KIO 355/19 POSTANOWIENIE dnia 14 marca 2019 r.

Data: 11 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 355/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Brzeska 

Protokolant:              Adam Skowroński  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  14  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Kra

jowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2019 r. przez wykonawcę Lyreco Polska S. A. 

z  siedzibą  w  Komorowie  w postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Polska 

Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

przy  udziale  wykonawcy  Part

ner  XXI  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Zabrzu  zgłaszającego 

przystąpienie po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1. umo

rzyć postępowanie odwoławcze; 

2.  nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Lyreco  Polska  S.  A.  z  siedzibą  w  Komorowie  kwoty  13  500  zł  00    gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (

t.j. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………………. 


Sygn. akt: KIO 355/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Polska  Spółka  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

prowadzi  w   trybie  przetargu  nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o 

udzielenie  zamówienia  pn.  „Dostawa  materiałów  biurowych  na  potrzeby  Polskiej  Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. z sied

zibą w Warszawie". 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  przekazane  Urzędowi  Oficjalnych  Publikacji 

Wsp

ólnot Europejskich w dniu 19 lipca 2018 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej w dniu 21 lipca 2018 r. pod numerem 2018/S 139-318683.  

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 1 

marca  2019  r. 

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zama

wiającego zgłosił przystąpienie wykonawca Partner XXI Sp. z o.o. z siedzibą w 

Zabrzu

.  Izba  na  podstawie  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy  Pzp  uznała  zgłoszenie  przystąpienia 

ww. wykonawcy za skuteczne.  

W  dniu  14  marca  2019  r.  przed  otwarciem  rozprawy

,  Odwołujący  –  wykonawca 

Lyreco Polska S. A. z siedzibą w Komorowie cofnął odwołanie wniesione do Prezesa KIO w 

dniu 28 lutego 2019 r. 

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych,  Izba 

postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz  Odwołującego  90%  kwoty  uiszczonego 

wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………. 


wiper-pixel