KIO 339/19 POSTANOWIENIE dnia 7 marca 2019 r.

Data: 10 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 7 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski  

po rozpozna

niu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników 7 marca 2019 r

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  25  lutego 

2019 r. 

przez 

wykonawcę: PRO-GEO-EX M. F., Grójec 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  sprzętu  kontrolno-

pomiarowego  w  ramach  dofinansowania  przedsięwzięcia  w  formie  przekazania  środków 

przez  Naro

dowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  realizację  zadania 

pn.  „Doposażenie  organów  nadzoru  górniczego  w  sprzęt  służący  do  monitorowania 

eksploatacji kopalin” (nr postępowania BAG/12/2018/PN)  

p

rowadzonym przez zamawiającego: Wyższy Urząd Górniczy z siedzibą w Katowicach 

przy  udziale  wykonawcy:  Geotronics  Dystrybucja 

sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  – 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego  PRO-GEO-EX  M.  F.  z  Grójca  kwoty  7500  zł  00  gr  (słownie:  siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).) na niniejsze postanowienie – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący: 

……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Wyższy  Urząd  Górniczy  z  siedzibą  w  Katowicach  prowadzi 

na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawy  pn. 

Dostawa  sprzętu  kontrolno-pomiarowego  w  ramach  dofinansowania  przedsięwzięcia 

formie przekazania środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  na  realizację  zadania  pn.  „Doposażenie  organów  nadzoru  górniczego  w  sprzęt 

służący  do  monitorowania  eksploatacji  kopalin”  (nr postępowania  BAG/12/2018/PN). 

Ogłoszenie  o tym  zamówieniu  21  grudnia  2019  r.  zostało  opublikowane  w  Biuletynie 

Zamówień  Publicznych  pod  nr  663051-N-2018.  Wartość  przedmiotowego  zamówienia  nie 

przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy 

pzp. 

25 lutego 2019 r. 

Odwołujący PRO-GEO-EX M. F. z Grójca wniósł w stosownej formie 

elektronicznej 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  (zachowując  wymóg 

przekazania 

jego  kopii  Zamawiającemu)  od  wykluczenia  go  z postępowania  i  odrzucenia 

jego oferty, a także od wyboru oferty innego wykonawcy jako najkorzystniejszej.   

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 

1.  Art. 24 ust. 1 pkt 12 

– przez jego bezzasadne zastosowanie wobec Odwołującego. 

2.  Art.  89  ust.  1  pkt    1 

–  przez  jego  błędne  zastosowanie  wobec  oferty  Odwołującego, 

podczas  gdy  oferta  ta  jest  zgodna  z  SIWZ,  co  Zamawiający  mógł  z  łatwością  ustalić 

opierając  się  na  treści  SIWZ,  powszechnie  dostępnych  danych,  a  także  na  złożonych 

przez Wykonawc

ę wyjaśnieniach. 

3.  Art. 26 ust. 3 

– przez jego wadliwe zastosowanie, tj. wezwanie Wykonawcy do złożenia 

dokumentu  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  dysponował  dokumentem  będącym 

przedmiotem wezwania do złożenia. 

4.  Art.  7 

–  przez  nierówne  traktowanie  wykonawców,  w  szczególności  nadmierny 

nieuzasadniony rygoryzm w toku oceny oferty Odwołującego przy jednoczesnym braku 

wnikliwego zbadania konkurencyjnej oferty. 

Wskazuj

ąc na powyższe, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu:  

Unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej. 

2.  P

onowne badanie ofert i wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Ponadto w uz

asadnieniu sprecyzowano powyższe zarzuty przez podanie okoliczności 


faktycznych i 

prawnych, które według Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania. 

1  marca  2019  r. 

wpłynęło w formie elektronicznej do Prezesa Izby zgłoszenie przez 

Geotronics 

Dystrybucję  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie  przystąpienia  do  postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego.  

7  marca  2019  r.  wpłynęła  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  Zamawiający 

wniósł o jego oddalenie.  

 6 marca 2019 r. 

wpłynęło Izby pismo, w którym Odwołujący oświadczył, że wycofuje 

powyższe odwołanie. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z  tych  względów  –  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U. 

z 2018 r. poz. 972)

, nakazując zwrot 90% procent uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel