KIO 356/19 POSTANOWIENIE dnia 15 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 356/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Członkowie:   

Przemysław Dzierzędzki 

Dagmara Gałczewska-Romek 

 Protokolant:    

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania odwoławczego 

w dniu  15  marca  2019  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  28  lutego  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia:  Planeta  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie,  Autostrada 

Mazowiecka  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  Wardex  Sp.  z o.o.  z siedzibą 

w Radzyminie

postępowaniu  prowadzonym  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

Oddział w Kielcach

przy  udziale  wykonawcy 

FBSerwis  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego  

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

2018  r.,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach

Przewodniczący:      ……………….. 

Członkowie:   

……………….. 

………………..


Sygn. akt KIO 356/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 

prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn. 

Całoroczne  kompleksowe  utrzymanie  dróg  krajowych  administrowanych 

przez GDDKiA w Kielcach z podziałem na 3 części zamówienia: Część Nr 1: Rejon w Busku 

Zdroju, Część Nr 2: Rejon w Kielcach, Część Nr 3: Rejon w Opatowie

W dniu 28 lutego 2019 r. Konsorcjum: Planeta Sp. z o.o., Autostrada Mazowiecka Sp. 

z o.o., Wardex Sp. z o.o. wniosło odwołanie w zakresie części 2 zamówienia, wobec: 

zaniechania odtajnienia wyjaśnień dotyczących ceny oferty, złożonych przez wykonawcę 

FBSerwis,  a  także  uzasadnienia  zastrzeżenia  tych  wyjaśnień  jako  tajemnicy 

prz

edsiębiorstwa, co stanowi naruszenie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z § 4 ust. 1 

pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy 

rozpoznawaniu odwołań w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Pzp, 

2)  zaniechania  wezwan

ia  wykonawcy  FB  Serwis  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie 

istotnych  elementów  składowych  ceny  oferty,  tj.  wartości  realizacji  usług  Zimowego 

Utrzymania  Dróg  oraz  Utrzymania  Elementów  Korpusu  Drogi,  co  stanowiło  naruszenie 

art. 90 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

W dniu 

15 marca 2019 r., na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania 

odwoławczego,  pełnomocnik  Odwołującego  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania. 

Wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  –  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  – 

należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………….. 

Członkowie:   

……………….. 

……………….. 


wiper-pixel