91 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.                    

z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  zwanej  dalej:  „Pzp”  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp 

poprzez  doko

nanie czynności  wyboru najkorzystniejszej  oferty  złożonej przez  Laboratorium 

Budowlane  Sp.  z  o.  o.  podczas  gdy  wykonawca  ten  winien  zostać  wykluczony                                 

z  postępowania  a  jego  oferta  odrzucona  z  uwagi  na  brak  spełnienia  warunków  udziału                     

w postępowaniu co w konsekwencji doprowadziło do nierównego traktowania wykonawców              

i naruszenia zasady uczciwej konkurencji, 

2.  art.  91  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp  poprzez  dokonanie  czynności  wyboru 

najkorz

ystniejszej  oferty  złożonej  przez  Laboratorium  Budowlane  Sp.  z  o.  o.  podczas  gdy 

oferta  wykonawcy  winna  zostać  odrzucona  z  uwagi  na  rażąco  niską  cenę  stanowiącą 

jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji lub treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, 

3. art. 7 

ust. 1 i 3 Pzp poprzez brak zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców, dokonanie wyboru wykonawcy w sposób niezgodny z przepisami 

ustawy, 


4.  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia                    

z  postępowania  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  oraz  uznania  jego  oferty  za  odrzuconą, 

podczas gdy wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

5.  art.  24  ust.  1  pkt.  16  i  17  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

z  postępowania 

Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  pomimo  wprowadzenia  w  błąd  przy  przedstawieniu 

informacji o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

6. art. 89 ust. 1 pkt. 4 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty La

boratorium Drogowe Sp. z o. o. z uwagi na fakt, że oferta ta zawiera rażąco niską 

cenę  a  w  konsekwencji  powyższych  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  albowiem  zaoferowana  cena  istotnych  części  składowych                                

(konkretnych  rodzajów  badań)  jest  ceną  poniżej  kosztów  ich  świadczenia  w  celu  eliminacji 

innych wykonawców, 

7. art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp po poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Laboratorium Drogowe 

Sp.  z  o.  o.  z  uwagi  na  fakt,  że  treść  oferty  nie  odpowiada  treści  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  zwana  dalej:  „SIWZ”  albowiem  zaoferowane  badania  których  cena 

została  rażąco  zaniżona  mogą  świadczyć  o  tym,  że  wykonawca  Laboratorium  Drogowego 

zaoferował badania innej (zaniżonej) jakości niż oczekiwał tego Zamawiający, 

ewentualnie z ostrożności procesowej: 

8.  art.  90  ust.  1  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  w  sprawie,  zaniechanie  wezwania 

Laborat

orium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  do  udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów 

dotyczących  wyliczenia  ceny,  a  w  szczególności  jej  istotnych  części  składowych,  podczas 

gdy  zaoferowana  cena  oraz  jej  istotne  części  składowe  prima  facie  budzą  wątpliwości,                     

w szczególności w zestawieniu tych cen z cenami pozostałych wykonawców biorących udział 

w postępowaniu jak również z obowiązującymi cenami rynkowymi, 

9.  art.  26  ust.  3  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

ewentualnie, 

10. art. 26 ust. 4 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Laboratorium Drogowe Sp.  z o. o. do 

złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  i  dokumentów  mających  na  celu  wykazanie 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Odwołująca  wnosił  o  nakazanie 

Zamawiającemu: 

1.unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

2.powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, 

3.wykluczenia Labor

atorium Drogowe Sp. z o. o. z postępowania z uwagi na brak spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu lub 


4.odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  z  uwagi  na  rażąco 

niską cenę; naruszenie uczciwej konkurencji; niezgodność treści oferty z SIWZ, względnie: 

5.w  trybie  art.  90  ust.  1  Pzp  wezwanie  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  do  wyjaśnienia 

ceny złożonej oferty oraz jej istotnych elementów składowych lub 

6.  w  trybie  art.  26  ust.  3  Pzp  wezwanie  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  do  uz

upełnienia 

dokumentów mających na celu wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub 

7. w trybie art. 26 ust. 4 wezwanie Laboratorium Drogowe Sp. z o. o. do złożenia wyjaśnień 

dotyczących  złożonych  w  postępowaniu  oświadczeń  i  dokumentów  związanych                                 

z  wykazaniem  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej.  Ponadto  wnosił  o  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów  znajdujących  się                         

w aktach postępowania przetargowego a w szczególności: ofert złożonych przez wszystkich 

uczestników  postępowania,  zestawień  cenowych,  dokumentów  i  oświadczeń  złożonych 

przez  Laboratorium  Drogowe  na  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału                                    

w  postępowaniu,  pisma  Odwołującej  do  Zamawiającego  z  06.02.2019  r.  Wnosił  także                       

o  dopuszczenie  dowodów  przedkładanych  bezpośrednio  na  rozprawie  na  poparcie 

okoliczności tam przytoczonych. 

I. Zgodnie z Roz. 4 SIWZ - 

Warunki udziału w postępowaniu w pkt. 4.2.3. w zakresie 

zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  ppkt  4.2.3.4  Zamawiający  wskazał,  że:  Warunek  ten 

zostanie  spełniony,  gdy  wykonawca  wykaże  dysponowanie  wyposażeniem  sprzętowym                       

w  ilości  minimum  1  sztuka  każdej  jednostki  sprzętowej,  zgodnie  z  zał.  nr  3  do  SIWZ  oraz 

wykaże podstawę do dysponowania tymi zasobami. Zgodnie z Roz. VI SIWZ wraz z ofertą 

należało załączyć  oświadczenie o spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  -  zał.  nr  3 

do  SIWZ,  a  następnie  na  wezwanie  Zamawiającego  wykonawca,  którego  oferta  została 

najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia wykazu narzędzi, wyposażenie zakładu lub 

urządzeń  technicznych  dostępnych  wykonawcy  w  celu  wykonania  zamówienia  publicznego 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  złożyło  wstępne  oświadczenie  o  spełnieniu 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  następnie  na  wezwanie  zamawiającego  wykaz 

narzędzi. Z pozyskanych przez Odwołującą informacji wynika, że Laboratorium Drogowe Sp. 

z o. o. 

nie jest w posiadaniu wszystkich urządzeń. Zamawiający zaniechał przeprowadzenia 

w tym zakresie chociażby wezwania do złożenia wyjaśnień przez Laboratorium Drogowe Sp. 

z  o.  o.  w  trybie  art.  26  ust.  4  Pzp,  pomimo,  że  miał  podstawy  do  zaistnienia  wątpliwości                       

w  tym  zakresie.  Zgodnie  z  treścią  art.  26  ust.  4  Pzp  „Zamawiający  wzywa  także,                               

w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  łub 

dokumentów,  o  których  mowa  wart  25  ust  1  pzp”.  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o. 

oświadczyła,  że  jest  właścicielem  narzędzi,  podczas  gdy  w  chwili  składania  tego 

oświadczenia  wraz  z  ofertą jak również  w  chwili  składania oświadczenia w  postaci  wykazu 


narzędzi  (zał.  nr  3)  takiego  urządzenia  nie  posiadała.  W  efekcie  uznać  należy,  że 

Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  w  wyniku  zamierzonego  działania  wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia wszystkie warunki udziału 

w  postępowaniu  -  warunki  techniczne  celem  wygrania  zamówienia  publicznego.  Działanie 

wprowadzające  w  błąd  miało  charakter  umyślny,  z  góry  zamierzony,  albowiem  nie  sposób 

przyjąć, że wykonawca omyłkowo wpisał, że jest właścicielem specjalistycznego urządzenia, 

którego  faktycznie  nie  posiada.  Zasady  doświadczenia  życiowego  oraz  logiki  wykazują,  że 

podmiot  będący  profesjonalistą  na  runku  tego  typu  usług,  systematycznie  startując                         

w przetargach publicznych, winien kierować się zasadą najwyższej staranności w rozumieniu 

art.  355  k.c.  przy  sp

orządzaniu  dokumentacji,  co  prowadzi  do  wniosku,  że  nie  mógł  on 

omyłkowo wskazać, że jest właścicielem narzędzia którego faktycznie nie posiada w swoich 

zasobach. Wskazać należy, że informacja o posiadaniu tego typu urządzenia ma charakter 

istotny  albowiem 

brak  urządzenia  skutkowałby  automatycznie  brakiem  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu i w konsekwencji wykluczeniem z przetargu. Zgodnie z treścią art. 

