KIO 375/19 WYROK dnia 19 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 375/19 

WYROK 

z dnia 19 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:     Monika Szymanowska 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego   do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  4  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę „AG - COMPLEX” Sp. z o. o. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez 

zamawiającego Gminę Piaseczno 

przy  udziale  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Piaseczno  Sp.  z  o.o. 

w  

Piasecznie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

umarza  postępowanie  odwoławcze  w  zakresie  zarzutu  zaniechania  udostępnienia 

odwołującemu, w formie elektronicznej, wezwania zamawiającego z dnia 05.02.2019 r. 

oraz  dokumentów  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Piaseczno 

Sp. z 

o.o.  w  Piasecznie,  złożonych  w  odpowiedzi  na  to  wezwanie,  w  sytuacji  gdy 

komunikacja  w  postępowaniu  między  zamawiającym,  a  wykonawcami  odbywa  się 

w formie elektronicznej, 


w pozostałym zakresie oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  wykonawcę  „AG  -  COMPLEX” 

Sp.  z  o. 

o.  w  Warszawie  i  zalicza  na  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego 

kwotę  w  wysokości  15 000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

uiszczoną przez powyższego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7 dni  od  dnia  jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

do wyroku z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 375/19 

Zamawiający – Gmina Piaseczno, Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, z siedzibą przy 

ul.  Kościuszki  5,  05  –  500  Piaseczno  –  prowadzi  postępowanie  o udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn.: 

”Wykonanie  prac  związanych  z  pielęgnacją,  utrzymaniem  i  zakładaniem 

ziel

eni  na  terenach  będących  w  administrowaniu  przez  Gminę  Piaseczno”,  podzielone  na 

części,  o numerze  nadanym  przez  zamawiającego  191/2018,  o  ogłoszeniu  o  zamówieniu 

publicznym  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  22  grudnia 

2018 r., pod numerem 2018/S 247 

– 569544, zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba ustaliła, że postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

o  wartości  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  2

9  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz. U. z 2018 

r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej jako „p.z.p.” 

W  dniu  20  lutego  2019  r.  zamawiający  przekazał  wykonawcom  uczestniczącym 

postępowaniu  informację  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  w  części  pierwszej 

postępowania.  Od  tej   czynności    zamawiającego,  w  dniu 4 marca 2019 r., odwołanie 

wniósł wykonawca „AG - COMPLEX”  Sp. z o.o. w  Warszawie,  z  siedzibą  przy  ul. Płytowej 

– 046 Warszawa, zwany dalej jako „odwołujący”.  

W odwołaniu postawiono zamawiającemu następujące zarzuty naruszenia (pisownia 

oryginalna): 

naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 PZP, poprzez dokonanie wyboru oferty 

Wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Piaseczno  Sp.  z  o.o.  jako 

najkorzystniejszej 

do realizacji części nr 1 zamówienia, podczas gdy w/w Wykonawca 

nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

naruszenia  art.  26  ust.  3  PZP,  poprzez  zaniechanie  wezwania  Wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Piaseczno  Sp.  z  o.o.  do  uzupełnienia 

dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP, w sytuacji gdy w/w Wykonawca w odpowiedzi 

na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  05.02.2019  r.  złożył  wykaz  osób 

niepotwierdzający spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

naruszenia  art.  96  ust.  3  w  zw.  z  ar

t.  10a  ust.  1  PZP  oraz  w  zw.  z  §  6  ust. 

1  i  2  

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych 


(Dz. 

U.  2017,  poz.  1320),  poprzez  zaniechanie  udostępnienia  dokumentacji 

zamówienia  (wezwania  z  dnia  05.02.2019  r.  oraz  dokumentów  Wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. złożonych w odpowiedzi 

na  to  wezwanie)  w  

formie  elektronicznej  w  sytuacji,  gdy  komunikacja  między 

Zamawiającym a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu odbywa się w formie 

elektronicznej 

– a Zamawiający udostępnił Odwołującemu dokumenty zeskanowane, 

zamiast  dokumentów  elektronicznych,  co  uniemożliwia  dokonanie  weryfikacji 

prawidłowości złożonego podpisu elektronicznego; 

Wobec  powyższego  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie 

zamawiającemu:  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  części 

pierwszej zam

ówienia,  dokonanej  w dniu  20.02.2019  r.  oraz  wezwanie  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Piaseczno  Sp. z  o.o.  w  Piasecznie  do  złożenia 

dokumentów,  w  trybie  art.  26 ust.  3  p.z.p.,  w  zakresie  potwierdzenia  spełnienia  warunku 

udziału  w  postępowaniu,  dotyczącego  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  (wykaz  osób). 

Ponadto wniesiono o  

nakazanie zamawiającemu udostępnienia odwołującemu dokumentacji, 

w  postaci  wezwania  zamawiającego  z  dnia  05.02.2019  r.  oraz  dokumentów  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.  złożonych  w  odpowiedzi  na  to  

wezwanie,  w  formie elektronicznej.  

Odwołujący  wskazał  również  w  odwołaniu  dokumenty  stanowiące  załączniki  do 

protokołu  z  postępowania  i  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  tychże 

dokumentów. 

W   uzasadnieniu   środka   ochrony   prawnej   odwołujący   wskazał   co   następuje.  

Zamawiający  w SIWZ, jak i w ogłoszeniu o zamówieniu, ustalił następujące warunki 

udziału w postępowaniu dla części pierwszej postępowania, w zakresie zdolności technicznej 

lub  zawodowej  (str.  3  

SIWZ  oraz  pkt  III.1.3  ogłoszenia  o  zamówieniu):  „V.I.  Dla  części 

zamówienia:  (...)  2. Dysponuje: 

a) 

1 osobą dla każdej części zamówienia pełniącą funkcją kierownika robót, posiadającą 

wykształcenie  wyższe  o  kierunku  ogrodniczym  lub  architektura  krajobrazu  oraz 

minimum 5 letnim doświadczeniem zawodnym. 

b) 

1  osobą  dla  każdej  czyści  zamówienia  pełniącą  funkcję  brygadzisty  posiadającą 

wykształcenie średnie lub zawodowe ogrodnicze, z minimum 5 letnim doświadczeniem 

zawodnym”. 

Dalej odwołujący wskazał kryteria oceny ofert, a także przybliżono oferty, które zostały 

złożone  w  postępowaniu.  Następnie  odwołujący  podniósł,  iż  05.02.2019  r.  zamawiający 

wezwał wykonawcę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp.  z  o.o. do złożenia, 

w trybie art. 26 ust. 1 

p.z.p., dokumentów, w tym m.in. wykazu osób.  


W   

odpowiedzi  na  to  wezwanie,  wykonawca  przedłożył  wykaz  osób, 

wskazując  w  nim: 

E.N. 

– kierownik robót 

uprawnienia:  kwalifikacje  nr  93073  (I  stopień),  102342  (II  stopień)  w  zakresie: 

Ogrodnictwo,  Wydział  Ogrodnictwa  i  Architektury  Krajobrazu  SGGW,  data 

wydania uprawnień: 25.02.2011 r., 

doświadczenie:  od  marca  2011  r.  praca  w  zawodzie  zgodnie  z uprawnieniami 

przy  pielęgnacji  roślin  ozdobnych  i  zakładaniu  terenów  zielonych 

(tj. 

doświadczenie zawodowe pow. 5 lat), 

stosunek wykonawcy do dysponowania osobą: dysponuję, 

J.P. 

– brygadzista 

uprawnienia: wykształcenie zawodowe ogrodnicze, 

doświadczenie:  zatrudniony  w  PUK  Piaseczno  Sp.  z  o.o.  w  charakterze 

brygadzisty  przy  pracach 

związanych  z  pielęgnacją  i  utrzymaniem  zieleni 

miejskiej, doświadczenie 5 lat, 

stosunek wykonawcy do dysponowania osobą: dysponuję; 

Dowód:  1)  wezwanie  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Piaseczno 

Sp. 

z  o.o.  do  złożenia  dokumentów  z  dnia  05.02.2019  r.,  2)  dokumenty  złożone  przez 

wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie (w dokumentacji posiadanej przez zamawiającego). 

W oparciu o ww. informacje zawarte w wykazie osób zmawiający, w dniu 20.02.2019 r., 

dokonał wyboru oferty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp.  z  o. o. w części 

pierwszej  postępowania,  jako  oferty  najkorzystniejszej  (dowód:  informacja o wyborze 

najkorzystniejszej oferty z dnia 20.02.2019 r., w dokumentacji zamawiającego). 

W ocenie odwołującego, mając na uwadze wyżej wskazane czynności zamawiającego, 

w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w wezwaniu z 05.02.2019 r. zamawiający 

błędnie  wskazał  art.  26  ust  2  p.z.p.  –  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  wartość  przedmiotowego 

zamówienia  przekracza kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust. 

8 p.z.p.  

Następnie, zdaniem odwołującego, podnieść należy, że zamawiający wadliwie ocenił 

spełnienie  przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Piaseczno 

Sp. z o.o. 

warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 

W opinii odwołującego w wykazie osób, w informacjach dotyczących pani E.N.: 

a) 

wskazano datę uzyskania uprawnień, jednak nie podano których dotyczy to studiów, 

I stopnia czy II stopnia, 

b) 

nie  określono,  czy  wymagane  przez  zamawiającego  wykształcenie  (wykształcenie 

wyższe o kierunku ogrodniczym  lub  architektura krajobrazu),  ww.  osoba  zdobyła po 

ukończeniu studiów I czy II stopnia, 

c) 

wskazano, że doświadczenie ww. osoba posiada od marca 2011 r., ale nie jest możliwe 


ustalenie,  czy 

uprawnienia  wydane  w  25.02.2011  r.  dotyczą  wymaganego  przez 

zamawiającego  kierunku  studiów  –  od  tego  kiedy  zostały  ukończone  studnia  (I czy 

II 

stopnia), o wymaganym przez zamawiającego kierunku, zależy początek obliczenia 

doświadczenia, które zostało wykazane w wykazie osób, ponieważ zgodnie z treścią 

wykazu  osób  należało  wskazać  „wymagane  doświadczenie  na  przydzielonym 

stanowisku  w  celu  wykaszania  pełnienia  warunku  po  uzyskaniu  uprawnień  w  jakim 

czasie” 

d) 

jako  podstawę  dysponowania  ww.  osobą  wskazano  „dysponuję”,  przy  czym 

informacji  zamieszczonych  w  internecie  wynika,  że  ww.  osoba  jest  zatrudniona 

firmie  Kordus  Szkółkarstwo  Ozdobne,  zatem  pod  wątpliwość  należy  poddać  fakt 

„dysponowania” ww. osobą przez wykonawcę, 

e) 

zgodnie  z  informacją  zamieszczoną  pod  tabelą,  wykonawca  winien  podać  i  opisać 

doświadczenie  w  taki  sposób,  by  było  możliwe  wyliczenie  okresu  pełnienia  przez 

tę osobę funkcji. Tymczasem z zamieszczonego opisu nie wynika w jakich okresach 

ww. 

osoba  była  zatrudniona  i  na  jakich  stanowiskach,  nie  jest  zatem  możliwe 

sprawdzenie i dokonanie weryfikacji tego, czego wymagał zamawiający. 

Według  odwołującego,  zamawiający  również  błędnie  ocenił  spełnienie  przez 

wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Piaseczno  Sp.  z  o.o.  warunku  udziału 

postępowaniu,  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej,  co  do  wskazanej  osoby 

pana J.P.: 

a) 

jako  podstawę  dysponowania  ww.  osobą  wskazano  „dysponuję”,  przy  czym 

z informacji wskazanych w tabeli nie wynika na jakiej podstawie wykonawca dysponuje 

ww. osobą – czy ma zawartą umowę o pracę, czy umowę zlecenie, 

b) 

zgodnie  z  informacją  zamieszczoną  pod  tabelą,  wykonawca  winien  podać  i  opisać 

doświadczenie  w  taki  sposób,  by  było  możliwe  wyliczenie  okresu  pełnienia  przez 

tę osobę funkcji. Tymczasem z zamieszczonego opisu nie wynika w jakich okresach 

ww. 

osoba  była  zatrudniona  i  na  jakich  stanowiskach.  Jest  tam  zawarta  jedynie 

lakoniczna  informacja  stanowiąca  w  zasadzie  potwierdzenie  warunku  – 

„doświadczenie 5 lat”. Nie jest zatem możliwe sprawdzenie i dokonanie weryfikacji tego 

c

zego wymagał zamawiający. 

Mając  na  uwadze  powyższe  wątpliwości,  co  do  treści  wykazu  osób,  zamawiający  – 

ocenie odwołującego – obowiązany był skierować wezwanie w trybie art. 26 ust 3 p.z.p., 

ponieważ  wykaz  złożony  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  05.02.2019  r.  nie  potwierdził 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

wskazanych przez wykonawcę osób. Zatem wybór oferty wykonawcy Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o., w części pierwszej zamówienia, był przedwczesny. 


W dalszej części uzasadnienia wniesionego odwołania odwołujący podniósł, iż wystąpił 

do  zamawiającego  z  wnioskiem  o  udostępnienie  dokumentacji  zamówienia  w zakresie 

przedmiotowego  wezwania  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Piaseczno 

Sp. z o.o.  oraz  

odpowiedzi złożonej przez wykonawcę na to wezwanie (dowód:  wiadomość 

– mail odwołującego z dnia 20.02.2019 r., w dokumentacji zamawiającego). 

W  dniu  21.02.2019  r.  zamawiający  udostępnił  odwołującemu  dokumenty,  jednak 

niewłaściwej formie. Z uwagi na fakt, że postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków 

komunikacji  elektronicznej,  udostępnienie  dokumentacji  zamówienia  może  nastąpić  jedynie 

formie, w jakiej dokumenty zostały złożone. Oznacza to, że jeżeli wykonawca złożył ofertę 

odpowiedź na wezwanie z dnia 05.02.2019 r. w formie elektronicznej – zamawiający w tej 

formie obowiązany był udostępnić dokumenty.  

Mając  jednocześnie  na  uwadze  fakt,  że  komunikacja  pomiędzy  zamawiającym, 

wykonawcą  winna  się  odbyć  w  formie  elektronicznej  –  wezwanie  z  dnia  05.02.2019  r., 

zamawiający obowiązany był udostępnić również w formie elektronicznej, zgodnie z § 6 ust. 

i  2 rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  27  czerwca  2017  r.  w  sprawie  użycia 

środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017, poz. 1320). 

Zatem  zmawiający,  udostępniając  rzeczone  dokumenty,  w  formie  skanu  wydrukowanych 

dokumentów, naruszył art. 93 ust. 3 z zw. z art. 10a ust. 1 p.z.p. w zw. z § 6 ust. 1 i 2 ww. 

rozporządzenia  (dowód:  wiadomość  e  –  mail  z  dnia  21.02.2019  r.,  w  dokumentacji 

zamawiającego). 

Wobec powyższego, w ocenie odwołującego, nie jest możliwe dokonanie weryfikacji 

prawidłowości  złożonego  podpisu  elektronicznego,  a  zatem  i  przesądzenie,  czy  dokumenty 

zostały uzupełnione we właściwej formie. 

Z  tych  wszystkich  względów,  biorąc  pod  uwagę  przedstawione  powyżej  zarzuty, 

zdaniem  odwołującego  wniesione  odwołanie  jest  zasadne,  bowiem  ochrona  praw 

odwołującego  w  postępowaniu,  realizowana  za  pomocą  środków  ochrony  prawnej,  winna 

zapewnić  udział  w  postępowaniu  w  warunkach  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców. Argumenty przedstawione na uzasadnienie zarzutów wskazują, iż zamawiający 

dopuścił się naruszenia powyższych zasad. 

Skład orzekający wskazuje, że tak określone zarzuty wniesionego środka zaskarżenia, 

zgodnie  z  art.  180  ust.  3  

p.z.p.,  zakreśliły  zakres  sporu  objętego  kognicją  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, w ramach przedmiotowego postępowania.  

Należy  zauważyć,  że   zgodnie z  art.  192  ust.  7 p.z.p. Izba  nie może orzekać  co  do 

zarzutów, które nie zostały podniesione w odwołaniu, a zatem a contrario musi orzec co do 

tych zarzutów, które w odwołaniu zostały zawarte.  


Przy  czy

m  należy  zaznaczyć,  że  to  nie  podanie  podstawy  prawnej,  a  uzasadnienie 

faktyczne  jest  niezbędne  do  skutecznego  złożenia  środka  zaskarżenia,  zaś  po  upływie 

zawitego terminu na wniesienie odwołania, nie jest dopuszczalne zarówno formułowanie, jak 

i podnoszen

ie dodatkowych, nowych okoliczności, które nie znalazły się w treści odwołania.   

Zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określenie  żądania  oraz  wskazanie  okoliczności 

faktycznych i prawnych, uzasadniających wniesienie odwołania, powinno nastąpić już w chwili 

sk

ładania  odwołania  (art.  180  ust.  3  p.z.p.),  zaś  wykonawca,  będący  profesjonalnym 

uczestnikiem rynku zamówień publicznych, powinien mieć na względzie, że brak wskazania 

wszystkich okoliczności  istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy,  na  których  opiera  postawione 

zamawiającemu zarzuty, jest jego obowiązkiem procesowym, wynikającym z przepisów prawa 

– przede wszystkim w interesie wykonawcy.  

Granice  rozpoznania  sprawy  przez  Krajową  Izbę  Odwoławczą  w  postępowaniu 

odwoławczym,  a  także  Sąd  powszechny  w  postępowaniu  skargowym,  są  ściśle  określone 

przez  zarzuty  odwołania,  oparte  na  konkretnej  i  precyzyjnej  podstawie  faktycznej,  zatem 

zarówno  Izba,  jak  i Sąd  Okręgowy,  są  związani  podniesionymi  w  odwołaniu  zarzutami 

wyznaczonymi  przez  nie  granicami  zaskarżenia.  Jeżeli  zatem  podnoszone  przez 

odwołującego, w toku rozprawy przed Izbą, okoliczności nie zostały wyraźnie i wprost ujęte 

w  

treści wniesionego odwołania, to ich późniejsze wskazywanie nie może być, na kanwie art. 

192  ust.  7  p.z.p.,  brane  przez  Izbę  czy  Sąd  powszechny  pod  uwagę,  choćby  odwołujący 

próbował  powiązać  nowe  zarzuty  z  ogólnie  zakreślonymi  okolicznościami  faktycznymi 

wskazanymi w odwołaniu. Przeciwny pogląd doprowadziłby do sytuacji w której art. 192 ust. 

p.z.p. stałby się regulacją iluzoryczną, a po stronie odwołujących preferowane byłoby jak 

najbardziej niejasne formułowanie podstaw faktycznych zarzutów, celem obejścia tej regulacji.  

W konsekwencji powyższego, w ocenie składu orzekającego, krytycznie należy ocenić 

podnoszone  przez  odwołującego  w  toku  rozprawy,  a  nie  ujęte  w  odwołaniu,  rzekome 

dodatkowe  wady  wykazu  osób  przystępującego.  Zaznaczenia  również  wymaga,  że  nowe 

okoliczności zostały głównie oparte na nieaktualnym wzorze wykazu osób, który został przez 

zamawiającego  zmodyfikowany,  poprzez  zmianę  treści  dokumentacji  postępowania 

z 14 stycznia 2019 r.  

W  dniu  14  marca  2019  r.  zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie  w  której 

oświadczył,  że  uwzględnia  zarzut  dotyczący  zaniechania  udostępnienia  dokumentacji 

postępowania w formie wskazanej przez odwołującego (zarzut nr 3), natomiast w stosunku do 

zarzutów  dotyczących  wyboru  oferty  wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych 

Piaseczno  Sp.  z  o.  o.  w  Piasec

znie  (zarzuty  nr  1  i  2)  wniesiono  o  oddalenie  środka 

zaskarżenia.  Odpowiedz  na  odwołanie,  w  formie  pisemnej,  została  złożona  przez 

zamawiającego na posiedzeniu. 


Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę Przedsiębiorstwo 

Usług  Komunalnych  Piaseczno  Sp.  z  o.  o.  w  Piasecznie,  z  siedzibą  przy  ul.  Technicznej 

–  500  Piaseczno,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego, zwanego dalej jako „przystępujący”. Przystępujący przedstawił swoje 

stanowisko procesowe w formie pisemnej. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, po zapoznaniu się ze stanowiskami przedstawionymi w odwołaniu, odpowiedzi 

na  odwołanie,  piśmie  procesowym  przystępującego,  konfrontując  je  z  zebranym 

sprawie materiałem dowodowym, w tym z dokumentacją postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego,  przedstawioną  przez  zamawiającego,  po  wysłuchaniu 

oświadczeń  i  stanowisk stron złożonych  ustnie  do  protokołu w toku rozprawy,  gdzie 

strony podtr

zymały stanowiska złożone pisemnie, a przystępujący podzielił stanowisko 

zamawiającego, ustaliła i zważyła, co następuje: 

Skład orzekający ustalił, iż rozpoznawana sprawa, w zakresie zarzutów podniesionych 

przez odwołującego, mieści się w zakresie przedmiotowym ustawy p.z.p. i że odwołanie, które 

ją zainicjowało zostało wniesione przez podmiot uprawniony oraz dotyczy materii określonej 

w art. 

179 ust. 1 p.z.p., a także art. 180 ust. 1 p.z.p., zatem podlega kognicji Krajowej Izby 

Odwoławczej.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  odwołanie  podlega  rozpoznaniu  zgodnie  z  art.  187  ust. 

p.z.p., a także ustalono, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których mowa w art. 

189 ust. 2 

p.z.p., których stwierdzenie skutkowałoby odrzuceniem odwołania i odstąpieniem 

od badania meritum sprawy.  

Przystępując do rozpoznania odwołania, Izba zobowiązana była do oceny wypełnienia 

przesłanek wskazanych w art. 179 p.z.p., które warunkują możliwość skorzystania ze środków 

ochrony prawnej przez odwołującego. Jak wskazał odwołujący posiada on interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia w  części  pierwszej  postępowania oraz  może ponieść szkodę, 

w wyn

iku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p., z uwagi na fakt, że w tejże części 

postępowania oferta odwołującego zajęła drugą pozycję w rankingu ofert, a więc w przypadku 

potwierdzenia  się  zarzutów  wskazanych  w  niniejszym  odwołaniu,  odwołujący  ma  szansę 

uzyskać przedmiotowe zamówienie.   

Mając  na  uwadze  powyższe  w  ocenie  Izby  odwołujący  wykazał,  a  zamawiający  nie 

zakwestionował  interesu  odwołującego  w  uzyskaniu  zamówienia,  przejawiającego  się 

możliwością  poniesienia  przez  odwołującego  szkody,  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  p.z.p.,  zatem  odwołujący  posiada  legitymację  materialną  do 

wniesienia odwołania. 


Zarzut  oznaczony  nr  3  w  petitum 

odwołania,  dotyczący  naruszenia  przez 

zamawiającego  art.  96  ust.  3  w  zw.  z  art.  10a  ust.  1  p.z.p.  oraz  w  zw.  z  §  6  ust. 

1  i  2  

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017, poz. 1320), 

poprzez zaniechanie udostępnienia dokumentacji zamówienia (wezwania z 05.02.2019 r. oraz 

dokumentów  przystępującego,  złożonych  w  odpowiedzi  na  to  wezwanie)  w  formie 

elektronicznej,  w  sytuacji  gdy  komunikacja  w  postępowaniu,  między  zamawiającym, 

wykonawcami  odbywa  się  w formie  elektronicznej  –  został  przez  zamawiającego 

uwzględniony, zamawiający przekazał odwołującemu rzeczone dokumenty w żądanej formie, 

w  konsekwencji  czego  odwołujący  zmodyfikował  swoje  stanowisko  procesowe  i  wycofał 

rzeczony zarzut. Zatem orzekanie w tym zakresie stało się bezprzedmiotowe.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  tym  przedmiocie, 

co 

znalazło odzwierciedlenie w pkt 1 tenoru sentencji wyroku.  

W  oparciu  o  zakreślone  we  wcześniejszej  części  uzasadnienia  akta  sprawy 

odwoławczej, Izba ustaliła następujące okoliczności w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia: 

I. 

W  rozdziale  5  SIWZ  zamawiający  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu. 

Zgodnie  z   

pkt  5.3.V.I.2  zamawiający  ustalił  warunek  dotyczący  posiadania 

odpowiedniej zdolności technicznej i zawodowej,  dla części pierwszej zamówienia, co 

do wymagania dysponowania:  

a)  1  osobą  dla  każdej  części  zamówienia  pełniącą  funkcję  kierownika  robót, 

posiadającą  wykształcenie  wyższe  o  kierunku  ogrodniczym  lub  architektura 

krajobrazu oraz z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym, 

b)    1  osobą  dla każdej części  zamówienia pełniącą funkcję  brygadzisty  posiadającą 

wykształcenie  średnie  lub  zawodowe  ogrodnicze,  z  minimum  5  letnim 

doświadczeniem zawodowym. 

Warunek  ten  został  zwarty  również  w  sekcji  III  ogłoszenia  o  zamówieniu  –  w  pkt 

zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. 

II. 

W  rozdziale  6  SIWZ  zamawiający  wskazał  wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów, 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw 

wykluczenia.  Zgodnie  z  pkt  6.9  SIWZ  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku 

dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej, wykonawcy winni złożyć wykaz osób 

(na  każdą  z części)  dostępnych  dla  wykonawcy,  w  celu  wykonania  zamówienia 

publicznego  wraz  z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami 

(wzór stanowi załącznik nr D do SIWZ).  

Powyższa treść została zwarta również w sekcji VI.3 ogłoszenia o zamówieniu. 


Wzór załącznika nr D do SIWZ został przez zamawiającego zmodyfikowany, zmianą 

dokumentacji postępowania z dnia 14.01.2019 r. (odpowiedź na pytanie nr 4). 

III. 

Wezwanie przystępującego do złożenia oświadczeń i dokumentów: 

pismem  z  05.02.2019  r.,  nr  RZP.271.191.2018.BN.187,  zamawiający,  na 

podstawie art. 26 ust. 2 p.z.p., wezwał przystępującego do złożenia aktualnych 

na  dzień  złożenia oświadczeń  lub  dokumentów, potwierdzających okoliczności 

których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., w tym do złożenia wykazu osób, 

w odpowiedzi na powyższe wezwanie przystępujący przedłożył m.in. wypełniony 

załącznik nr D do SIWZ, w którym wskazano panią E.N. i pana J.P.; 

IV. 

W dniu 20.02.2019 r. zamawiający dokonał wyboru oferty przystępującego, jako oferty 

najkorzystniejszej. 

Stan faktyczny rozpoznawanej 

sprawy nie był pomiędzy stronami sporny, sporna była 

ocena prawna wykazu osób przystępującego, dokonana przez zamawiającego. Postawione 

przez odwołującego zarzuty wniesionego środka ochrony prawnej sprowadzały problematykę 

sprawy do dwóch osi sporu:  

do oceny czy zamawiający prawidłowo zweryfikował złożony przez przystępującego, 

na potwierdzenie 

spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania 

odpowiedniej  zdolności  zawodowej,  wykaz  osób  –  w  tym  czy  zamawiający  winien 

skorz

ystać  z  art.  26  ust.  3  p.z.p.  i  wezwać  przystępującego  do  wyjaśnienia  lub 

uzupełnienia okoliczności wskazanych przez odwołującego, 

do weryfikacji czy nie doszło do przedwczesnego wyboru oferty przystępującego, jako 

oferty najkorzystniejszej. 

Krajowa Izba Odwoławcza dokonała oceny stanu faktycznego ustalonego w sprawie 

mając na uwadze art. 192 ust. 2 p.z.p., który stanowi, że: "Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli 

stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy, które miało wpływ  lub  może mieć  istotny  wpływ  na 

wynik postępowania o udzielenie zamówienia".  

Skład  orzekający  –  po  dokonaniu  ustaleń  poczynionych  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania,  przedstawionej  przez  zamawiającego,  biorąc  pod  uwagę  zakres  sprawy, 

zakreślony  przez  okoliczności  faktyczne  podniesione  w  odwołaniu  –  stwierdził,  że 

sformułowane  przez  odwołującego  zarzuty  nie  mogą  prowadzić  do  wniosku,  iż  w sprawie 

doszło do naruszenia prawa przez zamawiającego.  

Przeciwnie, w ocenie Izby zamawiający prawidłowo ocenił wykaz osób złożony przez 

przystępującego,  jako  jednoznacznie  potwierdzający  spełnienie  warunku  posiadania 

wymaganej 

zdolności  zawodowej,  w  postaci  potencjału  kadrowego.  Odwołujący  zaś  nie 

wykazał,  aby  istniały  uzasadnione  podstawy  do  zastosowania  trybu  naprawczego, 


wskazanego  w  art.  26 ust.  3  p.z.p., 

a  więc  wybór  oferty  przystępującego,  jako  oferty 

najkorzystniejszej, 

jest czynnością prawidłową. Izba stwierdziła zatem, że nie ma podstaw do 

uznania  rozp

oznawanego  odwołania,  jako  posiadającego  uzasadnione  podstawy,  a  więc 

zarzuty odwołania, postawione w pkt 1 i 2 petitum odwołania, jako bezzasadne, zostały przez 

Krajową Izbę Odwoławczą oddalone.  

Na podstawie art. 196 ust. 4 p.z.p. skład orzekający wskazuje, że zgodnie z art. 22 ust. 

1 pkt 2 p.z.p. o 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału  w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez  zamawiającego  w ogłoszeniu 

zamówieniu,  zaś  w  oparciu  o  art.  22  ust.  1a  p.z.p.  zamawiający  określa  warunki  udziału 

postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny 

do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego 

wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.  

W postępowaniu zainicjowanym rozpoznawanym odwołaniem zamawiający, na kanwie 

art.  22  ust.  1b  pkt  3  p.z.p.,  określił  sporny  warunek  udziału  w  postępowaniu  w zakresie 

zdolności technicznej lub zawodowej – warunek wskazany w pkt I okoliczności istotnych dla 

rozstrzygnięcia  sprawy.  Zaś  w  oparciu  o  art.  25  ust.  1  pkt  1  p.z.p.  zamawiający  żądał  od 

wykonawców  oświadczeń  i  dokumentów,  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania, 

potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu  –  zgodnie  z  §  2  ust.  4  pkt 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia 

(Dz. U.  z  2016,  poz.  1126  ze  zm.) 

–  żądano  złożenia  wykazu  osób,  którego  wzór  stanowi 

załącznik nr D do SIWZ. 

Należy  zaznaczyć,  że  obowiązkiem  zmawiającego  jest  badanie  i  ocena  zdolności 

wykonawcy do wykonania zamówienia publicznego, kiedy – przez pryzmat treści określonego 

warunku 

–  weryfikuje  się  czy  przedłożone  przez  wykonawcę  oświadczenia  i dokumenty 

potwierdzają  spełnianie  wymagań  zamawiającego.  Natomiast  w  przypadku,  kiedy  złożone 

oświadczenia  lub  dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez 

zamawiającego  wątpliwości,  zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo koniecz

ne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 p.z.p.). 

W ocenie składu orzekającego określony w art. 26 ust. 3 p.z.p. tryb naprawczy jest dla 

zamawiającego  obligatoryjny,  bowiem  użycie  przez  ustawodawcę  sformułowania 

„zamawiający  wzywa”  oznacza  brak  dowolności  zamawiającego  w  stosowaniu  omawianej 

normy.  Jeżeli  w  określonym  stanie  faktycznym  zostanie  spełniona  jedna  z  przesłanek 

stosowania  przedmiotowej  normy

,  zamawiający  ma  obowiązek  wezwać  wykonawcę  do 


złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia stosownych oświadczeń lub dokumentów.  

Tryb ten ma zastosowanie do uzupełnienia brakujących dokumentów, a więc do dokumentów 

nowych, a także do dokumentów wadliwych (a więc już istniejących, ale nie potwierdzających 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, czy braku podstaw do wykluczenia). 

Zamawiający, aby poprawnie zastosować art. 26 ust. 3 p.z.p., musi poddać zaistniały 

w  sprawie  stan  faktyczny  krytycznej  analizie  pod  katem  prawidłowości  złożonych  przez 

wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów,  do  wykazania  spełniania  warunków  określonych 

dokumentacji  postępowania.  Ustalając  zatem  wzorzec  prawidłowego  postępowania,  do 

którego Izba, w toku orzekania, porówna podważane czynności i zaniechania zamawiającego 

–  celem  oceny  ich  prawidłowości  –  należy  włączyć  we  wzorzec  kontroli  działania 

zamawiającego konieczność ustalenia, czy należycie działający zamawiający w danym stanie 

rzeczy powziąłby wątpliwości co do kompletności, poprawności czy adekwatności złożonych 

przez wykonawcę dokumentów, czy też nie.  

Jak 

trafnie  wskazał  Sąd  Okręgowy  w  Warszawie  nie  jest  właściwe  korzystanie 

uprawnień  przysługujących  zamawiającemu  na  podstawie  art.  26  ust.  3  p.z.p.  w  każdym 

przypadku, a zwłaszcza w sytuacji, gdy wykonawca faktycznie wykazał spełnianie warunków 

udziału  w  postępowaniu  lub  brak  podstaw  do  wykluczenia  (vide  wyrok  Sądu  Okręgowego 

w Warszawie  z  02.02.2017 r.,  sygn.  akt  XXIII  Ga  1318/16).    Natomiast 

„ocena,  czy  istniały 

podstawy  do  uruchomienia  procedury  naprawczej,  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  p.z.p.,  zawsze 

zależy  od  oceny  konkretnych  okoliczności  danej  sprawy”  (por.  postanowienie  Sądu 

Najwyższego z 01.03.2018 r. sygn. akt I CSK 657/17).  Skład orzekający poglądy te popiera 

przyjmuje za własne. 

Przenosząc  powyższe  rozważania  na  grunt  rozpoznawanego  sporu  Krajowa  Izba 

Odwoławcza stwierdziła co następuje.  

W  spornym  warunku,  w  przedmiocie  dysponowania  odpowiednim  potencjałem 

zawodowym, zamawiający żądał, aby wykonawcy wykazali fakt dysponowania osobą pełniącą 

funkcję  kierownika  robót  oraz  osobą  pełniącą  funkcję  brygadzisty.  Izba  zweryfikowała 

podnoszone przez odwołującego wątpliwości i wady wykazu osób przystępującego, w ramach 

okoliczności faktycznych wskazanych w odwołaniu. 

W stosunku do osoby pre

dystynowanej do pełnienia funkcji kierownika robót, pani E.N., 

Izba stwierdziła jak niżej. 

Odwołujący podnosił, że nie określono w wykazie osób czy wymagane wykształcenie 

(wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu) pani E.N. zdobyła 

po ukończeniu studiów pierwszego czy drugiego stopnia, ponadto według odwołującego nie 

jest możliwe ustalenie od kiedy należy liczyć doświadczenie tej pani. 


W  ocenie 

składu  orzekającego  z  przedłożonego  przez  przystępującego  wykazu 

potencjału  kadrowego  (kolumna  nr  2)  wynika,  że  wykształcenie  w  zakresie  (na  kierunku 

studiów) ogrodnictwo, osoba ta uzyskała na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazy 

SGGW w dniu 25.02.2011 r. (

„data wydania uprawnień”). Wskazano również numer kwalifikacji 

dla studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia „w zakresie: ogrodnictwo”.  

Zatem 

wszystkie  wymagane przez  zamawiającego  informacje  co  do  uprawnień  pani 

E.N.,  tj. 

numer,  rodzaj,  wykształcenie,  zakres,  data  wydania,  znajdują  się  w  wykazie 

przyst

ępującego. Potwierdza to jednoznacznie spełnienie warunku posiadania przez tą panią 

wykształcenia wyższego o kierunku ogrodniczym, co winien wykazać wykonawca. 

O

dwołujący  usiłując  uzasadnić  ferowaną  przez  siebie  potrzebę  dopytania 

przystępującego o konkretne daty ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, przez 

panią E.N., pominął, że w polskim systemie szkolnictwa wykształcenie wyższe uzyskuje się 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. 

Powyższe uregulowane zostało w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1668)  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce,  dalej  zwanej  jako  „p.s.w.n.”.  Zgodnie  z  art. 

64 ust. 

1  p.s.w.n.  studia  są  prowadzone  na  poziomie:  1)  studiów  pierwszego  stopnia, 

studiów drugiego stopnia, 3) jednolitych studiów magisterskich. Natomiast na podstawie art. 

77  ust.  1  p.s.w.n.  absolwent  studiów  otrzymuje dyplom  ukończenia  studiów  na  określonym 

kierunku  i  profilu  potwierdzający  wykształcenie  wyższe  oraz  tytuł  zawodowy:  1)  licencjata, 

inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – 

w przypadku studiów pierwszego stopnia; 2) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny 

potwierdzający  wykształcenie  wyższe  na  tym  samym  poziomie  –  w  przypadku  studiów 

drugiego stopnia i 

jednolitych studiów magisterskich.  

Mając  na  uwadze  powyższe  wymagane  przez  zamawiającego  uprawnienia  zdobyto 

kończąc studia pierwszego stopnia na kierunku ogrodnictwo, zaś ukończenie studiów drugiego 

stopnia (również na kierunku ogrodnictwo) jest uzupełnieniem wykształcenia wyższego pani 

E.N., poprzez uzyskanie 

tytułu magistra. Uzasadnionym byłoby dopytywanie przystępującego 

kiedy  zakończone  zostały  przez  panią  E.N.  poszczególne  stopnie  studiów,  wyłącznie 

przypadku, kiedy studia pierwszego stopnia nie spełniałyby wymagań zamawiającego, co 

nie  ma  miejsca  w dokumentacji 

postępowania  –  więc  zamawiający  nie  miał  podstaw  do 

wyjaśniania  okoliczności,  które  podnosił  odwołujący,  ponieważ  uzyskanie  wykształcenia 

wyższego,  w  tym  tytułu  zawodowego  inżyniera  ogrodnictwa,  wypełnia  wymóg  SIWZ, 

tj.  

posiadania wykształcenia wyższego o kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu. 

Dalej  Izba  stwierdziła,  że  z  wykazu  klarownie  wynika,  iż  doświadczenie  zawodowe, 

które pani E.N. zdobyła na „przydzielonym stanowisku w celu wykazania spełniania warunku, 

po uzyskaniu uprawnień” (nazwa kolumny nr 3 wykazu osób), czyli na stanowisku kierownika 

robót, po uzyskaniu uprawnień, należy liczyć – tak jak wskazano wprost w wykazie – „od marca 


2011 r.

” Informacja ta jest bezpośrednio związana z datą uzyskania uprawnień przez panią 

E.N. z kolumny nr 2 wykazu osób, tj. 25.02.2011 r., a także ma jednoznaczne odzwierciedlenie 

w zacytowanej nazwie kolumny nr 3. Podnoszona zatem przez odwołującego argumentacja 

jest  wprost  sprzeczna  z 

treścią  wykazu  przystępującego,  a  rzekome  wątpliwości  nie  są 

stanie podważyć wykazania się posiadania przez panią E.N. odpowiednimi uprawnieniami 

doświadczeniem.  

Odwołujący  podnosił  również,  że  jako  podstawę  dysponowania  panią  E.N. 

przystępujący  wskazał  „dysponuję”,  przy  czym  w  ocenie  odwołującego  z  informacji 

zamieszczonych  w  internecie  wynika,  że  osoba  ta  jest  zatrudniona  w  firmie  Kordus 

Szkółkarstwo Ozdobne, a więc pod wątpliwość należy poddać fakt „dysponowania” panią E.N. 

przez wykonawcę. 

Po  pierwsze  skład  orzekający  przypomina,  że  skutkiem  skargowego  charakteru 

postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą jest obowiązek przedstawiania 

przez strony dowodów na potwierdzenia faktów z których wywodzą korzystne dla siebie skutki 

prawne, zgodnie z zasadą ei incumbit probatio, qui dicit, non ei, qui negat, wyrażoną w art. 

k.c. w zw. z art. 14 p.z.p. oraz art. 190 ust. 1 p.z.p., z której wynika wymaganie udowodnienia 

powoływanego przez stronę faktu, powodującego powstanie określonych skutków prawnych, 

a  także  usytuowanie  ciężaru  dowodu  danego  faktu  po  stronie  osoby,  która  z  tego  faktu 

wywodzi  skutki  prawne.  Ponadto,  przedstawienie  przez  stronę  dowodu  w  celu  wykazania 

określonych twierdzeń o faktach sprawy, z których wywodzi ona korzystne dla siebie skutki, 

nie jest jej prawem czy obowiązkiem procesowym, lecz ciężarem procesowym wynikającym 

zagwarantowanym przepisami prawa, przede wszystkim w jej własnym interesie (por. wyrok 

Sądu  Najwyższego  z  21.11.2011  r.,  sygn.  akt  II  UK  69/11,  wyrok  Sądu  Najwyższego 

z 17.06.2009 r., sygn. akt IV CSK 71/09). 

Po wtóre należy przypomnieć, że odwołujący twierdził, że zamawiający winien powziąć 

wątpliwości  co  do  treści  wykazu  osób  i  dopytać  przystępującego,  o  okoliczności  wskazane 

odwołaniu. Jednakże umknęło uwadze odwołującego, że hipoteza art. 26 ust. 3 p.z.p. nie 

obejmuje  jakichkolwiek,  s

ubiektywnych  zastrzeżeń  strony,  oderwanych  od  brzmienia 

dokumentacji postępowania. Tryb naprawczy, określony w art. 26 ust. 3 p.z.p., nie znajdzie 

zastosowania  dla  rozwiania  każdej  wątpliwości  konkurencji  wykonawcy  składającego 

oświadczenie  czy  dokument,  bowiem  jest  on  przeznaczony  do  usuwania  obiektywnie 

uzasadnionych  wątpliwości  czy  niezgodności,  związanych  z  treścią  warunku  udziału 

postępowaniu. Tak jak żądanie złożenia oświadczeń i dokumentów uzasadnione winno być 

ich niezbędnością do przeprowadzenia postępowania, tak również wymaganie i wyjaśnianie 

informacji  w  nich 

zawartych  nie  może  odbywać  się  bez  uwzględnienia  celu  w  jakim 

oświadczenia  i  dokumenty  są  składane  –  potwierdzenia  spełnienia  określonego  warunku 

udziału w postępowaniu. 


