KIO 35/19 POSTANOWIENIE dnia 21 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Beata Konik 

Protokolant:            

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania  w 

dniu  21  stycznia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  10  stycznia  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia  BASMA  SECURITY  spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Warszawie, CERBER Ochrona spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą  w  Liwie,  OCHRONA  SECURITY  spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Wyszkowie  oraz  Safety  spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą  w  Warszawie,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  22  Bazę 

Lotnictwa Taktycznego w Malborku

, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Konsalnet Ochrona spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w  Warszawie  oraz  Konsalnet  Security  spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  BASMA  SECURITY  spółki  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  CERBER  Ochrona 

spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Liwie,  OCHRONA 

SECURITY  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Wyszkowie 

oraz  Safety  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 


kwoty 

13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy)

st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,  22  Baza  Lotnictwa  Taktycznego  w  Malborku,  prowadzi  w  trybie 

przetargu  ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

„Świadczenie  całodobowej  ochrony  osób  i  mienia  w  systemie  zmianowym  realizowanym 

przez  specjalistyczne  uzbrojone  formacje  obronne  (SUFO)  w  latach  2019  -  2021  dla  22. 

Bazy  Lotnictwa  Taktycznego  w  Malborku,  49.  Bazy  Lotniczej  w  Pruszczu  Gdańskim,  8. 

batalionu  radiotechnicznego  -  kompleks  wojskowy  5429  Lasowice  Wielkie,  Regionalnego 

Centrum Informatyki - Punkt Obserwacyjny i 

Łączności nr 30 Skowronki”, numer referencyjny 

22.BLT.SZP.2612.76.2018”.  Zamówienie  zostało  podzielone  na  4  części,  przedmiotowe 

odwołanie  dotyczy  części  I.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 31 sierpnia 2018 r., pod numerem 2018/S 167-381602. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 131a ust. 

1 pkt 4 w zw. z art. 2 pkt 5c, art. 13lh ust. 1 w zw. z art. 47 ustawy Pzp.  

W  dniu  10  stycznia  2019  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  BASMA  SECURITY  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie (lider), CERBER Ochrona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Liwie,  OCHRONA  SECURITY  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Wyszkowie  oraz  Safety  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

wnieśli  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  niezgodnych  z  przepisami 

ustawy Pzp czynności Zamawiającego dotyczących części I zamówienia. 

Jak  wynika  z 

akt  postępowania,  w  dniu  14  stycznia  2019  r.,  do  przedmiotowego 

postępowania  odwoławczego  swoje  przystąpienie  w  charakterze  uczestnika  postępowania 

zgłosili  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  Konsalnet  Ochrona 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  oraz  Konsalnet  Security 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Przystępujący), po 

stronie Zamawiającego.  

W dniu 18 stycznia 2019 r. Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie domagając 

się oddalenia odwołania w całości jako bezzasadnego.  

W  dniu 

17  stycznia  2019  r.  Przystępujący  wniósł  pismo  procesowe,  domagając  się 

oddalenia odwołania w całości jako bezzasadnego.  

W  dniu  21  stycznia  2019  r.  przed  otwarciem  rozprawy,  O

dwołujący  wycofał 

odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel