KIO 349/19 POSTANOWIENIE dnia 13 marca 2019 roku

Data: 10 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 349/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 13 marca 2019 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

Członkowie:   

Emilia Garbala  

Lubomira Matczuk-Mazu

ś            

po  rozpoznaniu  w  dniu  13  marca  2019  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  28  lutego  2019  roku  przez 

wykonawcę  Spire  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Komendę Główną Policji w Warszawie 

przy udziale: 

A)  wykonawcy 

Immitis  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Bydgoszczy 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. 

akt KIO 349/19 po stronie Zam

awiającego, 

B)  wykonawcy 

Intaris 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn. 

akt KIO 349/19 po stronie 

Odwołującego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zw

rot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy

Spire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie  kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………………………… 

Członkowie:   

…………………………………… 

…………………………………… 


Sygn. akt KIO 349/19 

UZASADNIENIE 

Zamawiający,  Komenda  Główna  Policji  w  Warszawie,  prowadzi  postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Zawarcie umowy ramowej na modernizację 

indywidualnej 

infrastruktury 

teleinformatycznej 

przeznaczonej 

dla 

funkcjonariuszy  

i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w dniu 18 lutego 2019 roku pod numerem 2019/S 034-076206. 

W  postępowaniu  tym,  Odwołujący  wykonawca  Spire  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Krakowie  w  dniu  28  lutego  2019  roku  wniósł  odwołanie  

do Prezesa Kra

jowej Izby Odwoławczej.  

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  1  marca  2019  roku  przesłanego  

do Prezesa Krajowej Iz

by Odwoławczej w tym samym dniu, w dniu 1 marca 2019 roku kopię 

odwołania  przekazał  drogą  elektroniczną  za  pośrednictwem  elektronicznej  platformy 

zakupowej  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  oraz  zamieścił  na  stronie 

internetowej. 

W  dniu  4  marca 

2019  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  od  wykonawcy  

Immitis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy. Również w dniu 

4  marca  2019  roku  wpłynęło  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  

po  stronie  Odwołującego  od  wykonawcy  Intaris  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z siedzibą w Warszawie 

W  dniu  6  marca  2019  roku 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego,  które  w  swej  treści  zawiera  oświadczenie  wykonawcy  o  cofnięciu  w  dniu  6 

marca  2019  roku 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w 

postępowaniu  pod  nazwą  Zawarcie  umowy  ramowej  na  modernizację  indywidualnej 

infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy. 

Oświadczenie to zostało 

złożone przez umocowanego do działania w imieniu wykonawcy Prezesa Zarządu P. S. .  

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że  przedmiotowe  postępowanie  podlega  umorzeniu  w  oparciu  o  art.  187  ust.  8 

ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  


z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  972)  

w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy Izba orzeka o dokonaniu zwrotu 

Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      …………………………………… 

Członkowie:   

…………………………………… 

…………………………………… 


wiper-pixel