Natomiast odwołujący pozostawił odwołanie w sferze spekulacji strony i ograniczył się 

do  subiektywnych  wątpliwości  co  do  dysponowania  przez  przystępującego  panią  E.N., 

ponieważ z informacji z internetu wynika dla odwołującego, że osoba ta jest już zatrudniona. 

Warto 

zauważyć,  że  wykaz  osób  stanowi  oświadczenie  wiedzy,  w  formule  dokumentu 

prywatnego  i  aby  skutecznie  podważyć  wiarygodność  takiego  dokumentu,  wymagane  jest 

przeprowadzenie kontrdowodu, na przykład na okoliczność, że przystępujący nie dysponuje 

wskazanym pracownikiem.  

Informacje ze stron internetowych, o których wspominał odwołujący, nie zostały Izbie 

przedstawione, 

zaś  twierdzenia  odwołującego  pozostały  gołosłowne.  W  ocenie  składu 

orzekającego  ciężar  obalenia  rzetelności  wykazu  osób  przystępującego  spoczywa,  według 

reguł ogólnych, na tym, kto wywodzi z tego skutki procesowe, a więc na odwołującym, który 

nie  podjął  nawet  próby  wykazania  podnoszonych  okoliczności.  Odwołujący  wyprowadzał 

brzmienia wykazu przystępującego tendencyjne wątpliwości, bez przedstawienia ich źródła. 

Zatem  tak  postawione  zarzuty,  przy  bierności  odwołującego  w  zakresie  ciążącego  na  nim 

ciężarowi  dowodowemu,  nie  mogły  odnieść  skutku  polegającego  na  podważeniu  oceny 

wykazu 

potencjału kadrowego, dokonanej przez zamawiającego. 

istocie  formułkowe  kwestionowanie  przez  odwołującego  treści  wykazu 

przystępującego nie mogło stanowić podstawy do uwzględnia odwołania – odwołujący oparł 

zarzuty  na  w  jego  ocenie  występującym  braku  podania  podstawy  do  dysponowania  osobą 

kierownika.  Pominięto  przy  tym,  że  zgodnie  z  treścią  wykazu  zamawiający  żądał 

szczegółowych informacji wyłącznie, kiedy wykonawca wskaże, iż „będzie dysponować” daną 

osob

ą, a więc jedynie w tej sytuacji należało wykazać zamawiającemu stosunek wykonawcy 

zawarty z pracownikiem. 

Na próżno szukać również w dokumentacji postępowania wymogu 

dysponowania daną osobą, w oparciu o konkretny stosunek prawny, bowiem zamawiający nie 

postawił warunku zatrudnienia kadry w oparciu o umowę o pracę, czy umowę cywilnoprawną. 

Zatem  nie  wyjaśnionym  pozostało,  dlaczego  ta  informacja  miałaby  być  tak  relewantna  dla 

postępowania  objętego  postępowaniem  odwoławczym  i  dla  spełnienia  warunku  udziału 

postępowaniu, w celu którego wykonawcy składali wykazy potencjału kadrowego. 

Ponadto,  należy  zaznaczyć,  że  zamawiający  nie  zawarł  w  treści  dokumentacji 

postępowania  wymogu  wyłącznego  zatrudnienia  osób,  które  zostały  wskazane  przez 

wykonawców jako potencjał kadrowy, do realizacji umowy dla zamawiającego. Brak jest zatem 

nawet hipotetycznej kolizji z rzekomym obecnym zatrudnieniem pani E.N.  

Dalej  skład  orzekający  wskazuje,  że  przystępujący  z  panią  E.N.  w  dniu  29  stycznia 

2019  r.,  zatem  przed  terminem  wyznaczonym  na  składnie  ofert,  zawarł  umowę  zlecenia. 

Umowa ta została Izbie okazana. Skład rozpoznający odwołanie nie znalazł żadnych podstaw 

do  zakwestionowania  wiarygodności  przedmiotowej  umowy,  strony  również  nie  zgłaszały 


takich  wniosków.  Potwierdziło  to  jednoznacznie  fakt  dysponowania  przez  przystępującego 

kierownikiem robót, którym jest pani E.N., na podstawie okazanej umowy zlecenia. 

Odwołujący  podnosił  również,  że  zgodnie  z  informacją  zamieszczoną  pod  tabelą 

wykazie osób przystępujący winien podać i opisać doświadczenie w taki sposób, aby było 

możliwe wyliczenie pełnienia przez wskazaną osobę funkcji, zaś z informacji przystępującego 

nie wynika 

w jakich okresach pani E.N. była zatrudniona i na jakich stanowiskach, zatem brak 

jest możliwości zweryfikowania tego, czego wymagał zamawiający. 

Skład orzekający stwierdził, iż w wykazie przystępującego „wymagane doświadczenie 

na  przydzielonym  stanowisku”  (kolumna  nr  3),  w  stosunku  do  doświadczenia  pani  E.N., 

przeznaczonej  na  stanowisko  kierownika  robót,  zostało  ono  wskazane  jako  „od  marca 

2011 roku  praca  w  zawodzie,  zgodnie  z  uprawnieniam

i  (…)  tj. doświadczenie  zawodowe 

powyżej 5 lat.” Informacja ta jest spójna z datą uzyskania uprawnień z kolumny nr 2. Zatem 

już  z  samego  zestawienia  informacji  z  wykazu  wynika,  iż  przystępujący  wskazał 

doświadczenie pani E.N. na „przydzielonym stanowisku w celu wykazania spełniania warunku” 

(nazwa kolumny nr 3), a więc dla pani E.N. na stanowisku kierownika robót (zgodnie z kolumną 

nr 1), wynoszące powyżej 5 lat – co jednoznacznie wypełnia wymagania zamawiającego. 

Natomiast  w  stosunku  co  do  podnoszonego  prz

ez  przystępującego  wymogu 

„wyliczenia” doświadczenia, kiedy przystępujący podał ilość lat doświadczenia, bez rozbicia 

na poszczególne lata czy daty, Izba wskazuje, że wymóg ten dotyczy wyłącznie sytuacji kiedy 

istnieje  potrzeba  dokonywania  wyliczeń  okresów  doświadczenia  (np.  sumowania 

poszczególnych okresów zatrudnienia, zgodnie z warunkami zliczania czasu pełnienia funkcji, 

wskazanymi w 

uwadze pod tabelą wykazu). Innymi słowy, skoro pracownik jest zatrudniony 

sposób  ciągły  przez  podany  okres  pełnienia  wymaganej  funkcji,  to  nie  ma  rzeczowej 

potrzeby  do  wykonywania  jakichkolwiek  kalkulacji,  a  jedynie  brak  ciągłości  zatrudnienia 

wymaga dokonywania wyliczenia doświadczenia.  

Takie  rozumienie  nakazu  wyliczenia  doświadczenia  znajduje  również  bezpośrednie 

potwie

rdzenie w wykazie osób, który złożył odwołujący – dla pana A.R. istniała konieczność 

wyliczenia doświadczenia (zatem podano okresy do sumowania), zaś dla pani A.P. nie było 

potrzeby dokonywania wyliczenia i wskazano po prostu „8 lat”. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  wskazuje,  że  z  wykazu  osób  w  stosunku  co  do 

potencjału kadrowego w  osobie kierownika robót,  wynikają wszystkie informacje niezbędne 

dla  oceny,  czy  wskazana  tam  osoba  spełnia  wymogi  zamawiającego  określone  w  lit.  a  pkt 

5.3.V.I.2  SIWZ,  tj.  wykazano 

wymaganym  środkiem  dowodowym,  w  postaci  oświadczenia 

przystępującego, że pani E.N. posiada wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym, a także 

ponad 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji na przydzielonym stanowisku – 

kierownika robót, zaś odwołujący nie wykazał okoliczności przeciwnych. 


W stosunku do osoby predystynowanej do pełnienia funkcji brygadzisty, pana J.P. Izba 

stwierdziła jak niżej. 

Odwołujący podnosił, że w wykazie osób przystępującego dla pana J.P. jako podstawę 

dysponowania wskaza

no „dysponuję”, przy czym z informacji wskazanych w tabeli nie wynika 

na jakiej podstawie przystępujący dysponuje ww. osobą – czy ma zawartą umowę o pracę, 

czy umowę zlecenie. 

Izba stwierdziła, że w kolumnie nr 3 wykazu, przystępujący wskazał, że pan J.P. jest 

„zatrudniony  w  Przedsiębiorstwie  Usług  Komunalnych  Piaseczno  Sp.  z  o.o.”,  zatem  to  nie 

wykaz  przystępującego  budzi  wątpliwości,  a  zarzut  odwołującego  nie  uwzględnia  treści 

informacji z wykazu 

potencjału kadrowego wykonawcy. Przy czym skład orzekający wskazuje, 

jak już wcześniej zaznaczano,  że zamawiając nie wymagał zawarcia konkretnego stosunku 

prawnego co do dysponowania daną osobą – nie postawiono w dokumentacji postępowania 

wymogu, aby dysponowanie odbywało się na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia. 

Zatem  Izba  nie  podzieliła  wątpliwości  odwołującego  i  nie  znalazła  podstaw  do  dopytania 

przystępującego czy przez zatrudnienie rozumie stosunek pracy, czy umowę cywilnoprawną, 

bowiem  brak  jest  w  dokumentacji  postępowania  nadania  nawet  nie  istotnego,  ale 

jakiegokolwiek znaczenia, dla tejże informacji. 

Odwołujący również w stosunku do osoby brygadzisty podnosił zarzut braku wyliczenia 

okresów zatrudnienia na przydzielonym stanowisku. Wywód składu orzekającego w zakresie 

ro

zumienia  warunku  zamawiającego  co  do  podania  czasu  pełnienia  funkcji,  w  tym 

konieczności  wyliczenia  tych  okresów,  dokonany  we  wcześniejszej  części  uzasadnienia, 

również dla stanowiska brygadzisty zachowuje aktualność. 

Krótko  wskazać  należy,  że  pan  J.P.  posiada  doświadczenie  5  lat,  uzyskane 

przystępującego i wobec ciągłości okresów pełnienia wymaganej funkcji nie było rzeczowej 

potrzeby  wyliczenia  okresów  doświadczenia,  zaś  odwołujący  nie  wykazał  okoliczności 

przeciwnej. 

W  konsekwencji  powyższego  skład  orzekający  stwierdził,  że  z  wykazu  osób 

stosunku co do potencjału kadrowego w osobie brygadzisty, wynikają wszystkie informacje 

niezbędne  dla  oceny,  czy  wskazana  tam  osoba  spełnia  wymogi  zamawiającego  określone 

w lit.  b  pkt  5.3.V.I.2  SIWZ,  tj.  wykazano  wyma

ganym  środkiem  dowodowym,  w  postaci 

oświadczenia  przystępującego,  że  pan  J.P.  posiada  wykształcenie  zawodowe  ogrodnicze, 

także 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji na przydzielonym stanowisku – 

brygadzisty, zaś odwołujący nie wykazał okoliczności przeciwnych. 

Konkludując,  w  ocenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  ustalone  okoliczności  faktyczne 

sprawy wskazują, że nie doszło do naruszenia prawa przez zamawiającego, w tym nie było 

podstaw  do  zastosowania  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień  lub  uzupełnienia  wykazu  osób 


przystępującego, w trybie art.  26 ust.  3 p.z.p.  Odwołujący pominął, iż zamawiający żądał 

złożenia oświadczenia,  w  postaci  wykazu  osób,  celem   wykazania  spełnienia  konkretnego 

warunku, 

dotyczącego posiadania odpowiedniej zdolności zawodowej – potencjału kadrowego 

o  

określonym wykształceniu i doświadczeniu. Zatem tryb naprawczy, wskazany w art. 26 ust. 

3 p.z.p., 

dotyczący uzupełnienia, poprawienia czy wyjaśnienia wykazu, aktualizuje się wtedy, 

kiedy zamawiający, na podstawie treści oświadczenia wykonawcy, poweźmie wątpliwości co 

do spełniania warunku, wyłącznie w zakresie okoliczności w nim wskazanych – nie mogą to 

być  jakiekolwiek  wątpliwości.  Skoro  ocena  zdolności  wykonawcy  następuje  przez  pryzmat 

warunku  udziału  w postępowaniu,  to  weryfikacja  czy  środek  dowodowy  jest  prawidłowy 

kompletny, również winna przebiegać adekwatnie do brzmienia warunku.  

Innymi słowy, potrzeba wezwania do wyjaśnienia lub uzupełnienia wykazu, zachodzi 

wyłącznie  wtedy,  gdy  istnieje  wątpliwość  potwierdzenia  spełnienia  wymogów  określonych 

warunku, który wykaz ma udowodnić, a nie jakakolwiek niedokładność, nieprecyzyjność czy 

inny rzekomy mankament wykazu. 

Zgodnie  z  treścią  art.  192  ust.  2  p.z.p.  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

naruszenie  przep

isów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Brak  potwierdzenia  zarzutów  podniesionych 

odwołaniu  powoduje,  iż  w przedmiotowym  stanie  faktycznym  nie  została  wypełniona 

hipoteza normy prawnej 

wyrażonej w art. 192 ust. 2 p.z.p., zatem mając na uwadze powyższe 

orzeczono jak w sentencji. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  wydano  na  podstawie  art. 

192  ust.  9  i 

10  p.z.p.,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  § 3  pkt 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), obciążając odwołującego, 

jako stronę przegrywającą, kosztami postępowania odwoławczego w postaci wpisu. 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel