KIO 347/19 POSTANOWIENIE dnia 13 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 347/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 marca 2019 r. 

wydane w Warszawie 

Krajowa Izba Odwoławcza  –  w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

Członkowie:   

Anna Osiecka 

Irmina Pawlik 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

wobec  cofnięcia  w  dniu  13  marca  2019  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  27  lutego  2019  r.  przez 

wykonawc

ę  

Boniface Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu  

w postępowaniu prowadzonym przez  

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie   

przy udziale  wykonawcy 

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy  

z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Boniface  Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  kwoty  6  750  zł  00  gr 

(słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………..…… 

Członkowie:   

………………..…… 

………………..…… 


Sygn. akt: KIO 347/19 

U z a s a d n i e n i e 

Odwołujący  –  Boniface  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  13  marca  2019  r.,  przed 

otwarciem  rozprawy, 

cofnął  odwołanie  wniesione  27  lutego  2019  r.  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „redakcję  zaktualizowanych  metodyk  monitoringu 

biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych wraz z recenzją 

naukową  i  publikacją”,  prowadzonym  przez  Główny  Inspektorat  Ochrony  Środowiska, 

ogłoszonym 15 grudnia 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 662227. 

Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  ze  względu  na  fakt,  iż  12  marca  2019  r. 

unieważnił czynność będącą przedmiotem zaskarżenia i w związku z powyższym nie istnieje 

przedmiot sporu. 

Izba  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  zostało  złożone  przez  osobę 

upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego,  zatem  odwołanie  zostało  skutecznie 

wycofane przed otwarciem rozprawy i, w oparciu o 

art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, postanowiła o umorzeniu postępowania.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art. 

192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1, § 3 i § 5 ust. 

1  pkt  3  lit.  a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ………………..…… 

Członkowie:   

………………..…… 

………………..…… 


wiper-pixel