KIO 362/19 WYROK dnia 19 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

WYROK 

z dnia 19 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  Przewodniczący: Piotr Kozłowski  

       Daniel Konicz 

Beata Konik 

Protokolant: Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  14  marca  2019  r. 

w  Warszawie  odwołania  wniesionego 

1 marca 2019 r. 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Strabag  sp. 

o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie,  Krakowskie  Zakłady  Automatyki  S.A.  z  siedzibą 

w Krakowie  

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Opracowanie  projektów 

wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście – Zadanie 2 w ramach 

projektu pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” 

(nr postępowania IREZA5b-0816-01/18, 9090/IREZA5/23279/06767/18/P) 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  siedzibą 

w Warszawie 

przy  udziale 

wykonawców  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego 

po 

stronie zamawiającego: 

A.  Copasa  Polska  sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie;  S.A.  de  Obras  y  Servicios 

Copasa 

z siedzibą w Ourense (Hiszpania); Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie,  Aldesa  Construcciones  S.A.  z  siedzibą  w  Madrycie 

(Hiszpania), COALVI S.A. 

z siedzibą w Saragossie (Hiszpania) wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia 

B.  Torpol S.A. 

z siedzibą w Poznaniu 

orzeka: 

Oddala odwołanie.  


Kosztami  postępowania  obciąża  odwołujących  Strabag  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

w Pruszkowie  i 

Krakowskie  Zakłady  Automatyki  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20000  zł  00  gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych zero  groszy)  uiszczoną przez  odwołujących 

Strabag  sp.  z 

o.o.  z  siedzibą w  Pruszkowie  i  Krakowskie Zakłady Automatyki 

S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  odwołujących  Strabagu  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie 

Krakowskich  Zakładów  Automatyki  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  na  rzecz  zamawiającego  PKP 

Polskich  Linii  Kolejowych 

S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwotę  3600  zł  00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  –  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  uzasadnionych  kosztów  strony 

obejmujących wynagrodzenie pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni 

od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  prowadzi 

na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U. 

z 2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  na  roboty  budowlane  pn. 

Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście 

–  Zadanie  2  w  ramach  projektu  pn.:  „Poprawa  dostępu  kolejowego  do  portów  morskich 

Szczecinie  i  Świnoujściu”  (nr  postępowania  IREZA5b-0816-01/18,  9090/IREZA5/ 

23279/06767/18/P). 

Ogłoszenie o tym zamówieniu 20 listopada 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej nr 2018/S_223 pod poz. 511233. 

Wartość  przedmiotowego  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

1 marca 2019 r. 

Odwołujący Strabag sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie i Krakowskie 

Zakłady  Automatyki  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

powyższego  zamówienia  {dalej  również:  „Konsorcjum  Strabag”}  wnieśli  w  formie  pisemnej 

do  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od odrzucenia jego oferty. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów  ustawy  pzp 

{lista zarzutów}: 

1.  Art.  89  ust.  1  pkt  2 

–  przez  uznanie,  że  treść  oferty  Odwołującego  jest  niezgodna 

ze 

specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  {dalej  w  uzasadnieniu  również: 

„specyfikacja”, „SIWZ” lub „s.i.w.z”}, bo złożony przez Odwołującego plik w formacie pdf 

o  nazwie  „Rozbicie  Ceny  Ofertowej”  {dalej  również  w  uzasadnieniu:  „RCO”}  nie  może 

zostać  prawidłowo  zweryfikowany  jako  podpisany  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym, a tym samym uznać należy go za niezłożony, podczas gdy Odwołujący 

złożył w postępowaniu kompletną ofertę, a jej treść odpowiada treści specyfikacji.  

2.  Art. 89 ust 1 pkt 8 

– przez uznanie, że oferta Odwołującego jest nieważna na podstawie 

odrębnych  przepisów,  bo  nie  zawiera  podpisanego  dokumentu  RCO,  a  (...)  brak  tej 

części  oferty  stanowi  zobowiązanie  do  Zamawiającego  do  odrzucenia  oferty,  podczas 

gdy w o

cenie Odwołującego nie ma odrębnych przepisów, na których podstawie można 

by  uznać  że  niepodpisanie  części  oferty,  jaką  jest  RCO,  skutkuje  uznaniem  oferty 

za 

nieważną.  

{a w konsekwencji:} 

3.  Art.  7  ust  1 

–  przez  naruszenie  zasady  przejrzystości  w  wyniku  nadania  treści 


specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  innego  znaczenie  niż  wynika  to  z  jej 

literalnego brzmienia. 

4.  Art. 7 ust. 1 

– przez prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, polegające na odrzuceniu 

oferty  Odwołującego  w  sytuacji,  gdy  nie  została  spełniona  żadna  z  przesłanek  jej 

odrzucenia  opisanych  w  art.  89  pzp,  co  w  konsekwencji  powoduje  nieuzasadnione 

różnicowanie  sytuacji  Odwołującego  i  pozostałych  wykonawców  ubiegających  się 

przedmiotowe zamówienie. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania  powtórnej  oceny  ofert  i  uznania  oferty  Odwołującego  za  niepodlegającą 

odrzuceniu. 

Odwołujący  sprecyzował  powyższe  zarzuty  przez  podniesienie  następujących 

okoliczności prawnych i faktycznych w uzasadnieniu odwołania. 

{1.

W odwołaniu przytoczono następujące postanowienia specyfikacji: 

-  pkt  1.3  pkt  19) 

Terminy  użyte  w  SIWZ  mają  następujące  znaczenie:  RCO  Rozbicie  Ceny 

Ofertowej 

– sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Tom IV niniejszej SIWZ 

- pkt 12 Opis sposobu przygotowania oferty:  

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. (pkt. 12.1)  

Ofertę  należy  przygotować  ściśle  według  wymagań  określonych  w  niniejszej  SIWZ.  (pkt 

Oferta  powi

nna  być  sporządzona  w  języku  polskim  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej 

pod  rygorem  nieważności,  w  formacie  danych  pdf  i  podpisana  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. (pkt 12.3) 

- pkt 13 Opis sposobu obliczenia ceny:   

Wykonawca musi dostarczyć wypełnione Rozbicie ceny ofertowej. Wykonawca musi wycenić 

wszystkie  pożycie  Rozbicia  ceny  ofertowej  gdzie  zarówno  ceny  jednostkowe  jak  i  cena 

za 

daną  pozycję  jest  podana  z  matematycznym  zaokrągleniem  do  dwóch  miejsc 

po 

przecinku.  W  przypadku  wstawienia  przez  Wykonawcę  w  jakiejkolwiek  pozycji  Rozbicia 

ceny ofertowej (RCO) cyfry 0 l

ub w ogóle jej nie wypełnienia, pozycje takie będą uznawane 

za włączone do innych pozycji wypełnionego Rozbicia ceny ofertowej. 

- pkt 14 Forma 

dokumentów:  

Oferta  oraz  dokumenty  i  oświadczenia  wskazane  w  pkt  15  IDW  składane  są  w  oryginale. 

Pozostałe  dokumenty  lub  oświadczenia  w  postępowaniu  składane  są  w  oryginale  lub 

elektronicznej kopii dokumentu. (pkt 14.1.4) 


Ofertę  oraz  inne  oświadczenia  i  dokumenty  wymienione  w  pkt  15.1.  IDW  należy 

skompresować do jednego pliku archiwum (zip.). (pkt 14.2.3.) 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zaszyfrowania  pliku  o  którym  mowa  w  pkt  14.2.3  (pkt 

Oferta  oraz  inne  dokumenty  i  oświadczenia  Wykonawcy  lub  innych  podmiotów 

postępowaniu  muszą  być  podpisane  przez  osoby  upełnomocnione  do  reprezentowania 

Wykonawcy lub innych podmiotów zgodnie z formą reprezentacji (...) 

pkt  15  Zawartość  oferty:  Kompletny  zaszyfrowany  plik  przesłany  przez  ePuap  musi 

zawierać  następujące  dokumenty:  a)  Formularz  ofertowy  –  wypełniony  Załącznik  nr  1  do 

IDW, (...) d) Rozbicie Ceny Ofertowej 

– sporządzone zgodnie z wzorem określonym w Tomie 

IV niniejszej SIWZ 

Odwołujący  zwrócił  przede  wszystkim  uwagę,  że  zarówno  w  ostatecznej,  jak 

i pi

erwotnej  wersji  RCO,  w  przeciwieństwie  do  innych  załączników,  nie  zamieszczono 

następującej  informacji,  która  została  dodana  w  wyniku  modyfikacji  SIWZ  z  29  stycznia 

2019 r.: 

Dokument  należy  wypełnić  elektronicznie  i  podpisać  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym zgodnie z zapisami SIWZ TOM I. 

Odwołujący wywiódł z powyżej przywołanych postanowień specyfikacji, że skoro wzór 

RCO  zamieszczony  w  SIWZ,  po  pierwsze 

–  był  obowiązujący,  po  drugie  –  miał  być 

wypełniony  i  wyceniony,  po  trzecie  –  dzięki  jego  wypełnieniu  we  wskazanych  miejscach 

stawał się dokumentem „wycenionym” (wycenione były wszystkie pozycje narzucone w RCO 

prze

z  Zamawiającego),  po  czwarte  –  w przeciwieństwie  do  innych  dokumentów,  których 

wzory przygotował Zamawiający, nie zawierał miejsca na podpis – oczekiwanie co do formy 

RCO  wykraczające  poza  treść  wynikającą  z  wymagań  SIWZ  jest  nieuzasadnione 

nadmierne,  a  w  konsekwencji  nie  może  korzystać  z  ochrony  prawnej,  jaką  daje 

Zamawiającemu art. 89 ustawy pzp. 

Dodatkowo 

Odwołujący  przywołał  orzecznictwo  Izby  wskazujące  na  konieczność 

liter

alnej  wykładni  postanowień  SIWZ  {w  odwołaniu  zacytowano  fragmenty  uzasadnień 

wyroków  Izby  wydanych:  28  maja  2010  r.  sygn.  akt  KIO  868/10,  15  października  2015  r. 

sygn. akt KIO 2125/15, 13 lipca 2015 r. sygn. akt KIO 1358/15 i 16 lutego 2017 r. sygn. akt 

KIO 249/17}. 

Odwołujący  stwierdził,  że  wykładni  SIWZ  należy  również  dokonywać  zgodnie 

zasadami wyrażonymi w art. 65 Kodeksu cywilnego {dalej w uzasadnieniu również: „Kc” lub 

„kc”}  –  z uwzględnieniem  specyfiki  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  która  ma 

char

akter  zbliżony  do  adhezyjnego,  co  powoduje,  że  wykonawca  jest  ograniczony 

kształtowaniu treści przyszłej umowy, z drugiej strony działa w uzasadnionym przekonaniu 

co  do  poprawności  dokumentacji  przygotowanej  przez  zamawiającego  (nie  tylko  umowy). 


Stąd odpowiedzialność zamawiającego za treść SIWZ, w tym (za wyrokiem z 25 maja 2015 r. 

sygn. akt KIO 972/15): (...) 

SIWZ, na którą składają się zarówno część zasadnicza SIWZ, jak 

w  załączniki  do  niej  powinna  być  spójna,  zaś  załączniki  do  SIWZ  będące  przygotowanymi 

przez zamawiającego do wypełnienia przez wykonawców wzorami formularzami mają ułatwić 

wykonawcom  złożenie  poprawnej  i  zgodnej  z  postanowieniami  SIWZ  treści  oferty. 

