KIO 351/19 POSTANOWIENIE dnia 14 marca 2019 r.

Data: 10 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 351/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodnicząca: 

Ewa Sikorska  

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 12 marca 2019 r

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  lutego  2019  roku  przez  Elektrometal 

Spółkę Akcyjną w Cieszynie w postępowaniu prowadzonym przez Polską Grupę Górniczą 

w Katowicach 

przy  udziale  wykonawcy 

CFT  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  w 

Tychach, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego  

postanawia:  

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Elektrometal Spółki Akcyjnej w Cieszynie kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście 

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a ust. 1, 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), na niniejsze postanowienie, w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Katowicach. 


Sygn. akt: KIO 351/19 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu 12 marca 2019 roku, przed otwarciem rozprawy, Elektrometal SA w Cieszynie, 

cofnęła odwołanie wniesione w dniu 28 lutego 2019 roku. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 

ust. 8 zd. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1986 ze zm.), umorzyła postępowanie odwoławcze. 

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zam

ówień publicznych, Izba postanowiła 

zwrócić na rzecz odwołującej 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

………………………………… 


wiper-pixel