KIO 332/19 POSTANOWIENIE dnia 4 marca 2019 r.

Data: 10 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 332/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  4  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  lutego  2019  r.  przez  wykonawcę  Centralną 

Wojskową  Przychodnię  Lekarską  „CePeLek”  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej w Warszawie 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Jednostkę  Wojskową  nr 

6021 w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł 

(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Centralnej Wojskowej 

Przychodni  Lekarskiej 

„CePeLek”  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej w Warszawie, 

stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajo

wej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 332/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Jednostka Wojskowa nr 6021 w Warszawie – prowadzi postępowanie 

o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  z  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”, 

którego  przedmiotem  jest  „świadczenie  usług  z  zakresu  medycyny  pracy  dla  pracowników 

RON i żołnierzy zawodowych Jednostki Wojskowej nr 6021 oraz jednostek będących na jej 

zaopatrzeniu

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 24 sierpnia 2018 r., nr 2018/S 162-3700553. 

Wobec czynności wezwania go do uzupełnienia dokumentów celem wykazania warunku 

udziału w postępowaniu wykonawca Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „CePeLek” 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zwany dalej „odwołującym”, 

wniósł 25 lutego 2019 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  38  ust.  4  ustawy  Pzp  przez  bezpodstawne  wezwanie 

o

dwołującego w części 1 do uzupełnienia wykazu usług wraz z dowodami określającymi, 

czy usługi zostały wykonane należycie, podczas gdy już w wyniku złożenia dokumentów 

w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  14.01.2019  r.  wystosowane  w  trybie  art.  26  ust.  1 

ustawy  Pzp  o

dwołujący  potwierdził  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia, co 

w  konsekwencji  stanowiło  modyfikację  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia, 

2)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  zaniechanie  wyboru  oferty  o

dwołującego,  pomimo 

potwierdzenia przez niego warunków udziału w postępowaniu, 

3)  ewent

ualnie innych przepisów wynikających bezpośrednio i pośrednio z uzasadnienia. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienia czynności wezwania odwołującego do uzupełnienia dokumentów w części 

powtórzenia  czynności  badania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez 

o

dwołującego w części 1, 

3)  dokonania  wyboru  oferty  o

dwołującego  w  wyniku  ponownej  weryfikacji  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu w części 1. 

Na  podstawie 

dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez  zamawiającego  ustalono, 

że  zamawiający  kopię  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia  przystąpienia  do 


postępowania  odwoławczego  przekazał  innym  wykonawcom  26  lutego  2019  r.,  drogą 

elektroniczną.  

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono  także,  że  4  marca  2019  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  zamawiający  doręczył 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odwołaniu w całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  przywo

ływanym 

przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

po

stępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwo

łania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 


przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel