KIO 354/19 POSTANOWIENIE dnia 13 marca 2019 r.

Data: 10 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 354/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

Protokolant:   

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  13  marca  2019  r.,  w  Warszawie, 

od

wołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  lutego  2019  r. 

przez 

wykonawcę Promed S.A., z siedzibą w Warszawie,  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Specjalistyczny im. Ludwika 

Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.,  

przy udziale wykonawcy 

Viridian Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać  Urzędowi Zamówień  Publicznych  zwrot z  rachunku  Urzędu Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Promed S.A., z siedzibą w Warszawie  kwoty 

00  złotych  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 354/19 

U z a s a d n i e n i e 

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (dalej: 

Zamawiający”) 

prowadzi  w  trybie  przetargu nieograniczonego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.), 

zwanej  dalej 

ustawa  Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

„dostarczenie  sprzętu  medycznego  dla  nowej  siedziby  małopolskiego  centrum  leczenia  i 

reha

bilitacji oparzeń oraz chirurgii plastycznej i replantacyjnej oraz oddz. intensywnej opieki 

medycznej  dla  dzieci",  pakiet  nr  1,  numer  postępowania  nadany  przez  Zamawiającego  nr 

ll/ZP/2019 (dalej: „Postępowanie") 

W  dniu  28  lutego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  O

dwoławczej  wpłynęło  odwołanie  wykonawcy 

Promed S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”) zarzucając Zamawiającemu: (i) 

dokonaniu  nieuzasadnionych  zmian  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

(dalej  jako  „SIWZ”)  wskutek  czego  opis  przedmiotu  zamówienia  utrudnia  uczciwą 

konkurencją,  wskazuje na jednego  wykonawcę,  a w  rezultacie uniemożliwia złożenie oferty 

Odwołującemu; (ii) ustaleniu opisu przedmiotu zamówienia w wyniku zmian treści SIWZ oraz 

w  wyniku  udzielenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  38  ust.  1  ustawy  w  sposób  niejasny  i 

niejednoznaczny, a także utrudniający uczciwą konkurencję, co uniemożliwia złożenie oferty 

przez Odwołującego, przez co doszło do naruszenia art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, a 

także art. 38 ust. 4 ustawy ze względu na fakt, że dokonana przez Zamawiającego zmiana 

treści  SIWZ  nie  była  uzasadniona,  w  szczególności  w  takim  brzmieniu  jak  to  zostało 

dokonane. 

W  dniu  12  marca  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęła  odpowiedź  na 

odwołania  Zamawiającego,  w  której  oświadczył,  iż  uwzględnia  w  całości  odwołanie 

wniesione  przez  wykonawcę  Promed  S.A.  Odpis  pisma  Zamawiającego  o  uwzględnieniu 

odwołania został przekazany Odwołującemu podczas posiedzenia z udziałem stron.  

Izba  ustaliła,  że  dniu  4  marca  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

wykonawcy  Anpexim  T.  S. 

(dalej  „Przystępujący  I”)  oraz  wykonawcy  Viridian  Polska  sp.  z 

o.o.,  z  siedzibą  w Warszawie  (dalej  „Przystępujący  II”),  w  których  obaj  wykonawcy  zgłosił 

chęć przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Na posiedzeniu z udziałem stron Odwołujący oświadczył, że nie otrzymał kopi przystąpienia 

Przystępującego  I  i  wnosi  o  niedopuszczenie  wykonawcy  do  postępowania  odwoławczego. 

Izba  uznała  wniosek  za  zasadny.  Wskazać  należy,  że  Przystępujący  I,  prawidłowy 


aktach  postępowania  brak  jest  dowodu  potwierdzenia  przekazania  kopii  przystąpienia 

Odwołującemu, zgodnie z wymaganiem zawartym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. Tym samym 

Izba  uznała,  że  wykonawca  Anpexim  nie  dochował  wymogów  formalnych  związanych  z 

wniesieniem przystąpienia, co w konsekwencji spowodowała, iż Izba uznała, że wykonawca 

ten nieskutecznie przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.  

Z  zakresie  przystąpienia  wniesionego  przez  Przystępującego  II,  Izba  ustaliła,  że 

p

rzystąpienie  zostało  wniesione  z  zachowaniem  wymogów  formalnych  wskazanych  w  art. 

185  ust.  2  ustawy  Pzp.  Odwołujący  oraz  Zamawiający  nie  zgłosili  podczas  posiedzenia 

żadnych  wniosków  co  do  skuteczności  przystąpienia  powyższego  wykonawcy  do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego.  Wobec  czego  Izba  uznała,  iż 

wykonawca ten, zgodnie z art. 185 ust. 3 ustawy Pzp 

skutecznie przystąpił do postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego i stał się uczestnikiem postępowania.  

Przystępujący  II  nie  stawił  się  na  wyznaczony  termin  posiedzenia  z  udziałem  stron  w 

przedmiotowej  sprawie.  W  aktach  sprawy  znajduje  się  oświadczenie  złożone  przez 

Przystępującego  II  potwierdzające  okoliczność  zawiadomienia  wykonawcy  o  terminie 

posiedzenia  z  udziałem  stron.  Izba  uznała,  że niestawiennictwo na  posiedzeniu przed  Izbą 

Przystępującego II, mimo prawidłowego zawiadomienia o terminie posiedzenia, należy uznać 

za  rezygnację  z  uprawnień  do  reprezentowania  swoich  interesów,  tożsamą  z  niezłożeniem 

sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  odwołania.  Należało  bowiem  uznać,  że  wyznaczona  do 

rozpoznania  sprawy  rozprawa  i  poprzedzające  ją  posiedzenie  z  udziałem  stron  to  ta  faza 

postępowania  odwoławczego,  w  której  następuje  koncentracja  czynności,  wniosków  i 

oświadczeń  stron  oraz  uczestników  postępowania  zmierzająca  do  zakończenia 

postępowania toczącego się na skutek wniesienia odwołania. Z powyższego wynika, że po 

skierowaniu  od

wołania  na  posiedzenie  z  udziałem  stron  lub  na  rozprawę  odwołanie,  co  do 

zasady, będzie rozpatrzone na tym posiedzeniu lub rozprawie i tam też rozpatrzone zostaną 

ewentualne  zgłoszone  wnioski  i  oświadczenia  stron,  takie  jak  oświadczenie  co  do 

uwzględnienia  odwołania  przez  zamawiającego  czy  ewentualny  sprzeciw  co  do 

uwzględnienia odwołania.    

Skoro  zatem  uwzględnienie  odwołania  przez  zamawiającego  może  nastąpić  najpóźniej  do 

ostatecznego 

rozstrzygnięcia 

przedmiocie 

wniesionego 

odwołania, 

co 

– 

w  razie  wyz

naczenia posiedzenia lub rozprawy mających na celu rozpatrzenie odwołania  – 

odbędzie się na tym posiedzeniu lub rozprawie, ewentualny sprzeciw w tym zakresie również 

można zgłosić w tym czasie. W warunkach prawidłowego powiadomienia Przystępującego II 

o te

rminie posiedzenia, na którym ma zostać rozpatrzone odwołanie, uznać należy że na tym 


odwołania.  Niestawiennictwo  Przystępującego  II  mimo  prawidłowego  zawiadomienia  o 

terminie  posiedzenia 

należy  uznać  za  rezygnację  z  uprawnień  do  reprezentowania  swoich 

interesów, tożsame z niezłożeniem sprzeciwu co do uwzględnienia odwołania.  

Zatem, w związku z faktem, że Przystępujący II nie wniósł sprzeciwu co do uwzględnienia w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  postępowanie odwoławcze  –  stosownie do 

dyspozycji art. 186 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy,  zatem 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu 

uiszczonego przez Odwo

łującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do 

§  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010 roku  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel