KIO 36/19 POSTANOWIENIE dnia 22 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt: KIO 36/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Członkowie:         Małgorzata Matecka 

Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  22  stycznia  2019  r.  w 

Warszawie odwołania wniesionego w dniu 10 stycznia 2019 roku przez Wykonawcę Philips 

Polska  sp.  z  o.o.  (Al.  Jerozolimskie  195B,  02-222  Warszawa) 

w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  1  (ul. 

Staszica 16, 20-081 Lublin) 

przy  udziale  Wykonawcy 

Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o.  (ul.  Żupnicza  11,  03-821 

Warszawa) 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po    stronie 

Zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy Philips Polska sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa) 

kwoty  13500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 

Członkowie:   

……………………………. 

……………….……………. 


Sygn. akt: KIO 36/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  1  w  Lublinie  prowadzi 

post

ępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup aparatu 

MR  - 

rezonansu  magnetycznego  dla  potrzeb  Zakładu  Radiologii  Zabiegowej  i  Diagnostyki 

Obrazowej  w  ramach  Projektu  dofinansowania  nr  POIS.09.02.00-00-

0039/16 pn.: „Poprawa 

świadczonych  usług  medycznych  z  zakres  chorób  układu  krążenia  poprzez  doposażenie 

Kliniki  Chirurgii  Naczyniowej  i  Angiologii  oraz  Zakładu  Radiologii  Zabiegowej  i  Diagnostyki 

Obrazowej”.  

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 29 grudnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 

Europejskich pod numerem 2018/S 250-576897. 

10  stycznia  2019  roku  Odwo

łujący  Philips  Polska  sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  wobec 

dokonanego  przez  Zamawiającego  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  utrudniający  i 

ograniczający  uczciwą  konkurencję  poprzez  taki  dobór  parametrów,  który  uniemożliwia 

złożenie Odwołującemu konkurencyjnej oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu; naruszenia 

zasady  uczciwej konkurencji  i  proporcjonalności  poprzez  opisanie przedmiotu  zamówienia i 

kryteriów  oceny  ofert  w  SIWZ,  w  sposób  wskazujący  na  rozwiązania  konkretnego 

producenta, a nie odnoszący się do obiektywnych rozwiązań funkcjonalnych.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp 

poprzez przygotowanie SIWZ w taki sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję tj. umożliwia 

złożenie  oferty  tylko  jednemu  wykonawcy  oraz  który  nie  jest  proporcjonalny  do  przedmiotu 

zamówienia. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu zmiany 

SIWZ  w  zakresie  wszystkich  podniesionych  w  odwołaniu  zarzutów  dotyczących  opisu 

przedmiotu  zamówienia;  alternatywnie,  jeżeli  rozstrzygnięcie  odwołania  nastąpi  po  upływie 

daty  wyznaczonej  na  dzień  składania  ofert,  o  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

p

ostępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, 

21 stycznia 2019 roku 

Odwołujący przed otwarciem posiedzenia i rozprawy wniósł pismo, w 

którym oświadczył, że cofa odwołanie w całości.  


Izb

a działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1986  z  późn.  zm.) 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztac

h  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

pos

tępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972)

Przewodniczący:      ……………….……….. 

Członkowie:   

…………….………….. 

…………………………


wiper-pixel