Wykonawcy, sporządzając swoje oferty na podstawie przygotowanych przez zamawiającego 

wzorów  formularzy  mają  pełne  prawo oczekiwać  –  działając w  zaufaniu  do  zamawiającego 

jako autora SIWZ 

– że ich wypełnienie gwarantuje zgodność treści ich oferty z treścią SIWZ, 

w żadnym zaś razie nie powinni zakładać, że podmiot zamawiający, ustawowo zobligowany 

do  opracowania  SIWZ  sporządzi  ten  dokument  w  szczególności  w  części  zawierającej 

załączniki z błędami (...)  

Zdaniem Odwołującego złożył dokument RCO sporządzony wg. wzoru stanowiącego 

załącznik do SIWZ i zapisów SIWZ referujących do sposobu sporządzenia tego dokumentu, 

tj. wypełniony i wyceniony. 

Alternatywnie  Odwołujący  podniósł,  że  jeżeli  nawet  uznać,  że  SIWZ  zawiera  dwa 

różne  i  odmienne  od  siebie  wymogi  co  do  sposobu  przygotowania  dokumentu  RCO, 

tj. z jednej  strony 

obowiązek  wypełnienia  go  i  wyceny  na  obowiązującym  formularzu,  który 

nie  przewiduje  podpisu,  a  z  drugiej  strony 

obowiązek  złożenia  tego  dokumentu  jako 

podpisanego 

– „logicznym ciągiem myślowym w stosunku do tego co powiedziane powyżej, 

jest  że”  wszelkie  rozbieżności  w  treści  SIWZ  nie  mogą  być  interpretowane  na  niekorzyść 

wykonawcy.  

Dodatkowo 

Odwołujący  powołał  się  na  ugruntowane  w  tej  kwestii  stanowisko 

orzecznictwa  Izby 

i  sądów  powszechnych  {w  odwołaniu  zacytowano  fragmenty  uzasadnień 

wyroków:  Sądu  Okręgowego  w  Nowym  Sączu  z  18  marca  2015  r.  sygn.  akt  III  Ca  70/15 

Sądu Okręgowego w Szczecinie z 7 marca 2018 r. sygn. akt VIII Ga 102/18}. 

W podsumowaniu Odwołujący wywiódł, że jeżeli nawet powinien był złożyć podpisany 

załącznik  RCO,  wobec  rozbieżności  przywołanych  powyżej  postanowień  SIWZ  brak  tego 

podpisu nie może być podstawą do odrzucenia oferty. 

{2.

Według Odwołującego jeżeli nawet przyjąć, jak wskazał Zamawiający w uzasadnieniu 

odrzucenia, 

że  RCO  jest  integralnym  elementem  i  częścią  oferty,  podpisanie  formularza 

oferty, do którego załącznikiem było RCO, czyni zadość wymaganiu złożenia oferty w formie 

pisemnej,  gdyż  podpis  ten  znajduje  się  pod  całością  tego  dokumentu,  w  tym  pod 

oświadczeniem  z  pkt  26,  że  w  załączeniu  składane  jest  RCO,  i  pod  listą  załączników. 

Z

achowanie  formy  pisemnej  formularza  oferty  oznacza,  że  w  takiej  formie  złożone  zostały 

wszystkie załączniki do tego formularza stanowiące jego integralną część. 


Zdaniem  Odwołującego adekwatne  jest tu stanowisko Sądu  Najwyższego wyrażone 

w  uzasadnieniu 

wyroku  z  29  stycznia  2012  r.  sygn.  akt  I  CSK  373/11,  że:  Podpisanie  jako 

całości  integralnego  pod  względem  treści  dokumentu  składającego  się  z  kilku  elementów 

(np.  umowy  zasadniczej  i  załączników)  oznacza  zachowanie  formy  pisemnej  zawartego  w 

tym  dokumencie  oświadczenia  woli  (ark  78  §  1  Kodeksu  cywilnego).  Odwołujący  zwrócił 

uwagę, że Sąd Najwyższy analizował w rozstrzyganej sprawie, czy dla zachowania pisemnej 

formy  umowy  o  zamówienie  publiczne,  zastrzeżonej  zgodnie  z  art.  140  pzp  pod  rygorem 

nieważności,  wystarczające  było  złożenie  podpisu  przez  wykonawcę  jedynie  pod  treścią 

załącznika nr  1,  a nie bezpośrednio pod zasadniczą treścią umowy.  Odwołujący  podkreślił, 

że według Sądu Najwyższego warunkiem dla uznania, że oświadczenie woli jest skutecznie 

złożone jest integralność poszczególnych części: W świetle art. 78 § 1 k .c. sama objętość 

„dokumentu”  nie  może  mieć  znaczenia.  Może  on  składać  się  z  kilku  części  (kilku  stron) 

różnej  szacie  redakcyjnej.  Istotna  jest  przy  tym  sama  relacja  takiego  dokumentu 

do 

umieszczonego  w  nim  oświadczenia  woli.  Można  mówić  o  tzw.  dokumencie 

zintegrowanym,  jeżeli  składa  się  on  z  kilku  części  (kilku  stron),  lecz  zawiera  to  samo 

oświadczenie woli pochodzące od określonego podmiotu. Rzecz jasna, o takiej integracji nie 

przesądzają jeszcze elementy  natury technicznej  (np. sposób  fizycznego  połączenia części 

dokumentu), lecz czynnik natury merytorycznej, tj. sama treść dokumentu wyrażająca objęte 

nim  oświadczenie  woli  i  wskazująca  na  sposób  powiązania  poszczególnych  części 

dokumentu jako całości. Integralny pod względem treści oświadczenia woli dokument może 

być  podpisany  wówczas  jako  całość  i  podpis  na  takim  dokumencie  (pod  treścią  złożonego 

oświadczenia  woli)  może  oznaczać  zachowanie  formy  pisemnej  tego  oświadczenia  woli 

rozumieniu art, 78 § 1 k.c. (...)  

Odwołujący  dodał,  że  w  stanie  faktycznym  tamtej  sprawy  ową  integralność  Sąd 

Najwyższy  oceniał,  biorąc  pod  uwagę  m.in.  treść  postanowień  umowy  mówiących, 

że załącznik stanowi jej integralną część, a w tej sprawie podobne oświadczenie zawiera pkt 

26 formularza oferty. 

Według  Odwołującego  na  integralność  tych  dwóch  dokumentów  wskazuje  też 

postanowienie  zawarte  w  pkt  13.6  IDW  (

Ceną  oferty  jest  suma  pozycji  podanych 

wypełnionym  Rozbiciu  ceny  ofertowej,  powiększona  o  podatek  VAT)  –  skoro  cena  oferty 

podawana  w  formularzu  oferty  jest 

sumą  pozycji  RCO,  załącznik  ten  pozostaje 

merytorycznym  związku  z  tym  formularzem,  stanowiąc  z  nim  zintegrowana  całość,  zaś 

zachowanie formy pisemnej dla formularza rozciąga swoje skutki również na załączniki.  

Zdaniem  Odwołującego  powyższe  należy  uznać  okoliczność  bezsporną,  skoro 

Zamawiający  w  uzasadnieniu  odrzucenia  wskazuje,  że  (...)  RCO  stanowi  integralną  część 

oferty (...),  a jego brak stanowi (...) 

brak części oferty (…). 


Odwołujący przywołał również wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 listopada 

2018  r.  sygn.  akt  XX  GC  827/14

,  w  którym  przy  ocenie,  czy  podpisanie  umowy  rozciąga 

swoje  skutki  na  załączniki  wskazane  w  jej  treści,  powołano  się  na  powyższy  wyrok  Sądu 

Najwyższego:  (…)  okoliczność,  że  pełne  podpisy  pozwanych  nie  znajdują  się  wszystkich 

stronach  umowy,  pozostaje  bez  znaczenia  dla  oceny  skuteczności  złożenia  oświadczenia 

woli o treści wskazanej w tej umowie. Odwołujący zaznaczył, że argumentem za uznaniem, 

że  podpisane  są  również  załączniki,  było  wskazanie  w  treści  umowy  istnienia  załącznika 

do niej. 

Wreszcie  Odwołujący  wskazał,  że  o  zasadności  oceny  oferty  jako  tzw. 

zintegrowanego oświadczenia wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 8 września 1995 

r. sygn. akt III CZP 102/95

, wskazując, że ofertę może stanowić nie tylko samo oświadczenie 

woli  zawarcia  umowy  tak  nazwane, 

ale  jej  elementem  może  być  także załącznik  w  postaci 

dodatkowego dokumentu opisującego przedmiot umowy. 

Odwołujący  wywiódł  z  powyższego  bezzasadność  stwierdzenia  nieważności  oferty 

wynikającej z niezachowania formy pisemnej.  

Dodatkowo Odwołujący  zwrócił uwagę, że również  w umowie RCO definiowane jest 

jako „dokument wypełniony”, a nie jako dokument podpisany. Jednak jako integralny element 

umowy,  która  ma  formę  pisemną,  zgodnie  ze  wskazanym  orzecznictwem  również  trzeba 

będzie traktować go jako spełniający wymagania pisemności. 

{3.}  

Odwołujący zakwestionował również odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 pzp

, w pierwszej kolejności wskazując za wyrokiem Izby z 22 września 2016 r. sygn. 

akt  KIO  1672/16,  jak  orzecznictwo  interpretuje  taką  niezgodność:  (…)  Zastosowanie 

dyspozycji  art.  89  ust.  1  pkt  2  P.z.p.  jako  podstawy  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  znajduje  szerokie  omówienie 

doktrynie,  jak  też  orzecznictwie  sądów  okręgowych  i  Izby.  Reasumując  opisywane  tam 

interpretacje  normy  wynikającej  z  ww.  przepisu  wskazać  należy,  iż  rzeczona  niezgodność 

treści  oferty  z  s.i.w.z.  ma  mieć  charakter  zasadniczy  i  nieusuwalny  (ze  względu 

na 

zastrzeżenie  obowiązku  poprawienia  oferty  wynikające  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy 

P.

z.p.);  dotyczyć  powinna  sfery  niezgodności  zobowiązania  zamawianego  w  s.i.w.z.  oraz 

zob

owiązania  oferowanego  w  ofercie,  tudzież  polegać  może  na  sporządzeniu 

przedstawieniu  oferty  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  s.i.w.z.  (z  zaznaczeniem, 

iż chodzi  tu  o  wymagania  s.i.w.z.  dotyczące  sposobu  wyrażenia,  opisania  i  potwierdzenia 

zobowiązania/świadczenia  ofertowego,  a  więc  wymagania,  co  do  treści  oferty,  a  nie 

wymagania  co  do  jej 

formy  również  tradycyjnie  zamieszczane  w  s.i.w.z.);  a  także  możliwe 

być winno wskazanie  i  wykazanie  na  czym  konkretnie  niezgodność  ta  polega  –  co  i  w  jaki 


sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i ustalonymi 

fragmentami  czy  normami  s.i.w.z.  (...) 

Zaznaczyć  przy  tym  należy,  iż  co  do  zasady,  dla 

oparcia i wyprowadzenia konsekwencji prawnych z norm s.i.w.z., jej postanowienia winny być 

sformułowane  w  sposób  precyzyjny  i  jasny.  Precyzyjne  i  jasne  formułowanie  warunków 

przetargu,  a  następnie  ich  literalne  i  ścisłe  egzekwowanie  jest  jedną  z  podstawowych 

gwarancji,  czy  wręcz  warunkiem  sine  qua  non,  realizacji  zasady  uczciwej  konkurencji 

równego  traktowania wykonawców.  Z  powyższego  wynika,  że  czynność  odrzucenia  oferty 

z powodu  niez

godności  jej  treści  z  treścią  s.i.w.z.  jest  możliwa  jedynie  wówczas,  gdy  –  po 

pierwsze  -  istnieje  jasne  i  oczywiste  postanowienie  s.i.w.z.  i 

–  po  drugie  –  treść  oferty  jest 

z tym postanowieniem niezgodna. 

Odwołujący  przypomniał,  że  kwestia  możliwości  odrzucenia  oferty  w  oparciu  o 

niejednoznaczne,  niespójne  postanowienia  SIWZ  jest  jednolicie  oceniana  w  orzecznictwie 

Izby  jako  niedopuszczalna  {dla  przykładu  w  odwołaniu  zacytowano  fragment  uzasadnienia 

wyroku Izby z 31 ma

ja 2016 r. sygn. akt KIO 833/16, w którym odwołano się także do wyroku 

Izby z 18 czerwca 2015 r. sygn. akt KIO 1148/15}. 

W drugiej kolejności Odwołujący uznał za istotne ustalenie rozumienia pojęcia „oferta” 

w przedmiotowym postępowaniu, stwierdzając na wstępie, że wobec braku w samej ustawie 

pzp definicji oferty oraz w zw. z art. 14 ust 1 

pzp, pojęcie to  rozumieć należy tak, jak wymaga 

tego art. 66 kc, zgodnie z którym oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi 

ofertę jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. 

Odwołujący  stwierdził,  że  w  doktrynie  i  orzecznictwie  poświęconym  analizie 

rozumienia 

„istotnych postanowień umowy”, jakie określać ma oferta, wskazuje się że użycie 

w  art.  66  §  1  kc  tego  zwrotu,  odwołującego  się  do  istotnych  postanowień  proponowanej 

umowy, może sugerować, że chodzi tu o tzw. essentialia negotii. Jednakże wskazuje się, że 

to ostatnie pojęcie  służy  do  dokonania kwalifikacji  prawnej  umowy,  a nie do  oznaczenia jej 

koniecznej (minimalnej) treści. Dlatego lepiej pojęć tych nie utożsamiać {w odwołaniu przypis 

w brzmieniu: Tak: System Prawa Prywatnego, Komentarz do Kodeksu Cywilnego KC, Art. 66 

SPP 

T. 2 red. Radwański/Olejniczak 2019, wyd. 3, str. 429}. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu 

uchwały (7) z 28.9.1990 r., powołując się na art. 66 § 1 kc, definiuje ofertę jako skierowaną 

do  drugiej  strony  stanowczą  propozycję  zawarcia  umowy  „obejmującą  minimalną  jej  treść”. 

Pojęcie  minimalnej  treści  umowy  ma  zatem  charakter  względny.  W  szczególności  zbędne 

jest wyznaczanie tej treści w zakresie, w jakim ustawa pozwala określić ją przez wskazanie 

tylko  podstaw  do  jej  ustalenia  (np.  ceny,  art.  536  kc),  na  co  t

rafnie  zwrócił  na  to  uwagę  G. 

Ćmikiewicz w glosie do wyroku Sądu Najwyższego z 20.10.1978 r. sygn. akt IV CR 402/78. 

Odwołujący podkreślił, że zakres istotnych postanowień nie może być wyznaczony w sposób 

generalny, zależy on od typu tworzonego stosunku prawnego i tego jak szczegółowo został 


on  uregulowany  w  ustawie.  Jak  wskazuje  się  w  doktrynie:  w  zasadzie  umowa  tworząca 

stosunek  zobowi

ązaniowy  powinna  pozwalać  na  ustalenie  przynajmniej  podstawowych 

składników  tego  stosunku  –  podmiotów,  treści  świadczenia,  jego  przedmiotu  i  rozmiaru, 

jednakie  dla  stwierdzenia  niektórych  typów  zobowiązań  określenie  przedmiotu  i  rozmiaru 

świadczenia  w  umowie  nie  jest  konieczne  gdy  da  się  je  ustalić  na  podstawie  przepisów 

ustawy (np. wysokość wynagrodzenia w umowie o dzieło czy umowie zlecenia) {w odwołaniu 

przypis  w  brzmieniu:  Tak:  Komentarz  do  kodeksu  Cywilnego  pod  red.  E.  Gniewska,  2011, 

wyd. 4, str. 169}. 

Odwołujący  zauważył,  że  w  praktyce,  w  tym  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby 

Od

woławczej,  można  spotkać  się  ze  stanowiskiem  utożsamiającym  pojęcie  „istotnych 

postanowień  umowy”  w  rozumieniu  art.  66  kc  z  essentialia  negotti  umowy.  Jako  przykład 

w

skazał  wyrok  z  28  czerwca  2017  r.  sygn.  akt  KIO  1189/17,  w  którym  Izba  stwierdziła,  że  

W  myśl  art.  66  k.c.  oświadczenie  drugiej  stronie  woli  zawarcia  umowy  stanowi  ofertę, 

jeżeli  określa  istotne  postanowienia  tej  umowy.  Istotne  postanowienia  umowy  stanowią 

minima

lną  treść  każdej  umowy  zobowiązaniowej  i  składają  się  na  nie  takie  elementy,  jak: 

określenie 

podmiotów 

zamierzonego 

stosunku 

zobowiązaniowego, 

świadczenia 

lub 

świadczeń,  ich  strukturę,  przez  co  należy  rozumieć  związki  pomiędzy  świadczeniami 

lub ich  brak,  e

wentualnie  inne  elementy  nakazane  obu  stronom  normami  bezwzględnie 

wiążącymi  w  zakresie  określonych  typów  umów.  Jako  istotne  postanowienia  umowy 

poczytuje  się  co  najmniej  essentialia  negotii  (postanowienia  przedmiotowo  istotne) 

proponowanej umowy i wiążące oferenta przez pewien czas. Do postanowień przedmiotowo 

isto

tnych  należą  przedmiot  umowy  i  jej  cena.  Ponadto  ofertę  można  również  rozszerzyć 

zamieszczenie  dodatkowych  postanowień  w  zakresie  innych  części  składowych 

proponowanej  umowy  (naturalia  oraz  acc

identalia  negotii),  które  jako  jednolita  całość  będą 

wiązać oferenta (...) 

W ocenie Odw

ołującego nawet  przyjęcie takiego rozumienia oferty w przedmiotowej 

sprawie  nie  stanowi  o  niezgodności  jego  oferty  z  SIWZ,  gdyż  za  istotne  postanowienia 

umowy  uznać  należy  te  elementy,  które  wskazał  w  formularzu  oferty,  a  minimalną  treść 

przyszłej  umowy  stanowić  będzie:  określenie podmiotu zobowiązanego, określenie zakresu 

świadczenia  do  którego  się  on  zobowiązał  oraz  ceny,  która  w  przypadku  tego  zamówienia 

został zdefiniowana jako cena ryczałtowa. 

Odwołujący przywołał brzmienie subklauzuli 14.1. SWU:. a) Cena Kontraktowa będzie 

zryczałtowaną  Zaakceptowaną  Kwotą  kontraktową  i  będzie  podlegała  korektom  zgodnie 

z kontraktem  (...) 

c)  jakiekolwiek  ilości  jakie  mogą  być  umieszczone  w  jakimś  Wykazie  są 

ilościami  szacunkowymi  i  nie  mają  być  brane  za  faktyczne  i  poprawne  ilości  robót,  których 

realizacji  wymaga  się  od  Wykonawcy,  oraz  d)  jakiekolwiek  dane  dotyczące  cen  podanych 


tym Wykazie, będą używane do celów podanych w tym Wykazie”. 

Odwołujący wywiódł, że skoro zgodnie z subklauzulą 14.1. SWU w zw. z § 3 Umowy 

Zamawiający  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  tj.  zaprojektowanie  i  wykonanie  robót 

budowlanych  i  usuniecie  wszelkich  wad  i  usterek  zapłaci  „Zaakceptowaną  Kwotę 

Kontraktową”  (tj.  cenę  podaną  w  ofercie  określoną  jako  kwota  ryczałtowa)  lub  kwotę,  jaka 

będzie należna stosowanie do postanowień Umowy tj. „Cenę Kontraktową”, wynagrodzenie 

za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. A zgodnie z art. 632 kc, który ma 

zastosowanie  do  umowy  o  roboty  budowlane, 

jeżeli  strony  umówiły  się  o  wynagrodzenie 

ryczałtowe,  przyjmujący  zamówienie  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia, 

chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest więc jego stały i niezmienny charakter. Jak określił to 

Sąd Najwyższy w wyroku z 20 listopada 2008 r. sygn. akt II CRN 913/97: ,(...) ryczałt polega 

na  ustaleniu  z  góry  wysokości  wynagrodzenia  w  kwocie  absolutnej  (...).  W  konkluzji 

Odwołujący  doszedł  do  wniosku,  że sam formularz  oferty  zawiera  istotny  element  przyszłej 

umowy o zamówienie tj. cenę za wykonanie umowy. 

Natomiast zdaniem Odwołującego RCO z nie jest elementem przedmiotowo istotnym 

ani  z  punktu  widzenia  postanowień  umowy,  ani  instrukcji  dla  wykonawców.  Zgodnie  z  IDW 

podstawą  oceny  oferty  była  cena  oferty  podana  w  formularzu  oferty  (pkt  20.7.1.),  która 

zgodnie  z  pkt  13.3.  „Opisu  sposobu  obliczania  ceny”  musiała  uwzględniać  wszystkie 

wymagania  oraz  czynności  i  badania  składające  się  na  ich  wykonanie,  określone 

w Programie  funkcjonalno-u

żytkowym,  w  tym  roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące. 

Zgodnie z pkt 2 IDW „Krótkim opisem przedmiotu zamówienia” szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia  przedstawiony  został  w  tomie  III  –  Programie  funkcjonalno-użytkowym, 

co 

oznacza, że RCO nie składało się na wiążący opis przedmiotu zamówienia, a cena oferty 

określona miała być przez wykonawcę dla zakresu robót definiowanego przez PFU (co jest 

zgodne  z  art.  31  ustawy  pzp), 

nie  zaś  dla  zakresu  prac  wskazanych  w  RCO.    Odwołujący 

podkreślił, że dane zawarte w RCO, jako co najwyżej pomocnicze, nie mogą mieć charakteru 

isto

tnego dla przyszłej umowy, skoro nie definiują choćby jej zakresu. Natomiast treść tego 

dokumentu odpowiada pojęciu przedmiaru, który w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego 

ma charakter 

wyłącznie pomocniczy.  

Odwołujący  przywołał  brzmienie  pkt  13.4.  IDW:  W  przypadku  wstawienia 

w jakiejkolwiek  pozycji  Rozbi

cia  ceny  ofertowej  (RCO)  cyfry  „0”  lub  w  ogóle  jej  nie 

wypełnienia  pozycje  takie  będą  uważane  za  włączone  do  innych  pozycji  wypełnionego 

Rozbicia  ceny  ofertowej. 

Według  Odwołującego  skoro  Zamawiający  dopuszczał  pominięcie 

jakiejś  pozycji  i uznanie,  że  jest  ona  ujęta  w  innej  pozycji,  RCO  nie  miało  być  poddawane 

weryfikacji co do s

posobu jego sporządzenia.  Taki zapis jest zgodny z ideą wynagrodzenia 


ryczałtowego, które ma charakter ostateczny i absolutny niezależnie od  tego w jaki sposób 

został ustalone. 

Odwołujący  wywiódł  następnie,  że  pkt  13.4.  w  zw.  z  pkt  13.5.  (limitującym  wartość 

pozycji  RCO  dotyczącej  wykonania  dokumentacji  projekt  do  nie  więcej  niż  7%  ceny  oferty) 

oznacza, że na wypadek nieuzupełnienia tej pozycji przez wykonawcę jej wartość będzie się 

uważało  za  ujętą  w  innej  wycenionej  pozycji  RCO,  gdyż  Zamawiający  nie  przewidział 

żadnych  wyłączeń  od  przywołanej  powyżej  reguły  z  pkt  13.4.  Skoro  Zamawiający  dopuścił 

taką  możliwość,  nie  może  twierdzić,  że  brak  informacji  o  wycenie  pozycji  stanowi 

niezgodności  oferty  ze  specyfikacją.  Zdaniem  Odwołującego  nie  oznacza  to, 

że zastrzeżenie  z  pkt  13.5.IDW  ma  charakter  wyłącznie  instrukcyjny,  gdyż  jego  skutek 

prawny

,  który  zaktualizuje  się  dopiero  na  etapie  realizacji  umowy,  polega  na  ograniczeniu 

wysok

ości  części  wynagrodzenia  do  tego  limitu,  niezależnie  od  tego,  czy  i  w  jaki  sposób 

zostanie  wypełniona  rubryka  RCO  dotycząca  dokumentacji  wykonawczej  Według 

Odwołującego  znaczenie  ma,  że  w  treści  formularza  ofertowego  złożył  oświadczenia  o: 

po pierwsze 

–  akceptacji  w  pełni  i  bez  zastrzeżeń postanowień,  wyjaśnień  oraz  modyfikacji 

SIWZ  i 

uznaniu  się  za  związanego  nimi  (pkt  2  ),  po  drugie  –  gwarantowaniu  wykonania 

całości  zamówienia  zgodnie  z  treścią,  wyjaśnieniami  oraz  modyfikacjami  SIWZ  (pkt  3  ), 

po trzecie 

– uwzględnieniu w cenie oferty wszystkich wymagań SIWZ . 

W  ocenie  Odwołującego  tylko  powyżej  przedstawiony  sposób  rozumienia  SIWZ 

pozwala  na 

zachowanie  spójności  postanowień  SIWZ.  W  przeciwnym  wypadku  należałoby 

uznać, że działanie dopuszczone w pkt 13.4. IDW jest niedopuszczalne w pkt 13.5. IDW, ale 

w  SIWZ  brak  takiego  stwierdzenia.  Natomiast  inte

rpretacja  Zamawiającego  nie  wynika 

postanowień  SIWZ,  co  w  świetle  przywołanych  wyżej  wyroków  nie  może  stanowić 

podstawy odrzucenia oferty. 

Odwołujący  uznał  za  warte  zaznaczenia,  że  skoro  przedmiotem  tego  postępowania 

jest  zaprojektowanie  i  w

ykonanie robót budowlanych, RCO – mające charakter zestawienia 

ilości robót koniecznych do wykonania – nie może wiec być elementem wiążącym, gdyż ilość 

robót  do  wykonania  będzie  możliwa  do  ustalenia  dopiero  po  opracowaniu  dokumentacji 

projektowej. Przedmia

ruje się projekty, podczas gdy w tym postępowaniu to wykonawca ma 

dopiero opracować projekty wykonawcze.  

Zdaniem  Odwołującego  taki  niewiążący  charakter  RCO  potwierdzają  przywołane 

powyżej postanowienia umowne z  subklazuli 14.1 lit c) oraz d), przy czym wykaz w postaci 

RCO  nie  podaje  celu  w  jakim  ma  on  być  użyty.  Odwołujący  podał,  że  RCO  ma  służyć 

do opracowania 

„Zbiorczego  Zestawienia  Robót  Stałych”,  co  wynika  to  z  subklazuli  1.1.1.4 

SW

U,  zgodnie  z  którą  Zasadniczy  Przedmiar  Robót  Stałych  stanowi  uszczegółowienie 

Wykazu  Płatności  zgodnie  z  postanowieniami  Subkłauzuli  14.4.  Warunków  Szczególnych 


służy  do  celów  oszacowania  wartości  oraz  zaawansowania  Robót  oraz  nie  ma  żadnego 

wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy kontraktu. ZPRS należy  wykonać w formie 

uzgodnionej  z  Inżynierem  i  Zamawiającym.  Zasadniczy  Przedmiar  Robót  Stałych 

sporządzany jest w oparciu o Rozbicie Ceny Ofertowej. Odwołujący zwrócił uwagę,  że to nie 

RCO ale ZPRS będzie stanowił podstawę płatności, przy czym żaden z tych dokumentów nie 

ma  wpływu  na  cenę  kontraktowa  należną  na  podstawie  umowy.  W  ocenie  Odwołującego 

brak  wpływu  RCO  na  obowiązek  zapłaty  przez  Zamawiającego  uzgodnionej  kwoty 

ryczałtowej pozbawia go elementu istotności dla przyszłej umowy. 

Odwołujący  podsumował,  że  w  świetle  przedstawionej  wyżej  argumentacji  RCO  nie 

składa  się  na  treść  oferty  sensu  strice  w  rozumieniu  art.  66  kc,  a  co  najwyżej  stanowi 

element  oferty  sensu  largo  w  znaczeniu, 

jakie  nadał  pojęciu  oferta  Zamawiający  w  pkt  15. 

IDW

, i służy do przedstawienia przez wykonawcę sposobu obliczenia ceny. W konsekwencji 

nawet  na  wypadek  uznania

,  że  dokument  ten  nie  został  złożony,  bo  nie  jest  opatrzony 

osobnym podpisem, brak jest podstaw do odrzucenia na tej podstawie oferty. 

Zdaniem  Odwołującego  stanowisko  takie  podzieliła  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

sprawie  KIO/KD  37/2017  wskazując,  że  (...)  Kontrolujący  trafnie  zakwalifikował  jedynie 

„formularz ofertowy" jako treść oferty Wykonawcy (oferta sensu stricte), a to wobec złożenia 

przez  Wykonaw

cę wyraźnego oświadczenia woli  –  zobowiązania do  wykonania przedmiotu 

zamówienia  za  wskazaną  w  formularzu  oferowaną  cenę  netto  i  brutto,  podczas  gdy 

Zamawiający  za  treść  oferty  uznał  także  „kosztorys  ofertowy"  z  tego  tylko  względu, 

iż postanowienia  SIWZ  przewidywały  obowiązek  jego  złożenia,  kwalifikując  go  jako 

„zawartość oferty" („oferta winna zawierać"), czemu przypisać można takie tylko  znaczenia, 

iż  jest  to  oferta  sensu  largo,  na  którą  składają  się  wszystkie  oświadczenia  (w  tym 

oświadczenia  wiedzy)  i  dokumenty  (w  tym  tzw.  dokumenty  podmiotowe).  W  konsekwencji 

błędnego  uznania  przez  Zamawiającego,  że  w  obu  przypadkach  ma  się  do  czynienia 

oświadczeniem woli Wykonawcy, Zamawiający dopatrzył się rozbieżności w treści złożonej 

oferty, którą – w zakresie „formularza ofertowego” – bezpodstawnie poprawił. 

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie z 14 marca 2019 r. wniósł o jego 

oddalenie w całości, odnosząc się w następująco do poszczególnych zarzutów. 

{ I. 

Treść oferty

W odpowiedzi na odwołanie przytoczono lub przywołano następujące postanowienia 

specyfikacji: 

-  (pkt  13.4.  zd.  1  IDW) 

Wykonawca  musi  dostarczyć  wypełnione  Rozbicie  ceny  ofertowej. 

Wykonawca  m

usi  wycenić  wszystkie  pozycje  Rozbicia  ceny  ofertowej,  gdzie  zarówno  ceny 

jednostkowe  jak  i  cena  za  daną  pozycję  jest  podana  z  matematycznym  zaokrągleniem  do 


dwóch miejsc po przecinku. 

-  (pkt  13.5.  IDW) 

Wartość  pozycji  RCO  dotyczącej  wykonania  dokumentacji  projektowej 

(Tabela „ROZDZIAŁ NR OO WYMAGANIA KONTRAKTOWE”, pozycja 00.6 „Dokumentacja 

wykonawcza”) nie może przekroczyć 7% ceny ofertowej za wykonanie całości Zamówienia'. 

-  (pkt  1.3.  ppkt  19 IDW)  RCO 

– Rozbicie Ceny Ofertowej sporządzone zgodnie  ze wzorem 

stanowiącym TOM IV niniejszej SIWZ. 

-  stosownie  do  pkt  15.1  lit.  d) 

jednym  z  elementów  oferty  jest  „Rozbicie  Ceny  Ofertowej”  - 

spor

ządzone zgodnie ze wzorem określonym w Tomie IV niniejszej SIWZ; 

pkt  1.3  ppkt  19)  „RCO”  —  Rozbicie  Ceny  Ofertowej  sporządzone  zgodnie  ze  wzorem 

stanowiącym Tom IV niniejszej SIWZ. 

(§  1  pkt  5  projektu  umowy)  Następujące  dokumenty  będą  uważane  oraz  odczytywane 

i interpretowane  jako 

części  niniejszej  Umowy  (Akt  Umowy)  w  następującym  porządku 

pierwszeństwa: (...) 5) Oferta datowana (data oferty) wraz z Załącznikami do tej Oferty' oraz 

wypełnione Rozbicie Ceny Ofertowej. 

- (subklauzula 1.1.1.11

. WSU) „Rozbicie Ceny Ofertowej”, które oznacza: arkusze ustalające 

podział Ceny Kontraktowej na poszczególne zagregowane pozycje w ustalonych podziałach 

branżowych. 

w subklauzuli 1.1.4.14 wskazano, że „Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych”, który stanowi 

uszczegółowienie  „Wykazu  Płatności”  zgodnie  z  postanowieniami  Subklauzuli  14.4 

Warunków  Szczególnych  sporządzany  jest  w  oparciu  o  „Rozbicie  Ceny  Ofertowej”, 

ponadto, że każdy ZPRS ma być zgodny z „Harmonogramem Płatności” oraz „Rozbiciem 

Ceny Ofertowej

”. 

Zdaniem  Zama

wiającego  z  pierwszego  z  powyżej  przywołanych  postanowień 

jednoznacznie  wynika,  że  RCO  jest  jednym  z  elementów  (przedmiotowo  istotnych)  oferty, 

które  wykonawca  zobowiązany  jest  złożyć  (co  oznacza  również  niedopuszczalność 

stosowania  instytucji  uzupełnienia,  o  której  mowa  w  art.  26  ust.  3  pzp).  Jak  istotny  jest  to 

dokument (jako merytoryczna 

część oferty) wskazuje również drugie z przywołanych powyżej 

postanowień.  Zamawiający  oświadczył,  że  oczywiście  w  sposób  celowy  i  świadomy 

zobowiązał  wykonawców  do  złożenia  RCO,  jak  również  zobowiązał  ich  do  skalkulowania 

ceny  oferty  w  taki 

sposób,  że  koszt  wykonania  dokumentacji  projektowej  nie  może 

przekroczyć  7%.  Zamawiający  podsumował,  że  powyższe  postanowienia  jednoznacznie 

definiują  RCO  jako  istotny  dokument  stanowiący  element  oferty  składanej  przez 

wykonawców.  Według  Zamawiającego  brak  tego  dokumentu  oznacza  przede  wszystkim 

niemożliwość  zbadania  kosztów  podanych  przez  wykonawcę,  w  szczególności  w  zakresie 

określenia wartości  prac  dotyczących dokumentacji  projektowej (vide  pkt  13.5), jak  również 

uniemożliwia  prawidłowe  wykonanie  umowy,  gdyż  według  umowy  RCO  stanowi  podstawę 


do  

dokonywania przez zamawiającego płatności za wykonane przez wykonawcę prace.  

Zamawiający  zauważył,  że  Odwołujący  pominął  istotny  fragment  postanowienia  pkt 

13.4.  (

przypadku,  gdy  w  wypełnionym  przez  Wykonawcę  RCO  wystąpią  inne  omyłki 

polegające  na  niezgodności  oferty  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  zamówienia, 

niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty  Zamawiający…),  określające  możliwość 

poprawienia błędów RCO według podanych zasad, ale wyłącznie takich, które są nieistotne. 

Ponadto, co istotniejsze, 

wprost wskazuje, że dokument RCO stanowi treść oferty. Zdaniem 

Zamawiającego  przywołane  powyżej  postanowienia  SIWZ  oraz  projektu  umowy  nie 

wskazują, że wycena dokumentacji projektowej na dowolną kwotę pozostaje bez wpływu na 

ocenę zgodności treści oferty z treścią SIWZ.  

W  ocenie  Zmawiającego  stanowisko  Odwołującego  jest  również  wprost  sprzeczne 

z art. 140 ust. 1 p

zp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy 

jest  tożsamy  z  jego  zobowiązaniem  zawartym  w  ofercie,  gdyż  oznacza  to,  że  wycena 

poszczególnych części składowych zamówienia ma bezpośredni wpływ na zasady rozliczeń, 

a  co  za  tym  idzie  strony  po  zawarciu  umowy 

nie  mogą  dowolnie  traktować  oświadczeń 

złożonych w ofercie (RCO) przez wykonawcę. 

Zamawiający  powołał  się  również  na  ocenę  charakteru  dokumentu  RCO,  której 

dokonała  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  orzeczeniach  dotyczących  innych  postępowań 

o ud

zielenie zamówienia prowadzonych przez PKP PLK S.A., np. w wyroku z 2 lipca 2018 r. 

sygn.  akt  KIO  1185/18 

i  postanowieniu  z  18  października  2018  r.  sygn.  akt  KIO  2024/18 

{z 

cytatów  fragmentów  uzasadnień  tych  orzeczeń  zawartych  w  odpowiedz  na  odwołanie 

wynika,  że  wycena  dokumentacji  projektowej  lub  powykonawczej  na  poziomie 

przekraczającym  określony  w  s.i.w.z.  wskaźnik  procentowy  udziału  w  cenie  oferty  również 

została oceniona jako uzasadniająca odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp}. 

Zamawiający  powołał  się  również  na  zbliżone  jego  zdaniem  stany  faktyczne,  które  legły 

podstaw wydania wyroków w sprawach: KIO 1521/17 i KIO 1591/10 {z cytatów fragmentów 

uzasadnień  tych  orzeczeń  zawartych  w  odpowiedz  na  odwołanie  wynika,  że  wycena 

określonych czynności lub zadań na poziomie przekraczającym określony w s.i.w.z. wskaźnik 

procentowy  udziału  w  cenie  oferty  również  zostały  uznane  za  uzasadniające  odrzucenie 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp}. 

{II. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający  podkreślił,  że  wszystkie  wymagania  dotyczące  formy  składanej  oferty 

oraz pozostałych dokumentów zostały określone w rozdz. 14 IDW, gdzie wskazano, że: 

oferta powinna być sporządzona w  języku polskim,  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej 

pod  rygorem  nieważności,  w  formacie  danych  .pdf  i  podpisana  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa; 


-  d

okumenty  lub  oświadczenia  należy  przygotować  i  złożyć  zgodnie  z  Ustawą  oraz 

rozporządzeniami  wykonawczymi,  w  szczególności  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady 

Mini

strów  z  dnia  27  czerwca  2017  r.  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów  elektronicznych  (Dz.  U.  poz.1320  ze  zm.)  oraz  Rozporządzeniem  Ministra 

Roz

woju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126 ze 

zm.). 

Dodatkowo  zgodnie  z  pkt  14.1.4.  IDW 

Oferta  oraz  dokumenty  i  oświadczenia 

wskazane w pkt. 

15 IDW składane są W oryginale. Pozostałe dokumenty lub oświadczenia w 

postępowaniu składane są w oryginale lub w elektronicznej kopii dokumentu.  

Z kolei pkt 15 wskazuje następujące dokumenty: 

a) 

„Formularz Ofertowy” — wypełniony Załącznik nr 1 do IDW; 

b) 

„ZAŁĄCZNIK DO OFERTY”- wypełniony Załącznik nr 2 do IDW; 

c) 

Zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy  niezbędnych 

zasobów  na  potrzeby  wykonania  zamówienia  sporządzone  w  przypadku,  gdy  Wykonawca 

polega  na  zasobach  innego  podmiotu 

zgodnie  ze  wzorem  zawartym  w  Załączniku  nr  3 

do IDW; 

d)  Rozbicie  Ceny  Ofertowej 

–  sporządzone  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w  TOMIE  IV 

niniejszej SIWZ;  

e) Harmonogram Realizacji Zadania Wykonawcy (HRZW); 

f) 

Pełnomocnictwo/a jeżeli jest /są udzielane; 

g)  Jedn

olity  Dokument  dla  Wykonawcy/każdego  z  Wykonawców  występujących  wspólnie 

oraz  Jednolity  Dokument  dla  każdego  z  podmiotów,  na  którego  zasoby  powołuje  się 

Wykonawca w  cel

u spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz  Jednolity Dokument 

dla Podwykonawcy, 

o którym mowa w pkt 9.4 IDW; 

h) 

oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia jeśli jest wnoszone formie innej 

niż pieniężna). 

Zdaniem  Zamawiającego  powyższe  postanowienia  w  sposób  jednoznaczny 

wskazują,  że  ofertę  („Formularz  Ofertowy”),  w  tym  jej  załączniki  (np.  „Rozbicie  Ceny 

Ofertowej”)  należy  złożyć  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej  pod  rygorem  nieważności, 

w  

formacie  danych  .pdf  i  podpisać  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  zgodnym 

z o

bowiązującymi  przepisami  prawa.  Natomiast  w  treści  SIWZ  nie  ma  żadnego 

postanowienia, które dokonywałoby rozróżnienia dokumentów ze względu na formę, w jakiej 

należy  je  złożyć  wraz  z  ofertą.  W  szczególności  Zamawiający  w  treści  załącznika  RCO, 

podobnie  jak  we  wzorze  JEDZ, 

nie  zawarł  jakichkolwiek  informacji  dotyczących  formy, 


jakiej należy złożyć te dokumenty, co oznacza, że zastosowanie mają postanowienia SIWZ 

dotyczące formy składanych dokumentów z rozdziału 14 IDW.  

W  ocenie  Zamawiającego  Odwołujący  na  potrzeby  postepowania  odwoławczego 

wybiórczo  interpretuje  wybrane  fragmenty  treści  SIWZ,  co  jest  niedopuszczalne,  gdyż 

orzecznictwie Izby wielokrotnie zwracano uwagę, że postanowienia Specyfikacji Istotnych 

Warunków   Zamówienia nie mogą  być  czytane odrębnie czy  wybiórczo,  bez  uwzględnienia 

całości Specyfikacji (por. wyrok z 5 listopada 2014 r. sygn. akt: KIO 2130/14, KIO 2132/14, 

KIO  2148/14).  Analogicznie  w  wyroku  KIO  510/10: 

Siwz  należy  interpretować  jako  całość, 

składając  ofertę  wykonawca  powinien  dokładać  należytej  staranności,  by  była  ona 

pełnym zakresie zgodna z treścią siwz, w tym z projektem umowy, oraz z obowiązującymi 

przepisami. Gdy wykonawca składając ofertę pomija niektóre postanowienia siwz, wybiórczo 

bez  uwzględnienia  właściwości  danego  zamówienia  -  bierze  pewne  wymagania  siwz  pod 

uwagę,  a  innych,  uznając  je  za nieistotne,  nie  - musi  liczyć  się  z  ryzykiem  odrzucenia jego 

oferty jako nie odpowiadającej treści siwz

Zamawiający  zrelacjonował  ponadto,  że  modyfikacja  RCO  z  31  stycznia  2019  r. 

dotyczyła  odpowiedzi  na  pytanie  nr  542  oraz  poprawienia  sprostowania  błędu 

merytorycznego  (

Ze  względu  na  błędy  edytorskie    w  RCO  opublikowanym  w  dniu 

2019r.,  Zamawiający  zamieszcza  poprawioną  ujednoliconą  treść  Tomu  IV  SIWZ 

(RCO), plik: 2019-01-

31 Tom IV RCO Świnoujście, która staje się wersją obowiązującą).  

Zamawiający  stanowczo  podkreślił,  że  nie  modyfikował  treści  dokumentu  RCO 

odnośnie formy jego złożenia, gdyż zarówno pierwotna, jak ostateczna treść tego dokumentu 

były w tym zakresie identyczne – Zamawiający w żadnej wersji dokumentu RCO nie odnosił 

się do formy jego złożenia. 

{

III. Forma dokumentów

Zamawiający  przytoczył  treść  art.  10a  ust.  1  i  5  ustawy  pzp,  stwierdzając, 

że ponieważ  wymagania  dotyczące  formy  dokumentów  składanych  w  postępowaniu 

udzielenie  zamówienia  zostały  określone  przez  ustawodawcę,  odmienne  postanowienia 

treści  SIWZ  (nawet  wprost  sprzeczne  z  tymi  przepisami)  nie  mogą  mieć  jakiegokolwiek 

zastosowania, gdyż dla skuteczności złożenia oferty oraz innych oświadczeń wymagana jest 

forma  w

skazana  w  treści  ustawy  pzp.  Natomiast  złożenie  oświadczenia  bez  wymaganej 

formy  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  jest  obarczone  wadą 

nieważności.  Co  istotne,  wady  tej  nie  można  konwalidować  w  sytuacji,  gdy  oświadczenie 

dotyczy  treści  oferty.  W  opinii  Zamawiającego  trafnie  wskazuje  D.  Grześkowiak-Stojek, 

że uchybienie  wymogowi  opatrzenia  oferty,  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału 

postępowaniu  oraz  oświadczeń,  wymienionych  w  art.  25a  PrZamPubl,  w  tym  JEDZ, 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spowoduje,  że oferta, wniosek czy oświadczenie 


będzie nieważne. W konsekwencji oferta będzie musiała zostać odrzucona na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 8 PrZamPubl, a wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będzie 

mógł  być  brany  pod  uwagę  (a  w  konsekwencji  wykonawca  nie  będzie  mógł  zostać 

zaproszony do 

udziału w postępowaniu) [por. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. red. 

Marzena Jaworska, Dorota, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak, 2019]. 

{

IV. Czynności dokonane przez odwołującego

Zdaniem Zamawiającego analiza postępowania Odwołującego w toku prowadzonego 

postępowania prowadzi do jednoznacznego wniosku o odmiennym rozumieniu postanowień 

SIWZ  co  do  formy 

składanych  dokumentów  niż  zostało  to  zaprezentowane  w  odwołaniu. 

Odwołujący  złożył  ofertę  stosując  się  w  całości  do  wytycznych  podanych  przez 

Z

amawiającego  w  treści  rozdz.  14  IDW,  w  tym  podpisał  każdy  dokument  wymieniony 

rozdz.  15  IDW  w  taki  sam  sposób.  Jedynym  natomiast  błędem  Odwołującego  był  wada 

podpisu  załącznika  RCO  do  oferty,  który  okazał  się  niepoprawny,  co  skutkuje  uznaniem 

nieważności  tej  części  oferty.  Zatem  przed  otrzymaniem  informacji  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołujący  uznawał  za  konieczne  –  ze  względu  na  treść  art.  10a  ust.  5  ustawy  pzp  – 

podpisanie oferty podpisem kwalifikowanym. 

Zamawiający  w  tym  kontekście  zwrócił  ponadto  uwagę,  że  podobnie  zachował  się 

wykonawca  Strabag  sp.  z  o.o.  w  innym  postępowaniu  (z  tym  że  w  tym  przypadku 

kwalifikowany  podpis  elektroniczny,  którym  opatrzono  RCO  okazał  się  prawidłowy)  pn. 

Opracowanie  projektów  wykonawczych  i  wykonanie  robot  budowlanych  na  stacji  Szczecin 

Port Centralny 

– Zadanie 1 w ramach projektu pn.; „Poprawa dostępu kolejowego do portów 

morskich  w  Szczecinie  i 

Świnoujściu",  które  prowadzone  było  przez  PKP  PLK  równolegle, 

oba postępowanie zawierają bliźniacze postanowienia w treści SIWZ. 

Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosili przystąpienie: 

A. 

Copasa  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie;  S.A.  de  Obras  y  Servicios  Copasa 

siedzibą w Ourense (Hiszpania); Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie,  Aldesa  Construcciones  S.A.  z  siedzibą  w  Madrycie  (Hiszpania),  COALVI 

S.A.  z  siedzibą  w  Saragossie  (Hiszpania)  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia {dalej również: „Konsorcjum Copasa”}, 

B. 

Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu {dalej również: „Torpol”}. 

Wobec  wpłynięcia  tych  zgłoszeń  do  Prezesa  Izby  w  odpowiedniej  formie, 

z zachowaniem  3-

dniowego  terminu  oraz  wymogu  przekazania  kopii  zgłoszenia  Stronom 

postępowania  (zgodnie  z  art.  185  ust.  2  pzp),  Izba  nie  miała  podstaw  do  stwierdzenia 

nieskuteczności  tych  przystąpień.  Izba  uznała  za  bezpodstawne  zgłoszone  przez 

Odwołującego  na  posiedzeniu  zastrzeżenia  co  do  umocowania  pełnomocnika  Konsorcjum 


Copasa do występowania przed Izbą. 

Izba  oddaliła  również  jako  oczywiście  bezzasadne  zgłoszone  na  posiedzeniu  przez 

Odwołującego opozycje przeciwko obu przystąpieniom, gdyż nie było on w stanie wykazać, 

że Konsorcjum Copasa i Torpol nie mają interesu w oddaleniu odwołania. 

Ponieważ  odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  a  wpis  od  niego  został 

uiszczony 

– podlegało rozpoznaniu przez Izbę.  

toku  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających  Izba  nie  stwierdziła, 

aby 

odwołanie podlegało odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w art. 189 ust. 2 

pzp, nie zgłaszano w tym zakresie odmiennych wniosków.  

Z  uwagi  na  br

ak  podstaw  do  odrzucenia  odwołania  lub  umorzenia  postępowania 

odwoławczego,  Izba  skierowała  sprawę  do  rozpoznania  na  rozprawie,  podczas  której 

Odwołujący, Zamawiający i Przystępujący podtrzymali swoje dotychczasowe stanowiska 

Po  przeprowadzeniu 

rozprawy z udziałem Stron (w tym Przystępującego Konsorcjum 

Copasa) 

postępowania  odwoławczego,  uwzględniając  zgromadzony  materiał 

dowodowy,  jak 

również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  zawarte 

odwołaniu,  odpowiedzi  na  odwołanie,  a  także  wyrażone  ustnie  na  rozprawie 

i odnotowane w 

protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Zgodnie  z 

art.  179  ust.  1  pzp  odwołującemu  przysługuje  legitymacja  do  wniesienia 

odwołania,  gdy  ma  (lub  miał)  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może  ponieść  szkodę 

wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.  

W  ocenie  Izby  Odwołujący  jako  wykonawca  uczestniczący  w  postępowaniu 

przedmiotowe  zamówienie,  który  skarży  odrzucenie  swojej  oferty,  wykazał  spełnienie 

powyższych przesłanek, co nie było też sporne. 

Izba ustaliła następujące okoliczności jako istotne dla rozstrzygnięcia: 

Z postanowień s.i.w.z. przytoczonych w treści odwołania i odpowiedzi na odwołanie, 

w tym postanowień instrukcji dla wykonawców {dalej zwanej w skrócie „IDW”}, postanowień 

umowy, na które składają się również „Warunki szczególne umowy” {dalej zwane w skrócie 

„WSU”}  odnośnie  rozbicia  ceny  ofertowej  wynika,  po  pierwsze,  że  RCO  jest  integralną 

częścią  treści  oferty,  która  ma  określone  znaczenie  merytoryczne  zarówno  na  etapie 

składania  oferty,  jak  i  na  etapie  realizacji  umowy  w  sprawie  tego  zamówienia  publicznego, 

niezależnie  od  tego,  że  co  do  zasady  cena  oferty  określa  wysokość  wynagrodzenia 


ryczałtowego za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych tym zamówieniem 

W  szczególności  Zamawiający  wprost  określił  w  specyfikacji,  że  wymaga  złożenia 

RCO

, czyli arkuszy kalkulacyjnych ustalających podział ceny kontraktowej (czyli ceny oferty) 

na  poszczególne  zagregowane  pozycje  w  ustalonych  podziałach  branżowych  robót  (patrz 

subklazula  1.1.1.11  WSU), 

zawierającego  wycenę  wszystkich  pozycji  (patrz  pkt  13.4  zd.  1 

IDW

),  które  stanie  się  integralną  częścią  zawartej  umowy  (patrz  §  1  pkt  5  wzoru  umowy). 

RCO  w  toku  realizacji  umowy  będzie  bowiem  podstawą  do  sporządzenia  „Zasadniczego 

Przedmiaru  Robót  Stałych”  (ZPRS),  służącego  do  oszacowania  wartości  oraz 

zaawansowania robót na potrzeby bieżących rozliczeń (patrz subklazula 1.1.4.14 WSU), przy 

czym każdy ZPRS będzie musiał być zgodny z RCO (patrz subklazula 14.4 ostatnie zdanie 

WSU). 

Z  kolej  na  etapie  badania  oferty  RCO  jest  podstawą  do  ustalenia,  czy  wycena 

dokumentacji  projektowej  n

ie  przekracza  7%  ceny  ofertowej,  czyli  określonego  przez 

Zamawiającego  limitu  (patrz  pkt  13.5  IDW).  Oczywiste  jest  również,  że  podczas  badania 

oferty  roz

bicie  ceny  ofertowej  może  być  pomocne  dla  Zamawiającego  przy  ustaleniu,  czy 

istotne  części  składowe  ceny  oferty  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  (patrz  art.  90  ust.  1  in  principio  pzp)  lub  czy  nie  doszło  do  niekorzystnego  dla 

Zamawiającego  zawyżenia  niektórych  cen  jednostkowych  z  jednoczesnym  zaniżeniem 

innych, co może wyczerpywać znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 

ust.  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (t.j.  Dz.  U. 

z 2018 r. poz. 419 ze zm.) np. w sytuacji, gdy 

okazałoby się, że taki sposób określenia cen 

jednostkowych  nie  odpowiada  rzeczywistemu  kosztowi  wykonania  danych  robót,  a  służy 

zapewnieniu  uzyskania  przez  wykonawcę  na  początkowych  etapach  realizacji  umowy  jak 

największej części umówionego wynagrodzenia ryczałtowego. 

Wreszcie  Izba  ustaliła,  że  w  przypadku gdy  wybór  najkorzystniejszej  oferty  zostanie 

dokonany w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, po jej zakończeniu Zamawiający 

ma  dokonać  wyliczenia  cen  jednostkowych  netto  przyjętych  do  rozliczenia  umowy  przez 

odpowiednie zmniejszenie

, jak to określono, „cen jednostkowych z oferty pisemnej”, czyli cen 

zawartych w RCO (por. pkt 20.10 pkt 26 IDW).  

Po  drugie,  z 

postanowień  s.i.w.z.  przytoczonych  w  treści  odwołania  i  odpowiedzi 

na 

odwołanie wynika jednoznacznie, że RCO jako integralna część składanej oferty powinno 

być  przygotowane  i  złożone  zgodnie  z  ustawą  pzp  oraz  rozporządzeniami  wykonawczymi, 

tym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

oraz  udostępnienia  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych  (Dz.  U.  poz.  1320 

ze 

zm.),  w  szczególności  sporządzone  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej  w  formacie 


danych .pdf i 

pod rygorem nieważności podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

formatem podpisu elektronicznego PAdES (patrz pkt 14.1.1. i 14.1.2 IDW). 

Jednocześnie  Zamawiający  wskazał,  że  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  przesłanie 

przez  w

ykonawcę  oferty  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  opisanymi  w  IDW  (patrz  pkt 

14.2.12. IDW). 

Zmiana  nr  11  s.i.w.z.  z  29  stycznia  2019  r.  dotyczyła  zmiany  oznaczenia 

Zamawiającego,  w  związku  z  czym  konieczne  stało  się  uwzględnienie  tej  zmiany  w we 

wzorze umowy (stanowiącym tom I s.i.w.z) oraz załącznikach do IDW, w związku z czym do 

pisma załączono ujednolicone wersje wzoru umowy (bez załączników) oraz załączników do 

IDW.  Ponadto  Zamawiający  poinformował  o  zamieszczeniu  ujednoliconej  wersji  tomu  IV 

s.i.w.z.  (RCO).  Dodatkowo  zamieszczona  p

od  ujednoliconą  treścią  każdego  z  załączników 

do IDW pojawiła się uwaga, że należy je wypełnić elektronicznie i podpisać kwalifikowanym 

podpisem  elektroniczny

m  zgodnie  z  zapisami  SIWZ  TOM  I,  która  nie  została  dodana  do 

arkuszy RCO, nie stanowiła zmiany powyżej opisanych wymogów formalnych złożenia oferty, 

a jedynie przypomnienia o konieczności ich dochowania. 

Resumując,  Zamawiający  jednoznacznie  w  s.i.w.z.  określił,  że  oprócz  podania  ceny 

oferty,  która  będzie  określała  wysokość  umownego  wynagrodzenia  ryczałtowego,  żąda 

podan

ia  rozbicia  tej  ceny  na  poszczególne  pozycje  przede  wszystkim  w  celu  umożliwienia 

sobie rozliczania postępu robót adekwatnie do ich zaawansowania. 

Podstawą  faktyczną  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  Strabag  było  w  szczególności 

stwierdzenie,  że  plik  w  formacie  „pdf”  zawierający  RCO,  zamieszczony  w  folderze  plików 

składających  się  na  złożoną  w  postaci  elektronicznej  ofertę,  ma  nieprawidłowy  podpis 

(pozostałe pliki były właściwie podpisane). Zamawiający dodatkowo przywołał postanowienia 

s.i.w.z. (pkt 13.4. i 13.5. IDW

), z których wywiódł, że pomimo ceny ryczałtowej RCO stanowi 

treść oferty. 

W  ramach  podstawy  prawnej  odrzucenia  Zamawiający  przywołał  zarówno  art.  10a 

ust.  5  ustawy  pzp.  jak  i  art.  78

§  1  kc,  stwierdzając  w  ustalonym  przez  siebie  stanie 

faktycznym, że brak możliwości zweryfikowania podpisania pliku zawierającego RCO należy 

poczytać za niezłożenie tej wymaganej części treści oferty, co wypełnia hipotezę art. 89 ust.1 

pkt 8 ustawy p

zp (oferta nieważna na podstawie nieważnych przepisów), którego dyspozycja 

nakazuje 

zamawiającemu odrzucić taką ofertę.  

W  toku  rozprawy  Odwołujący  oświadczył,  że  podpisał  plik  zawierający  wypełnione 

arkusze  RCO  w  taki  sam  sposób  jak  pozostałe  pliki  oferty.  Niesporna  była  również 

okoliczność, że w równolegle prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu na zadanie 


nr 1, 

przy analogicznie określonych w s.i.w.z. wymaganiach formalnych, Konsorcjum Strabag 

złożyło  i  podpisało  plik  zawierający  wypełnione  arkusze  RCO,  tak  jak  pozostałe  pliki 

składające  się  na  ofertę,  w  postaci  elektronicznej,  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 

Na  tej  podstawie  Izba  stwierdziła,  że  również  dla  Konsorcjum  Strabag,  tak 

jak  dla  pozostałych  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w  tym  postępowaniu,  na  etapie 

sporządzania  i  składania  oferty  nie  budziło  żadnych  wątpliwości,  że  RCO  jako  integralna 

część treści oferty powinno być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, pod rygorem niewa

żności. 

W tych okolicznościach Izba stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie 

Zgodnie  z  art.  10a  ust.  1  ustawy  pzp  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

komunikacja  między  zamawiającym  a  wykonawcami,  w  szczególności  składanie  ofert  lub 

w

niosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  oraz  oświadczeń,  w  tym 

oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu  zamówienia, 

sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 

wykonawczym  Komisji  Europejskiej  wydanym  na  podstawie  art.  59  ust.  2  dyrektywy 

2014/24/UE  oraz  art.  80  ust.  3  dyrektywy  2014/25/UE,  zwanego  dalej  „jednolitym 

dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Natomiast art. 10a ust. 5 pzp stanowi, 

że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  oraz  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  25a,  w  tym  jednolity  dokument, 

sporządza  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Art. 

89  ust.  1  pkt  1  ustawy  pzp nakazuje zamawiającemu  odrzucić  ofertę, jeżeli  jest 

niezgodna z tą ustawą. 

Art.  78

§  1  określa,  że  do  zachowania  elektronicznej  formy  czynności  prawnej

wystarcza  złożenie  oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Łącznie  z  powyżej  przywołanych  przepisów  wynika  zatem,  że  ustawa  pzp  wymaga 

postępowaniu o udzielenie zamówienia złożenia w postaci elektronicznej oferty opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygo

rem nieważności. 

Przy czym z  art. 32 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

910/2014  z  dnia  23  lipca  2014  r. 

w  sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania 

odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz  uchylające 

dyrektywę  1999/93/WE  (Dz.  U.  UE  L  257/73)  wynika,  że  proces  walidacji  kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego potwierdza ważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pod 


warunkiem że: a) certyfikat, który towarzyszy podpisowi, był w momencie składania podpisu 

kwalifikowanym  certyfikatem  podpisu  elektronicznego  zgodnym  z  załącznikiem  I; 

b) 

kwalifikowany  certyfikat  został  wydany  przez  kwalifikowanego  dostawcę  usług  zaufania 

był  ważny  w  momencie  składania  podpisu;  c)  dane  służące  do  walidacji  podpisu 

odpowiadają  danym  dostarczonym  stronie  ufającej;  d)  unikalny  zestaw  danych 

reprezentujących  podpisującego  umieszczony  w  certyfikacie  jest  prawidłowo  dostarczony 

stronie  ufającej;  e)  jeżeli  w  momencie  składania  podpisu  użyty  został  pseudonim,  zostaje 

to 

wyraźnie  wskazane  stronie  ufającej;  f)  podpis  elektroniczny  został  złożony  za  pomocą 

kwalifikowanego  urządzenia  do  składania  podpisu  elektronicznego;  g)  integralność 

podpisanyc

h  danych  nie  została  naruszona;  h)  wymogi  przewidziane  w  art.  26  zostały 

spełnione w momencie składania podpisu. 

W  pierwszej 

kolejności  zaznaczyć  trzeba,  że  zgodnie  z  art.  192  ust.  7 pzp  Izba  nie 

może  orzekać  co  do  zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Przy  czym  stawianego 

przez  wykonawcę  zarzutu  nie  należy  rozpoznawać  wyłącznie  pod  kątem  wskazanego 

przepisu  prawa,  ale  przede  wszystkim 

jako  wskazane  okoliczności  faktyczne,  które 

podważają  prawidłowość  czynności  zamawiającego  i  mają  wpływ  na  sytuację  wykonawcy 

wnoszącego  odwołanie  {zob.  wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Gdańsku  z  25  maja  2012  r. 

sygn. akt XII Ga 92/12}. 

Z  przebiegu  rozprawy  wynika,  że  Odwołujący  w  istocie  chciał  zaskarżyć  błąd 

po 

stronie  Zamawiającego  przy  walidacji  podpisu,  którym  został  opatrzony  plik  zawierający 

RCO, gdyż tylko wykazaniu tej okoliczności mogłoby służyć zgłoszone jako dowody wydruki 

stanu  podpisu  tego  pliku 

przed jego przesłaniem,  a  nie wykazaniu,  że Konsorcjum  Strabag 

miało  intencję  właściwego  podpisania  oferty,  gdyż  żadna  z  wersji  argumentacji  nie  dotyczy 

takiej  okoliczności. Wręcz  przeciwnie,  z  treści  odwołania  (w  żadnej  z  alternatywnych  wersji 

argumentacji) 

nie  sposób  wywieść,  że  podważane  jest  ustalenie  przez  Zamawiającego, 

że plik zawierający RCO, jako jedyny spośród przesłanych przez Konsorcjum Strabag plików 

zawierających  dokumenty  oferty,  nie  został  prawidłowo  podpisany.  Oczywiste  jest, 

że wynikający  z  art.  190  pzp  obowiązek  wskazywania  przez  strony  i  uczestników 

postępowania  odwoławczego  dowodów  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których  wywodzą  skutki 

prawne,  dotyczy  wyłącznie  okoliczności  faktycznych,  które  legły  u  podstaw  zarzutów 

zawartych w odwołaniu.  

Okoliczności  podniesione  w  odwołaniu  składają  się  w  istocie  na  trzy  alternatywne 

zarzuty,  które  uszeregowane  od  najdalej  idącego  można  w  uproszczeniu  sprowadzić 

do 

twierdzeń, że oferta Konsorcjum Strabag nie podlega odrzuceniu, bo RCO: 1) nie stanowi 


w  ogóle  treści  oferty,  a  jedynie  dokument  pomocniczy  na  potrzeby  obliczenia  ceny  oferty, 

gdyż tylko ona przy wynagrodzeniu ryczałtowym ma walor istotnego elementu treści umowy; 

2) nie musiało być podpisane w taki sposób jak pozostałe dokumenty oferty, gdyż nie wynika 

to z postanowień IDW, względnie były one w tym zakresie niejasne, co nie może rodzić dla 

wykonawcy  negatywnych  skutków;  3)  należy  uznać  niejako  za  objęte  podpisem,  którym 

został opatrzony formularz ofertowy, gdyż stanowi załącznik wymieniony w jego treści. 

Pierwszy  z  wyszczególnionych  powyżej  zarzutów,  choć  podniesiony  w  kontekście 

odrzucenia  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  pzp,  w  istocie  stanowi  również 

zakwestionowanie odrzucenia z po

wodu braku formalnego polegającego na braku opatrzenia 

RCO kwalifikowanym podpisem elektronicznym. RCO jako dokument jedynie pomocniczy na 

potrzeby  obliczenia  wysokości  wynagrodzenia  ryczałtowego,  który  nie  ma  znaczenia  dla 

treści oferty, nie wymagałby podpisania, skoro w ogóle mógłby być niezłożony. Izba zważyła, 

że wobec powyżej poczynionych ustaleń faktycznych takie stanowisko jest niezasadne, gdyż 

wypełnione arkusze rozbicia cenowego oferty w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

s

kładały się na treść oferty. 

Przywołać  tu  trzeba,  pomimo  jego  przytoczenia  w  odwołaniu,  stanowisko 

wypracowane  w  doktrynie  i  orzecznictwie  na  tle  zakresu  zastosowania  art.  89  ust.  1  pkt  2 

pzp

,  że  zarówno  treść  s.i.w.z.,  jak  i  treść  oferty  stanowią  merytoryczne  postanowienia 

oświadczeń woli odpowiednio: zamawiającego, który w szczególności przez opis przedmiotu 

zamówienia  precyzuje,  jakiego  świadczenia  oczekuje  po  zawarciu  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego,  oraz  wykonawcy,  który  zobowiązuje  się  do  wykonania  tego 

świadczenia w razie wyboru złożonej przez niego oferty jako najkorzystniejszej. Wobec tego 

–  co  do  zasady  –  porównanie  zaoferowanego  przez  wykonawcę  świadczenia  z  opisem 

przedmiotu  zamówienia,  sposobem  i  terminem  jego  realizacji  wymaganymi  przez 

zamawiającego,  przesądza  o  tym,  czy  treść  złożonej  oferty  odpowiada  treści  s.i.w.z.  –  jest 

nią zgodna. Przy czym przyjmuje się, że rozumienie terminu „oferta” należy opierać na art. 

66  §  1  Kodeksu  cywilnego,  zgodnie  z  którym  jest  nią  oświadczenie  drugiej  stronie  woli 

zawar

cia  umowy,  jeżeli  określa  istotne  postanowienia  tej  umowy.  Z  uwagi  na  odpłatny 

charakter  zamówień  publicznych,  nieodzownym  elementem  treści  oferty  będzie  zatem 

zawsze  określenie  ceny,  za  jaką  wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zamawiane 

świadczenie. Jednakże w pozostałym zakresie to zamawiający określa w s.i.w.z. wymagany 

od wykonawcy zakres i sposób konkretyzacji oświadczenia woli, który będzie podstawą dla 

oceny  zgodności  treści  złożonej  oferty  z  merytorycznymi  wymaganiami  opisu  przedmiotu 

zamówienia.  Dostrzeżono  jednakże,  że  w  zakresie  zastosowania  przesłanki  odrzucenia 

oferty  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  pzp  mieści  się  również  sporządzenie  oferty  w  inny  sposób, 

niż żądał  tego  zamawiający,  o  ile  niezgodność  taka  dotyczy  elementów  treści  oferty 


w aspekcie  formalnym  i 

materialnym,  choć  nie  może  tu  chodzić  wyłącznie  o  niezgodność 

sp

osobu  spełnienia  tych  aspektów  (por.  J.  Pieróg  w:  Prawo  zamówień  Publicznych. 

Komentarz,  wyd.  C.H.  Beck,  Warszawa  2009)

.  Innymi  słowy  niezgodność  treści  oferty 

treścią s.i.w.z. może polegać na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób niezgodny 

z  wymaganiami  specyfikacji,  z 

zaznaczeniem, że chodzi tu o wymagania s.i.w.z. dotyczące 

sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązania (świadczenia) ofertowego, a więc 

wymagania,  co 

do  treści  oferty,  a  nie  wymagania  co  do  jej  formy,  które  również 

zamieszczane są w s.i.w.z. (por. np. uzasadnienie wyroku Izby z 13 listopada 2013 r. sygn. 

akt KIO 2478/13). 

Wbrew  temu,  co  zasugerowano  w  odwołaniu,  w  orzecznictwie  Izby  kwestia 

charakteru  w

ynagrodzenia  za  wykonanie  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem 

zamówienia, choć nie bez znaczenia, nie zawsze ma decydujące znaczenie przy ustalaniu, 

czy  zażądany  dodatkowo  przez  zamawiającego  od  wykonawców  kosztorys  z  cenami 

jednostkowymi  należy  uznać  jedynie  za  dokument  pomocniczy,  a  więc  bez  znaczenia  dla 

treści oferty. Podobnie dla ustalenia, czy ceny jednostkowe zaliczają się do treści oferty nie 

przesądza  li  tylko  teoretyczno-prawna  cywilistyczna  klasyfikacja  składników  czynności 

prawnych  (na  essentialia  negotii,  accidentalia  negotii  i  naturalia  negotii

)  w  kontekście 

charakteru  prawnego  (typu)  umowy,  która  ma  być  zawarta  w  sprawie  danego  zamówienia 

publicznego  (w  tym  kwestii,  czy  jest  to  umowa  o  roboty  budowalne  czy  umowa 

o zaprojektowanie  i  wykonani

e robót budowalnych). Jak już powyżej zaznaczono, kluczowe 

znaczenie dla określenia zakresu wymaganej treści oferty składanej w danym postępowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  ma  wola  zamawiającego  wyartykułowana  w  treści  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

W  tym  postępowaniu  Zamawiający  jednoznacznie  w  s.i.w.z.  określił,  że  wymaga 

od 

wykonawców  nie  tylko  podania  ceny  oferty,  czyli  określenia  wysokości  wynagrodzenia 

ryczałtowego  za  zaprojektowanie  i  realizację  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem 

zamówienia, ale również sprecyzowania cen jednostkowych za poszczególne  rodzaje robót 

na potrzeby bieżącego rozliczania wynagrodzenia adekwatnie do postępu robót. W tym celu 

przygotował  do  wypełnienia  przez  wykonawców  kilkanaście  arkuszy  kalkulacyjnych, 

których  należało  sprecyzować  łącznie  kilkaset  cen  jednostkowych.  Dodatkowo  pierwszy 

z arkuszy, 

określający  w  kwotach  ryczałtowych  koszt  wykonania  czynności  lub  opracowań 

zaliczonych  do  ogólnych  wymagań  kontraktowych,  służy  również  weryfikacji,  czy  wycena 

koszt

ów  wykonania  dokumentacji  projektowej  nie  przekracza  zakreślonego  przez 

Zamawiającego  w  s.i.w.z.  limitu  7%  ceny  oferty.  Powyższe  wymagania Zamawiającego  nie 

budziły ani wątpliwości, ani sprzeciwu Konsorcjum Strabag w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia, a zaczęły być podważane dopiero na potrzeby polemiki z decyzją o odrzuceniu 


jego  oferty. 

Umknęło  przy  tym  uwadze Odwołującego,  że sam  w  odwołaniu uznał  za trafne 

wypowiedzi  orzecznictwa  i  doktryny,  że  zakres  istotnych  postanowień  nie  może  być 

wyznaczon

y  w  sposób  generalny,  gdyż  zależy  on  od  typu  tworzonego  stosunku  prawnego 

tego  jak  szczegółowo  został  on  uregulowany  w  ustawie,  a  ponadto  ofertę  można  również 

rozszerzyć o zamieszczenie dodatkowych postanowień w zakresie innych części składowych 

proponowanej  umowy  (naturalia  oraz  accidentalia  negotii

),  które  jako jednolita  całość  będą 

wiązać oferenta. Bez znaczenia jest zatem, do której kategorii postanowień zaliczymy treść 

RCO,  gdyż  na  mocy  obowiązujących  w  tym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

postan

owień  s.i.w.z.  stanowi  ono  treść  oferty  w  rozumieniu  art.  82  ust.  3  pzp,  zgodnie 

którym treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Izba zważyła, że rozstrzygając sprawę w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu 

odrzucenie  oferty  Konsorcjum  Strabag  z  powodu  niezachowania  wymaganego  z  mocy 

przepisów  ustawy  pzp  pod  rygorem  nieważności  opatrzenia  RCO,  który  stanowi  z  mocy 

postanowień  s.i.w.z.  integralną  część  treści  oferty,  właściwym  podpisem  elektronicznym, 

należy  uznać  za  prawidłowe.  Nie  ma  znaczenia,  że  wspomnianym  brakiem  formalnym 

dotknięta  była  tylko  część  treści  oferty,  gdyż  z  przywołanych  powyżej  przepisów  wynika, 

że oferta,  czyli  kompletna  treść  oświadczenia  woli  wykonawcy,  musi  być  podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Według  alternatywnej  argumentacji  odwołania  rozbicie  cenowe  oferty  należy  uznać 

za  

objęte podpisem, którym został opatrzony formularz oferty, w którego treści wymieniono 

jako  składany  załącznik  RCO,  traktując  je  jako  tzw.  dokument  zintegrowany.  Choć  w 

odwołaniu  zacytowano  obszerny  fragment  uzasadnienia  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  29 

stycznia 2012 r. w sprawie sygn. akt I CSK 373/11

, umknęło uwadze Odwołującego (pomimo 

odnotowania tej okoliczności), że rozstrzygnięcie to zapadło w określonym stanie faktycznym 

(podpis znajdował się wyłącznie na załączniku do umowy), a przede wszystkim nie dotyczyło 

kwestii podpisu elektronicznego. Ani w odwołaniu, ani na rozprawie Odwołujący nie wskazał, 

czy  i  w  jaki  sposób  stanowisko  wyrażone  w  odniesieniu  do  oświadczenia  woli  składanego 

formie  pisemnej  należy  na  zasadzie  analogii  uznać  za  adekwatne  do  oświadczenia  woli 

składanego w formie elektronicznej. Warto zauważyć, że rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, 

że  podpisanie  jako  całości  integralnego  pod  względem  treści  dokumentu  składającego  się 

kilku  elementów  (np.  umowy  zasadniczej  i  załączników)  oznacza  zachowanie  formy 

pisemnej zawartego w 

tym dokumencie oświadczenia woli (ark 78 § 1 Kodeksu cywilnego), 

wprost nawiązuje do treści zdania 1 tego przepisu (Do zachowania pisemnej formy czynności 

prawnej  wystarcza  złożenie  własnoręcznego  podpisu  na  dokumencie  obejmującym  treść 

oświadczenia  woli.).  Tymczasem  przywołana  już  powyżej  treść  art.  78

§  1  kc  nie  jest 

analogiczna,  gdyż  nie  nawiązuje  w  ogóle  do  relacji  dokumentu  do  treści  zawartego  w  nim 


oświadczenia woli.  

Nie  tylko  z  tego  powodu  w 

przekonaniu  składu  orzekającego  Izby  nie  ma  prostego 

przełożenia pomiędzy pisemną a elektroniczną formą oświadczeń woli. Podpis elektroniczny 

ma 

zapewniać  integralność  pliku,  czyli  niezmienność  jego  zawartości  po  podpisaniu. 

W sytuacji, gdy kwalifikowany podpis elektroniczny, 

którym został opatrzony plik RCO, nie dał 

się walidować, nie można wykluczyć, że przyczyną tego była zmiana jego zawartości, w tym 

treści  wypełnionych  arkuszy  cenowych.  Z  odwołania  nie  wynika,  aby  taka  ewentualność 

mogła zostać wykluczona w rozstrzyganej sprawie, choćby dzięki porównaniu treści arkuszy 

cenowych  w  pliku,  który  badał  Zamawiający,  z  tymi,  które  zawierał  plik  wysłany  przez 

Konsorcjum  Strabag,  co 

–  jak  już  powyżej  zaznaczono  –  mogłoby  stać  się  przedmiotem 

rozstrzygnięcia,  gdyby  odwołanie  objęło  swoim  zakresem  czynność  Zamawiającego 

polegającą na walidacji podpisu, którym został opatrzony plik zawierający RCO. 

Niezależnie  od  powyższego  stanowisko  wyrażone  w  odwołaniu  przechodzi 

do 

porządku  dziennego  nad  tym,  że  według  s.i.w.z.  obowiązującej  w  tym  postępowaniu 

każdy  plik  składający  się  na  ofertę  powinien  być  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  Odmiennie  mogła  by  się  przedstawiać  sytuacja,  gdyby  w  s.i.w.z.  wyraźnie 

wskazano,  że  podpisem  kwalifikowanym  opatrzony  musi  być  wyłącznie  plik  zawierający 

formularz  ofertowy.  Konsorcjum  Strabag mogło  też  z  własnej  inicjatywy  złożyć  ofertę  w  taki 

sposób,  że  cała  jej  treść  zawierała  się  w  jednym  pliku.  Niewątpliwie  sytuacja,  w  której 

wystarczy  tylko  raz  złożyć  podpis,  czy  to  odręczny  czy  elektroniczny,  zmniejsza  ryzyko 

zaistnienia sporów co do tego, czy oferta została złożona w wymaganej formie.  

W  konsekwencji  niedochowania  wymaganej  pod  rygorem  ni

eważności  formy 

Zamawiający  nie  mógł  wziąć  pod  uwagę  treści,  czyli  wypełnionych  arkuszy  rozbicia 

cenowego oferty Konsorcjum Strabag, jak chciałby tego Odwołujący. Tym niemniej w ocenie 

Izby  niedochowanie  wymagania  co  do  formy  oferty  jest  dalej  idące  i  podlega  zbadaniu 

pierwszej kolejności w stosunku do badania zgodności jej treści z treścią specyfikacji, stąd 

wskazanie jako podstawy odrzucenia oferty Konsorcjum Strabag również art. 89 ust. 1 pkt 2 

pzp  było  zbędne.  Natomiast  bez  znaczenia  jest,  że  Zamawiający  wskazał  jako  podstawę 

prawną  odrzucenia  z  powodu  niezłożenia  RCO  we  właściwej  formie  art.  89  ust.  1  pkt  8 

zamiast  pkt  1  pzp,  gdyż  na  podstawie  treści  uzasadnienia  Odwołujący  mógł  i  był  w  stanie 

ustalić motywy, jakimi kierował się Zamawiający.  

Z  tych 

względów  Izba  –  działając  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  ustawy  pzp  – 

orzekła, jak w pkt 1 sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku 

na podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  pzp  w 

zw.  z  §  3  pkt  1  i  2  lit.  b  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 


wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972) 

–  obciążając  Odwołującego  kosztami  tego 

postępowania,  na  które  złożył  się  uiszczony  przez  niego  wpis  oraz  uzasadnione  koszty 

Zamawiającego  w  postaci  wynagrodzenia  jego  pełnomocnika,  na  podstawie  rachunku 

złożonego do zamknięcia rozprawy. 


wiper-pixel