KIO 348/19 POSTANOWIENIE dnia 7 marca 2019 roku

Data: 10 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 348/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 marca 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Katarzyna Poprawa 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  7  marca  2019  roku 

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lutego 

2019  roku 

przez  wykonawcę  Sinmed  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Przyszowicach  w  pos

tępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Samodzielny 

Publicz

ny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku z siedzibą w Brzesku 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz  odwołującego – 

Sinmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszowicach kwoty 

zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Tarnowie. 

Przewodniczący:      …………….…….……….. 


Sygn. akt KIO 348/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający -  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Dostawa jednorazowych, 

niechemicznych  artykułów  medycznych  i  hematologicznych",  znak  sprawy:  DZP-271-3U/18 

(dalej „Postępowanie"). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

wartości  zamówienia  wyższej  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  nr  2018/S  242-553689  

z dnia 15 grudnia 2018 roku. 

Postępowanie prowadzone jest z dopuszczeniem składania ofert 

częściowych, z których każda cześć stanowi odrębne zadanie. 

Dnia  27  lutego  2019 

roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało  wniesione 

odwołanie przez wykonawcę Sinmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w  Przyszowicach 

(dalej  „Odwołujący”)  od  czynności  Zamawiającego  podjętej  w  toku 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  polegającej  na  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego w zakresie zadania nr 16.   

 
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa zamówień 

publicznych: 

art.  89  ust.  1  pkt  2)  Ustawy  poprzez  bezpodstawne  odrzucenie  oferty  Odwołującego 

pomimo że jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako 

oferta równoważna, 

2)  art.  87  ust.  1  oraz  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp,  Ustawy  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty,  pomimo 

wątpliwości  Zamawiającego  co  do  zgodności  z  SIWZ  przedmiotu  zamówienia 

zaoferowanego przez Odwołującego, a w konsekwencji, 

3)  naruszenie art. 91 Ustawy poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy PHU "ANMAR" 

Sp.  z.o.o  Ul  Strefowa  22  43-

100  Tychy,  która  była  najdroższą  ofertą  złożoną  

w postępowaniu. 


W związku z powyższym Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania, 

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  czynności  odrzucenia 

oferty Odwołującego w zakresie zadania nr 16,  

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  ewentualnie  wezwania 

Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  treści  oferty  w  trybie  art.  87  ust.  

Ustawy Pzp oraz art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w zakresie zadania nr 16.  

Dnia 6 marca 2019 roku do Prez

esa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź na 

odwołanie,  w  której  Zamawiający  poinformował  o  uwzględnieniu  zarzutów  podniesionych  

w odwołaniu w całości. 

związku  z  faktem,  iż  do  postępowania  odwoławczego  nie  przystąpił  po  stronie 

Zamawiającego  żaden  wykonawca,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zaistniały 

przesłanki  do  umorzenia  postępowania  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych.  

Ponadto Izba wskazuje, iż w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości 

zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  Zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia 

czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  

w odwołaniu. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018  poz. 972).  

Przewodniczący:      …………….……… 


wiper-pixel