24  ust.  1  pkt.  16  Pzp 

„wyklucza  się  z  postępowania  wykonawcę,  który  ..  w  wyniku 

zamierzonego  dzia

łania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału                                

w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  „kryteriami 

selekcji"  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić  wymaganych 

dokumentów",  zaś  zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt.  17  Pzp  „wykonawcę,  który  w  wyniku 

lekkomyślności  łub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

zamawia

jącego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia".  W  konsekwencji  zaistnienia  jednej  z  wyżej 

opisanych  przesłanek,  zamawiający  nie  może  wzywać  do  uzupełnienia  jakichkolwiek 

oświadczeń  lub  dokumentów  w  trybie art.  26  ust.  3 Pzp.  Zgodnie  bowiem  z  ugruntowanym 

orzecznictwem KIO m. in. w wyroku KIO z 02.02.2018 r., sygn. akt: KIO 113/18. 

II.  Zestawienie  ofert  złożonych  przez  wszystkich  wykonawców  w  przedmiotowym 

postępowaniu  już  niejako  na  pierwszy  rzut  oka  budzi  uzasadnione  wątpliwości  co  do  ceny 

zaoferowanej  przez  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  Zbiorcze  zestawienie  ofert  wygląda 

następująco (ceny brutto): 

• Laboratorium Budowlane Sp. z o. o. - 490 770,00 zł 

• DROGLAB - 756 050,25 zł 

• TPA Sp. z o. o. - 841 996,50 zł 

Różnica ceny oferty Laboratorium Drogowe Sp. z o. o. w stosunku do DROGLAB wynosi 35 

%.  Różnica  ceny  oferty  Laboratorium  Drogowe Sp.  z  o.  o.  w  stosunku do  TPA  Sp.  z  o.  o. 

wynosi  -  42  %.  Cena  oferty  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o. 

w  stosunku  do  średniej 

arytmetycznej wszystkich ofert jest niższa o 29,5%. Ponadto należy wziąć pod uwagę części 


składowe  ofert  pozostałych  wykonawców  które  w  sposób  diametralny  różnią  się  od  cen 

zaoferowanych przez Laboratorium Drogowe Sp. z o. o. (poniżej zestawienie w tabeli). 

Nie  ulega  najmniejszej  wątpliwości,  że  poniższe  pozycje  (rodzaje  wykonywanych  badań) 

stanowią istotny składnik ceny, ponieważ: 

dla oferty DROGLAB stanowi to ok. 33 % ceny całej oferty 

- dla TPA Sp. z o. o. stanowi to ok. 35% ceny 

całej oferty 

Ponadto przewidywana ilość wymienionych badań znacząco różni się (jest większa) 

od  ilości  innych  przewidzianych  w  zestawieniu  badań.  Zaoferowane  ceny  w  zakresie 

rodzajów  badań  określonych  w  tabeli  poniżej  znacznie  odbiegają  od  aktualnych  cen 

rynkowych.  Zgodnie z  wyrokiem  KIO  z  22.05.2018  r., sygn.  akt:  KIO  887/18  Izba  wskazała 

(teza): Cena rażąco niska jest ceną nierealistyczną, nieadekwatną do zakresu i kosztów prac 

składających się na dany przedmiot zamówienia, zakładającą wykonanie zamówienia poniżej 

jego  rzeczywistych  kosztowi  w  takim  sensie  nie  jest  ceną  rynkową,  tzn.  generalnie  nie 

występuje  na  rynku,  na  którym  ceny  wyznaczane  są  m.in.  poprzez  ogólną  sytuację 

gospodarczą  panującą w  danej  branży  i  jej  otoczeniu  biznesowym,  postęp  technologiczno-

organizacyjny  oraz  obecność  i  funkcjonowanie  uczciwej  konkurencji  podmiotów  racjonalnie 

na nim działających. Wskazał na wyrok KIO z 10.04.2018 r., sygn. akt KIO 580/18. Przywołał 

także tezy wyroku KIO z 10.05.2016 r., sygn. akt: KIO 616/16. 

Zgodnie z 

treścią ROZ. 12 SIWZ Zamawiający wprost wskazał, że: 

Cena oferty  zostanie wyliczona przez  wykonawcę w  oparciu  o zestawienie cenowe, 

którego wzór stanowi załącznik do SIWZ. 

Zestawienie  cenowe  należy  wypełnić  ściśle  według  kolejności  pozycji.  Wykonawca 

określi  ceny  jednostkowe  netto  oraz  wartości  netto  dla  wszystkich  pozycji  wymienionych                  

w Zestawieniu. 

Wykonawca  obliczając  cenę  oferty  musi  uwzględnić  wszystkie  pozycje  opisane                           

w  Zestawieniu  cenowym.  Wy

konawca  nie  może  samodzielnie  wprowadzić  żadnych  zmian 

we wzorze Zestawienia cenowego. 

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Zamawiający podnosi: 

- w pkt. 3 OPZ 

Kwota  jednostkowa  netto  wyliczonej  ceny  musi  zawierać  wszystkie  składniki  cenotwórcze,                 

w  szczególności:  koszty  dojazdu  do  i  z  miejsca  wykonania  badania  lub  pobrania  próbek, 

przeprowadzenie  badania  in  situ  lub  w  laboratorium  Wykonawcy,  wykonanie  sprawozdania 

oraz inne niezbędne czynności, konieczne do prawidłowego wykonania zlecenia. 

- w pkt. 5 OPZ 

Podane  ilości  badań  laboratoryjnych  przyjęte  w  formularzu  cenowym  są  szacunkowe                         

i zostały wskazane w celu obliczenia oferty 


Rodzaje badań (przedstawionych poniżej w tabeli) zostały ściśle wyodrębnione przez 

Zamawiającego.  Zamawiający  wymagał  informacji  co  do  ich  wysokości,  uznając  to  za 

znaczące.  Skalkulował  również  szacunkową  ilość  sztuk  na  potrzeby  wyceny  oferty.  Należy 

uznać,  że  są  to  istotne  składniki  cenotwórcze,  które  zostały  skalkulowane  przez 

Laboratorium  Drog

owe  Sp.  z  o.  o.  na  wysoce  niskim  poziomie  i  powinny  zostać 

zweryfikowane,  bowiem  istnieje  znaczące  prawdopodobieństwo,  że  cena  całkowita  oferty 

Laboratorium Drogowe Sp. z o. o. tak odbiega od innych ofert właśnie ze względu na kwotę 

w  zakresie  wyceny  niżej  wymienionych  w  tabeli  badań.  W  konsekwencji  powoduje 

wątpliwości co do realności całkowitej ceny ofertowej Laboratorium Drogowe Sp. z o. o. 

TABELA 

Laboratorium Budowlane 

Zielona Góra

Laboratorium

DROGLAB

TPA

Rodzaj

badania

Jednostka

miary

Przewidywana

ilość

Cena

jednostkowa

[zl]

Wartość w 

zl (4x6)

Cena

jednostkowa

[zl]

Wartość w 

zl (4x6)

Cena

jednostko
wa

[zl]

Wartość

wzl

(4x6)

szt.

szt.

szt.

RAZEM:

szt.

szt.

RAZEM:

WARTOŚĆ BADAŃ NETTO:

Na  podstawie  przedłożonego  przez  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  zestawienia 

cenowego wątpliwym jest, że w tej cenie zostały w sposób prawidłowy wycenione wszystkie 

wskazane powyżej rodzaje robót. Ponadto pismo z 06.02.2019 r. złożone przez Odwołującą 

winno  stanowić  dodatkowo  powód,  żeby  powziąć  wątpliwości  co  do  realności  ceny 

Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  Odwołujący  w  przedmiotowym  piśmie  w  sposób 

kompleksowy  i  wnikliwy  przedstawiła  zachodzące  rażące  różnice  w  zestawieniu  cen  za 

poszczególne  badania.  Różnica  cen  za  poszczególne  badania  (opisane  w  tabeli)  waha  się                   


w  przedziale  od  100  %  do  700  %.  Przytoczył  wyrok  KIO  z  25.04.2018  r.,  sygn.  akt:  KIO 

„Mianem rażąco niskiej ceny określa się cenę nierealną, odbiegającą od warunków 

rynkowych, cenę, której wysokość nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 

z wymaganiami zamawiającego” 

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1 Pzp. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne 

części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie                 

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonyc

h  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.                    

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650): 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Zatem  prawidłowe  zastosowanie  przez  zamawiającego  art.  90  ust.  1  Pzp  poprzez 

dokonanie  właściwej  subsumpcji  zaistniałego  stanu  faktycznego  do  jego  dyspozycji, 

musiałoby  po  jego  stronie  wywołać  uzasadnione  wątpliwości  co  do  tego  czy  cena 

zaoferowana  przez  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  m

oże  być  rażąco  niska.  Zauważyć 

również należy, że pomimo, że w art. 90 ust. 1 Pzp ustawodawca zawarł normę określającą 

fakultatywne wezwanie do złożenia wyjaśnień, w przeciwieństwie do art. 90 ust. 1a Pzp, to  

w  przypadku  zajścia  okoliczności,  o  których  mowa  w  hipotezie  przepisu  -  zaistnienie 

okoliczności powodujących, że cena lub jej istotna część składowa wydaje się rażąco niska                 

i wzbudza wątpliwość (które zostały w sposób wyczerpujący opisane), czy możliwym będzie 

wykonanie  przedmiotu  zam

ówienia  zgodnie  z  dokumentacją  postępowania  i  przepisami 

prawa  - 

przeradza  się  to  w  obowiązek  zamawiającego,  którego  zaniechanie  może 

spowodować negatywne dla niego skutki. Wskazał na wyrok KIO z 27.02.2017 r., sygn. akt: 

Ponadto  oferta  Laboratoriu

m  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ 

albowiem  istnieje  wysokie  prawdopodobieństwo,  że  ceny  tak  zaniżonych  badań  wynikają  li 

tylko z faktu, że wykonawca oferuje badania niższej jakości niż oczekuje tego Zamawiający. 


Zamawiający w odpowiedzi na zapytania do SIWZ na etapie przed składaniem ofert wprost 

wskazywał  jakiej  jakości  badań  objętych  zapytaniem  oczekuje.  Na  marginesie  Odwołujące 

jednak  wyraźnie  podnosi,  że  nawet  przy  niskiej  jakości  badań,  wykonanie  ich  za 

zaoferowaną cenę przez Laboratorium Drogowe Sp. z o. o. nie jest możliwe. 

Zgodnie z treścią art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje 

wobec  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Wykładnia  celowościowa  i  funkcjonalna 

tego  przepisu  pozwala  na  przyjęcie,  że  odwołujący  w  oparciu  o  w/w  przepis  prawa  może 

również  stawiać  zarzuty  zaniechania  wykluczenia  z  postępowania  oraz  zaniechania 

odrzucenia ofert. Podał uchwałę SN z 17.11.2017 r., sygn. akt: III CZP 58/17 oraz wyrok SN 

z  23.05.2018  r.,  sygn.  akt:  IV  CSK  448/17.  Takie  stanowisko  znajduje  również  poparcie                  

w najnowszym orzecznictwie KIO, np. w wyroku KIO z 17.01.2018 r., sygn. akt: 33/18.  

Zamawiający w dniu 04.03.2019 r. (e-mailem) wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 

ust.1  Pzp, 

wezwał  uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału                              

w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  06.03.2019  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP)  

Laboratorium  Budowlane  Sp.  z  o.o. 

zgłosiło  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego 

po stronie Zamawiającego wnosząc  o odrzucenie lub oddalenie odwołania w całości. Kopia 

zgłoszenia  została  przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Stwierdził  w  ramach 

zgłoszonego  przystąpienia,  że  o  ile  Odwołujący  wskazał  na  istnienie  interesu  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  to  nie  wykazał  w  żaden  sposób,  że  może  ponieść  szkodę  w  wyniku 

naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy.  Przywołał  wyrok  KIO  z  09.07.2010  r.: 

„brak wykazania szkody, jako przesłanki bezwzględnie i koniunkcyjnie związanej z interesem                      

w  uzyskaniu  zamówienia,  jest  brakiem  legitymacji  do  wniesienia  odwołania”.  Stwierdził,  że    

w  takiej  sytuacji  zgodnie  z  art.  189  ust.  2  pkt  2  P

zp odwołanie powinno  zostać  odrzucone.  

Dodatkowo  wskazał,  że  oferta  Odwołującej  została  złożona  na  kwotę  znacznie 

przewyższającą  kwotę  przeznaczoną  przez  Zamawiającego  na  sfinansowanie  zamówienia. 

W tej sytuacji, nawet hipotetyczne odrzucenie oferty złożonej przez Laboratorium Budowlane 

sp. z o.o. nie doprowadziłoby do uzyskania zamówienia przez Odwołującą. W związku z tym, 

stwierdził, że Odwołująca nie posiada legitymacji do wniesienia odwołania określonej w art. 

179 Pzp.  

Do otwarcia posiedzenia Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO 

nie wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedzi na odwołanie.  


Skład  orzekający 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  po  zapoznaniu  się  

p

rzedstawionymi  poniżej  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  

i  stanowisk  stron 

oraz  Przystępującego  złożonych  ustnie  do  protokołu  w  toku 

rozprawy, ustalił i zważył, co następuje.  

Skład  orzekający  Izby  ustalił  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  Pzp,  a  Wykonawca 

wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego 

złożenia. Inaczej mówiąc wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

możliwości  poniesienia szkody w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego przepisów  Pzp. 

Odwołujący,  którego  oferta  uplasowała  się  na  drugiej  pozycji  w  rankingu  złożonych  ofert,                  

w wypadku potwierdze

nia zarzutów ma szanse na uzyskanie zamówienia.  

W zakresie kwestii braku interesu w uzyskaniu zamówienia po stronie Odwołującego 

z uwagi na brak środków na jego ofertę. Izba podnosi za orzeczeniem KIO z 19.01.2017 r., 

sygn.  akt:  KIO  28/17:  "Izba  stwierdzi

ła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji 

uprawniającej  do  wniesienia  odwołania,  stosownie  do  art.  179  ust.  1  Pzp.  W  ocenie  Izby, 

fakt,  że  cena  oferty  Odwołującego  przekracza  środki,  jakie  przewidział  Zamawiający  na 

sfinansowanie  zamówienia  nie  stanowi  przesłanki  negatywnej  uprawnienia  wykonawcy  do 

wniesienia odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp. Do momentu stwierdzenia, że cena 

oferty  najkorzystniejszej  przekracza środki  Zamawiającego,  które zamierza on  przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, nie może być rozważane unieważnienia postępowania." (str. 

14 uzasadnienia)

. Dodatkowo wskazując na § 1 ust. 3 i 4 wzoru umowy.  

Jednocześnie,  z  uwagi  na  brak  poparcia  na  posiedzeniu  ze  strony  Zamawiającego 

wniosku  o  odrzucenie  odwołania  zawartego  w  zgłoszonym  przystąpieniu  przez 

Przystępującego,  jego  wniosek  w  tym  zakresie  nie  będzie  rozpatrywany,  stanowisko 

Przystępującego  bowiem  nie  może  być  sprzeczne  ze  stanowiskiem  strony  do  której 

przystąpił (art. 185 ust. 5 Pzp). 

Skład  orzekający  Izby,  działając  zgodnie  z  art.  190  ust.  7  Pzp  dopuścił  w  niniejszej 

sprawie: dowody z dokumentacji 

postępowania o zamówienie publiczne przekazanej  przez 

Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w zakresie 

postanowień SIWZ, a zwłaszcza zał. nr 8 (wykaz narzędzi) i 9 do SIWZ (wzór umowy), Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) wraz z zał. nr 1 do OPZ, odpowiedzi na pytania 

(pisma  z  24.01.2019  r.  oraz  29.01.2019  r.), 

pisma  Odwołującego  z  06.02.2019  r.  oraz 

informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej z 26.02.2019 r. 


Odnośnie  –  a)  opinii  z  marca  2019  r.,  oraz  b)  opinii  technicznej  z  04.03.2019  r. 

złożonych  na  rozprawie  przez  Odwołującego.  Izba  przypomina  za  judykaturą,  że mają  one 

charakter  opinii prywatnych, 

które  jednakże  nie  mogą  stanowić dowodu  w  sprawie 

wskazując, iż na podstawie art. 278 k.p.c opinią biegłego jest wyłącznie opinia sporządzona 

przez  osobę  wyznaczoną  przez  sąd  (uzasadnienie  wyroku  SN  z  dnia  10  grudnia  1998  r.,                    

I  CKN  922/97).  Według  judykatury,  nie  może  być  traktowana  jako  dowód  w  postępowaniu 

opinia  biegłego  (w  tym  również  biegłego  sądowego)  sporządzona  na  polecenie  strony                       

i złożona do akt sądowych (za wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 22.01. 2009 r., 

sygn. akt: X Ga 22/08). W konsekw

encji stwierdzając, że niniejsze opinie prywatne stanowią 

stanowisko  strony,  w  tym 

wypadku  Odwołującego,  stanowi  ona  jedynie  dowód  tego,  że 

osoba lub osoby, które ją podpisały wyraziły zawarty w niej pogląd.  

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  złożone  na  rozprawie  przez 

Odwołującego:  

1) wydruk ze strony internetowej Przystępującego;  

2) pismo z 18.03.2019 r.; 

3)  wydruk  ze  strony  Politechniki  Lubelskiej  z  wydziału  Budownictwa  i  Architektury  – 

Laboratorium  Budownictwa  /  wydruk  czarno-bi

ały  –  wydruk  w  kolorze  do  celów 

poglądowych/; 

4)  jednostkowe  oferty  cenowe  na  określone  badania  (z  28.02.2019  r.,  30.01.2019  r.; 

15.03.2019 r.); 

5)  wydruk  korespondencji  e-

mailowej  miedzy  Przystępującym  a  Niezależnym  Laboratorium 

Drogowo-Budowlanym  TBB  wra

z  z  wydrukiem  informacji  odnośnie  osoby  udzielającej 

odpowiedzi ze strony Przystępującego.    

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  załączone  do  odpowiedzi  na 

odwołanie przez Zamawiającego:  

1. Kopia oferty Przystępującego oraz Zobowiązania podwykonawcy Zachodniopomorskiego 

Laboratorium Drogowego w Koszalinie;  

2. Kopia wezwania z 18.02.2019 r. przez 

Zamawiający Przystępującego w trybie art. 26 ust. 

2 Pzp; 

3.  Kopia  wykazu 

narzędzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych  złożony  przez 

Przystępującego.  

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  załączone  do  pisma  procesowego 

przez Przystępującego:  

Dokumenty  zakupu  i  zestawienia  w  sprawie  zakupu  m.  in.  urządzenia  do  wykonywania 

badań  PSV  (a/  Ogłoszenie  o  czwartym  przetargu  publicznym  pisemnym,  na  sprzedaż 

sprzętu  pochodzącego  z  Laboratorium  Drogowego  Dolnośląskiej  Służby  Dróg  i  Kolei  we 


Wrocławiu, b/ Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - ewidencja urządzeń,  c/ Arkusz wyceny środka 

technicznego,  d/ 

Umowa sprzedaży z dnia 06.11.2018 r., d. Nota obciążeniowa nr 53/2018); 

Przykładowa  dokumentacja  zamawiającego  w  ramach  realizacji  umowy  nr 

NI.2720.11.2018. 

(a/ 

Zlecenie  na  wykonanie  badań  laboratoryjnych  nr  03/08/2018  z  dnia  09.08.2018  r.,  b/ 

Sprawozda

nia  z  badań  wytrzymałości  na  ściskanie  gruntu  stabilizowanego  cementem  wg 

PN-S-96012:1997 nr 18-10-13-01-SCR28-

DSDIK z dwóch miejsc pomiarowych (km 23+200 

SL oraz 24+000 SP), c/ 

Załącznik nr 03 do faktury vat nr FV 04/09/18 dotyczącego nr drogi 

439, d/ Pro

tokół odbioru nr 03/08/2018 wystawiony przez zamawiającego.), 

Oferta  cenowa  firmy  Laboratorium  Inżynierii  Lądowej  LABOTEST  sp.  z  o.o.  z  dnia 

04.02.2019 r., 

Formularz  cenowy  w  ramach  przetargu  pn.  „Wykonanie  obsługi  laboratoryjnej  dla 

przebudowy,  rozb

udowy  i  remontów  prowadzonych  na  drogach  wojewódzkich  na  terenie 

województwa  mazowieckiego  nr  postępowania  055/19  prowadzonego  przez  Mazowiecki 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w roku 2019, 

(a/ 

Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  (SIWZ)  przetargu  nieograniczonego  nr 

055/19  pn.  „Wykonanie  obsługi  laboratoryjnej  dla  przebudowy,  rozbudowy  i  remontów 

prowadzonych na  drogach wojewódzkich na  terenie województwa mazowieckiego”  -  strona 

tytułowa, b/Część IV SIWZ do przetargu nr 055/19 „Kosztorys ofertowy”).  

Faktury  za  wynajem  pomieszczeń  laboratoryjnych  we  Wrocławiu  (faktura  VAT  nr 

WB/25/2019  z  01.01.2019  r.,  faktura  VAT  nr  WB/73/2019  z  01.02.2019  r.,  faktura  VAT  nr 

WB/122/2019 z 01.03.2019).  

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

odwołanie,  przystąpienie,  odpowiedź  na  odwołanie  Zamawiającego,  pismo  procesowe 

Przystępującego,  stanowiska  i  oświadczenia  stron  oraz  Przystępującego  złożone  ustnie  do 

protokołu.  

Odnosząc  się  do  podniesionych  w  treści  odwołania  zarzutów  stwierdzić  należy,  że 

odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie wskazanym poniżej.  

 
Odwołujący  sformułowała  w  odwołaniu  następujące  zarzuty  naruszenia  przez 

Zamawiającego:   

1.  art.  91  ust.  1  Pzp 

w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp  poprzez  dokonanie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Laboratorium  Budowlane  Sp.  z  o.  o.  podczas  gdy 

wykonawca ten winien zostać wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona z uwagi 

na  brak  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do 

nierównego traktowania wykonawców i naruszenia zasady uczciwej konkurencji, 


2.  art.  91  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  2  pkt  5  Pzp  poprzez  dokonanie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Laboratorium  Budowlane  Sp.  z  o.  o.  podczas  gdy 

oferta  wykonawcy  winna  zostać  odrzucona  z  uwagi  na  rażąco  niską  cenę  stanowiącą 

jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji lub treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, 

3. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez brak zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców, dokonanie wyboru wykonawcy w sposób niezgodny z przepisami 

ustawy, 

4.  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  w  zw.  z  art.  24  ust.  4  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia                    

z  postępowania  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  oraz  uznania  jego  oferty  za  odrzuconą, 

podczas gdy wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

5.  art.  24  ust.  1  pkt.  16  i  17  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania 

Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  pomimo  wprowadzenia  w  błąd  przy  przedstawieniu 

informacji o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

6. art. 89 ust. 1 pkt. 4 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty Laboratorium Drogowe Sp. z o. o. z uwagi na fakt, że oferta ta zawiera rażąco niską 

cenę  a  w  konsekwencji  powyższych  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. art. 15 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  albowiem  zaoferowana  cena  istotnych  części  składowych                                

(konkretnych  rodzajów  badań)  jest  ceną  poniżej  kosztów  ich  świadczenia  w  celu  eliminacji 

innych wykonawców, 

7. art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp po poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Laboratorium Drogowe 

Sp. z o. o. z uwagi na fa

kt, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ albowiem zaoferowane 

badania  których  cena  została  rażąco  zaniżona  mogą  świadczyć  o  tym,  że  wykonawca 

Laboratorium  Drogowego  zaoferował  badania  innej  (zaniżonej)  jakości  niż  oczekiwał  tego 

Zamawiający, 

ewentualn

ie z ostrożności procesowej: 

8.  art.  90  ust.  1  Pzp  poprzez  jego  niezastosowanie  w  sprawie,  zaniechanie  wezwania 

Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  do  udzielenia  wyjaśnień,  w  tym  złożenia  dowodów 

dotyczących  wyliczenia  ceny,  a  w  szczególności  jej  istotnych  części  składowych,  podczas 

gdy  zaoferowana  cena  oraz  jej  istotne  części  składowe  prima  facie  budzą  wątpliwości,                     

w szczególności w zestawieniu tych cen z cenami pozostałych wykonawców biorących udział 

w postępowaniu jak również z obowiązującymi cenami rynkowymi, 

9.  art.  26  ust.  3  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Laboratorium  Drogowe  Sp.  z  o.  o.  do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

ewentualnie, 


10. art. 26 ust. 4 Pzp poprzez zaniechanie wezwania Laboratorium Drogowe Sp.  z o. o. do 

złożenia  wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  i  dokumentów  mających  na  celu  wykazanie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Odwołująca wnosił o nakazanie 

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie przedmiotowego odwołania: 

W  pierwszej  kolejności  należy  przywołać  stan  faktyczny  wynikający  z  treści 

wniesionego odwołania, odpowiedzi na odwołanie złożonej przez Zamawiającego oraz pisma 

procesowego  Przystępującego.  W  szczególności  dotyczy  to  zakwestionowanych  przez 

O

dwołującego  pozycji  zestawienia  cenowego  złożonego  przez  Przystępującego  wraz                        

z  ofertą.  Izba  także przywołuje treść  pisma z  06.02.2019  r.  w  zakresie odnoszącym  się do 

zaoferowanych 

przez Przystępującego cen jednostkowych w poz. 15. 8, 15.9, 15.10, 16.10.               

i  16.11. 

/dotyczących  określonych  rodzajów  badań/,  zwłaszcza  ich  wartości  jednostkowych                 

i ich znacznych różnic (obniżenia) w stosunku do postępowania z 2018 r. Jednocześnie Izba 

nie  dokonywała  szczegółowych  ustaleń  odnośnie  zarzutów  dotyczących  warunku  udziału                

w  postępowaniu  w  pkt.  4.2.3.  SIWZ  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  ppkt 

SIWZ  z  uwagi  na  okoliczności  przywołane  poniżej  w  ramach  dokonanego  w  tym 

zakresie oddalenia.      

Izba  przywołuje  dodatkowo  w  pierwszej  kolejności  -  Rozdz.  12  SIWZ:  „12.  OPIS 

SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

Cena  oferty  zostanie  wyliczona  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  ZESTAWIENIE 

CENOWE, którego wzór stanowi załącznik do SIWZ. 

12.2.  Zestawienie cenowe, 

o którym mowa w pkt 12.1. SIWZ należy wypełnić ściśle według 

kolejności  pozycji.  Wykonawca  określi  ceny  jednostkowe  netto  oraz  wartości  netto  dla 

wszystkich pozycji wymienionych w Zestawieniu. 

Wykonawca  obliczając  cenę  oferty  musi  uwzględnić  wszystkie  pozycje  opisane                      

w  Zestawieniu  cenowym.  Wykonawca  nie  może  samodzielnie  wprowadzać  żadnych  zmian 

we wzorze Zestawienia cenowego. 

Wykonawca  winien  przedstawić  w  ofercie  cenę  za  wykonanie  całości  przedmiotu 

zamówienia,  uwzględniając  wszelkie  niezbędne  koszty  związane  z  realizacją  zamówienia, 

wymagane  opłaty  bez  względu  na  okoliczności  i  źródła  ich  powstania  oraz  opusty,  których 

Wykonawca zamierza udzielić. 

Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. 

Prawidłowe  ustalenie  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy  zgodnie                     

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

Cena  ofertowa  powinna  uwzględniać  wszystkie  elementy  składające  się  na 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 


Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 

niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do 

możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się                           

o udzielenie wyjaśnień, w  tym  złożenie dowodów,  dotyczących  wyliczenia ceny  lub  kosztu,  

w szczególności w zakresie: 

oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  wykonawcy, 

oryginalności  projektu  wykonawcy,  kosztów  pracy,  których  wartość  przyjęta  do  ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.                          

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  Pzp  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia; 

2)  wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

Obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu, 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający  odrzuci  ofertę  Wykonawcy,  który  nie  udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli 

dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdzi,  że  oferta  zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli  zostanie  złożona  oferta,  której  wybór  prowadzić  będzie  do  powstania                            

u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów                      

i  usług,  Zamawiający  w  celu  oceny  takiej  oferty  doliczy  do  przedstawionej  w  niej  ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 


Wykonawca,  składając  ofertę,  zobowiązany  jest  poinformować  (pisemnie) 

Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)  towaru lub  usługi, których dostawa  lub 

świadczenie  będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  ich  wartość  bez  kwoty 

podatku. 

Tam,  gdzie  w  SIWZ,  zostało  wskazane  pochodzenie  (marka,  znak  towarowy, 

producent,  dostawca)  m

ateriałów  lub  normy,  aprobaty,  specyfikacje  i  systemy,  o  których 

mowa  w  art.  30  ust.  1-

3  ustawy  Pzp,  Zamawiający  dopuszcza  oferowanie  materiałów  lub 

rozwiązań  równoważnych  pod  warunkiem,  że  zagwarantują  one  realizację  prac  w  zgodzie                  

z  opis

em przedmiotu  zamówienia / STWiORB / uzgodnieniami / wydanym pozwoleniem na 

budowę  oraz  zapewnią  uzyskanie  parametrów  technicznych  nie  gorszych  od  założonych                   

w SIWZ. 

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, 

w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia. 

Wartości  w  poszczególnych  pozycjach  Zestawienia  cenowego  oraz  cena  oferty 

powinny  być  wyrażone  w  złotych  polskich  (PLN)  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po 

przecinku.”. Następnie konieczne jest wskazanie na Opis Przedmiotu Zamówienia str. 1 i 2:  

„(…) Rodzaj i zakres badań przedstawiony jest w załączniku nr 1. 

Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia: 

1)  Wykonanie  badań  laboratoryjnych  zgodnie  z  zapotrzebowaniem  Zamawiającego  w  celu 

kontroli  jakości  wykonanych  robót  na  drogach  wojewódzkich  i  obiektach  inżynierskich 

(budowanych, 

przebudowywanych, 

remontowanych 

istniejących) 

województwa 

dolnośląskiego, a także badania diagnostyczne będące podstawą do planowania przebudów 

i remontów. 

) Obszar wykonywanych badań obejmuje województwo dolnośląskie. 

3) Kwota jednostkowa netto wyliczonej ceny musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze, 

w  szczególności:  koszty  dojazdu  do  i  z  miejsca  wykonania  badania  lub  pobrania  próbek, 

przeprowadzenie  badania  in  situ  lub  w  laboratorium  Wykonawcy,  wykonanie  sprawozdania 

oraz inne niezbędne czynności, konieczne do prawidłowego wykonania zlecenia. 

4)  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  kontroli  laboratorium  Wykonawcy  oraz  prawo 

obecności w trakcie pobierania próbek lub podczas wykonywania badań laboratoryjnych. 

5)  Podane  ilości  badań  laboratoryjnych  przyjęte  w  formularzu  cenowym  są  szacunkowe                      

i zostały wskazane w celu obliczenia oferty. Mogą one ulec zmianie, a zmniejszenie ilości nie 

będzie uprawniało Wykonawcy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Jednocześnie 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zwiększenia  ilości  badań  danego  rodzaju  przy 

zachowaniu  cen  jednostkowych  podanych  w  zestawieniu  cenowym,  np.  kosztem  innych 

badań,  które  nie  zostaną  przeprowadzone  w  ilości  wskazanej  w  załączniku  nr  1  pod 


warunkiem,  że  nie  zostanie  przekroczona  kwota  wynagrodzenia  określona  w  §1  ust.  3 

umowy 

6)  Wykonane  przez  Wykonawcę  sprawozdania,  opinie  i  wnioski  uwzględniać  będą 

wymagania  przedstawione  w  Specyfi

kacjach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót 

Budowlanych, wymagania techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad WT-1 

2014,  WT-2  2014,  WT-4  2010  oraz  stan  najnowszej  wiedzy  w  dziedzinie  budownictwa 

drogowo-mostowego, 

7)  Niezależnie  od  postanowień  wymagań  technicznych  WT-1  2014,  w  zakresie  składu 

chemicznego  kruszyw  stosowanych  do  produkcji  mieszanek  mineralno-

bitumicznych należy 

stosować zasady uwzględniające zawartość SiC1:, przedstawione w tabeli: (….) 

Jest  to  specjalne  wymaganie  Zamawiającego,  związane  z  zasadami  dobierania  mieszanek 

mineralno-

asfaltowych do nawierzchni drogi, opisanymi w rozdziale 6 wymagań technicznych 

WT-2 2014. 

8)  Wykonawca  powinien  cechować  się  niezależnością  w  stosunku  do  podmiotów 

wykonujących  prace  w  zakresie  budownictwa  drogowo-mostowego  na  drogach  i  obiektach 

inżynierskich  Dolnego  Śląska,  zarządzanych  przez  Dolnośląską  Służbę  Dróg  i  Kolei  we 

Wrocławiu. 

9) Świadczenie usług laboratoryjnych przewiduje się na okres: od daty podpisania umowy do 

dnia 05.12.2019. (….)”.  

W  ramach  zał.  nr  1  do  OPZ  podano  rodzaje  badań,  jednostki  miary,  przewidywaną 

ilość, ilość dni od zlecenia badań do przekazania opracowanych wyników. Niniejsze dotyczy 

także poz. 15. 8, 15.9, 15.10, 16.10. i 16.11. Stanowi to element zestawienia cenowego który 

miał przygotować każdy z Wykonawców na każdy z rodzajów badań.  

W  ramach  wzoru  umowy 

Zamawiający  zawarł  w  §  1  w  ust.  3  postanowienie: 

„Maksymalna wartość planowanych do zrealizowania usług będących przedmiotem niniejszej 

umowy  zwana  „wartością  umowy"  wynosi  (jest  to  kwota  jaką  Zamawiający  zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia): (….)”, zaś w ust. 4: „Wartość umowy, o której mowa 

w  ust.  3  ma  charakter  wynagrodzenia  maksymalnego  za  usługi  będące  przedmiotem 

niniejszej  umowy.  Wynagrodzen

ie  ostateczne  ustala  się  na  podstawie  faktycznie 

wykonanych badań wg cen określonych w Zestawieniu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 

do  umowy.”.  Z  kolei  w  §  7  rozliczenie  umowy  w  ust.  1  do  7  zostało  określone  przez 

Zamawiającego:  „1.  Podstawę  ustalenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonane  usługi, 

tj.  za  wykonane  poszczególne  badania,  stanowią  stawki  jednostkowe  określone                               

w Zestawieniu cenowym Wykonawcy. 

Ilości  i  rodzaj  wykonanych  usług,  tj.  przeprowadzonych  badań,  wskazane  będą                                  

w protokołach odbioru. 


Kwota  wynagrodzenia  za  wykonane  usługi  odpowiadać  będzie  iloczynowi  cen 

jednostkowych i ilości wykonanych badań. 

Na koniec danego  miesiąca  kalendarzowego Wykonawca, w  oparciu o podpisane przez 

obie  strony  protokoły  odbioru,  wystawi  fakturę  VAT  za  faktycznie  wykonane  w  danym 

miesiącu usługi, tj. przeprowadzone i odebrane badania. 

Za  wykonane  usługi  w  miesiącu  grudniu  Wykonawca  wystawi  i  dostarczy  do  siedziby 

Zamawiającego fakturę VAT najpóźniej do dnia 14 grudnia 2019 r. 

Wynagrodzenie  za  usługi  płatne  będzie  przelewem  w  terminie  do  30  dni  od  dnia 

otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  wraz  z  dowodami  zapłaty  wynagrodzenia 

Podwykonawcom na rachunek bankowy Wykon

awcy nr (…) 

Wszelkie  koszty  związane  z  wykonaniem  umowy  pokrywa  Wykonawca  we  własnym 

zakresie.  Wykonawca  oświadcza,  że  zostały  one  skalkulowane  przez  niego  w  stawkach 

jednostkowych, na podstawie których ustalane jest jego wynagrodzenie.”

Zamawiający  udzielił  również  odpowiedzi  na  następujące  pytania  (pismami  z  24                     

i 29.01.2019 r.): 

„Pytanie nr 1 

Proszę  o  wskazanie  jaką  metodą  ma  być  wykonane  badanie  sztywności  dla  mieszanek                    

o wysokim module sztywności, czy ma być to metoda IT-CY czy 4PB-PR? 

Odpowiedź: 

Zamawiający 

wskazuje, 

że 

badanie 

sztywności 

należy 

wykonywać 

metodą 

czteropunktowego zginania belki prostopadlościennej. 

Pytanie nr 2 

W  załączniku  do  oferty:  „Zestawienie  cenowe"  podana  jest  lista  badań  przewidziana  do 

wykonania  w  ramach  przedmiotowego  zadania.  Proszę  o  doprecyzowanie,  według  jakich 

norm  badawczych  (wraz  z  datowaniem  normy)  należy  wykonywać  poszczególne  badania. 

Podanie  samej  nazwy  badania  nie  precyzuje  jednoznacznie  metody  badawczej 

przewidzianej do je

go wykonania. Dotyczy wszystkich pozycji załącznika. 

Odpowiedź: 

Badania należy wykonywać w oparciu o normy PN-EN oraz niearchiwalne PN. Wykazy norm 

zawierają  np.  Wytyczne  WT-2  2014,  Poradnik:  Styk,  B.  "Technologia  warstw  asfaltowych" 

WKŁ Warszawo 2004. 

Pytanie nr 3 

W załączniku do oferty: „Zestawienie cenowe" w pozycji 15.9 oraz 15.10 przewidują państwo 

wykonanie  80  sztuk  badania  sztywności  i  odporności  na  zmęczenie.  Przy  tak  dużej  ilości 

planowanych  badań  dla  mieszanek  WMS,  proszę  o  doprecyzowanie  na  jakiego  typu 

próbkach  będą  wykonywane  badania.  Czy  należy  przyjąć  badania  na  próbkach  wyciętych                 


z  nawierzchni  (badania  mieszanek  już  ułożonych),  czy  będą  to  próbki  luźnej  mieszanki 

pobranej  z  wytwórni  (mieszanki  w  trakcie  układania),  czy  może  będą  to  badania  na 

mieszankach, które będą podlegać procedurze zatwierdzenia (potrzebne będzie wykonanie 

zarobu laboratoryjnego). 

Odpowiedź: 

Próbki  do  badań  należy  wykonywać  z  luźnej  mieszanki  minerolno-asfaltowej  pobieranej               

z zasobnika rozkładarki w trakcie układania warstwy. 

Pytanie nr 4 

Zamawiający w  zestawieniu cenowym w pozycjach 10.2; 17.1; 17.2; 17.3; 18.1; 19.1; 19.2; 

19.3  przywołuje  jednostkę  km.  Czy  niniejsza  jednostka  (km)  dotyczy  zbadania  jednego 

kilometra drogi ( dwóch pasów ruchu), czy dotyczy zbadania jednego kilometra pasa ruchu? 

Odpowiedź: 

Zbadanie "jednego kilometra drogi" oznacza badanie wykonane na "obydwóch pasach ruchu 

jednego kilometra drogi".

”. 

Odnosząc  się  do  poszczególnych  kwestii  w  ramach  rozpatrywania  poszczególnych 

za

rzutów.   

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   

Odnośnie  zarzutu  pierwszego,  czwartego,  dziewiątego  i  dziesiątego,  Izba  uznała 

niniejsze zarzuty za 

podlegające oddaleniu. 

W  zakresie  zarzutów  dotyczących  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

wykazu narzędzi, Izba oddaliła sformułowane zarzuty uznając je za gołosłowne. 

Należy  zauważyć,  że  Izba  biorąc  pod  uwagę  art.  192  ust.  7  Pzp,  jest  związana 

zakresem zarzutów zwartych w odwołaniu. W samym odwołaniu, jak zasadnie stwierdził na 

rozprawie  Przystępujący,  Odwołujący  nie  kwestionował  wprost  braku  dysponowania 

konkretnym  narzędziem,  tj.  urządzeniem  z  przedstawionego  wykazu.  Zrobił  to  de  facto 

dopiero na rozprawie. Jednocześnie, Izba podnosi, że w odwołaniu co prawda znajduje się 

odesłanie  do  pisma  Odwołującego  z  06.02.2019  r.,  ale  jedynie  w  kontekście  ceny  rażąco 

niskiej, 

nie  warunku  udziału.  W  samym  zaś  odwołaniu  Odwołujący  w  sposób  ogólny 

kwestionuje  cały  wykaz  narzędzi,  lecz  bez  konkretnych  przykładów,  do  tego  gołosłownie 

używając  wieloznacznych  stwierdzeń:  „Z  pozyskanych  przez  Odwołującego  informacji 

wynika,  że  (…)  nie  jest  w  posiadaniu  wszystkich  urządzeń”.  „(…)  oświadczyła,  ze  jest 

właścielem  narzędzi,  podczas  gdy  w  chwili  składnia  tego  oświadczenia  wraz  z  ofertą  jak 

również w chwili składnia oświadczenia w postaci wykazu narzędzi (…) takiego urządzenia 

nie posiadała”.  Z kolei na rozprawie zmienił zupełnie zarzuty dotyczące całego wykazu, na 


jedynie  donoszący  się  do  dwóch  pozycji  narzędzi  z  wykazu.  Do  tego  tylko  jedna  z  pozycji 

była  tą  wzmiankowaną  w  piśmie  z  06.02.2019  r.  Izba  w  kontekście  art.  190  ust.  7  Pzp 

uznała,  że  nie  mamy  do  czynienia  jedynie  z  prostym  doprecyzowaniem  zarzutu,  ale  jego 

kompletnym  przebudowaniem,  czyli  jego  diametra

lną  zmianą.  Sam  Przystępujący  w  swoim 

stanowisku  pisemnym  odniósł  się  co  prawda  do  wzmiankowanych  narzędzi  z  pisma                         

z 06.02.2019 r., jednakże uczynił to ewidentnie z ostrożności procesowej, do tego o jednym                              

z  kwestionowanych  narzędzi  dowiedział  się  dopiero  na  rozprawie.  Także  dopiero  na 

rozprawie poznał istotę zarzutów Odwołującego dotyczących zakwestionowanych wprost na 

rozprawie  narzędzi,  gdyż  poziom  ogólności  zarzutów  w  odwołaniu  nie  tylko  nie  wskazywał 

wprost  z  nazwy 

urządzenia,  tj.  żadnych  narzędzi,  ale  również  faktycznej  przyczyn 

kwestionowania  wykazanych narzędzi.  Odwołujący  także w  tym  zakresie  upublicznił  wobec 

Przystępującego  dopiero  na  rozprawie  charakter  przyczyn  będących  u  podstaw 

kwestionowania  ich  rzeczywistego  dysponowania  przez  Przystępującego  w  dniu  złożenia 

oświadczenia, a następnie samego wykazu narzędzi.           

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.   

Odnośnie zarzutu piątego, Izba uznała niniejszy zarzut za podlegający oddaleniu. 

W tym zakresie uznając, że wobec oddalenia wcześniejszych zarzutów dotyczących 

wykazu  narzędzi,  istnieje  konieczność  oddalenia  również  w  tym  zakresie.  Dopiero  bowiem 

na  rozprawie  okazał  się  o  jakie  narzędzia  wykazu,  czyli  urządzenia  chodzi  (nie  wszystkie 

narzędzia  wykazu,  lecz  jedynie  dwie  pozycje,  do  tego  tylko  jedna  była  wzmiankowaną                      

w piśmie z 06.02.2019 r.) i z jakich przyczyn są one kwestionowane. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.   

Odnośnie zarzutu drugiego i szóstego, Izba uznała niniejsze zarzuty za podlegające 

oddaleniu. 

Jednocześnie  uwzględniając  zarzut  ósmy,  co  skutkowało  uwzględnieniem 

odwołania. 

Izba 

nakazała  wezwanie  do  wyjaśnień  zgodnie  z  treścią  sentencji.  Jednocześnie 

konieczne jest podniesie na wstępie, że ceny jednostkowe mogą być przedmiotem badania 

w  zakresie  ceny  rażąco  niskiej,  co  rozstrzygnęła  ostatecznie  jedna  z  nowelizacji:  „(…) 

dopiero ostatnia nowelizacja wprowadziła wprost, że „jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub 

ich istotne części składowe” możliwość badania – istotnych części składowych zaoferowanej 

ceny  w  kontekście  ceny  rażąco  niskiej.  (…)”  (za  wyrokiem  KIO  z  24.08.2016  r.,  sygn.  akt: 

KIO 1463/16). 

Jak z powyższego wynika, konieczne jest ustalenie, czy takie ceny są istotną częścią 

składową ceny ofertowej. W ocenie Izby mamy do czynienia z taka sytuacją, co potwierdziły 

okoliczności  sprawy,  a  zwłaszcza  różnice  cenowe  między  ofertą  Przystępującego  w  tym 


zakresie  w  2018  r.  a  ofertą  w  2019  r.  Zostało  to  przedstawione  szczegółowo  w  piśmie                       

z 06.02.2019 r.   

Należy  również  podkreślić,  że  mimo,  że  nie  zaistniały  okoliczności  obligatoryjne  do 

wezwania  wynikające  z  art.  90  ust.1a  Pzp,  to  w  ocenie  Izby  ceny  jednostkowe                                

w  zakwestionowanych  pozycjach  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  budzą  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego.  Każdorazowo  Zamawiający 

może  w  takich  okolicznościach  jeśli  poweźmie  wątpliwości  tego  rodzaju  wystosować  takie 

wezwanie także jeśli różnice są poniżej 30 %, dotyczy to także istotnych części składowych 

ceny,  czyli  cen  jednostkowych.  Izba  w  tym  zakresie,  wzięła  pod  uwagę  daleko  idące 

wątpliwości  Odwołującego  oraz  stanowisko  Przystępującego  z  rozprawy.  Analiza 

okoliczności,  stanowisk  i  dowodów  złożonych  na  rozprawie  daje  podstawy  do  takiego 

wezwania.  Strony  wskazywały  na  możliwość  zaoferowania  różnych  cen  za  poszczególne 

rodzaje  badań  przez  istniejące  na  rynku  laboratoria.  Argumentacja  Przystępującego                         

z rozprawy i pisma procesowego zawierała z kolei quasi wyjaśnienia z zakresu ceny rażąco 

niskiej. W innym miejscu na rozprawie 

Przystępujący podnosił, że pewnych okoliczności nie 

upublicznił  z  uwagi  na  dobro  swojej  firmy  i  tajemnice  przedsiębiorstwa.  Jednocześnie, 

Odwołujący  w  swoim  odwołaniu  odwołał  się  do  pisma  z  06.02.2019  r.,  jako  elementu 

argumentacji 

będącego  częścią  odwołania  w  zakresie  ceny  rażąco  niskiej.  Wszystkie  te 

wątpliwości  i  zmiany  w  wyceny  w  zakwestionowanych  pozycjach  u  Przystępującego,  mimo 

że  jak  wskazywał  na  rozprawie  Zamawiający,  jedyną  różniącą  względem  postępowania                    

z  2018  r.  są  zmiany  przewidywanej  ilości,  winny  skutkować  kompleksowymi  wyjaśnieniami 

ze  strony  Przystępującego  przy  uwzględnieniu  wytycznych  kierunkowych  zawartych                         

w sentencji.     

Jednocześnie  Izba  zwraca  uwagę,  na  konieczności  załączenia  dowodów  do 

nakazanych  wyjaśnień,  Izba  podkreśla  za  wyrokiem  KIO  z  29.04.2016  r.,  sygn.  akt:  KIO  

„W  odniesieniu  do  obowiązku  przedstawienia dowodów Izba  wskazuje,  że 

obowiązek  ten spoczywa  na  wykonawcy  w  każdej  sytuacji  powołania  się  na  okoliczności, 

przypadku  których  możliwe  jest  przedłożenie dowodów.  Poprzestanie  w  takiej  sytuacji 

na 

oświadczeniu  własnym  wykonawcy  jest  niewystarczające  i  czyni  wyjaśnienia 

gołosłownymi. Mogą oczywiście pojawić się w wyjaśnieniach takie okoliczności, w przypadku 

których  złożenie  dodatkowych dowodów nie  jest  niezbędne,  a  samo oświadczenie 

wykonawcy  pokazuje  prawidłowość  kalkulacji  ceny.  Jeżeli  jednak  wykonawca  powołuje  się 

na takie okoliczności jak szczególnie niskie koszty zakupu materiałów/środków potrzebnych 

do wykonania zamówienia, innowacyjną politykę czy dysponowanie własnym sprzętem może 


i  powinien  załączyć  do wyjaśnień  stosowne  umowy,  oferty,  dokumenty wewnętrzne firmy, 

które potwierdzą powyższe okoliczność.”.  

Niewątpliwie  takim  dowodem  jest  także  kalkulacja  w  zakresie,  ale  tylko  i  wyłącznie                    

w  kt

órym  odnosi  się do kosztów  leżących po  stronie Wykonawcy.  Podobnie w  wyroku KIO                    

z  13.03.2018  r.,  sygn.  akt:  KIO  315/18: 

„(…)  Izba  przypomina  za  orzecznictwem,  że  tego 

rodzaju  kalkulacja,  jak  złożona  -  ma  charakter  dowodu  wewnętrznego,  który  ma  charakter 

wystarczający,  gdy  na  cenę  składają  się  przed  wszystkim  elementy,  o  których  wartości 

decyduje  głównie  Wykonawca  (za  wyrokiem  KIO  z  17.07.2015  r.,  sygn.  akt:  KIO  1410/15, 

czy też wyrok KIO 05.05.2016 r., sygn. akt: KIO 598/16)(…)” 

Przedstaw

ione  zestawienie  składników  cenotwórczych  winno  zawierać  czytelne                     

i  jednoznaczne  wyliczenie  wymaganych  kosztów  dla  danej  pozycji,  czyli  wyodrębnione 

składniki  cenotwórcze,  w  tym  zwłaszcza  roboczogodziny  pracownika,  kosztów  pobrania                           

transportu próbkę, opracowania i przekazania sprawozdania, ze wskazaniem ewentualnych 

rabatów,  upustów  lub  innego  rodzaju  okoliczności,  które  są  przynależne  tylko 

Przystępującemu 

Nadto, Izba przypomina za wyrokiem KIO z 06.08.2015 r., sygn. akt: KIO 140/15, KIO 

1577/15,  KIO  1584/15: 

„(…)  Nie  ma  też  przeszkód,  by  zamawiający  prowadził  wyjaśnienia 

wieloetapowo,  aż  do  uzyskania  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  i  wątpliwości  (oczywiście 

poza  przypadkiem  opisanym  w  art.  90  ust.  3  ustawy  Pr

awo  zamówień  publicznych,  gdy 

wykonawca nie współpracuje i nie udziela wyjaśnień)”. Przy czym, należy pamiętać na umiar 

i rozsądek wskazując za wyrokiem KIO z 19.12.2017 r., sygn. akt: KIO 2586/17: „Wezwanie 

takie  byłoby  możliwe  w  sytuacji,  gdyby  wykonawca  złożył  rzetelne  i  wyczerpujące 

wyjaśnienia,  odpowiadające  wystosowanemu  wezwaniu,  a  koniecznym  byłoby  wyjaśnienie 

kwestii, o które Zamawiający nie zapytał.”. Dodatkowo, wskazując, że w wypadku zaistnienia 

braku przedłożenia - oczekiwanego wyliczenia ceny, kalkulacji. Jak wskazała KIO w wyroku 

z  25.04.2014  r.,  sygn.  akt:  KIO  725/14: 

„(…)  prowadzona  procedura  wyjaśnień  nie może 

usprawiedliwiać  uchylania  się  przez  wykonawcę  od   złożenia  rzetelnych  wyjaśnień 

elementów  oferty  mających  wpływ  na wysokość  ceny.  Brak  rzetelności  w składanych 

wyjaśnieniach nie może uzasadniać kolejnych wezwań kierowanych do wykonawcy”.    

W  wypadku  przedstawienia  w  ramach  wyjaśnień  informacji  zastrzeżonych  jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa  należy  nie  tylko  zastrzec,  ale  także  wykazać,  iż  zastrzeżone 

informacje  stanowią  tajemnice  przedsiębiorstwa.  W  tym  zakresie  Izba  podaje  za 

orzecznictwem, że takie wykazanie nie może mieć charakteru hasłowego, ale odnosić się do 

wszystkich  przesłanek  definicji  zawartych  w  dawnym  art.  11  ust.  4  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, aktualnie w art.11 ust. 2 tej ustawy 

po ubiegłorocznej nowelizacji.         


Z  tych  przyczyn,  jak  i  wobec  braku  możliwości  automatycznego  odrzucenia  oferty 

Wykonawcy  w  trybie  art.  89  ust.1  pkt  4  Pzp  bez  wcześniejszego  przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, Izba uznała jak na wstępie.  

 W ocenie Izby brak jest 

także podstaw, przynajmniej na obecnym etapie, do uznania 

zaoferowanych  cen  istotnych  części  składowych  (konkretnych  rodzajów  badań)  jako  czynu 

nieuczciwej konkurencji

, tzn. ich zaoferowania poniżej kosztów świadczenia w celu eliminacji 

innych wykonawców. Zastrzegając, że nie zawsze ma miejsce prosta korelacja między ceną 

rażąco niską a czynem nieuczciwej konkurencji na co wielokrotnie wskazywało orzecznictwo.    

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.   

Odnośnie zarzutu siódmego, Izba uznała niniejszy zarzut za podlegający oddaleniu. 

W  tym  wypadku,  uznając  że  po  pierwsze  jest  to  zarzut  przedwczesny,  póki  nie 

zostanie  p

rzeprowadzone  postępowanie  wyjaśniające  w  trybie  art.  90  ust.1  Pzp,  po  drugie 

zastrzegając  że  Izba  uznała  zasadność  argumentacji  Zamawiającego  i  Przystępującego                  

z  rozprawy

,  w  zakresie  wyceny  cen  jednostkowych,  tj.  kosztu  jednej  sztuki  próbki,  a  nie 

całego  badania.  W  tym  ostatnim  wypadku,  Izba  oparła  się  na  analizie  postanowień  wzoru 

umowy dotyczących sposobu rozliczenia określonego w § 7. Dodatkowo, Izba wskazuje, że 

brak  jest  jakichkolwiek  podstaw  do  uznania  twierdzeń  Odwołującego,  iż  Przystępujący 

oferuje Zamawiającemu badania w zakresie pięciu zakwestionowanych pozycji (15.8., 15.9, 

15.10, 16.10 i 16.11) 

– niższej jakości. Wywody w tym zakresie Odwołującego z odwołania 

są zbyt daleko idące i stanowią „czyste spekulacje”.       

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.   

Z  uwagi  na  uwzględnienie  zarzutu  ósmego,  Izba  jako  konsekwencje  uwzględniał 

także zarzut trzeci. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie.   

W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie 

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy,  na  podstawie 

przepisu  art.  192  ust

.  9  i  10  Pzp  w  zw.  z  §  3  pkt  1  lit.  a  i  pkt  2  lit.  b  oraz  §  5  ust.  3  pkt  1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba uznała wniosek 

Odwołującego o zasądzenie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3.600,00 zł, tj. 


w  maksymalnej  kwocie  dopuszczonej  przez  w/w  rozporządzenie  (§  3  pkt  2  lit.  b  w/w 

rozporządzenia). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel