KIO 346/19 POSTANOWIENIE dnia 11 marca 2019 r.

Data: 10 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 346/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska  

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z 

udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  11  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  26  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę:    PWH  WIP  

– M. S.-G. 44-200 Rybnik, ul. Władysława Reymonta 23 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gminę  Prusice  55-110  Prusice,  

ul. Rynek 1 

przy udziale wykonawcy: Alltech Sp. jawna Z. P., A. P. 09-

407 Płock, ul. Spółdzielcza 33

zgłaszającego 

swoje 

przystąpienie 

do 

postępowania 

odwoławczego  

po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.   um

orzyć postępowanie odwoławcze;  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy: PWH WIP 

– M. S.-G. 44-200 Rybnik, ul. Władysława Reymonta 23 kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 346/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. 

Dostawa sprzętu elektronicznego stanowiącego doposażenie pracowni 

szkolnych  w  ramach  projektu  pt.  „Gmina  Prusice  stawia  na  rozwój  uczniów!"-  II  przetarg 

nieograniczony;  nr  referencyjny  nadany  sp

rawie  przez  zamawiającego:  ZP.271.1.49.2018 

(dalej  „Postępowanie”  lub  „Zamówienie”),  o  wartości  szacunkowej  niższej  niż  kwoty 

określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  –  dalej 

„ustawa  Pzp”,  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod 

numerem 663535-N-2018 w dniu 20 grudnia 2018 r. przez 

Gminę Prusice 55-110 Prusice,  

ul. Rynek 1 (zwane 

dalej: „zamawiającym”).  

W  dniu  21  lutego  2019  r.  zam

awiający  przekazał  wykonawcy:  PWH  WIP  

–  M.  S.-G.  44-200  Rybnik,  ul.  Władysława  Reymonta  23  (zwany  dalej  „odwołującym”) 

informację o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w związku z 

błędem  w  obliczeniu  ceny  -  zastosowanie  nieprawidłowej  stawki  w  podatku  VAT  oraz  o 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez wykonawcę Alltech Sp. jawna  Z. 

P., A. P. 09-

407 Płock, ul. Spółdzielcza 33 (dalej „Alltech”). 

Odwołujący,  w  dniu  26  lutego  2019  r.,  działając na  podstawie  art.  180  ust.  1  w  zw.  

z ust. 2 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 6

, wniósł odwołanie wobec czynności zamawiającego podjętych 

w Postępowaniu.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1.  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  oraz  art.7  ust.  1  ustawy  Pzp,  poprzez  bezpodstawne 

odrzucenie  oferty  odwołującego  z  powodu  zastosowania  podstawowej  23%  stawki 

podatku  VAT  dla  oferowanych  (1)  drukarki  3D  zintegrowanej  ze  skanerem  oraz  

(2) drukarki 3D wielofunkcyjnej - drukarki zintegr

owanej z frezarką i grawerem mimo, że 

treść jego oferty jest zgodna z obowiązującymi przepisami i interpretacjami podatkowymi 

w  tym  zakresie  oraz  z  faktem,  że  zastosowanie  stawki  podstawowej  VAT  nie  może 

wywoływać ujemnych konsekwencji dla wykonawcy; 

art.  180  ust.  2  pkt  6  ustawy  Pzp  w  związku  z  naruszeniem  postanowień  art.  87  ust.  1 

oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  poprzez  błędną  czynność  wyboru  oferty  


i  dopuszczenie  do  istotnej  zmiany  oferty  wykonawcy  Alltech  w  zakresie  pozycji  4  

-  zaoferowany 

„Lenovo Y720-15IKB", która winna podlegać odrzuceniu jako niezgodna  

z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”); 

art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt 

2  ustawy  Pzp,  poprzez  błędną  czynność  wyboru  oferty  Alltech  w  zakresie  pozycji  4 

opisanej  w  wyjaśnieniach  jako  „Lenovo  Yoga  720"

która  winna  podlegać  odrzuceniu 

jako niezgodna z treścią SIWZ; 

art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp w związku z naruszeniem postanowień art. 89 ust. 1 pkt 

6  ust

awy  Pzp,  poprzez  błędną  czynność  wyboru  oferty  Alltech,  która  winna  podlegać 

odrzuceniu jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. 

Podnosząc powyższe zarzuty odwołujący wniósł o: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

unieważnienie  czynności  polegającej  na  odrzuceniu  oferty  odwołującego  w  tym 

postępowaniu; 

dokonanie poprawnych czynności oceny ofert i odrzucenie oferty wykonawcy Alltech; 

wybór oferty najkorzystniejszej; 

oraz zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania.  

Zamawiający,  w  dniu  27  lutego  2019  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  

z  art.  185  ust.  1  usta

wy  Pzp,  o  wniesieniu  odwołania,  przesyłając  kopię  odwołania 

wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  za pomocą  poczty  elektronicznej,  wzywając 

ich  do  przy

stąpienia  do  postępowania  odwoławczego.  Termin  na  złożenie  przystąpienia 

upłynął w dniu 4 marca 2019 r. Do postępowania odwoławczego przystąpił w dniu 28 lutego 

r. 

wykonawca: 

Alltech 

Sp. 

jawna 

Z. 

P., 

A. 

P. 

407  Płock,  

ul.  Spółdzielcza  33,  zgłaszając  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie zamawiającego. 

Odwołujący,  w  piśmie  złożonym  do  akt  sprawy  w  dniu  9  marca  2019  r.  oświadczył,  

że  cofa  odwołanie.  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania zostało podpisane przez osobę umocowaną. 

Z  uwagi  na  powyższe  Krajowa  Izba  Odwoławcza  uznała,  że  zachodzą  przesłanki 

określone  w  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  w  sprawie  

o sygn. akt: KIO 346/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 


regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092  

ze zm.). 

Na podstawie art. 

187 ust. 8 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (t.j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 972), z uwagi na to, że cofnięcie odwołania nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu,  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych, 90% uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel