KIO 360/19 POSTANOWIENIE dnia 7 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 360/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 
 

Przewodniczący:      Magdalena Rams  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  7  marca  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2019 r. przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  konsorcjum  firm:  Vendi 

Servis sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, JOL  – MARK sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Postęp” sp. z o.o., z siedzibą 

w Gliwicach,  

w  postępowaniu prowadzonym  przez  Powiatowy  Publiczny  Zakład Opieki  Zdrowotnej w 

Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, 

postanawia: 

umorzyć postępowania odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum: Servis sp. 

o.o.,  z  siedzibą  w  Łodzi,  JOL  –  MARK  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Gliwicach, 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  –  Handlowo  –  Usługowe  „Postęp”  sp.  z  o.o.,  z 

siedzibą w Gliwicach kwoty 7.500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero 

groszy) uiszczonej ty

tułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach.   

Przewodniczący:…………………………………..  


Sygn. akt KIO 360/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu 

Śląskim (dalej „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. Świadczenie usług społecznych w zakresie żywienia 

pacjentów i dystrybucji posiłków na oddziały.  

W  dniu  28  lutego  2019  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum:  Servis sp. z 

o.o.,  z  siedzibą  w  Łodzi,  JOL  –  MARK  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Gliwicach, 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Postęp” sp. z o.o., z siedzibą 

w  Gliwicach 

(dalej  „Odwołujący”), który  zarzucił  Zamawiającemu naruszenie:  (i)  art. 138o 

ust.  1 

–  2  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  odrzucenie  oferty 

Odwołującego  z  uwagi  na  fakt,  że  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  podczas,  gdy  Odwołujący  załączył  do  oferty  jadłospisy  spełniające 

wymagania opisane w SIWZ; (ii) art. 138o ust. 1 - 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy 

Pzp  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  poprzez  odrzucenie  oferty  zgodnej  z  postanowieniami  SIWZ,  co  pozbawiało 

Odwołującego możliwości pozyskania zamówienia.  

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu:  (i)  unieważnienia  czynności  odrzucenia 

oferty  Odwołującego;  (ii)  unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania;  (iii) 

dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.  

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego do 

postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca.  

W dniu 6 marca 2019 

r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo Zamawiający, 

w którym oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty podniesione w odwołaniu i w związku z 

tym wnosi o umorzenie postępowania.  

Stosownie  do  dyspozycji  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  w 

przypadku  uwzględnienia  przez 

z

amawiającego  w  całości  zarzutów  przestawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania 


odwoławczego, pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego 

nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.  

Do postępowania  odwoławczego nie  przystąpił  żaden  wykonawca. W konsekwencji,  wobec 

uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu, 

postępowanie podlega umorzeniu na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.   

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy,  zatem 

koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, orzekając w tym zakresie o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez 

Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1  lit. 

a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i 

sposobu  pobieran

ia  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:……………………………...


wiper-pixel