KIO 350/19 POSTANOWIENIE dnia 12 marca 2019 r.

Data: 10 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 350/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  12  marca  2019  r.,  w Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  28  lutego  2019  r. 

przez 

wykonawcę Biameditek sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku,  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpital Specjalistyczny im. Ludwika 

Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.,  

przy  udziale  w

ykonawców:  Promed  S.A.,  z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać  Urzędowi Zamówień  Publicznych  zwrot z  rachunku  Urzędu Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Biameditek  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w 

Białymstoku  kwoty  13 500,00  złotych  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  zero 

złotych) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 350/19 

U z a s a d n i e n i e 

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (dalej: 

Zamawiający”) 

prowadzi  w  trybie  przetargu nieograniczonego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia 

29 stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.), 

zwanej  dalej 

ustawa  Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

„dostarczenie  sprzętu  medycznego  dla  nowej  siedziby  małopolskiego  centrum  leczenia  i 

rehabilitacji oparzeń oraz chirurgii plastycznej i replantacyjnej oraz oddz. intensywnej opieki 

medycznej  dla  dzieci",  pakiet  nr  1,  numer  postępowania  nadany  przez  Zamawiającego  nr 

ll/ZP/2019 (dalej: „Postępowanie") 

W  dniu  28  lutego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie  wykonawcy 

Biameditek  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Białymstoku  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając 

Zamawiającemu dokonaniu modyfikacji treści SIWZ w Postępowaniu i jej, ukształtowanie w 

sposób  sprzeczny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  poprzez  zmianę  parametrów 

techniczno-

użytkowych w załączniku nr 1A do SIWZ, pakiet nr 1. poz. 1 oraz pakiet nr 1 poz. 

8. Tym samym, dokonane przez Zamawiającego modyfikacje zostały zrealizowane w sposób 

naruszający  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców, 

przez to, że Zamawiający udzielając w dniu 18 Iutego 2019 r. wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 

1 i 2 ustawy PZP do treści SIWZ, wykluczył w sposób nieuzasadniony swoimi dodatkowymi 

wymaganiami urządzenia innych producentów, dopuszczając jedynie jednego wykonawcę do 

real

izacji zamówienia, co w efekcie stanowiło naruszenie art. 7 ust 1 i ust 3 ustawy PZP, art. 

29 ust. 2 i ust. 3 ustawy PZP. 

W związku z opisanymi naruszeniami oraz zgodnie z dyspozycją art. 180 ust. 3 ustawy PZP, 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie Zamawiającemu: (i) 

zmianę  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  treści  SIWZ  w  następujący  sposób:  zmianę  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  treści  SIWZ  w  pakiecie  nr  1  w  zakresie  poz.  1  i  poz.  8  w  ten 

sposób, że Zamawiający odstąpi od postanowień opisu przedmiotu zamówienia dla pakietu 

nr 1 i powróci do pierwotnego brzmienia SIWZ w  zakresie opisu przedmiotu zamówienia w 

pakiecie  nr  1  w  zakresie  poz.  1  i  poz.  8,  (ii) 

przedłużenie  terminu  składania  ofert  o  czas 

n

iezbędny  na  sporządzenie  oferty;  (iii)  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz 

Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego 

w postępowaniu. 


W  dniu  11  marca 

Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa wniesione odwołanie. Pismo zostało podpisane 

przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.  

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.  

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel