KIO 33/19 POSTANOWIENIE dnia 16 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt: KIO 33/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po 

rozpoznaniu 

na 

posiedzeniu 

niejawnym 

dniu 

stycznia 

r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

9  stycznia  2019  r.  przez  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Vendi  Service  Sp.  z  o.o.,  ul.  Traktorowa  126,  91-

204  Łódź  i  Catermed  S.A.,  

ul.  Siemaszki  15a,  31-

201  Kraków  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., ul. Ks. Piotra Ściegiennego 1, 78-100 Kołobrzeg 

przy  udziale  wykonawcy  Food  Investment  S.A.,  ul.  Spokojna  4,  81-549  Gdynia 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego   

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Vendi  Service  Sp.  z  o.o.,  

ul.  Traktorowa  126,  91-

204  Łódź  i  Catermed  S.A.,  ul.  Siemaszki  15a,  31-201 

Kraków kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 

zero groszy) st

anowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

Przewodniczący :  ………………………………


Sygn. akt: KIO 33/19 

U z a s a d n i e n i e 

Uzdrowisko  Kołobrzeg  S.A.  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług społecznych 

w  zakresie  żywienia  całodziennego  osób  przebywających  w  Sanatorium  Uzdrowiskowym 

„MEWA  III”  oraz  w  Dziecięcym  Szpitalu  Uzdrowiskowym  „SŁONECZKO”  w  Kołobrzegu. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2018  poz.  1986),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  11  grudnia  2018  r.  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod pozycją 660607-N-2018. 

W  postępowaniu  tym  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Vendi 

Service 

Sp. 

o.o. 

Catermed 

S.A. 

(dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  

9 stycznia 2019 r. 

złożyli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

W  dniu  16 

stycznia  2019  r.  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

oświadczenie Odwołującego, że cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Pr

zewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel