KIO 328/19 Sygn. akt KIO 336/19 POSTANOWIENIE dnia 13 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 328/19 

Sygn. akt KIO 336/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Ernest Klauziński 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska 

wobec 

cofnięcia 13 marca 2019 r. przed otwarciem rozprawy: 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  lutego 

2019 r. przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DMK 

Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku i Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 

(KIO 328/19),  

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  lutego 

2019  r.  przez  wykonawc

ę  Prokom  Construction  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Sosnowcu 

(KIO 336/19), 

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Dąbrowa Górnicza z siedzibą 

w Dąbrowie Górniczej, przy udziale:  

A. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  DMK  Inżynieria 

Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Rybniku  i  Inżbud  TT  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rybniku 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  KIO  336/19  po  stronie 

Zamawiającego,  

B.  wykonawcy 

Prokom  Construction  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Sosnowcu,  zgłaszającego 

swoje przystąpienie do postępowania KIO 328/19 po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze;  


2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  banko

wego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  DMK  Inżynieria 

Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Rybniku i  Inżbud TT  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Rybniku kwoty  

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Prokom  Construction  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Sosnowcu  kwoty  

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu,  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt KIO 328/19 

Sygn. akt KIO 336/19 

Uzasadnienie 

Gmina Dąbrowa Górnicza z siedzibą  w Dąbrowie Górniczej (dalej: Zamawiający), prowadzi 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  

2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  dalej  Pzp) 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Zarządzanie  kontraktami  

pn.  Promowanie  Zielonej  Mobilności  na  terenie  Gminy  Dąbrowa  Górnicza  Etap  I  i  Etap  II”, 

numer postępowania: ZP.WIM.271.4.87.2018. 

Szacunkowa  wartość  przedmiotowego  zamówienia  jest  wyższa  od  kwot  wskazanych  

w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  Pzp. 

Ogłoszenie  

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

pod numerem 2018/S 199-451625 w dniu 

16 października 2018 r. 

W  dniu  25  lutego  2019  r.  wykonawc

y  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  

DMK Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku i Inżbud TT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 

(dalej:  Odwołujący  DMK)  złożyli  odwołanie  (KIO  328/19)  w  postępowaniu  wobec  czynności 

podjętych przez Zamawiającego zarzucając mu naruszenie następujących przepisów: 

1.  art  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp 

przez  wybór  oferty  wykonawcy  Prokom 

Construction  sp

.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Sosnowcu  (dalej  jako  Odwołujący  Prokom) 

podczas  gdy  prawidłowo  zbadana  i  oceniona  oferta  Konsorcjum  obligowała 

Zamawiaj

ącego  do  przyznania  Odwołującemu  DMK  czterdziestu  dodatkowych 

punktów  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  -  doświadczenia  Kierownika  Zespołu  -  

co spowodowałoby, że oferta Odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą, 

2.  art.  87  ust.  3  pkt  c  Pzp  przez  jego  niezastosowanie  i  niepoprawienie  oczywistych 

omyłek  zawartych  w  ofercie,  a  polegających  na  błędnym  wskazaniu  przez 

Odwołującego  DMK,  w  trzeciej  rubryce  tabeli  zatytułowanej:  „Określenie 

Zamawiającego/Zleceniodawcy”  funkcji  pełnionej  przez  Kierownika  Zespołu  zamiast 

określenia Zamawiającego, zaś pozyskanie informacji w tym zakresie nie nastręczało 

żadnych trudności dla Zamawiającego, 

względnie: 

3.  art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez zaniechanie podania uzasadnienia 

faktycznego  i  prawnego  dla  punktacji  przyznanej  ofertom  w  kryterium  dotyczącym 

doświadczenia Kierownika Zespołu, mimo że Zamawiający jest do tego zobligowany 

zgodnie  z  naruszoną  zasadą  przejrzystości  oraz  konkretyzującym  ją  przepisem  

art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp. 


Mając powyższe na uwadze Odwołujący DMK wniósł o: 

1.  uwz

ględnienie odwołania w całości; 

nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

oraz nakazanie wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej; 

zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego od Zamawiającego. 

W przypadku nieuwzględnienia zarzutu podniesionego w pkt 1 i 2, a uwzględnienia zarzutu 

podniesionego w pkt 3, Odwołujący DMK wniósł o: 

1.  uwz

ględnienie odwołania w całości; 

nakazanie 

Zamawiającemu 

unieważnienia 

czynności 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej,  nakazanie  ponownego  badania  i  oceny  ofert  oraz  nakazanie 

ponownego poinformowania wykonawców, stosownie do wymogów art. 92 ust. 1 Pzp, 

wraz  z  podaniem  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  dla  punktacji  przyznanej 

ofertom  w  każdym  kryterium  oceny,  a  w  szczególności  w  kryterium  dotyczącym 

do

świadczenia Kierownika Zespołu, 

zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego od Zamawiającego. 

W dniu 25 lutego 2019 r. 

Odwołujący Prokom złożył odwołanie (KIO 336/19) w postępowaniu 

wobec czynności podjętych przez Zamawiającego zarzucając mu naruszenie następujących 

przepisów: 

art.  92  ust.  1  pkt  1  Pzp  przez  sporządzenie  uzasadnienia  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  bez  wskazania  podstawy  faktycznej  oraz  prawnej  przyznanej 

punktacji w ramach kryterium D

oświadczenie Kierownika Zespołu,  

art. 91 ust. 1 Pzp przez niewłaściwą ocenę oferty Odwołującego Prokom skutkującą 

nieprzyznan

iem punktów w ramach kryterium Doświadczenie Kierownika Zespołu,  

art. 87 ust. 1 Pzp przez zaniechanie wezwania Odwołującego Prokom do wyjaśnień 

treści wykazu osób na potrzeby kryterium oceny ofert w przypadku powzięcia przez 

niego  wątpliwości,  co  do  tego  czy  oferta  Odwołującego  winna  otrzymać  dodatkowe 

punkty w ramach D

oświadczenie Kierownika Zespołu,  

art.  7  ust.  1  Pzp  przez  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania wykonawców. 

Mając powyższe na uwadze Odwołujący Prokom wniósł o: 

1.  u

względnienie odwołania,  

2.  z

obowiązanie  Zamawiającego  do  ponownego  przeliczenia  punktacji  oferty 

Odwołującego i przyznania tej ofercie 40 dodatkowych punktów. 

Zamawiający  w odpowiedzi na  ww. odwołania, pismem z 11 marca 2019 r., które wpłynęło 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  drogą  elektroniczną  w  dniu  12  marca  2019  r.,  


przed  otwarciem  posiedz

enia  Izby,  złożył  oświadczenie  o  uwzględnieniu  zarzutu  nr  3 

odwo

łania KIO 328/19 oraz uwzględnieniu zarzutu nr 1 odwołania KIO 336/19. 

Odwołujący  DMK  wobec  powyższego  pismem  z  12  marca  2019  r.,  które  wpłynęło  

do  Prezesa  Krajowe

j  Izby  Odwoławczej  drogą  elektroniczną  w  dniu  13  marca  2019  r.  oraz 

zostało  złożone  w  wersji  papierowej  13  marca  2019  r.,  przed  otwarciem  posiedzenia 

oświadczył,  że  wycofuje  pozostałe  zarzuty  odwołania  KIO  328/19  (tj.  zarzut  nr  1  i  2)  

oraz,  że  nie  wnosi  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  zarzutu  nr  1 

odwołania KIO 336/19. 

Odwołujący  Prokom  na  posiedzeniu  oświadczył,  że  wycofuje  pozostałe  zarzuty  odwołania 

KIO  336/19  (tj.  zarzut  nr  2,  3 i  4)  oraz,  że nie  wnosi  sprzeciwu co do  uwzględnienia przez 

Zamawiającego zarzutu nr 3 odwołania KIO 328/19. 

Odwołujący  skutecznie  wycofali  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  w  dniu  13  marca  

2019  r.  W  tej  sytuacji 

Izba  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania,  zgodnie  z  unormowaniem  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego 

odwołującym  zwraca  się  90%  wpisu  uiszczonego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  czyli  wycofującym  odwołanie  zwraca  się:  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzy

naście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  na  rzecz  Odwołującego  DMK  oraz  kwotę  

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  na  rzecz 

Odwołującego Prokom. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w  zw.  z  art.  187  ust.  8  zdan

ie  drugie  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  rozporządzenia  

o kosztach.  

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel