KIO 341/19 POSTANOWIENIE dnia 7 marca 2019 r.

Data: 10 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 341/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 marca 2019  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  7  marca  2019    r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  lutego  2019  r.  przez 

wykonawcę  Eurovia  Polska  S.A.,  Bielany  Wrocławskie,  ul.  Szwedzka  5,  55-040 

Kobierzyce 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Powiat  Oławski  –  Powiatowy  Zarząd 

Drogowy w Oławie, Pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Eurovia  Polska  S.A.,  Bielany  Wrocławskie,  ul.  Szwedzka  5,  55-040 

Kobierzyce  kwoty  10  0

00  zł  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy) 

stanowi

ącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 341/19 

U z a s a d n i e n i e 

Powiat  Oławski  –  Powiatowy  Zarząd  Drogowy  w  Oławie  (dalej:  „Zamawiający”) 

prowadzi 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na 

przebudowę  drogi  powiatowej  nr  1933D  Zakrzów  -  granica  powiatu  - 

Kotowice  -  km  0+000  -  1+434

.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów 

ustawy z dnia 29 st

ycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze 

zm.

), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18 

stycznia 2019 r. w 

Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 505010-N-2019.  

W  dniu  25  lutego  2019  r. 

wykonawcę  Eurovia  Polska  S.A.  (dalej:  „Odwołujący”) 

wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec czynności Zamawiającego 

polegającej  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  A.  M.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. „DOMAX” A. M. (dalej: „Domax”). 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  -  wobec  zaniechania  odrzucenia  oferty  Domax,  

w  sytuacji,  w  której  przedłożony  przez  wykonawcę  Domax  formularz  ofertowy  - 

kosztorys  ofertowy,  stanowiący  załącznik  nr  2  do  SIWZ,  został  sporządzony  

w sprzeczności do zapisów z Rozdziału XI ust. 2 i 5 oraz Rozdziału XIII ust 1 lit c i f 

SIWZ, 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  - 

wobec  zaniechania  wykluczenia  z  postępowania 

w

ykonawcy Domax, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

określonych  w  Rozdziale  IV  ust.  3  lit.  b  tiret  1  SIWZ,  wobec  faktu  braku 

dysponowania  przez  w

ykonawcę  Domax  w  ramach  prowadzonej  działalności 

gospodarczej, wytwórnią masy bitumicznej w liczbie min 1; 

3.  art.  24  ust.  pkt  17  ustawy  Pzp  - 

wobec  zaniechania  wykluczenia  z  postępowania 

w

ykonawcy Domax, który na skutek lekkomyślnego lub niedbałego działania wskazał 

w  formularzu  określonym  jako  Załącznik  nr  3  informacje,  iż  spełnia  wymagania 

udziału  w  postępowaniu  w  sytuacji,  gdy  w  rzeczywistości  nie  spełnił  wszelkich 

wymagań  nałożonych  przez  Zamawiającego,  tj.  nie  dysponuje  wytwórnią  mas 

bitumicznych w liczbie min. 1; 

4.  art.  24  ust.  pkt  17  ustawy  Pzp  - 

wobec  zaniechania  wykluczenia  z  postępowania 


w

ykonawcy Domax, który na skutek lekkomyślnego lub niedbałego działania wskazał 

w  formularzu  określonym  jako  Załącznik  nr  9  informację,  iż  w  ramach  prowadzonej 

działalności  gospodarczej  dysponuje  wytwórnią  mas  bitumicznych  w  liczbie  1,  jako 

właściciel, w sytuacji, gdy stan ten jest niezgodny z prawdą; 

5.  art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp - wobec zaniechania przez 

Zamawiającego  odrzucenia  oferty  Domax,  jako  wykonawcy  podlegającego 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 i 17 ustawy Pzp. 

Odwołujący wniósł o: 

­ 

Unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Domax jako najkorzystniejszej, 

­  Odrzucenie oferty wykonawcy Domax; 

­  Wyb

ór oferty Eurovia Polska S.A. jako najkorzystniejszej 

lub 

­ 

Unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy Domax jako najkorzystniejszej, 

­  Wykluczenie wykonawcy Domax 

z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 

ustawy Pzp; 

­  Odrzucenie oferty wykonawcy Domax; 

­  Wyb

ór oferty Eurovia Polska S.A. jako najkorzystniejszej.  

W  dniu  4  marca  2019  r.  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiającego  (pismo  z  dnia  28  lutego  2019  r.),  w  którym  Zamawiający  złożył 

oświadczenie, że uwzględnia w całości zarzuty i żądania Odwołującego. Zamawiający wniósł 

o umorzenie postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron.  

Izba ustaliła, że w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłoszono 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Wobec 

powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 

ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 


Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel