KIO 333/19 POSTANOWIENIE dnia 12 marca 2019 r.

Data: 10 czerwca 2019

KIO 333/19 

Sygn. akt: KIO 333/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia  12 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Dagmara Gałczewska-Romek 

Luiza Łamejko 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  12  marca  2019  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  lutego  2019  r. 

przez  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Produkcyjno-Handlowe  „SPECTOR”

W. 

L., ul. Gen. Bema 6, 83-

000 Pruszcz Gdański, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Zarząd  Morskiego  Portu  Gdynia 

S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia, 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  COLAS  RAIL  Polska 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Kartuska  5,  80-

103  Gdańsk  oraz  COLAS  RAIL  S.A.S.  z  siedzibą                            

w  Maisons-Laffitte,  Francja

,  zgłaszających przystąpienie do  postępowania odwoławczego 

po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „SPECTOR” W. L., ul. Gen. Bema 

000 Pruszcz Gdański, kwoty 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero 

groszy), tytułem uiszczonego wpisu. 


KIO 333/19 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący: 

……..…....……………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 


KIO 333/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -

Zarząd  Morskiego  Portu  Gdynia  S.A.,  ul.  Rotterdamska  9,  81-337  Gdynia, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieo

graniczonego,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn.  „Rozbudowa  dostępu  kolejowego  do  zachodniej  części  Portu  Gdynia  - 

przebudowa i elektryfikacja”, nr referencyjny: DSP-612/25/SW/07/ZTR/AP/2018.

Ogłoszenie 

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu                    

19 października 2018 r., nr 2018/S 202 460554. 

W dniu 25 lutego 2019 

r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione 

przez 

wykonawcę

Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjno-Handlowe 

„SPECTOR” W. L., ul. Gen. Bema 6, 83-000 Pruszcz Gdański, w którym odwołujący zarzucił 

zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  10a  ust.  5  oraz  art  89  ust.  1  pkt  1  w  zw.  art.  7  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze 

zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”,               

poprzez ich błędną wykładnię nieuwzględniającą między innymi treści: 

a. 

preambuły  oraz  art.  22  Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady 

2014/24/UE 

z  dnia  26  lutego  2014  r.  w  sprawie  zamówień  publicznych, 

uchyla

jącej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65,              

z późn. zm.), 

b. 

art.  3  pkt  35  oraz  art.  25  ust.  2  w  zw.  z  art.  26  Rozporządzenia  Parlamentu 

Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  910/2014  z  dnia  23  lipca  2014  r.  w  sprawie 

identyfikac

ji  elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji 

elektronicznych  na  rynku  wewnętrznym  oraz  uchylające  dyrektywę 

1999/93/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 257, str. 73), 

c. 

§  18  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  Sprawie  Krajowych  Ram 

Interoperacyjności,  Minimalnych  Wymagań  dla  Rejestrów  Publicznych                      

i  Wymiany  Informacji  w  Postaci  Elektronicznej  oraz  Minimalnych  Wymagań 

dla Systemów Teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2247), 

co  łącznie  spowodowało  błędne  uznanie  przez  zamawiającego,  że  oferta 

przygotowana  i  przesłana  przez  wykonawcę  nie  została  sporządzona  w  postaci 

elektronicznej oraz że z tego powodu nie jest zgodna z przepisami ustawy Pzp, 

2)  art. 10a ust. 5, art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 14 ustawy Pzp w zw.  

z art. 60, art. 66 oraz art. 78

Kodeksu Cywilnego poprzez ich błędną wykładnię, która 

doprowadziła  zamawiającego  do  błędnego  wniosku,  iż  oferta  wykonawcy  nie  ma 

zachowanej formy  elektronicznej  oraz  że stanowi  jedynie elektroniczną kopię  oferty,  


KIO 333/19 

a  co  za  tym  idzie  bezpodstawne  przyjęcie,  że  oferta  odwołującego  jest  niezgodna                

z ustawą Pzp, 

3)  art. 36 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 2, art. 9a ust. 1 w zw. z art. 10a ust. 5, art. 89 ust. 

1  pkt  1  oraz  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  przygotowanie  w  sposób  chaotyczny                    

i  wprowadzający  w  błąd  wykonawcę  dokumentacji  przetargowej,  w  szczególności                  

zakresie 

sposobu 

przygotowania 

oferty, 

niezapewnienia 

wykonawcy 

odpowiedniego  okresu  na  przygotowanie  oferty,  mimo  tego,  że  w  trakcie 

postępowania  zamawiający  przekształcił  postępowanie  prowadzone  w  formie 

pisemnej  na  postępowanie  prowadzone  w  formie  elektronicznej,  co  istotnie 

przyczyniło  się  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy  przede  wszystkim  ze  względu  na 

brak  pełnego  dostosowania  przez  zamawiającego  formularza  ofertowego  do 

elektronicznej  formy  prowadzenia  przetargu,  co  spowodowało  pojawienie  się 

faksymile podpisu odwołującego na sporządzonej i złożonej w postaci elektronicznej 

ofercie  odwołującego  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,                          

a w konsekwencji odrzucenie oferty odwołującego, 

4)  art.  10g  ustawy  Pz

p  w  zw.  z  §  5  ust.  2  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów                     

w Sprawie Użycia Środków Komunikacji Elektronicznej w Postępowaniu o Udzielenie 

Zamówienia  Publicznego  oraz  Udostępniania  i  Przechowywania  Dokumentów 

Elektronicznych z dnia 27 c

zerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320), mimo tego, że 

niniejsza  regulacja  prawna  przywołana  przez  zamawiającego  nie  ma  zastosowania 

do oferty sensu stricto oraz jej formy, co w konsekwencji spowodowało bezpodstawne 

uznanie przez zamawiającego, iż odwołujący złożył elektroniczną kopię oferty oraz że 

oferta odwołującego jest niezgodna z ustawą Pzp, 

5)  art.  10a  ust.  5  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  14  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  5 

Kodeksu  cywilnego  poprzez  odrzucenie  oferty  odwołującego  z  błahej,  nieistotnej 

przyczyny,  od  której  powstania  w  istotny  sposób  przyczynił  się  zamawiający  nie 

dostosowując wzoru formularza ofertowego do wymogów elektronizacji, przy czym za 

odrzuceniem  oferty  odwołującego  nie  przemawiają  żadne  uzasadnione  racje                         

z perspektywy zasad i celów zamówień publicznych, co w konsekwencji powoduje, iż 

takie zachowanie zamawiającego należy potraktować jako niezasługujące na ochronę 

prawną nadużycie prawa podmiotowego, 

6)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wyboru 

oferty  odwołującego  jako 

najkorzystniejszej. 


KIO 333/19 

Pismem z dnia 27 lutego 2019 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

COLAS  RAIL  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kartuska  5,  80-

103  Gdańsk  oraz  COLAS  RAIL  S.A.S.               

z  siedzibą  w  Maisons-Laffitte,  Francja  (dalej:  „przystępujący”),  zgłosili  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Pismem  z  dnia  11  marca  2019  r. 

zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia 

odwołanie w całości. 

Przystępujący, zawiadomiony prawidłowo o terminie posiedzenia (12 marca 2019 r.) 

nie  stawił  się  na  posiedzenie,  tym  samym  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia 

odwołania przez zamawiającego.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp  j

eżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności                       

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.                   

Zgodnie  z  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b)  ustawy  Pzp  w 

takiej  sytuacji  koszty  postępowania 

odwoławczego  znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części 

zarzuty przedstawione w odw

ołaniu przed otwarciem rozprawy. 

W związku z tym postanowiono jak w sentencji. 

O kosztach  postępowania orzeczono w  oparciu o  art.  186  ust.  6  pkt  2 lit.  b)  ustawy 

Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu odwoławczym  i  sposobu  ich rozliczania (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz. 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 

………………………………….. 

………………………………….. 


wiper-pixel