KIO 342/19 POSTANOWIENIE dnia 11 marca 2019 r.

Data: 10 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 342/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Małgorzata Matecka 

Agata Mikołajczyk 

   Robert Skrzeszewski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  przeprowadz

onym  bez  udziału  stron  w  dniu 

11 marca  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  26  lutego  2019  r.  przez  Odwołującego:  ForSec  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego: Komendanta Głównego Policji 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13  500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 

………………………… 

………………………… 


Sygn. akt: KIO 342/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Komendant  Główny  Policji  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

pos

tępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Zakup  stanowisk  badawczych 

zakresu  badań  informatycznych  na  potrzeby  laboratoriów  kryminalistycznych  jednostek 

Policji" 

(dalej jako „Postępowanie”). Ogłoszenie o zamówieniu zostało  opublikowane w dniu 

22  stycznia  2019 

r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  pozycją  2019/S  015-

Wykonawca 

ForSec  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Katowicach 

„Odwołujący”)  w  dniu  26  lutego  2019  r.  złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwo

ławczej  na  czynność  Zamawiającego  podjętą  w  Postępowaniu  polegającą  na 

odrzuceniu oferty Odwołującego.  

W dniu 8 marca 2019 r. 

wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo zawierające 

oświadczenie Odwołującego o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie 

drugie ustawy z dnia 29 stycznia 200

4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986, ze zm.)

, dalej jako „ustawa Pzp”, Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze 

wywołane ww. odwołaniem. 

kosztach 

postępowania 

odwoławczego 

orzeczono 

stosownie 

do 

treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………… 

………………………… 

………………………… 


wiper-pixel